งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การให้ข้าราชการพลเรือน สามัญได้รับ เงินประจำตำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ. ศ. 2551 สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและ ค่าตอบแทน สำนักงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การให้ข้าราชการพลเรือน สามัญได้รับ เงินประจำตำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ. ศ. 2551 สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและ ค่าตอบแทน สำนักงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การให้ข้าราชการพลเรือน สามัญได้รับ เงินประจำตำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ. ศ. 2551 สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและ ค่าตอบแทน สำนักงาน ก. พ.

2 พระราชบัญญัติ เงินเดือนและ เงินประจำตำแหน่ง พ. ศ. 2538 พระราชกฤษฎีการการ ได้รับ เงินประจำตำแหน่งของ ข้าราชการฯ พ. ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายกำหนดเงิน ประจำตำแหน่ง

3 การได้รับเงินประจำตำแหน่งปัจจุบัน ตำแหน่งประเภทบริหาร 1) บริหารระดับสูง ระดับ 9 ขึ้นไป ได้แก่ ผอ. สำนัก, รองอธิบดี, อธิบดี, รองปลัดฯ, ปลัดกระทรวง หรือ เทียบเท่า 2) บริหารระดับกลาง ระดับ 8 ได้แก่ ผอ. กอง หรือเทียบเท่า ระดับ 1121,000 ประเภท บริหาร ระดับ 1014,500 ระดับ 910,000 ระดับ 85,600 ระดับ 1115,600 ระดับ 1013,000 ระดับ 99,900 ระดับ 85,600 ระดับ 73,500 ประเภทวช. / ชช.

4 การได้รับเงินประจำตำแหน่งปัจจุบัน ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับ 7 ขึ้นไป 1) ต้องมีปริญญา / มี ผลกระทบต่อชีวิต / มีองค์กร วิชาชีพ เช่น แพทย์ วิศวกร เครื่องกล 2) ต้องมีปริญญา / มี ผลกระทบต่อชีวิต / ขาดแคลน เช่น รังสีการแพทย์ วิศวกร นิวเคลียร์ 3) ต้องมีปริญญา / วิทยาศาสตร์เชิงวิจัยพัฒนา / ขาดแคลน เช่น คอมพิวเตอร์ ระดับ 1121,000 ประเภท บริหาร ระดับ 1014,500 ระดับ 910,000 ระดับ 85,600 ระดับ 1115,600 ระดับ 1013,000 ระดับ 99,900 ระดับ 85,600 ระดับ 73,500 ประเภท วช. / ชช.

5 การได้รับเงินประจำตำแหน่งปัจจุบัน ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญ เฉพาะ ระดับ 9 ขึ้นไป ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านตามที่กำหนด ระดับ 1121,000 ประเภท บริหาร ระดับ 1014,500 ระดับ 910,000 ระดับ 85,600 ระดับ 1115,600 ระดับ 1013,000 ระดับ 99,900 ระดับ 85,600 ระดับ 73,500 ประเภท วช. / ชช.

6 การได้รับเงินประจำตำแหน่งปัจจุบัน ต้องดำรงตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับ ปตน. และปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่ง มิได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ ไม่มีสิทธิได้รับ ปตน. เว้นแต่ ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่มีลักษณะงาน วช. หรือ ชช. เหมือนหน้าที่เดิม ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งนั้นไม่เต็มเดือน ให้ได้รับ ปตน. ตามส่วนจำนวนวันที่ได้ดำรงตำแหน่ง และปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่ง

7 การได้รับเงินประจำตำแหน่งปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่หลักเกิน 1 ตำแหน่ง ให้รับ ปตน. สำหรับตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับ ปตน. สูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว ไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประเภทเดียวกันที่มีสิทธิได้รับ ปตน. ให้ได้รับ ปตน. ตามอัตราเดิมของตนต่อไป ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ หรือรักษาราชการแทน หรือรักษาการ ในตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งต่างประเภท ให้ได้รับ ปตน. ในอัตราของตำแหน่งเดิมต่อไป ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 6 เดือน

8 พระราชบัญญัติ เงินเดือนและ เงินประจำตำแหน่ง พ. ศ. 2538 พระราชกฤษฎีการการ ได้รับ เงินประจำตำแหน่งของ ข้าราชการฯ พ. ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2538 กฎ ก. พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพล เรือนสามัญ ได้รับเงินประจำตำแหน่งพ. ศ..... กฎหมายกำหนดเงิน ประจำตำแหน่ง

9 มาตรา 50... ประเภทใดสายงานใด ระดับใด กฏ ก. พ. ผู้ดำรงตำแหน่ง ประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะได้รับ เงินประจำตำแหน่ง ตามบัญชีอัตราเงินเป ระจำตำแหน่ง ของ ขรก. พลเรือนสามัญท้าย พรบ. นี้ในอัตรา ใด ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน กฏ ก. พ.... พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2538

10 หลักการของ ร่างกฎ ก. พ. คงสิทธิ การได้รับ เงินประจำ ตำแหน่ง ไม่สร้าง ความ เหลื่อมล้ำ กับ ขรก. ที่ได้ เงินประจำ ตำแหน่ง เดิม ไม่เพิ่ม จำนวน ตำแหน่งที่ มีสิทธิ ได้รับเงิน ประจำ ตำแหน่ง ไม่ใช้ งบประมา ณเพิ่มขึ้น

11 ระดับ 1121,000 ประเภท บริหาร ระดับ 1014,500 ระดับ 910,000 ระดับ 85,600 ระดับ 1115,600 ระดับ 1013,000 ระดับ 99,900 ระดับ 85,600 ระดับ 73,500 ประเภทวช. / ชช. ระดับสูง 10,000 ระดับต้น 5,600 ประเภท อำนวยการ ระดับสูง 21,000 14,500 ระดับต้น 10,000 ประเภท บริหาร ทรงคุณวุฒิ 15,600 13,000 เชี่ยวชาญ 9,900 ชำนาญการพิเศษ 5,600 ชำนาญการ 3,500 ทักษะพิเศษ 9,900 ประเภทวิชาการ ( เฉพาะสาย งานที่กำหนด ) ประเภททั่วไป ประเภททั่วไป ( เฉพาะสายงาน ที่กำหนด ) ต้องมี เงื่อนไขเพิ่ม ไม่ต้องมี เงื่อนไขเพิ่ม

12 ระดับสูง 21,000 14,500 ทรงคุณวุฒิ 15,600 13,000 ชำนาญการ 3,500 ประเภท วิชาการ ประเภท บริหาร ปลัดกระทรวง หรือเทียบเท่า ในสายงานตามที่ ก. พ. กำหนด ดำรงตำแหน่งระดับ 10 หรือระดับ ทรงคุณวุฒิมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี ในสายงานตามที่ ก. พ. กำหนด ก. พ. พิจารณาว่า  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และผลงานเป็นที่ ประจักษ์ ยอมรับในระดับนานาชาติ  ต้องตัดสินใจ แก้ปัญหาทาง วิชาการที่ยากซับซ้อนมากเป็น พิเศษและมีผลกระทบในวงกว้าง ระดับนานาชาติ ในสายงานตามที่ ก. พ. กำหนด ดำรงตำแหน่งระดับ 6 หรือระดับ ชำนาญการ มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในสายงานตามที่ ก. พ. กำหนด

13 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ กำหนดเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์เดิม


ดาวน์โหลด ppt การให้ข้าราชการพลเรือน สามัญได้รับ เงินประจำตำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ. ศ. 2551 สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและ ค่าตอบแทน สำนักงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google