งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมการคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมการคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉาก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมการคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉาก
โครงงานคอมพิวเตอร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมการคำนวณภาษีปี 2557 โปรแกรมการคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉาก

2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7
รายชื่อสมาชิก เด็กหญิง ณัฐณิชา โรจน์ศุภากร เลขที่ 6 เด็กหญิง รักษมินฆ์ ธนสิทธิ์ เลขที่ 7 เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ ตาลพันธ์ เลขที่ 8 เด็กหญิง สิราวรรณ วิชัยรัตน์ เลขที่ 11 นางสาว อัจฉราพร ไทยลาวัลย์ เลขที่ 16 เด็กหญิง สุภนา รุจีระศิลป์ เลขที่ 39 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7

3 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
การคำนวณภาษีปี 2557 ในการบริหารเงินภาษีเพื่อนำมาพัฒนาประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา สามารถจ่ายภาษีรายได้บุคคลธรรมดาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ โดยกำหนดภาษีให้เหมาะสมกับรายได้ทางครอบครัวดังนั้นเพื่อให้เกิดความสะดวกในการคิดคำนวณภาษีในปี ผู้จัดทำโครงงานจึงได้คิดและพัฒนาโปรแกรมการคำนวณภาษีในปี 2557 เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีสามารถคำนวณเงินให้เหมาสมตามสถานภาพครอบครัวได้ถูกต้องตามกฎหมาย

4 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
เพื่อคำนวณการจัดเก็บภาษี และพัฒนาโปรแกรมการคำนวณจัดเก็บภาษีในปี 2557 ขอบเขตของโครงงาน โปรแกรมสามารถคำนวณการจัดเก็บภาษีปี 2557 ได้ตามเงื่อนไขของนกรมสรรพสามิตจากรายได้ของบุคคลธรรมดา ตลอดจนภาษีนิติบุคคล  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. เป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษาซี ในระบบงานอื่นๆ 2. เพื่อประโยชน์ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีในการคำนวณภาษีประจำปี 2557

5 อุปกรณ์ การจัดทำรูปเล่ม - กระดาษ A4 ขาว และการดาษแข็ง - ปกพลาสติก - แลคซีนอัดสันกาว การจัดทำโปรแกรม - คอมพิวเตอร์ - โปรแกรม Dev-c

6 ขั้นตอนวิธีดำเนินงาน
1. เสนอหัวข้อโครงงาน 2. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ยและการคำนวณประจำปี 2557 3. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี และโปรแกรม Dev-C++ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม 4. วิเคราะห์ ออกแบบและเขียนโปรแกรมการคำนวณภาษีประจำปี 2557 5. ทดลองใช้งานและทำการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน 6. จัดทำคู่มือเอกสารการใช้งานระบบ

7

8 ผลการรันข้อมูล ก่อนลงข้อมูล

9 เมื่อใส่ต้นเงิน

10 enter ก็จะปรากฏคำตอบ

11 บทสรุป สรุปผลการดำเนินงาน
โปรแกรมการคำนวณภาษีประจำปี ทำงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ โปรแกรมสามารถคำนวณภาษีประจำปี 2557 ได้อย่างถูกต้อง ข้อจำกัดของโปรแกรม โปรแกรมรองรับการคำนวณภาษีประจำปี 2557 เฉพาะการคำนวณภาษีปี ยังไม่รองรับการคำนวณภาษีปรอื่นๆแต่อย่างใด ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโปรแกรมครั้งต่อไป นำผลการวิเคราะห์การออกแบบมาเป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเพิ่มเมนูสำหรับผู้ใช้เลือกคำนวณภาษีปี 2557เพิ่มการคำนวณรูปแบบต่างๆเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ที่สุด

12 เอกสารอ้างอิง  กาญจนา โยธายุทธ. (2556). ใบความรู้ที่ 4 การเขียนโปรแกรมภาษาซี. อัดสำเนา. ธนาคารแห่งประเทศไทย.(2556). การคิดอัตราดอกเบี้ยการเช่าซื้อ. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา [2 สิงหาคม 2556]. โรงเรียนนักลงทุนในตลาดหุ้นไทย. (2556). เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการผ่อนรถ. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :https://www.dekisugi.net/archives/26530[2 สิงหาค2556]. วอลโว่ ประเทศไทย. (2556). การเช่าซื้อ.[ออนไลน์]. แหล่งที่มา :http://www.volvotrucks.com/ trucks/thailand-market/ th-th/services/financing/pages/hire_purchase.aspx[2 สิงหาคม 2556].


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมการคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google