งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การถอดบทเรียน ความก้าวหน้าการนำแผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ สูการปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การถอดบทเรียน ความก้าวหน้าการนำแผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ สูการปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การถอดบทเรียน ความก้าวหน้าการนำแผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ สูการปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2553

2 กระบวนการกลุ่ม

3 1. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของทีม ตามโครงการร่วมกัน 2.วิเคราะห์ผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน 3.ประเมินผลความก้าวหน้าการพัฒนาและ กำหนดแนวทางการพัฒนาในพื้นที่ร่วมกัน วัตถุประสงค์

4 1. เลือกประธานกลุ่ม/ผู้จดบันทึกและผู้นำเสนอ 2. ความสำเร็จ เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกคน 3. การอภิปรายต้องพูดให้สั้น กระชับ ตรงประเด็น ได้ใจความ 4. ความคิดของทุกคนมีค่า ควรบันทึกลงบน กระดาษ Flipchart กติกา กระบวนการกลุ่ม

5 กติกา มารยาท ในการประชุม 5. เวลาเป็นของมีค่า ร่วมกันรักษาเวลา ในการประชุมอย่างเคร่งครัด 6. สรุปนำเสนอ กลุ่มละ 10 นาที

6 ข้อคิด/เสนอแนะ ในการประชุม 1. ไม่มีสิ่งที่ผิดและถูกทั้งหมด 2. ทุกสิ่งเป็นไปได้ถ้าคุณเปิดใจรับฟัง ความหลากหลาย แล้วสังเคราะห์เป็นพลังใหม่ 3. ความคิดที่หลากหลายดูเหมือนจะขัดแย้งกัน แต่ในความเป็นจริงกลับเสริมหนุนกัน 4. อย่ากลัวความขัดแย้ง ถ้าหากผสมกลมกลืน จะไม่มีอะไรใหม่ 5. สิ่งใหม่เกิดจากความเสื่อมสลายของสิ่งเก่า

7 “เราไม่สามารถใช้ความคิดเดิมที่สร้างปัญหา มาแก้ไขปัญหาเดิมได้อีก” ไอสไตล์(Einstein)

8 คำถามเพื่อการถอดบทเรียนความก้าวหน้า ของโครงการ ( ไตรมาสที่ 1) ๑. แรงบันดาลใจ ( ทำไมถึงทำ ) ( ที่มา หรือ ความสำคัญของปัญหา หรือ หลักการและเหตุผล ) ๒. สิ่งที่อยากให้เกิด ( ทำเพื่ออะไร ) ( วัตถุประสงค์ของโครงการ ) ๓. กิจกรรมที่ทำ ( ทำอย่างไร ) ( วิธีการ / ขั้นตอน / แนวทาง ของโครงการ ) แต่ละระดับ ๔. ผลที่เกิด ( ทำแล้วได้อะไร ในแต่ละ ช่วงเวลาที่กำหนด ) ( ผลที่ได้ของกิจกรรมตามระยะเวลาที่ กำหนดตามแผน )

9 คำถามเพื่อการถอดบทเรียนความก้าวหน้า ของโครงการ ( ไตรมาสที่ 1) ๕. ความก้าวหน้า ความสำเร็จ ความ ภาคภูมิใจ ( มีอะไรบ้าง เป็นไปตามแผน หรือน้อยกว่า แผน หรือมากกว่าแผน ) ๖. เส้นทางสู่ความสำเร็จ ( มีปัจจัย เงื่อนไข อะไร ) ๗. สิ่งที่ยังไม่ได้ดั่งใจ คืออะไร …… เพราะ.......... จะแก้อย่างไร..... ๘. สิ่งที่ได้มาโดยไม่ได้คาดหวัง คืออะไร …… เกิดขึ้นได้เพราะ.... ๙. ใจ ความคิด ความรู้ ทักษะ ที่ได้ ( ส่งผลต่อการพัฒนาอะไร อย่างไร พร้อม ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาในระยะต่อไปให้บรรลุ เป้าหมาย )

10 คำถามเพื่อการถอดบทเรียนความก้าวหน้าของ โครงการของสำนัก ( ไตรมาสที่ 1) สำนักโรคไม่ติดต่อ / โรคติดต่อนำโดยแมลง / โรคจากการประกอบอาชีพฯ / สำนักงาน คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบ / สำนัก ควบคุมการบริโภคยาสูบ 1. มีการสนับสนุนการถ่ายระดับ SLM ของสคร. อย่างไร 2. ประเด็น ปัญหา ข้อเสนอแนะ การนำ SLM ไปใช้ ของ สคร. สำนักมีแนวทางการปรับปรุงแก้ไข อย่างไร สำนักที่เริ่มดำเนินการ 1. แผนการจัดทำ SLM และตาราง 11 ช่อง 2. กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วและที่จะดำเนินการ ต่อไป

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การถอดบทเรียน ความก้าวหน้าการนำแผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ สูการปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google