งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 3 ฝ่ายป้องกัน และปราบปราม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 3 ฝ่ายป้องกัน และปราบปราม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 3 ฝ่ายป้องกัน และปราบปราม

2 Competency การประเมินสมรรถนะ บุคลากร สมรรถนะหลักของบุคลากรใน องค์การ 8 ข้อ Core Competency สมรรถนะตามสายงาน Functional Competency

3 สมรรถนะหลักหลักของบุคลากร ในองค์กร 8 ข้อ  ความไฝ่รู้  ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน อย่างต่อเนื่อง  ความมุ่งมั่นให้เกิดผลสำเร็จของงาน  การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและมีคุณธรรม  การประสานงานและการบริหาร  การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม  ความรู้เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต

4 ความรู้ทางเทคโนโลยี สารสนเทศ ระดับ L2  L2 สามารถใช้ระบบงานสารสนเทศ พื้นฐานในการปฏิบัติงานทั้งโดยลงมือ ทำเองหรือให้ผู้อื่นช่วยทำแทน – สามารถเลือกใช้ระบบสารสนเทศของ สำนักงานได้อย่างเหมาะสมกับงานใน หน้าที่ เช่น งานประมวลผลคำ งานตาราง ทำงาน งานนำเสนอ เป็นต้น – สามารถใช้ระบบงานที่สร้างขึ้นในการ ปฏิบัติงานเฉพาะด้านได้เช่น ระบบงาน เก็บสินค้า ระบบงานด้านตรวจปราบปราม เป็นต้น

5 สมรรถนะตามสายงาน  ความเชี่ยวชาญ กฎหมาย สรรพสามิต  ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน  การหาข่าวและ วิเคราะห์ข้อมูล  ทักษะการเขียน บันทึกจับกุม

6


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 3 ฝ่ายป้องกัน และปราบปราม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google