งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมิน สมรรถนะครู ลาวัลย์ ทีคำ. ขอบเขตการ ประเมิน สมรรถนะครู รายบุคคล 1. ประเมินสมรรถนะหลัก และสายงาน 2. ประเมินความรู้ตามกลุ่ม สาระการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมิน สมรรถนะครู ลาวัลย์ ทีคำ. ขอบเขตการ ประเมิน สมรรถนะครู รายบุคคล 1. ประเมินสมรรถนะหลัก และสายงาน 2. ประเมินความรู้ตามกลุ่ม สาระการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมิน สมรรถนะครู ลาวัลย์ ทีคำ

2 ขอบเขตการ ประเมิน สมรรถนะครู รายบุคคล 1. ประเมินสมรรถนะหลัก และสายงาน 2. ประเมินความรู้ตามกลุ่ม สาระการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการครูสายปฏิบัติการสอน สังกัด สพฐ. ทุกคน

3 สมรรถ นะ คุณลักษณะ ของบุคคล เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงาน ความรู้ (knowledge) ทักษะ (skills) ความสามารถ (ability) คุณลักษณะอื่นๆ (characteristics)

4 กรอบ สมรรถนะ คุณภาพการปฏิบัติงาน ( ก. ค. ศ.) มาตรฐานวิชาชีพครู ( คุรุสภา ) สมรรถนะครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ( สค. บศ.) แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง

5 สมรรถนะหลัก (Core competency) สมรรถนะประจำ สายงาน (Functional competency) การประเมินสมรรถนะหลัก และสายงาน

6 สมรรถนะหลัก จำนวน 5 สมรรถนะ 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการ ปฏิบัติงาน 2. การบริการที่ดี 3. การพัฒนาตนเอง 4. การทำงานเป็นทีม 5. จริยธรรมและ จรรยาบรรณวิชาชีพครู

7 สมรรถนะประจำสายงาน จำนวน 6 สมรรถนะ 1. การบริหารหลักสูตรและการ จัดการเรียนรู้ 2. การพัฒนาผู้เรียน 3. การบริหารจัดการชั้นเรียน 4. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ การวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียน 5. ภาวะผู้นำครู 6. การสร้างความสัมพันธ์และ ความร่วมมือกับชุมชนเพื่อ การจัดการเรียนรู้

8 ผู้ถูก ประเมิน 1. ครูผู้สอน : ประเมิน ตนเอง ข้าราชการครูสายปฏิบัติการสอนสังกัด สพฐ. ทุกคน 2. เพื่อนครูผู้สอนใน โรงเรียนเดียวกัน 3. ผู้บริหาร สถานศึกษา ผู้ใช้แบบ ประเมิน

9 ลักษณะของแบบ ประเมิน ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 5 ข้อรายการ ตอนที่ 2 สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 100 ข้อรายการ (rating scale) (check list) มี 2 ตอน

10 การตรวจสอบคุณภาพ แบบประเมิน 1. ค่าอำนาจจำแนก 2. ค่าความเชื่อมั่น 3. ความเป็นปรนัย 4. ความตรงด้านเนื้อหา 5. ความตรงด้านโครงสร้าง

11 การใช้แบบ ประเมิน ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (check list) 5 ข้อรายการ เพศ ตำแหน่ง ระดับการศึกษา อายุราชการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ถนัด

12 การใช้แบบ ประเมิน ตอนที่ 2 สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 100 ข้อรายการ สมรรถนะหลัก (5 สมรรถนะ ) 41 ข้อ สมรรถนะประจำสายงาน (6 สมรรถนะ ) 59 ข้อ rating scale 5 ระดับ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด

13 ชื่อ........( ผู้ถูกประเมิน )....... โรงเรียน.......................... สพท...................... ผู้ประเมิน ตนเอง เพื่อนครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนท้ายของแบบประเมิน ลงชื่อ.............................................. ผู้ประเมิน (............................................) ตำแหน่ง............................................ ส่วนหัวของแบบประเมิน

14 ครู A ผู้ถูกประเมิน ครู A ผู้ประเมิน ครู B ผู้ประเมิน ผอ. C ผู้ประเมิน

15 การจัดทำแบบ ประเมิน 1. สพฐ. จัดทำต้นฉบับและคู่มือให้ สพท. และศกม. 2. สพท. และศกม. จัดทำ CD ให้สถานศึกษา 3. สพท. และศกม. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 4. สถานศึกษาจัดพิมพ์ (print) แบบประเมิน สำหรับครูทุกคน ( ครู 1 คน : แบบประเมิน 3 ฉบับ )

16 ระยะเวลาในการ ประเมิน ระหว่างวันที่ 15-28 กุมภาพันธ์ 2553


ดาวน์โหลด ppt การประเมิน สมรรถนะครู ลาวัลย์ ทีคำ. ขอบเขตการ ประเมิน สมรรถนะครู รายบุคคล 1. ประเมินสมรรถนะหลัก และสายงาน 2. ประเมินความรู้ตามกลุ่ม สาระการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google