งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความก้าวหน้าการนำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ สูการปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความก้าวหน้าการนำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ สูการปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความก้าวหน้าการนำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ สูการปฏิบัติ
การถอดบทเรียน ความก้าวหน้าการนำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ สูการปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2553

2 กระบวนการกลุ่ม

3 วัตถุประสงค์ 1.แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของทีม ตามโครงการร่วมกัน 2.วิเคราะห์ผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน 3.ประเมินผลความก้าวหน้าการพัฒนาและ กำหนดแนวทางการพัฒนาในพื้นที่ร่วมกัน

4 กติกา กระบวนการกลุ่ม 1. เลือกประธานกลุ่ม/ผู้จดบันทึกและผู้นำเสนอ 2. ความสำเร็จ เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกคน 3. การอภิปรายต้องพูดให้สั้น กระชับ ตรงประเด็น ได้ใจความ 4. ความคิดของทุกคนมีค่า ควรบันทึกลงบน กระดาษ Flipchart

5 กติกา มารยาท ในการประชุม
5. เวลาเป็นของมีค่า ร่วมกันรักษาเวลา ในการประชุมอย่างเคร่งครัด 6. สรุปนำเสนอ กลุ่มละ 10 นาที

6 ข้อคิด/เสนอแนะ ในการประชุม
1. ไม่มีสิ่งที่ผิดและถูกทั้งหมด 2. ทุกสิ่งเป็นไปได้ถ้าคุณเปิดใจรับฟัง ความหลากหลาย แล้วสังเคราะห์เป็นพลังใหม่ 3. ความคิดที่หลากหลายดูเหมือนจะขัดแย้งกัน แต่ในความเป็นจริงกลับเสริมหนุนกัน 4. อย่ากลัวความขัดแย้ง ถ้าหากผสมกลมกลืน จะไม่มีอะไรใหม่ 5. สิ่งใหม่เกิดจากความเสื่อมสลายของสิ่งเก่า

7 “เราไม่สามารถใช้ความคิดเดิมที่สร้างปัญหา มาแก้ไขปัญหาเดิมได้อีก”
ไอสไตล์(Einstein)

8 คำถามเพื่อการถอดบทเรียนความก้าวหน้าของโครงการ (ไตรมาสที่ 1)
๑. แรงบันดาลใจ (ทำไมถึงทำ) (ที่มา หรือ ความสำคัญของปัญหา หรือ หลักการและเหตุผล) ๒. สิ่งที่อยากให้เกิด (ทำเพื่ออะไร) (วัตถุประสงค์ของโครงการ) ๓. กิจกรรมที่ทำ (ทำอย่างไร) (วิธีการ/ ขั้นตอน/ แนวทาง ของโครงการ ) แต่ละระดับ ๔. ผลที่เกิด (ทำแล้วได้อะไร ในแต่ละช่วงเวลาที่กำหนด) (ผลที่ได้ของกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผน)

9 คำถามเพื่อการถอดบทเรียนความก้าวหน้าของโครงการ (ไตรมาสที่ 1)
๕. ความก้าวหน้า ความสำเร็จ ความภาคภูมิใจ (มีอะไรบ้าง เป็นไปตามแผน หรือน้อยกว่าแผน หรือมากกว่าแผน) ๖. เส้นทางสู่ความสำเร็จ (มีปัจจัย เงื่อนไขอะไร) ๗. สิ่งที่ยังไม่ได้ดั่งใจ คืออะไร…… เพราะ จะแก้อย่างไร..... ๘. สิ่งที่ได้มาโดยไม่ได้คาดหวัง คืออะไร …… เกิดขึ้นได้เพราะ.... ๙. ใจ ความคิด ความรู้ ทักษะ ที่ได้ (ส่งผลต่อการพัฒนาอะไร อย่างไร พร้อมข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาในระยะต่อไปให้บรรลุเป้าหมาย)

10 คำถามเพื่อการถอดบทเรียนความก้าวหน้าของโครงการของสำนัก (ไตรมาสที่ 1)
คำถามเพื่อการถอดบทเรียนความก้าวหน้าของโครงการของสำนัก (ไตรมาสที่ 1) สำนักโรคไม่ติดต่อ / โรคติดต่อนำโดยแมลง / โรคจากการประกอบอาชีพฯ/สำนักงานคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบ / สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ 1. มีการสนับสนุนการถ่ายระดับ SLM ของสคร. อย่างไร 2. ประเด็น ปัญหา ข้อเสนอแนะ การนำ SLM ไปใช้ของ สคร. สำนักมีแนวทางการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร สำนักที่เริ่มดำเนินการ 1. แผนการจัดทำ SLM และตาราง 11 ช่อง 2. กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วและที่จะดำเนินการต่อไป

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ความก้าวหน้าการนำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ สูการปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google