งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนวิธีดำเนินงาน 1. เสนอหัวข้อโครงงาน 2. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการคำนวณหาค่า ไซน์ 3. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ด้วยภาษาซี และโปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนวิธีดำเนินงาน 1. เสนอหัวข้อโครงงาน 2. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการคำนวณหาค่า ไซน์ 3. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ด้วยภาษาซี และโปรแกรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 ขั้นตอนวิธีดำเนินงาน 1. เสนอหัวข้อโครงงาน 2. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการคำนวณหาค่า ไซน์ 3. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ด้วยภาษาซี และโปรแกรม Dev-C++ ที่ใช้ใน การเขียนโปรแกรม 4. วิเคราะห์ ออกแบบและเขียนโปรแกรม การคำนวณค่าไซน์ 5. ทดลองใช้งานและทำการปรับปรุงเพื่อให้ เหมาะสมกับการใช้งาน 6. จัดทำคู่มือเอกสารการใช้งานระบบ ขั้นตอนวิธีดำเนินงาน 1. เสนอหัวข้อโครงงาน 2. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการคำนวณหาค่า ไซน์ 3. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ด้วยภาษาซี และโปรแกรม Dev-C++ ที่ใช้ใน การเขียนโปรแกรม 4. วิเคราะห์ ออกแบบและเขียนโปรแกรม การคำนวณค่าไซน์ 5. ทดลองใช้งานและทำการปรับปรุงเพื่อให้ เหมาะสมกับการใช้งาน 6. จัดทำคู่มือเอกสารการใช้งานระบบ

5 การวิเคราะห์ ระบบ 1. วัตถุประสงค์ของงาน คำนวณค่าไซน์

6 โปรแกรมคำนวณค่าไซน์ **************************************** ******* ความยาวของด้านตรงข้ามมุม : ………………………. ความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก : …………………… ไซน์ของมุม : …………………… *************************************** 2. ออกแบบผลลัพธ์ ( Output ) ภาพที่ 2 การออกแบบผลลัพธ์ โปรแกรมคำนวณค่าไซน์ 2. ออกแบบผลลัพธ์ ( Output ) ภาพที่ 2 การออกแบบผลลัพธ์ โปรแกรมคำนวณค่าไซน์

7 3. ข้อมูลนำเข้า ( Input ) ได้แก่ ความยาวของด้านตรงข้ามมุม, ความ ยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก และไซน์ของมุม 4. ชื่อตัวแปรที่ใช้ Opposite เก็บข้อมูล ความยาวของด้าน ตรงข้ามมุม Hypotenuse เก็บข้อมูล ความยาวของด้าน ตรงข้ามมุมฉาก Sin เก็บข้อมูล ไซน์ของมุม 4. ชื่อตัวแปรที่ใช้ Opposite เก็บข้อมูล ความยาวของด้าน ตรงข้ามมุม Hypotenuse เก็บข้อมูล ความยาวของด้าน ตรงข้ามมุมฉาก Sin เก็บข้อมูล ไซน์ของมุม

8 5. ขั้นตอน / ลำดับงาน เริ่ม รับค่าความยาวของด้านตรงข้ามมุม (opposite) รับค่าความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก (hypotenuse) คำนวณด่าไซน์ (sin = opposite/ hypotenuse) แสดงค่าไซน์ (sin) จบ 5. ขั้นตอน / ลำดับงาน เริ่ม รับค่าความยาวของด้านตรงข้ามมุม (opposite) รับค่าความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก (hypotenuse) คำนวณด่าไซน์ (sin = opposite/ hypotenuse) แสดงค่าไซน์ (sin) จบ

9 6. ผังงาน ภาพที่ 3 ผังงานโปรแกรม คำนวณค่าไซน์ 6. ผังงาน ภาพที่ 3 ผังงานโปรแกรม คำนวณค่าไซน์ เริ่มต้น opposite hypoten use sin = opposite/ hypotenuse sin จบ

10 #include main() { int opposite,hypotenuse; printf("\n\t\tProgram to calculate the sin\n"); printf("\n\t*****************************************\n \n"); printf("Enter your opposite: "); scanf("%d",&opposite); printf("Enter your hypotenuse: "); scanf("%d",&hypotenuse); printf("Your Sin is :%d",opposite/hypotenuse); getch(); } การเขียนโปรแกรม ภาพที่ 6 การเขียนโค้ด โปรแกรม

11 การทดสอบระบบ ภาพที่ 7 เมื่อรันโปรแกรมคำนวณค่าไซน์ โปรแกรมจะรอให้ใส่ค่าความยาวของด้าน ตรงข้ามมุม

12 ภาพที่ 8 เมื่อใส่ความยาวของด้านตรงข้าม มุม แล้วกด Enter โปรแกรมจะรอให้ใส่ ค่า ความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก

13 ภาพที่ 9 เมื่อใส่ค่าความยาวของด้านตรงข้าม มุมฉาก แล้วกด Enter โปรแกรมจะคำนวณและ แสดงค่าไซน์ และจบโปรแกรม

14 สรุปผลการดำเนินงาน โปรแกรมการคำนวณค่าไซน์ ทำงานเป็นไป ตามที่กำหนดไว้ โปรแกรมสามารถคำนวณค่าไซน์ ได้อย่างถูกต้อง สรุปผลการดำเนินงาน โปรแกรมการคำนวณค่าไซน์ ทำงานเป็นไป ตามที่กำหนดไว้ โปรแกรมสามารถคำนวณค่าไซน์ ได้อย่างถูกต้อง ข้อจำกัดของโปรแกรม โปรแกรมรองรับการคำนวณค่าไซน์ เฉพาะการคำนวณอัตราส่วนระหว่างความยาว ของด้านตรงข้ามมุม ต่อความยาวของด้านตรง ข้ามมุมฉากเท่านั้น

15 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโปรแกรมครั้งต่อไป นำผลการวิเคราะห์การออกแบบมาเป็น แนวทางในการพัฒนาโปรแกรมให้ครอบคลุมและมี ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเพิ่มเมนูสำหรับผู้ใช้เลือก คำนวณค่าไซน์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ ผู้ใช้ที่สุด


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนวิธีดำเนินงาน 1. เสนอหัวข้อโครงงาน 2. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการคำนวณหาค่า ไซน์ 3. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ด้วยภาษาซี และโปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google