งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 5

2 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : ระดับพื้นฐาน เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : ระดับพื้นฐาน (Public Management Quality Award (Public Management Quality Award : Fundamental Level) : Fundamental Level) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : ระดับพื้นฐาน เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : ระดับพื้นฐาน (Public Management Quality Award (Public Management Quality Award : Fundamental Level) : Fundamental Level)

3 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ก. การจัดและ บริหารงาน 5.1 ระบบงาน ค. การจ้างงาน และความก้าวหน้าใน การงาน ข. ระบบการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร ก. การพัฒนาบุคลากร 5.2 การเรียนรู้ของบุคลากร และการสร้างแรงจูงใจ ข. การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาความ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (43)1 การจัดการ ระบบงาน 1.1 ระบบที่เป็นทางการ 1.2 ระบบไม่เป็นทางการ เพื่อเกิดความร่วมมือ เพื่อความคล่องตัว เพื่อการกระจายอำนาจ เพื่อสร้างความคิดริเริ่ม เพื่อกระตุ้นนวัตกรรม เพื่อให้ทันความต้องการ อยู่เสมอ (44)2 การนำวัฒนธรรม และความคิดของบุคลากร และชุมชนมาใช้จัด ระบบงาน (45)3 การจัดระบบสื่อสาร ภายในองค์กร ให้มีประสิทธิผล (46)4 ระบบประเมินผลและ การยกย่องชมเชย (Individual Scorecard) 4.1การจัดระบบประเมินผล การปฏิบัติงานรวมถึงการ แจ้งผลเพื่อให้พัฒนาและ ปรับปรุงงาน 4.2การจัดระบบการยกย่อง ชมเชยจูงใจ เพื่อให้มีขวัญกำลังใจ เพื่อให้ทำงานมี ประสิทธิผล เพื่อให้มีจิตสำนึกที่เน้น ประโยชน์ของผู้รับบริการ (47)5 การกำหนด คุณลักษณะและทักษะ บุคลากร สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำสายงาน สมรรถนะแต่ละกลุ่ม ตำแหน่ง (48)6 การสรรหาว่าจ้าง รักษาบุคลากร 6.1 การสรรหาว่าจ้าง 6.2 การรักษาบุคลากร ด้วยการคำนึงถึงวัฒนธรรม ความคิดของบุคลากรและ ชุมชน (49)7 การเตรียมบุคลากร และความก้าวหน้าในงาน 7.1 การเตรียมบุคลากรใน ตำแหน่งสำคัญ 7.2 การสร้างความก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน (50)8 การพัฒนาบุคลากร ท้องถิ่นให้มีโอกาสก้าวหน้า (51)9 การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ทำงานได้ตาม แผนปฏิบัติการและบรรลุผล เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง เป้าประสงค์กับความต้องการของ บุคลากร (52)10 การให้การศึกษาและ ฝึกอบรม ให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญ การอบรมบุคลากรใหม่ จริยธรรม การบริหารจัดการ การพัฒนาภาวะผู้นำ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมในการทำงาน ความต้องการอื่นๆที่สำคัญ (53)11 การบริหารการฝึกอบรม 11.1การหาความต้องการการ ฝึกอบรม 11.2การนำความต้องการการ อบรมมาพัฒนาบุคลากร 11.3การนำความรู้ในองค์กรมา พัฒนาบุคลากร (54)12 การพัฒนาบุคลากร 12.1แบบเป็นทางการ 12.2แบบไม่เป็นทางการ (55)13 การส่งเสริมให้นำ ความรู้และทักษะจากการ อบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน (56)14 การประเมิน ประสิทธิผลของการศึกษา อบรม 14.1 ผลระดับบุคคล 14.2 ผลระดับองค์กร (57)15 การทำให้บุคลากร พัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในงาน 15.1 การช่วยเหลือองค์กร 15.2 การช่วยเหลือของ หัวหน้างาน HR 3 HR 2 HR 5 HR 3 HR 4 HR 3

4 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (Fundamental Level : FL) หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (กรมฯ ต้องบรรลุเกณฑ์ระดับพื้นฐานภายในปี 2553) รหัสแนวทางการดำเนินการ การสร้างบรรยากาศการทำงาน ความผาสุกและความพึงพอใจแก่บุคลากร เพื่อ ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร HR 1 ส่วนราชการต้องกำหนดปัจจัยทีมีผลต่อความผาสุก และความพึงพอใจ ของ บุคลากร รวมทั้งต้องมีการวิเคราะห์และปรับปรุงปัจจัย ดังกล่าวให้มีความเหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ HR 2 ส่วนราชการมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิผล และ เป็นธรรม รวมทั้งมีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการ ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น การพัฒนาบุคลากรและภาวะผู้นำ HR 3 ส่วนราชการต้องดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนด ไว้ใน SP3 ไปปฏิบัติ เพื่อให้มีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานให้ บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ HR 4 ส่วนราชการต้องมีระบบการประกันคุณภาพของการฝึกอบรม รวมถึงการประเมิน ประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร HR 5ส่วนราชการมีแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงานให้แก่บุคลากร เพื่อสร้าง ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร

5 HR1 ส่วนราชการต้องกำหนดปัจจัยทีมีผลต่อความผาสุก และ ความพึงพอใจ ของบุคลากร รวมทั้งต้องมีการวิเคราะห์และ ปรับปรุงปัจจัย ดังกล่าวให้มีความเหมาะสม เพื่อสร้าง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ ผลการวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากร

6 HR1 ส่วนราชการต้องกำหนดปัจจัยทีมีผลต่อความผาสุก และ ความพึงพอใจ ของบุคลากร รวมทั้งต้องมีการวิเคราะห์และ ปรับปรุงปัจจัย ดังกล่าวให้มีความเหมาะสม เพื่อสร้าง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร ประเด็นย่อยการพิจารณา 1. มีแนวทางในการกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากรแต่ละกลุ่มและจัดลำดับ ความสำคัญของปัจจัยดังกล่าว 2. มีการนำปัจจัยความผาสุก และความพึงพอใจของ บุคลากร เพื่อใช้ในการวางแผนสร้างความผาสุก และ ความพึงพอใจของบุคลากร 3. มีการนำแผนสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของ บุคลากรไปปฏิบัติจริงเพื่อสร้างแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงาน และให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร 4. มีการประเมินความผาสุกและความพึงพอใจของ บุคลากร

7 HR1 ประเด็นย่อยการพิจารณาY/N คำอธิบาย/หลักฐานที่แสดงผลการ ดำเนินการ 1. มีแนวทางในการกำหนด ปัจจัยที่มีผลต่อความ ผาสุก และความพึงพอใจ ของบุคลากรแต่ละกลุ่ม และจัดลำดับความสำคัญ ของปัจจัยดังกล่าว Y กรมฯ ได้มีการสำรวจความพึงพอใจ ของบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผล ต่อความผาสุกและความพึงพอใจของ บุคลากรแต่ละกลุ่มครอบคลุมทั้ง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงาน ราชการ และจัดลำดับความสำคัญของ ปัจจัยดังกล่าว 2. มีการนำปัจจัยความผาสุก และความพึงพอใจของ บุคลากร เพื่อใช้ในการ วางแผนสร้างความผาสุก และความพึงพอใจของ บุคลากร Y ได้นำปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและ ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีความ พึงพอใจต่ำแต่มีความสำคัญมากมา ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ เสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากร ปี 2553- 2555 ส่วนราชการต้องกำหนดปัจจัยทีมีผลต่อความผาสุก และ ความพึงพอใจ ของบุคลากร รวมทั้งต้องมีการวิเคราะห์และ ปรับปรุงปัจจัย ดังกล่าวให้มีความเหมาะสม เพื่อสร้าง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร ผลสำรวจ ผลวิเคราะห์แผน

8 HR1 ประเด็นย่อยการพิจารณาY/N คำอธิบาย/หลักฐานที่แสดงผลการ ดำเนินการ 3. มีการนำแผนสร้างความ ผาสุกและความพึงพอใจ ของบุคลากรไปปฏิบัติจริง เพื่อสร้างแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงาน และให้เกิด ความผูกพันต่อองค์กร Y จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ 2553 ตามแผนกลยุทธ์ เสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การ ปฏิบัติจริง ลงสู่ระดับสำนัก/กอง ทุกหน่วยงาน 4. มีการประเมินความผาสุก และความพึงพอใจของ บุคลากร Y มีการสำรวจความผาสุกและความพึง พอใจของบุคลากรกรมเมื่อได้ ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์เสริมสร้าง ความผาสุก ความพึงพอใจฯ แล้วเพื่อ ประเมินผลการดำเนินการและวาง แผนการพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ใหม่ให้เหมาะสม เผยแพร่ รายงานผล 6 เดือน แบบสำรวจความผาสุก ถ่ายทอด รายงานผลสำรวจ รายงานผลการ ดำเนินงานตามแผน รายงานผล 12เดือน

9 HR1 สำรวจ ปัจจัยที่มี ผลต่อความ ผาสุก เก็บ รวบรวม ข้อมูล วิเคราะห์ ข้อมูล จัดลำดับความสำคัญและ กำหนดปัจจัยที่มีผลต่อ ความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากร จัดทำแผน กลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการ ประจำปี ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ สำนัก/กอง ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ สำนัก/กอง ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินการ ตามแผน ติดตามประเมินผล เพื่อทบทวนและ ปรับปรุงการ ดำเนินงาน แผนผังแสดงการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความผาสุกฯ

10 สรุปผลการดำเนินการของ HR1 ประเด็นย่อยการพิจารณาY/N 1. มีแนวทางในการกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากรแต่ละกลุ่มและจัดลำดับ ความสำคัญของปัจจัยดังกล่าว Y 2. มีการนำปัจจัยความผาสุก และความพึงพอใจของ บุคลากร เพื่อใช้ในการวางแผนสร้างความผาสุก และ ความพึงพอใจของบุคลากร Y 3. มีการนำแผนสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของ บุคลากรไปปฏิบัติจริงเพื่อสร้างแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงาน และให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร Y 4. มีการประเมินความผาสุกและความพึงพอใจของ บุคลากร Y

11 HR2 ส่วนราชการมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ บุคลากรที่มีประสิทธิผล และเป็นธรรม รวมทั้งมีการแจ้งผล การประเมินให้บุคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้ดีขึ้น หัวหน้า ส่วนราชการ หัวหน้า ส่วนราชการ รองหัวหน้า ส่วนราชการ รองหัวหน้า ส่วนราชการ ผู้อำนวยการ ระดับสำนัก/กอง ผู้อำนวยการ ระดับสำนัก/กอง หัวหน้าหน่วยงาน ภายใต้ สำนัก/กอง ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มี ผู้ใต้บังคับบัญชา ถ่ายทอดและกำหนด เป้าหมายที่สอดคล้องกับ เป้าหมายผลการปฏิบัติงาน ในระดัองค์กร (เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์) กำหนดเป้าหมายงานอื่นๆ ที่มาจากงานตามภารกิจและ งานมอบหมายพิเศษ (เป้าหมายอื่นๆ) ระบบการบริหาร ผล การปฏิบัติราชการ สมรรถนะ สมรรถนะหลัก ก.พ. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญ ในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม การทำงานเป็นทีม สมรรถนะหลักของ กรมชลประทาน  การดำเนินงานเชิงรุก  ความเข้าใจภารกิจกรม ชลประทาน

12 HR2 ส่วนราชการมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ บุคลากรที่มีประสิทธิผล และเป็นธรรม รวมทั้งมีการแจ้งผล การประเมินให้บุคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้ดีขึ้น ประเด็นย่อยการพิจารณา 1. มีแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล และเป็นธรรม 2. มีแนวทางในการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 3. มีแนวทางการจัดสรรแรงจูงใจที่เชื่อมโยงกับผลการ ปฏิบัติงาน

13 HR2 ส่วนราชการมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ บุคลากรที่มีประสิทธิผล และเป็นธรรม รวมทั้งมีการแจ้งผล การประเมินให้บุคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้ดีขึ้น ประเด็นย่อยการพิจารณาY/N คำอธิบาย/หลักฐานที่แสดงผลการ ดำเนินการ 1. มีแนวทางการประเมินผล การปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิผลและเป็นธรรม Y กรมฯ ได้อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและ พนักงานราชการโดยอิงหลักการ ประเมินผลงานและสมรรถนะ และ ประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ทราบ และถือปฏิบัติทั่วกัน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาน ราชการ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ขั้นตอนกร ประเมิน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาน ราชการ ภาพรวมแนวทางการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมินผล

14 HR2 ประเด็นย่อยการพิจารณาY/N คำอธิบาย/หลักฐานที่แสดงผลการ ดำเนินการ 2. มีแนวทางในการแจ้งผล การประเมินให้บุคลากร ทราบเพื่อปรับปรุงการ ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น Y เมื่อสิ้นรอบการประเมินผู้บังคับบัญชา ต้องแจ้งผลการประเมิน ด้าน ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการ ปฏิบัติงาน (จุดแข็ง จุดอ่อน สิ่งที่ควร ปรับปรุง) ตามแบบแจ้งผลการประเมิน ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบเป็น รายบุคคล ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาน ราชการ การแจ้งผลการประเมิน

15 HR2 ประเด็นย่อยการพิจารณาY/N คำอธิบาย/หลักฐานที่แสดงผลการ ดำเนินการ 3. มีแนวทางการจัดสรร แรงจูงใจที่เชื่อมโยงกับ ผลการปฏิบัติงาน Y ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ โดยมีการเลื่อนเงินเดือนเชื่อมโยงกับ ผลประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อสร้าง แรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงาน ให้ดียิ่งขึ้น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือน 1 เม.ย.53 1 ต.ค. 53 1 เม.ย.53 1 ต.ค. 53

16 HR2 แผนผังแสดงความเชื่อมโยงของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

17 สรุปผลการดำเนินการของ HR2 ประเด็นย่อยการพิจารณาY/N 1. มีแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล และเป็นธรรม Y 2. มีแนวทางในการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น Y 3. มีแนวทางการจัดสรรแรงจูงใจที่เชื่อมโยงกับผลการ ปฏิบัติงาน Y

18 HR3 แผนกลยุทธ์การบริหาร ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมชลประทาน ส่วนราชการต้องดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหาร ทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ใน SP3 ไปปฏิบัติ เพื่อให้มีขีด สมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลตาม เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

19 HR3 ประเด็นย่อยการพิจารณา 1. มีการนำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ กำหนดไว้ใน SP3 มาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และ นำแผนไปปฏิบัติ 2. มีการประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการ บริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี เพื่อให้สามารถ บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 3. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนา บุคลากร

20 HR3 ส่วนราชการต้องดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหาร ทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ใน SP3 ไปปฏิบัติ เพื่อให้มีขีด สมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลตาม เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นย่อยการพิจารณาY/N คำอธิบาย/หลักฐานที่แสดงผลการ ดำเนินการ 1. มีการนำแผนกลยุทธ์การ บริหารทรัพยากรบุคคลที่ กำหนดไว้ใน SP3 มา จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี และนำแผนไป ปฏิบัติ Y มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยกำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2552-2554 ที่กำหนด ไว้ เผยแพร่และถ่ายทอดแผน และ ดำเนินการตามแผน แผน52-54 แผน53 5 มิติ17 ปัจจัยเผยแพร่แผน ถ่ายทอดแผน

21 HR3 ประเด็นย่อยการพิจารณาY/N คำอธิบาย/หลักฐานที่แสดงผลการ ดำเนินการ 2. มีการประเมินผลการ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติ การการบริหารทรัพยากร บุคคลประจำปี เพื่อให้ สามารถบรรลุผลตาม เป้าประสงค์เชิง ยุทธศาสตร์ Y มีการติดตามและประเมินผลการ ดำเนินการตามแผน และวิเคราะห์ สถานภาพการบริหารงานทรัพยากร บุคคลตามกรอบมาตรฐานการ ดำเนินงานด้าน HR ของสำนักงาน ก.พ.ทุกปีเพื่อให้ทราบผลสัมฤทธิ์ของ การพัฒนาตามแผน 3. มีการประเมินความพึง พอใจของบุคลากรต่อการ พัฒนาบุคลากร Y มีการประเมินความพึงพอใจของ บุคลากรกรมด้านการพัฒนาบุคลากร ในภาพรวมของกรม เพื่อนำผลการ ประเมินมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง แนวทางการพัฒนาบุคลากรของกรม รายงานผล 6 เดือน แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการพัฒนา รายงานผล 12 เดือน รายงานผลสำรวจความพึงพอใจต่อการพัฒนา

22 HR3 ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมชลประทาน 2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ผู้เกี่ยวข้อง 4. กำหนดประเด็น ยุทธศาสตร์ด้าน การบริหาร ทรัพยากรบุคคล 6. กำหนดตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงาน ของแต่ละ เป้าประสงค์และค่า เป้าหมาย 9. ติดตามและ รายงานผลการ ดำเนินงานตามแผน กลยุทธ์ฯ 8. นำแผนกล ยุทธ์ฯไป ปฏิบัติ 7. จัดทำ แผนปฏิบัติการด้าน การบริหาร ทรัพยากรบุคคล (7) ทบทวนร่าง แผนกล ยุทธ์ฯ (7) นำเสนอ แผนกล ยุทธ์ฯ 3. ประเมิน สถานภาพด้าน HR และวิเคราะห์ความ คาดหวังผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 5. กำหนด เป้าประสงค์เชิง กลยุทธ์ด้านการ บริหารทรัพยากร บุคคล 1. แต่งตั้งคณะ กรรมการฯ

23 HR3 แผนภาพแสดงระบบการพัฒนาบุคลากรของกรมชลประทาน

24 สรุปผลการดำเนินการของ HR3 ประเด็นย่อยการพิจารณาY/N 1. มีการนำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ กำหนดไว้ใน SP3 มาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และ นำแผนไปปฏิบัติ Y 2. มีการประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการ บริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี เพื่อให้สามารถ บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ Y 3. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนา บุคลากร Y

25 HR4 ส่วนราชการต้องมีระบบการประกันคุณภาพของการ ฝึกอบรม รวมถึงการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่า ของการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร

26 HR4 ประเด็นย่อยการพิจารณา 1. มีแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ ของการฝึกอบรม 2. มีการนำหลักเกณฑ์ไปใช้ในการจัดฝึกอบรม 3. มีการประเมินประสิทธิผลการพัฒนา/ฝึกอบรม บุคลากร/ความคุ้มค่าของการพัฒนา

27 HR4 ส่วนราชการต้องมีระบบการประกันคุณภาพของการ ฝึกอบรม รวมถึงการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่า ของการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร ประเด็นย่อยการพิจารณาY/N คำอธิบาย/หลักฐานที่แสดงผลการ ดำเนินการ 1. มีแนวทางในการกำหนด หลักเกณฑ์การประกัน คุณภาพของการ ฝึกอบรม Y มีการกำหนดหลักเกณฑ์ประกัน คุณภาพและการประเมินประสิทธิผล ความคุ้มค่าของการฝึกอบรมและจัดทำ คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังกล่าว หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพและการประเมินประสิทธิผลความคุ้มค่าของการฝึกอบรม 1. การหาความต้องการและความจำเป็นในการฝึกอบรม 2. การบริหารโครงการฝึกอบรม 4. การประเมินผลโครงการฝึกอบรม 5. การติดตามผลโครงการฝึกอบรม 3. การดำเนินการด้านค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

28 HR4 ส่วนราชการต้องมีระบบการประกันคุณภาพของการ ฝึกอบรม รวมถึงการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่า ของการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร ประเด็นย่อยการพิจารณาY/N คำอธิบาย/หลักฐานที่แสดงผลการ ดำเนินการ 2. มีการนำหลักเกณฑ์ไปใช้ ในการจัดฝึกอบรม Y มีการและเผยแพร่ ถ่ายทอดแนวทาง การดำเนินการตามคู่มือให้บุคลากรที่ เกี่ยวข้องถือปฏิบัติในการดำเนินการ จัดการฝึกอบรม การประเมินและ ติดตามผลการฝึกอบรมให้เป็น มาตรฐานเดียวกันทุกโครงการ เผยแพร่ถ่ายทอดสำนัก/กอง ถ่ายทอด HR

29 HR4 ประเด็นย่อยการพิจารณาY/N คำอธิบาย/หลักฐานที่แสดงผลการ ดำเนินการ 3. มีการประเมินประสิทธิผล การพัฒนา/ฝึกอบรม บุคลากร/ความคุ้มค่าของ การพัฒนา Y มีการประเมินและติดตามผลโครงการ ฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีทุกโครงการเพื่อให้ทราบถึง การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงการตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และการนำ ความรู้ไปใช้ และมีการติดตามผลการ นำหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพไป ใช้ในการฝึกอบรมตามแผนพัฒนา บุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รวมทั้งหลักสูตรการฝึกอบรม นอกแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีที่ กรมอนุมัติให้ดำเนินการ จำนวน 23 หลักสูตรแล้ว ปรากฏว่าทุกหลักสูตร ดำเนินการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ การประกันคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 รายงานการประเมินผลและติดตามผลโครงการฝึกอบรม รายงานผลการนำเกณฑ์คุณภาพไปใช้

30 สรุปผลการดำเนินการของ HR4 ประเด็นย่อยการพิจารณาY/N 1. มีแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ ของการฝึกอบรม Y 2. มีการนำหลักเกณฑ์ไปใช้ในการจัดฝึกอบรม Y 3. มีการประเมินประสิทธิผลการพัฒนา/ฝึกอบรม บุคลากร/ความคุ้มค่าของการพัฒนา Y

31 แผนการสร้างความ ก้าวหน้าของตำแหน่ง ในสายงานหลักภายใน กรมชลประทาน HR5 ส่วนราชการมีแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงาน ให้แก่บุคลากร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการ ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร

32 HR5 ประเด็นย่อยการพิจารณา 1. มีแผนการสร้างความก้าวหน้าของบุคลากร เพื่อสร้าง ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 2. มีการดำเนินการตามแผนการสร้างความก้าวหน้าของ บุคลากร 3. มีการประเมินผลการดำเนินการตามแผนการสร้าง ความก้าวหน้าของบุคลากร

33 HR5 ส่วนราชการมีแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงาน ให้แก่บุคลากร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการ ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร ประเด็นย่อยการพิจารณาY/N คำอธิบาย/หลักฐานที่แสดงผลการ ดำเนินการ 1. มีแผนการสร้าง ความก้าวหน้าของ บุคลากร เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจในการ ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร Y - มีการจัดทำแผนการสร้างความ ก้าวหน้าของตำแหน่งในสายงานหลัก โดยได้ทำ MOU เข้าร่วมโครงการ พัฒนาระบบการวางแผนทางก้าวหน้า ในสายอาชีพกับสำนักงาน ก.พ. เพื่อ สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยได้กำหนดตำแหน่งที่จะดำเนินการ 2 ตำแหน่ง และกรมฯ ได้กำหนด ตำแหน่งเพิ่มอีก 2 ตำแหน่ง - วางแผนการดำเนินการโครงการโดย กำหนดเป็นแผน 4 ปี - ดำเนินการจัดทำเส้นทางความ ก้าวหน้าในปีแรก ทั้ง 4 ตำแหน่ง และ เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ MOU ผส.ชป.ผสญ. ผอ.คป. ผอ.คบ. Career Path อ.ก.พ.กรม เห็นชอบ แผน 4 ปี แผนปี 2553 ขั้นตอนการทำ career path แนวทางการทำ career path ก.พ.

34 HR5 ประเด็นย่อยการพิจารณาY/N คำอธิบาย/หลักฐานที่แสดงผลการ ดำเนินการ 2. มีการดำเนินการตาม แผนการสร้าง ความก้าวหน้าของ บุคลากร Y มีการดำเนินการตามแผนการสร้าง ความก้าวหน้าของตำแหน่งในสายงาน หลัก โดยจัดทำเป็นแผนระยะยาว ดำเนินการเป็นขั้นตอนในแต่ละปีเพื่อ เตรียมความพร้อมของบุคลากร ก่อน นำระบบไปใช้จริงเพื่อมิให้เกิดผล กระทบที่ไม่เป็นธรรม 3. มีการประเมินผลการ ดำเนินการตามแผนการ สร้างความก้าวหน้าของ บุคลากร แบบสำรวจความคิดเห็น On line Y มีการติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินการตามแผน รวมทั้งสำรวจ ความคิดเห็นของบุคลากรกรมที่มีต่อ การกำหนดแผนการสร้าง ความก้าวหน้าของตำแหน่งในสายงาน หลักดังกล่าว โดยการจัดการประชุม ชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น รายงานผล แผน 4 ปี โครงการรับฟังความคิดเห็น

35 HR5 แผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงานหลัก แผนกำหนดทางก้าวหน้าของสายอาชีพสำหรับตำแหน่งในสายงานหลัก (แผนระยะยาว 4 ปี) แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากำหนดเส้นทางความก้าวหน้าของสายงานหลัก MOU ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. และกำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบ วิธีการจัดทำเส้นทาง ความก้าวหน้า จัดทำร่างเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพสำหรับตำแหน่งสายงานหลัก จัดทำกรอบสั่งสมประสบการณ์และ job profile (ประกอบด้วย คุณสมบัติเบื้องต้นใน การคัดสรร ผู้มีศักยภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ผลสัมฤทธิ์/ตัวชี้วัดผลการ ปฏิบัติงาน ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะประจำตำแหน่ง) วางแผนการพัฒนาศักยภาพผู้ได้รับการคัดเลือก ดำเนินการคัดสรรผู้มีศักยภาพตามแนวทางที่กำหนด นำเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพไปใช้ในการสรรหา คัดเลือกและแต่งตั้ง บุคลากรต่อไป

36 สรุปผลการดำเนินการของ HR5 ประเด็นย่อยการพิจารณาY/N 1. มีแผนการสร้างความก้าวหน้าของบุคลากร เพื่อสร้าง ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร Y 2. มีการดำเนินการตามแผนการสร้างความก้าวหน้าของ บุคลากร Y 3. มีการประเมินผลการดำเนินการตามแผนการสร้าง ความก้าวหน้าของบุคลากร Y

37 Q&A


ดาวน์โหลด ppt รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google