งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมการคำนวณพื้นที่ สามเหลี่ยมมุมฉาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมการคำนวณพื้นที่ สามเหลี่ยมมุมฉาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมการคำนวณพื้นที่ สามเหลี่ยมมุมฉาก

2 เด็กหญิง ณัฐณิชา โรจน์ศุภากร เลขที่ 6 เด็กหญิง รักษมินฆ์ ธนสิทธิ์ เลขที่ 7 เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ ตาลพันธ์ เลขที่ 8 เด็กหญิง สิราวรรณ วิชัยรัตน์ เลขที่ 11 นางสาว อัจฉราพร ไทยลาวัลย์ เลขที่ 16 เด็กหญิง สุภนา รุจีระศิลป์ เลขที่ 39 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7

3 ความเป็นมาและความสำคัญ ของปัญหา การคำนวณภาษีปี 2557 ในการบริหารเงินภาษี เพื่อนำมาพัฒนาประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา สามารถจ่ายภาษี รายได้บุคคลธรรมดาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ โดยกำหนดภาษีให้เหมาะสมกับรายได้ทาง ครอบครัวดังนั้นเพื่อให้เกิดความสะดวกในการ คิดคำนวณภาษีในปี 2557 ผู้จัดทำโครงงานจึง ได้คิดและพัฒนาโปรแกรมการคำนวณภาษีในปี 2557 เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีสามารถ คำนวณเงินให้เหมาสมตามสถานภาพครอบครัว ได้ถูกต้องตามกฎหมาย

4 วัตถุประสงค์ของโครงงาน เพื่อคำนวณการจัดเก็บภาษี และพัฒนา โปรแกรมการคำนวณจัดเก็บภาษีในปี 2557 ขอบเขตของโครงงาน โปรแกรมสามารถคำนวณการจัดเก็บภาษีปี 2557 ได้ตามเงื่อนไขของนกรมสรรพสามิต จากรายได้ของบุคคลธรรมดา ตลอดจนภาษี นิติบุคคล ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. เป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมโดย ใช้ภาษาซี ในระบบงานอื่นๆ 2. เพื่อประโยชน์ และอำนวยความสะดวก แก่ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีในการคำนวณภาษี ประจำปี 2557 วัตถุประสงค์ของโครงงาน เพื่อคำนวณการจัดเก็บภาษี และพัฒนา โปรแกรมการคำนวณจัดเก็บภาษีในปี 2557 ขอบเขตของโครงงาน โปรแกรมสามารถคำนวณการจัดเก็บภาษีปี 2557 ได้ตามเงื่อนไขของนกรมสรรพสามิต จากรายได้ของบุคคลธรรมดา ตลอดจนภาษี นิติบุคคล ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. เป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมโดย ใช้ภาษาซี ในระบบงานอื่นๆ 2. เพื่อประโยชน์ และอำนวยความสะดวก แก่ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีในการคำนวณภาษี ประจำปี 2557

5 อุปกรณ์ การจัดทำรูปเล่ม - กระดาษ A4 ขาว และการ ดาษแข็ง - ปกพลาสติก - แลคซีนอัดสันกาว การจัดทำโปรแกรม - คอมพิวเตอร์ - โปรแกรม Dev-c

6 ขั้นตอนวิธีดำเนินงาน 1. เสนอหัวข้อโครงงาน 2. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ย และการคำนวณประจำปี 2557 3. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเขียน โปรแกรมด้วยภาษาซี และโปรแกรม Dev- C++ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม 4. วิเคราะห์ ออกแบบและเขียนโปรแกรม การคำนวณภาษีประจำปี 2557 5. ทดลองใช้งานและทำการปรับปรุง เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน 6. จัดทำคู่มือเอกสารการใช้งานระบบ

7

8 ผลการรันข้อมูล ก่อนลงข้อมูล

9 เมื่อใส่ต้นเงิน

10 enter ก็จะปรากฏ คำตอบ

11 บทสรุป สรุปผลการดำเนินงาน โปรแกรมการคำนวณภาษีประจำปี 2557 ทำงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ โปรแกรมสามารถ คำนวณภาษีประจำปี 2557 ได้อย่างถูกต้อง ข้อจำกัดของโปรแกรม โปรแกรมรองรับการคำนวณภาษีประจำปี 2557 เฉพาะการคำนวณภาษีปี 2257 ยังไม่รองรับ การคำนวณภาษีปรอื่นๆแต่อย่างใด ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโปรแกรมครั้งต่อไป นำผลการวิเคราะห์การออกแบบมาเป็น แนวทางในการพัฒนาโปรแกรมให้ครอบคลุมและมี ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเพิ่มเมนูสำหรับผู้ใช้เลือก คำนวณภาษีปี 2557 เพิ่มการคำนวณรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ที่สุด

12 เอกสารอ้างอิง กาญจนา โยธายุทธ. (2556). ใบความรู้ที่ 4 การเขียน โปรแกรมภาษาซี. อัดสำเนา. ธนาคารแห่งประเทศไทย.(2556). การคิดอัตราดอกเบี้ยการ เช่าซื้อ. [ ออนไลน์ ]. แหล่งที่มา http://www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/credit/Pages/Leasi ng1.aspxhttp://www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/credit/Pages/Leasi ng1.aspx [2 สิงหาคม 2556]. โรงเรียนนักลงทุนในตลาดหุ้นไทย. (2556). เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ การผ่อนรถ. [ ออนไลน์ ]. แหล่งที่มา :https://www.dekisugi.net/archives/26530[2 สิงหาค 2556].https://www.dekisugi.net/archives/26530 วอลโว่ ประเทศไทย. (2556). การเช่าซื้อ.[ ออนไลน์ ]. แหล่งที่มา :http://www.volvotrucks.com/ trucks/thailand- market/ th-th/services/financing/pages/hire_purchase.aspx[2 สิงหาคม 2556].


ดาวน์โหลด ppt โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมการคำนวณพื้นที่ สามเหลี่ยมมุมฉาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google