งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.themegallery.com LOGO ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธี กาประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรกรมควบคุมโรค ครั้งที่ 2/2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.themegallery.com LOGO ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธี กาประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรกรมควบคุมโรค ครั้งที่ 2/2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.themegallery.com LOGO ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธี กาประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรกรมควบคุมโรค ครั้งที่ 2/2557

2 รายละเอียดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ สมรรถนะของบุคลากรกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2557 (ที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ หน่วยงานในการประชุมเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 57) ข้อเสนอแนวทางการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นตาม ภารกิจกรมควบคุมโรค (Functional Competency) ประเด็นนำเสนอ

3 www.themegallery.com LOGO รายละเอียดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ของบุคลากรกรมควบคุมโรคปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอของหน่วยงาน ในการประชุมเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 57)

4 ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขตั้งแต่ระดับที่ 1 ถึงระดับที่ 5 จำนวน 2 สมรรถนะ คือ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity : I) การมีน้ำใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง (Relationship : R) ทบทวนและปรับแก้ไขในบางประเด็น เช่น เกณฑ์การประเมิน คำผิด รายชื่อเอกสารอ้างอิง การตัดข้อความให้กระชับ หรือเพิ่มเติมข้อความ เพื่อให้มีความชัดเจน จำนวน 7 สมรรถนะ ประเด็นที่มีการทบทวนและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ หน่วยงานในการประชุมเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 57

5 www.themegallery.com LOGO ปรับปรุงแก้ไขตั้งแต่ระดับที่ 1 ถึงระดับที่ 5 จำนวน 2 สมรรถนะ

6 www.themegallery.com LOGO C1 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบ ธรรมและจริยธรรม (Integrity) คำจำกัดความ : การดำรงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้อง เหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการเพื่อรักษาศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ

7 C1 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) พฤติกรรมบ่งชี้ตัวชี้วัด หน่วย นับ เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน มีความสุจริต สามารถปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความ สุจริต ไม่เลือก ปฏิบัติ ถูกต้อง ตามกฎหมายและ วินัยข้าราชการ ระดับความสำเร็จของ การแสดงความรู้ ความ เข้าใจในประมวล จริยธรรมข้าราชการพล เรือน และจรรยา ข้าราชการกรมควบคุม โรค ขั้นตอนมีการอธิบาย องค์ประกอบ ของประมวล จริยธรรม ข้าราชการพล เรือน คือ 1)บท ทั่วไป 2) จริยธรรม ข้าราชการพล เรือน 3)กลไก และระบบการ บังคับใช้ ประมวล จริยธรรม ได้ บางส่วน - แสดง สมรรถนะ ตามที่ระบุ ในช่อง 1 คะแนนได้ ครบถ้วน -แสดง สมรรถนะ ตามที่ระบุใน ช่อง 3 คะแนน และอธิบาย จรรยา ข้าราชการกรม ควบคุมโรค พ.ศ.2553  ระดับที่ 1

8 C1 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) พฤติกรรมบ่งชี้ตัวชี้วัด หน่วย นับ เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีสัจจะเชื่อถือได้ สามารถแสดงให้เห็นถึง ความมีจิตสำนึกในความ เป็นข้าราชการ มีสัจจะ และเชื่อถือได้ ร้อยละของการ เข้าร่วมประชุม และ/หรือกิจกรรม ที่สำคัญสำคัญ ตามที่หน่วยงาน กำหนดตรงเวลา ร้อยละ80 -90 -100  ระดับที่ 2

9 C1 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) พฤติกรรมบ่งชี้ตัวชี้วัด หน่วย นับ เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และยึดมั่นในหลักการ สามารถยึดมั่นใน หลักการ จรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพ และ จรรยาบรรณข้าราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ แก่ทางราชการ ร้อยละของการ ปฏิบัติงานที่ ได้รับ มอบหมายได้ ทันเวลาที่ กำหนด ร้อยละ80 -90 -100  ระดับที่ 3

10 C1 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) พฤติกรรมบ่งชี้ตัวชี้วัด หน่วย นับ เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง สามารถยึดมั่นเพื่อ ความถูกต้อง กล้า ตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่ ราชการด้วยความ ถูกต้อง เป็นธรรม โดย มุ่งพิทักษ์ผลประโยชน์ ของทางราชการ แม้ตก อยู่ในสถานการณ์ที่ อาจยากลำบาก ร้อยละของการ นำข้อเสนอแนะ ที่ตนเอง และ/ หรือ ผู้บังคับบัญชา เสนอไว้ไป ปรับปรุงการ ปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพ มากขึ้น ร้อยละ80 -90 -100  ระดับที่ 4

11 C1 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) พฤติกรรมบ่งชี้ตัวชี้วัด หน่วย นับ เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และอุทิศตนเพื่อความยุติธรรม สามารถยึดมั่นพิทักษ์ ผลประโยชน์และ ชื่อเสียงของ ประเทศชาติแม้ใน สถานการณ์ที่อาจเสี่ยง ต่อความมั่นคงใน ตำแหน่งหน้าที่การงาน หรืออาจเสี่ยงภัยต่อ ชีวิต ค่าคะแนนเฉลี่ย ของร้อยละผล การประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใส ของกรม ควบคุมโรค ร้อย60 -80 -100  ระดับที่ 5

12 www.themegallery.com LOGO C5 การมีน้ำใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง (Relationship) คำจำกัดความ :ความสามารถในการแสดงความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ ภาษา การใช้จิตวิทยากับการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร สร้างหรือการ รักษาความสัมพันธฉันมิตรในทางส่วนตัวและทางด้านสังคมที่ดีระหว่าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานอย่างใกล้ชิดอย่างมีน้ำใจ ใจเปิดกว้างเป็นพี่ น้องกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อส่งผลให้เกิดความราบรื่นใน กระบวนการติดต่อสื่อสารเป็นไปได้อย่างดี เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลต่อภารกิจของส่วนราชการ

13 C5 การมีน้ำใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง (Relationship) พฤติกรรมบ่งชี้ตัวชี้วัด หน่วย นับ เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน แสดงความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาเพื่อการสื่อสาร สามารถสื่อสารจูง ใจด้วยการพูด การ เขียน เข้าใจ ความหมายที่ผู้อื่น ต้องการสื่อสาร จับ ประเด็น สรุป เนื้อหา เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ การยอมรับร่วมกัน และสนับสนุน ความคิดเบื้องต้น ได้ ระดับความพึง พอใจใน พฤติกรรมการ สื่อสารด้วยการ พูด และหรือ การเขียน และ จับประเด็น / สรุปเนื้อหา ความคิด เบื้องต้น ระดับ พึงพอใจน้อยมาก (ค่าคะแนนเฉลี่ย1- 1.50 ) พึงพอใจน้อย (ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50) พึงพอใจ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50) พึงพอใจมาก (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50) พึงพอใจมาก ที่สุด (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.51-5)  ระดับที่ 1

14 C5 การมีน้ำใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง (Relationship) พฤติกรรมบ่งชี้ตัวชี้วัด หน่วย นับ เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และการใช้จิตวิทยากับการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร สามารถรับรู้ ต่อสิ่ง เร้าที่สำคัญเกี่ยวกับ การส่งสาร ช่อง ทางการรับรู้ของ บุคคลเกี่ยวกับการรับ สาร การรับรู้ การใช้ ภาษา และ กระบวนการพื้นฐาน ของการใช้ภาษาเพื่อ การสื่อสารได้ ระดับความพึง พอใจใน พฤติกรรมการ สื่อสาร และ แลกเปลี่ยน ข้อมูลกับ ผู้เกี่ยวข้องกับ งานให้เกิด ความรู้ความ เข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน ระดับ พึงพอใจน้อยมาก (ค่าคะแนนเฉลี่ย1- 1.50 ) พึงพอใจน้อย (ค่าคะแนน เฉลี่ย1.51- 2.50) พึงพอใจ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50) พึงพอใจมาก (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50) พึงพอใจมาก ที่สุด (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.51-5)  ระดับที่ 2

15 C5 การมีน้ำใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง (Relationship) พฤติกรรมบ่งชี้ตัวชี้วัด หน่วย นับ เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสร้างหรือรักษาการติดต่อสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้เกี่ยวข้องกับงาน สามารถสร้างหรือ รักษาความสัมพันธ์ ที่ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง กับงานอย่าง ใกล้ชิด ด้วยการ ริเริ่มกิจกรรมให้มี การติดต่อทาง สังคมกับ ผู้เกี่ยวข้องกับงาน และเข้าร่วม กิจกรรมทางสังคม กับเครือข่ายในวง กว้างเพื่อ เสริมสร้างมิตรภาพ กับเพื่อนร่วมงาน ผู้รับบริการ หรือ ผู้อื่นที่เป็น ประโยชน์ในงานได้ ระดับความพึง พอใจใน พฤติกรรมการ สร้าง และ/หรือ รักษา ความสัมพันธ์ที่ ดีกับผู้ที่ เกี่ยวข้องกับ งานใน หน่วยงาน ระดับ พึงพอใจน้อยมาก (ค่าคะแนนเฉลี่ย1- 1.50 ) พึงพอใจน้อย (ค่าคะแนน เฉลี่ย1.51- 2.50) พึงพอใจ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50) พึงพอใจมาก (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50) พึงพอใจมาก ที่สุด (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.51-5)  ระดับที่ 3

16 C5 การมีน้ำใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง (Relationship) พฤติกรรมบ่งชี้ตัวชี้วัด หน่วย นับ เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และสร้างหรือรักษาการความสัมพันธ์ฉันมิตรทางสังคมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงาน สามารถสร้างหรือ รักษา ความสัมพันธ์ที่ดี กับเครือข่ายที่ เกี่ยวข้องกับงาน อย่างใกล้ชิด ด้วย การริเริ่มกิจกรรม ให้มีการติดต่อ ทางสังคม และ เข้าร่วมกิจกรรม ทางสังคมกับ เครือข่ายในวง กว้างเพื่อ เสริมสร้าง มิตรภาพและ ส่งผลที่ดี เป็น ประโยชน์ต่อการ ปฏิบัติงานร่วมกัน ได้ ระดับความพึง พอใจใน พฤติกรรมการ สร้าง และ/ หรือรักษา ความสัมพันธ์ ที่ดีกับ เครือข่ายที่ เกี่ยวข้องกับ งาน ระดับ พึงพอใจน้อยมาก (ค่าคะแนนเฉลี่ย1- 1.50 ) พึงพอใจน้อย (ค่าคะแนน เฉลี่ย1.51- 2.50) พึงพอใจ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50) พึงพอใจมาก (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50) พึงพอใจมาก ที่สุด (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.51-5)  ระดับที่ 4

17 C5 การมีน้ำใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง (Relationship) พฤติกรรมบ่งชี้ตัวชี้วัด หน่วย นับ เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และรักษาความสัมพันธ์ฉันมิตรในระยะยาว สามารถรักษา ความสัมพันธ์ฉัน มิตรที่ดีกับ เครือข่ายที่ เกี่ยวข้องกับงาน ไว้ได้อย่าง ต่อเนื่อง แม้ไม่มี การติดต่อสัมพันธ์ ฉันมิตรในเรื่อง งานระหว่างกัน แล้ว เพื่อส่งผลให้ มีโอกาสติดต่อ สัมพันธ์กันในงาน อนาคตราบรื่นได้ ระดับความพึง พอใจใน พฤติกรรมการ สร้าง และ/ หรือรักษา ความสัมพันธ์ ที่ดีกับ เครือข่ายที่ เกี่ยวข้องกับ งานอย่าง ต่อเนื่อง ระดับ พึงพอใจน้อยมาก (ค่าคะแนนเฉลี่ย1- 1.50 ) พึงพอใจน้อย (ค่าคะแนน เฉลี่ย1.51- 2.50) พึงพอใจ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50) พึงพอใจมาก (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50) พึงพอใจมาก ที่สุด (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.51-5)  ระดับที่ 5

18 ตัวอย่างการประเมิน : นาย ก เป็นข้าราชการระดับปฏิบัติการ ถูกประเมินสมรรถนะการมีน้ำใจ ใจเปิดกว้าง เป็น พี่เป็นน้อง (Relationship ) โดยผู้ประเมิน ดังนี้ 1) ประเมินตนเอง = พึงพอใจมากที่สุด (5 คะแนน) 2) หัวหน้างาน = พึงพอใจมาก (4 คะแนน) 3) เพื่อนร่วมงาน = พึงพอใจมาก (4 คะแนน) ดังนั้น ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนาย ก เท่ากับ 4.3 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน แสดงว่า นาย ก มีผลการประเมินสมรรถนะการมีน้ำใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง (Relationship) อยู่ที่ระดับ 4 คะแนน จากนั้นผู้ประเมินหลัก (ผู้บังคับบัญชา) นำผลที่ได้จากการร่วมประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา แล้วระบุคะแนนที่ได้ลงในแบบฟอร์ม แนวทางการประเมิน กรณีมีผู้ร่วมประเมินมากกว่า 1 คน C5 การมีน้ำใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง (Relationship)

19 www.themegallery.com LOGO ปรับแก้ไขในบางประเด็น เช่น เกณฑ์การประเมิน คำผิด รายชื่อเอกสารอ้างอิง การตัดข้อความให้กระชับ หรือเพิ่มเติมข้อความเพื่อให้มี ความชัดเจน จำนวน 7 สมรรถนะ

20 www.themegallery.com LOGO C2 บริการที่ดี (Service Mind) คำจำกัดความ : ความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรทุก ระดับในส่วนราชการที่จะให้บริการในหลายรูปแบบแก่ผู้ขอรับ บริการจากงานในหน้าที่ราชการของตน หรืองานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง โดยไม่เลือกกลุ่มเป้าหมายซึ่งเกิดจากจิตสำนึกของ ความเป็นข้าราชการที่ดี

21  ระดับที่ 1 – 5 ตัดคำว่า “ค่าเฉลี่ย” ออก C2 บริการที่ดี (Service Mind) พฤติกรรมบ่งชี้ตัวชี้วัด หน่วย นับ เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน สามารถให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้ด้วยความเต็มใจ สามารถให้บริการที่ เป็นมิตร ยิ้มแย้ม แจ่มใส พูดจาสุภาพ โดยให้บริการอย่าง ต่อเนื่องและรวดเร็ว ระดับความพึง พอใจใน พฤติกรรมการ ให้บริการที่เป็น มิตร ยิ้มแย้ม แจ่มใส พูดจา สุภาพ โดย ให้บริการอย่าง ต่อเนื่องและ รวดเร็ว ระดับ พึงพอใจน้อย มาก ค่าคะแนน เฉลี่ย1-1.50 พึงพอใจน้อย ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 พึงพอใจ ค่าคะแนน เฉลี่ย2.51- 3.50 พึงพอใจ มาก ค่าคะแนน เฉลี่ย3.51- 4.50 พึงพอใจมาก ที่สุด ค่าคะแนน เฉลี่ย4.51-5

22 C2 บริการที่ดี (Service Mind) ตัวอย่างการประเมิน : นาย ก เป็นข้าราชการระดับปฏิบัติการ ถูกประเมินสมรรถนะการบริการที่ดี (Service Mind) โดยผู้ประเมิน ดังนี้ 1) ประเมินตนเอง = พึงพอใจมากที่สุด (5 คะแนน) 2) หัวหน้างาน = พึงพอใจมาก (4 คะแนน) 3) เพื่อนร่วมงาน = พึงพอใจมาก (4 คะแนน) ดังนั้น ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนาย ก เท่ากับ 4.3 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน แสดงว่า นาย ก มีผลการประเมินสมรรถนะบริการที่ดี (Service Mind) อยู่ที่ระดับ 4 คะแนน จากนั้นผู้ประเมินหลัก (ผู้บังคับบัญชา) นำผลที่ได้จากการร่วมประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา แล้วระบุคะแนนที่ได้ลงใน แบบฟอร์ม

23 www.themegallery.com LOGO C3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (M : Mastery / Expertise) คำจำกัดความ : ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้ความสามารถของตนใน การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยี ต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์

24 C3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (M : Mastery / Expertise) พฤติกรรมบ่งชี้ตัวชี้วัด หน่วย นับ เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน สามารถศึกษาหา ความรู้ สนใจ สืบค้น ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ พัฒนาความรู้ เทคโนโลยี และ ติดตามความรู้ใหม่ๆ ใน สาขาอาชีพของตนอยู่ เสมอ จำนวนความรู้ และ/หรือ เทคโนโลยี ใหม่ๆที่ได้จาก การศึกษา และ/หรือสืบค้น จากแหล่งต่างๆ นำเสนอ ผู้บังคับบัญชา เรื่องไม่มี--มี  ระดับที่ 1-5 ปรับลดเกณฑ์การประเมินเป็น “1 คะแนน = มี และ 5 คะแนน = ไม่มี” ** เฉพาะรอบประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในการประเมินระดับที่ 2 ระดับที่ 3 และระดับที่ 4 สามารถนำผลงานของปีที่ผ่านมา มาใช้ในการประเมินได้

25 www.themegallery.com LOGO C4 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) คำจำกัดความ :ความมุ่งมั่นและตั้งใจจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ ดีมีประสิทธิผล หรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจ เป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัด ผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น และหมายรวมถึงการ สร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตาม เป้าหมายที่ยากและท้าทาย

26 C4 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) พฤติกรรมบ่งชี้ตัวชี้วัด หน่วย นับ เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถทำงานได้ผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้ สามารถกำหนด เป้าหมายในการ ทำงานเพื่อให้ได้ผล งานที่ดี รอบครอบ เอา ใจใส่ ตรวจสอบ ความถูกต้อง ติดตาม และประเมินผลงาน ของตนเทียบเคียงกับ เกณฑ์มาตรฐานได้ ตามเป้าหมายที่ ผู้บังคับบัญชา และ/ หรือหน่วยงานกำหนด ระดับความสำเร็จ ของความสามารถ ทำงานได้ผลงาน ตามเป้าหมายที่ วางไว้ ขั้นตอนมีรายงานผลการ ปฏิบัติงานตามแผนที่ ได้รับมอบหมาย ตาม แบบติดตามผลการ ปฏิบัติงาน และ/หรือ รายงานผลการปฏิบัติ ราชการตามคำ รับรองการปฏิบัติ ราชการของกรม ควบคุมโรคตามแบบ รายงานการประเมิน ตนเอง (Self Asessment Report : SAR) ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ทันเวลา ที่หน่วยงานกำหนด แต่ไม่เกิน 5 วันทำ การ แสดงสมรรถนะ ตามที่ระบุในช่อง 1 คะแนน แต่ไม่เกิน 3 วันทำการ แสดงสมรรถนะ ตามที่ระบุในช่อง 2 คะแนน และ ทันเวลาที่หน่วยงาน กำหนด แสดงสมรรถนะ ตามที่ระบุในช่อง 3 คะแนน และเร็ว กว่าเวลาที่ หน่วยงานกำหนด 3 วันทำการ แสดงสมรรถนะ ตามที่ระบุในช่อง 4 คะแนน และเร็ว กว่าเวลาที่ หน่วยงานกำหนด 5 วันทำการ  ระดับที่ 2

27 www.themegallery.com LOGO หลักระบาดวิทยา คำจำกัดความ : ความสามารถในการปฏิบัติงานการวิเคราะห์ สอบสวน ทางด้านระบาดวิทยา รวมทั้งการกำกับติดตามสภาวะสุขภาพและปัจจัย ที่เกี่ยวข้อง สามารถระบุแนวโน้มและการระบาดของโรค และเหตุการณ์ ที่ไม่พึงประสงค์ (Adverse health events) การจัดหา จัดเตรียมข้อมูล สารสนเทศ เพื่อกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติ พร้อมทั้งเตรียมความ พร้อมในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินและดำเนินการแก้ไขปัญหา ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

28 หลักระบาดวิทยา พฤติกรรมบ่งชี้ตัวชี้วัด หน่วย นับ เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และแสดงความสามารถในการปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยาพื้นฐาน สามารถระบุและ จัดการข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง ในการ ปฏิบัติงานด้าน ระบาดวิทยา พื้นฐานได้ ระดับ ความสำเร็จ ของการแสดง ความสามารถ ในการ ปฏิบัติงาน ด้านระบาด วิทยาพื้นฐาน ขั้นตอนมีการระบุถึง รายการ (Listing) ข้อมูลสารสนเทศ ที่จำเป็น และที่ เกี่ยวข้องกับ ขอบเขตงาน วิชาการที่ตนเอง รับผิดชอบ -มีสมรรถนะตามที่ ระบุในช่อง 1 คะแนน และมีการ ระบุ 1)คุณสมบัติ หรือคุณลักษณะ 2)วิธีการหรือ แนวทางในการ จัดเก็บ 3) ข้อจำกัด และ4) แหล่งที่มา ของ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง -มีสมรรถนะตามที่ ระบุในช่อง 3 คะแนน และมี การแสดงแนว ทางการพัฒนา คุณภาพของ ข้อมูลที่จะ จัดเก็บ เพื่อใช้ ประโยชน์ ขอบเขตงาน วิชาการที่ตนเอง รับผิดชอบ  ระดับที่ 2

29 www.themegallery.com LOGO การวิจัยและพัฒนา คำจำกัดความ : ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านวิจัยที่เน้นการแสวงหา ผลิตภัณฑ์ใหม่ (New product) สิ่งประดิษฐ์ใหม่ (New inventions) การพัฒนา กระบวนการ(Process) การพัฒนาระบบและวิธีทำงาน (System and procedures) และ/หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ (Newtechnologies)โดยใช้การวิจัย เป็นฐาน(Research-base development) สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติราชการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์

30 การวิจัยและพัฒนา พฤติกรรมบ่งชี้ตัวชี้วัด หน่วย นับ เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และแสดงความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนาเบื้องต้น สามารถกำหนด โจทย์และ ดำเนินการวิจัย เชิงพรรณนาได้ ระดับ ความสำเร็จของ ความสามารถใน การปฏิบัติงาน ด้านการวิจัยและ พัฒนาเบื้องต้น ขั้นตอนมีรายงานการ ทบทวน วรรณกรรม (Literature Review) แสดง สมรรถนะ ตามที่ระบุใน ช่อง 1 คะแนน และ มีรายงาน สรุปประเด็น ปัญหาที่ นำไปสู่ โจทย์การ วิจัยและ พัฒนา เบื้องต้น แสดงสมรรถนะ ตามที่ระบุใน ช่อง 2 คะแนน และมีการ นำเสนอการใช้ ข้อมูลทางสถิติ และ/หรือใช้ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ สำเร็จรูปในการ วิเคราะห์ข้อมูล แสดง สมรรถนะ ตามที่ระบุใน ช่อง 3 คะแนน และ มีเครื่องมือ และ/หรือมี การใช้ เครื่องมือ เพื่อการเก็บ รวบรวม ข้อมูลเชิง ปริมาณ/เชิง คุณภาพได้ อย่าง ถูกต้อง แสดงสมรรถนะ ตามที่ระบุในช่อง 4 คะแนน และมี รายงาน ความก้าวหน้า และ/หรือ ผลการวิจัยเชิง พรรณนา  ระดับที่ 2

31 การวิจัยและพัฒนา พฤติกรรมบ่งชี้ตัวชี้วัด หน่วย นับ เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และแสดงความสามารถในการเป็นผู้วิจัยหลักในการวิจัยและพัฒนา สามารถทบทวน วิเคราะห์ สังเคราะห์ บริหาร จัดการ โครงการวิจัยและ พัฒนาได้ ระดับ ความสำเร็จของ ความสามารถใน การเป็นผู้วิจัย หลัก และ/หรือ ร่วมในการวิจัย และพัฒนา ขั้นตอนมีการแสดงหัวข้อ วิจัยได้ตรงกับ สภาพปัญหาโรค และภัยสุขภาพ และ/หรือปัญหา สาธารณสุข และ/หรือพัฒนา ระบบงาน แสดง สมรรถนะ ตามที่ระบุใน ช่อง 1 คะแนน และ มีการ นำเสนอ โครงร่าง งานวิจัยและ พัฒนา (Proposal) แสดงสมรรถนะ ตามที่ระบุใน ช่อง 2 คะแนน และมีรายงาน ผลการควบคุม กำกับ การ บริหารจัดการ ตามแผนการ ดำเนินงาน (Gantt chart) โครงการวิจัย และพัฒนา แสดง สมรรถนะ ตามที่ระบุใน ช่อง 3 คะแนน และ มีรายงาน ความก้าวห น้า และ/ หรือ ผลงานวิจัย และพัฒนา พร้อมปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแน ะ แสดงสมรรถนะ ตามที่ระบุในช่อง 4 คะแนน และมี รายงาน ความก้าวหน้า และ/หรือ ผลการวิจัยและ พัฒนา ในที่ ประชุมของ หน่วยงาน และ/ หรือระดับเขต และ/หรือ เผยแพร่ตีพิมพ์  ระดับที่ 3

32 การวิจัยและพัฒนา พฤติกรรมบ่งชี้ตัวชี้วัด หน่วย นับ เกณฑ์การประเมิน 1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 คะแนน แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และแสดงความสามารถในการเป็นผู้วิจัยหลักในการวิจัยและพัฒนา สามารถทบทวน วิเคราะห์ สังเคราะห์ บริหาร จัดการ โครงการวิจัยและ พัฒนาได้ ระดับ ความสำเร็จของ ความสามารถใน การเป็นผู้วิจัย หลัก และ/หรือ ร่วมในการวิจัย และพัฒนา ขั้นตอนมีการแสดงหัวข้อ วิจัยได้ตรงกับ สภาพปัญหาโรค และภัยสุขภาพ และ/หรือปัญหา สาธารณสุข และ/หรือพัฒนา ระบบงาน แสดง สมรรถนะ ตามที่ระบุใน ช่อง 1 คะแนน และ มีการ นำเสนอ โครงร่าง งานวิจัยและ พัฒนา (Proposal) แสดงสมรรถนะ ตามที่ระบุใน ช่อง 2 คะแนน และมีรายงาน ผลการควบคุม กำกับ การ บริหารจัดการ ตามแผนการ ดำเนินงาน (Gantt chart) โครงการวิจัย และพัฒนา แสดง สมรรถนะ ตามที่ระบุใน ช่อง 3 คะแนน และ มีรายงาน ความก้าวห น้า และ/ หรือ ผลงานวิจัย และพัฒนา พร้อมปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแน ะ แสดงสมรรถนะ ตามที่ระบุในช่อง 4 คะแนน และมี รายงาน ความก้าวหน้า และ/หรือ ผลการวิจัยและ พัฒนา ในที่ ประชุมของ หน่วยงาน และ/ หรือระดับเขต และ/หรือ เผยแพร่ตีพิมพ์  ระดับที่ 3

33 www.themegallery.com LOGO ข้อเสนอแนวทางการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นตามภารกิจ กรมควบคุมโรค (Functional Competency)

34 สายงานหลัก เลือกประเมินจำนวน 2 สมรรถนะ จาก สมรรถนะทั้งหมด 3 สมรรถนะ สายงานอื่น ให้ประเมินสมรรถนะ “การติดตามและ ประเมินผล” เพียงตัวเดียวและมีน้ำหนักเท่ากับ 8 คะแนน แนวทางการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นตามภารกิจกรม ควบคุมโรค (Functional Competency)

35 ตารางแสดงสายงานของบุคลากรกรมควบคุมโรค สายงานหลักสายงานสนับสนุน 1.นักบริหาร 2.ผู้อำนวยการ 3.นายแพทย์ 4.นายสัตวแพทย์ 5.พยาบาลวิชาชีพ 6.นักวิชาการสาธารณสุข 7.พยาบาลวิชาชีพ 8.นักเทคนิคการแพทย์ 9.นักวิชาการสาธารณสุข 10.นักกายภาพบำบัด 11.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12.นักสังคมสงเคราะห์ 13.นักรังสีการแพทย์ 14.นักโภชนาการ 15.เภสัชกร 16.นักวิชาการสถิติ 17.โภชนากร 18.พยาบาลเทคนิค 19.เจ้าพนักงานสาธารณสุข 20.เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด 21.เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 22.เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 23.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 24.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 25.เจ้าพนักงานสถิติ 26.เจ้าพนักงานเวชสถิติ 27.ช่างกายอุปกรณ์ 28.ช่างภาพการแพทย์ 1.นิติกร 2.นักจัดการงานทั่วไป 3.นักทรัพยากรบุคคล 4.นักประชาสัมพันธ์ 5.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6.นักวิชาการเงินและบัญชี 7.นักวิชาการตรวจสอบภายใน 8.นักวิชาการเผยแพร่ 9.นักวิชาการพัสดุ 10.นักวิเทศสัมพันธ์ 11.นายช่างเครื่องกล 12.นายช่างเทคนิค 13.นายช่างไฟฟ้า 14.นายช่างโยธา 15.นายช่างศิลป์ 16.บรรณารักษ์ 17.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 18.เจ้าพนักงานธุรการ 19.เจ้าพนักงานพัสดุ 20.เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 21.เจ้าพนักงานห้องสมุด

36 www.themegallery.com LOGO กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค โทร : 02 590 3846 หรือ 02 590 3049 E-mail : hr_plan@hotmail.comhr_plan@hotmail.com Face book : กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา องค์กร กองการเจ้าหน้าที่


ดาวน์โหลด ppt Www.themegallery.com LOGO ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธี กาประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรกรมควบคุมโรค ครั้งที่ 2/2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google