งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

2 ผู้เสนอ นางสาวสุนทราภรณ์ แก่นแก้ว 115210906157-0 นางสาวสุนิษา ช่วยชูชิต 115210906166-1 ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พี่เลี้ยงที่ดูแล พี่แหวว นางสาวจันททิมา เจริญผล เข้ารับการฝึกงานที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2555 แผนกที่ฝึกงาน แผนก เว็บไซต์ งานที่ได้รับมอบหมาย สร้างระบบสืบค้นข่าว ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3 ความเป็นมาและความสำคัญของ ปัญหา โปรแกรมระบบสืบค้นข่าว มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยในการ สืบค้นข่าวต่างๆ จัดทำระบบนี้ขึ้นเพื่อสะดวกในการค้นหาข่าว และลดเวลาในการค้นหาและการสืบค้นข้อมูล เนื้อหาจะเป็นการสร้างระบบฐานข้อมูลเก็บรายละเอียด ข่าวข้อมูลเช่นบอกวันที่ ขนาด, คอลัมม์, ชื่อหนังสือพิมพ์, วันที่พิมพ์, ฉบับที่, Col.Inch, Ad Value, PRValue(x3) เพื่อแสดงรายละเอียดข่าว ขนาด วันที่ ชื่อหนังสือพิมพ์ ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

4 วัตถุประสงค์ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล ข่าวและช่วยในการจัดระเบียบข้อมูลในระบบการสืบค้น ข่าว สำหรับการค้นหาข่าว ข้อมูลข่าว หัวข้อข่าว คอลัมม์ ที่อยากจะทราบสามารถใส่ข้อมูลว่าต้องการ ทราบหัวข้อข่าวเรื่องไหนวันไหนสามารถใส่ข้อมูลลงไป ไม่ต้องเสียเวลาไปหาเองสะดวกและประหยัดเวลา ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

5 ขอบเขตของโครงงาน ระบบสืบค้นข้อมูลข่าวเป็นระบบที่สามารถช่วย ค้นหาข้อมูลข่าว จะมี วันที่ ขนาด, คอลัมม์, ชื่อ หนังสือพิมพ์, วันที่พิมพ์, ฉบับที่, Col.Inch, Ad Value, PRValue(x3) สะดวกในการค้นหาเป็นระบบ ค้นหาแบบง่ายระบบนี้สามารถใช้ได้กับทุกคนไม่ว่าจะ เป็นนักศึกษาหรืออาจารย์ ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

6 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ 1. ศึกษาปัญหาและรวบรวมข้อมูลทั่วไป ความต้องการ ของผู้ที่จะมาใช้บริการ 2. ศึกษาเครื่องมือเพิ่มเติมตลอดจนโปรแกรมภาษาและ อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องที่จะ นำมาใช้สร้างระบบ 3. วิเคราะห์และออกแบบระบบ 4. สร้างข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลตามที่ได้ออกแบบไว้ 5. ออกแบบระบบ 6. จัดทำระบบเพื่อบริการการสืบค้นข่าว 7. ทดสอบและแก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดต่างๆ 8. สรุปผลการดำเนินงาน ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ 1. ศึกษาปัญหาและรวบรวมข้อมูลทั่วไป ความต้องการ ของผู้ที่จะมาใช้บริการ 2. ศึกษาเครื่องมือเพิ่มเติมตลอดจนโปรแกรมภาษาและ อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องที่จะ นำมาใช้สร้างระบบ 3. วิเคราะห์และออกแบบระบบ 4. สร้างข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลตามที่ได้ออกแบบไว้ 5. ออกแบบระบบ 6. จัดทำระบบเพื่อบริการการสืบค้นข่าว 7. ทดสอบและแก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดต่างๆ 8. สรุปผลการดำเนินงาน ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7 ระบบสืบค้นข่าว ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ - ระบบสืบค้นข่าว สามารถอำนวยความสะดวกในการสืบค้นข่าวเก่าๆ หรือข่าวที่ต้องการทราบแก่ผู้ใช้บริการ - สามารถรวบรวมข้อมูลข่าว ค้นหาข่าวที่ต้องการได้สะดวก รวดเร็ว สามารถค้นหาแบบเจาะลึกได้ ไม่ว่าจะเป็น รูปภาพข่าว, เนื้อหาข่าว มีความหลากหลายในการค้นหาข้อมูล

8 คำสืบค้น ชื่อหนังสือพิมพ์ วันที่พิมพ์ จำกัดการสืบค้น สืบค้น ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หน้าหลัก ข่าวใหม่ คำชี้แจง การสืบค้นข่าวสามารถค้นหาได้ โดยการกรอกข้อมูล ลงในช่องตามหัวข้อการค้นหา คำชี้แจง การสืบค้นข่าวสามารถค้นหาได้ โดยการกรอกข้อมูล ลงในช่องตามหัวข้อการค้นหา

9 คำสืบค้น ชื่อหนังสือพิมพ์ วันที่พิมพ์ จำกัดการสืบค้น สืบค้น ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี น้ำดื่มเนสท์เล่ฯ ชวนร่วมกิจกรรม "Nestle PureLife I am... หน้าหลัก ข่าวใหม่ คำชี้แจง การสืบค้นข่าวสามารถค้นหาได้ โดยการกรอกข้อมูล ลงในช่องตามหัวข้อการค้นหา คำชี้แจง การสืบค้นข่าวสามารถค้นหาได้ โดยการกรอกข้อมูล ลงในช่องตามหัวข้อการค้นหา

10 ผลการค้นหา 1,2,3,…,last ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หน้าหลัก ข่าวใหม่ น้ำดื่มเนสท์เล่ฯ ชวนร่วมกิจกรรม "Nestle PureLife I am...

11 ข่าวใหม่ 1,2,3,…,last ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หน้าหลัก ข่าวใหม่

12 ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี http://203.158.253.246/ หน้าเว็บไซต์ระบบสือค้นข่าว


ดาวน์โหลด ppt ระบบสืบค้นข่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google