งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE2005-03 นาย กรีชา ซื่อตรง รหัส 453040583-7 นาย ปรเมศวร์ มาพิทักษ์ รหัส 453040791-0 Development of e-Office System for Computer Centre at Khon Kaen University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE2005-03 นาย กรีชา ซื่อตรง รหัส 453040583-7 นาย ปรเมศวร์ มาพิทักษ์ รหัส 453040791-0 Development of e-Office System for Computer Centre at Khon Kaen University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2005-03 นาย กรีชา ซื่อตรง รหัส 453040583-7 นาย ปรเมศวร์ มาพิทักษ์ รหัส 453040791-0 Development of e-Office System for Computer Centre at Khon Kaen University

2 ทีมงาน นาย กรีชา ซื่อตรง รหัส 453040583-7 นาย ปรเมศวร์ มาพิทักษ์ รหัส 453040791-0 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อ..อนัตต์ เจ่าสกุล อาจารย์ร่วมประเมิน 1. ผศ.บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล 2. อ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก

3 หัวข้อที่จะกล่าวถึง • ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ • ระบบที่รับผิดชอบ • ผลงานที่ทำ • ลำดับการพัฒนาระบบงาน • สรุปผลการดำเนินโครงการ

4 ที่มาและความสำคัญของปัญหา •เป็นเรื่องยากในการจัดการเอกสารต่างๆใน สำนักงาน •เอกสารที่อยู่ในรูปของกระดาษยากต่อการ เก็บรักษา •การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารควรมี ระบบที่ดี •จึงนำเอาเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันมา ประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

5 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้เข้าใจการพัฒนาซอฟต์แวร์และ ดำเนินการโครงการ 2.สามารถนำความรู้มาพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบงาน ที่สนองตอบความต้องการของ ผู้ใช้

6 ระบบงานในส่วนที่รับผิดชอบ กลุ่มภารกิจอำนวยการ งานในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรงคือ •งานภายในฝ่ายบริการและธรุการ

7 ฝ่ายบริหารและธุรการ •ระบบงานที่รับผิดชอบคือวิเคราะห์ระบบงาน เกี่ยวกับ สารบรรณ บริหารและธุรการ การ เจ้าหน้าที่ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ ประชาสัมพันธ์ วิเทศ-สัมพันธ์และกิจการพิเศษ

8 ผลงานที่ทำ จากการดำเนินงานตลอดโครงการ มี ผลงานในระบบงานเอกสารดังนี้ คือ 1.การขอหนังสือรับรอง 2.การขอลา 3.การถ่ายเอกสาร 4.การเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง 5.การขออนุญาตใช้รถยนต์ 6.การขออนุญาตใช้รถยนต์ออกต่างจังหวัด 7.การยืมกุญแจสำรอง

9 การรวบรวมกระบวนงาน การรวบรวมกระบวนงาน •รวบรวมกระบวนงานที่เป็นรูปแบบ กระดาษ –Scan แบบ form เก็บไว้สร้างงานที่ เกี่ยวข้องอื่นๆ

10 ลำดับการพัฒนาระบบงาน •วิเคราะห์และออกแบบระบบ •โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบ •การพัฒนาระบบโดยใช้ Xiqma

11 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ •เขียน Business Flow จากกระบวนงาน –Flow กำหนดเส้นทาง เงื่อนไข •ปรับปรุง Business Flow −ตรวจสอบความถูกต้องกับ User

12 ตัวอย่างBusiness Flow

13 XIQMA? •ลักษณะของ XIQMA - เป็นเครื่องมือช่วยในการออกแบบระบบ อิเล็กทรอนิคส์ ที่ต้องการกำหนดลำดับเส้นทางเอกสาร • องค์ประกอบของ XIQMA

14 XIQMA Electronic Form Designer

15 XIQMA Power Flow Designer

16 XIQMA Administrator

17 Demo

18 สรุปผลการดำเนินโครงการ • บทสรุปการดำเนินการ - ข้อดี 1. รวดเร็ว 2. ประหยัด 3. ดูแลง่าย - ข้อเสีย 1. จำกัดพื้นที่การใช้งาน 2. ความเสี่ยงในระบบป้องกัน • ปัญหาที่พบในการดำเนินการ

19 ข้อเสนอแนะโครงการ 1.ควรวางแผนระบบงาน 2.เช็คความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จาก แหล่งข้อมูล 3. การลดรูปของระบบ 4. อุปกรณ์ช่วยในการทำโครงการ

20 เอกสารอ้างอิง Blaha-Rumbaugh. 2005. Object-Oriented Modeling and Design with UML (2nd Edition), Pearson Pearson Prentice Hall. Simon St.Laurent-Ethan Cerami. 1999. Building XML Applications, McGraw-Hill Companies, Inc. โครงการนนทรีเน็ต [cited 2005 July 5] Available from: http://www.ku.ac.th/NontriNet/index.html Xiqma Web Officer [cited 2005 July 8] Available from: http://www.xiqma.com เอกสารจากศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอันได้แก่ - เอกสารแนะนำขั้นตอนงานอำนวยการ - เอกสารแบบFormงานอำนวยการ - Slide Power point งานอำนวยการ

21 Question ?


ดาวน์โหลด ppt COE2005-03 นาย กรีชา ซื่อตรง รหัส 453040583-7 นาย ปรเมศวร์ มาพิทักษ์ รหัส 453040791-0 Development of e-Office System for Computer Centre at Khon Kaen University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google