งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
ฝ่ายป้องกัน และปราบปราม

2 Competency การประเมินสมรรถนะบุคลากร
สมรรถนะหลักของบุคลากรในองค์การ 8 ข้อ Core Competency สมรรถนะตามสายงาน Functional Competency

3 สมรรถนะหลักหลักของบุคลากรในองค์กร 8 ข้อ
ความไฝ่รู้ ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง ความมุ่งมั่นให้เกิดผลสำเร็จของงาน การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและมีคุณธรรม การประสานงานและการบริหาร การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม ความรู้เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต

4 ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ L2
สามารถเลือกใช้ระบบสารสนเทศของสำนักงานได้อย่างเหมาะสมกับงานในหน้าที่ เช่น งานประมวลผลคำ งานตารางทำงาน งานนำเสนอ เป็นต้น สามารถใช้ระบบงานที่สร้างขึ้นในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านได้เช่น ระบบงานเก็บสินค้า ระบบงานด้านตรวจปราบปราม เป็นต้น

5 สมรรถนะตามสายงาน ความเชี่ยวชาญกฎหมายสรรพสามิต
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การหาข่าวและวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะการเขียนบันทึกจับกุม

6


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google