งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้แนวคิด Lean six sigma ในการพัฒนาคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ ประธานคณก.เทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้แนวคิด Lean six sigma ในการพัฒนาคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ ประธานคณก.เทคโนโลยีสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้แนวคิด Lean six sigma ในการพัฒนาคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ ประธานคณก.เทคโนโลยีสารสนเทศ

2

3 แผนที่กลยุทธ์ ปี 2556 - 2560

4 จุดอ่อน ระบบบริหารจัดการ – ห้องผ่าตัดไม่พอใช้ เบิกจ่ายของได้ช้า – ไม่ได้ให้บริการตามที่กำหนดไว้ – ระยะเวลารอคอยนาน ความไม่พึงพอใจ – ยังมีความผิดพลาดที่ไม่ควรจะเกิดเกิดขึ้นเรื่อยๆ – ค่าใช้จ่ายสูงเกินความจำเป็น – ฯลฯ

5 แนวทางพัฒนา

6 What is “Lean” an organization’s cultural commitment to applying the scientific method to designing, performing, and continuously improving the work delivered by teams of people, leading to measurably better value for patients and other stakeholders Toussaint JS, Berry LL. Mayo Clin Proc. 2013:88(1),74 - 82

7 Lean Principle Lean is a attitude of continuous improvement Lean is Value – Creating Lean is Unity of Purpose Lean is Respect for the people who do the work Lean is visual Lean is Flexible Regimentation Toussaint JS, Berry LL. Mayo Clin Proc. 2013:88(1),74 - 82

8 The “Eight Wastes” University of Colorado Hospital WastesExample Overproductionสั่งการตรวจรักษาที่ไม่จำเป็น Waitingระยะเวลาตั้งแต่เจาะเลือดเสร็จจนถึงตัวอย่างเริ่มเข้ากระบวนการตรวจ Material movement นำป้าย เอกสารต่างๆ จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง Motionการเดินทางไปที่ต่างๆ ในช่วงดูแลผู้ป่วย Inappropriate processing การที่สหสาขาวิชาชีพบันทึกเรื่องต่างๆ ลงในประวัติของผู้ป่วยโดยที่ ไม่ได้ข้อมูลใหม่ๆ Inventoryการที่ผู้ป่วยรออยู่ในห้องตรวจเป็นเวลานานๆ Correctionการสั่งการรักษาผิดพลาดเพราะอ่านลายมือของแพทย์ไม่ออก Underutilizationการใช้แพทย์ไปกับรถพยาบาลดูแลการส่งต่อผู้ป่วยที่อยู่ในสภาวะ คงที่แล้ว

9 What is Six Sigma Six Sigma is a set of techniques and tools for process improvement

10 อะไรคือ : Lean Thinking & Six Sigma With Lean Thinking we reduce the level of water (comfort zone ) มองภาพรวมและลดปัญหา With Six Sigma tools we attack the rocks (tough problems) แก้ปัญหาเป็นลักษณะเฉพาะและลด ความไม่แน่นอน ปริมาณ ระยะเวลา Output Operations Capability Operation Customer Service Quality Input batch size cycle time Output Operations Capability Operation Customer Service Quality Input

11 ตัวอย่าง Lean Hospital Surgery preparation time 50% less Operation start on schedule 99 % Reduced inpatient total cost 25 % Improve patient satisfaction to nearly 100 % No medication reconciliation errors OPD patient waiting time decrease 30 % etc. etc. etc.

12 Advance Hospital Accreditation Scoring Guideline 2011

13 ใครๆ ก็อยากทำ Lean แต่......... มากกว่าครึ่งของหน่วยงานที่นำ Lean เข้าไปปรับ ใช้ไม่ประสบผลสำเร็จ ทำไม

14 บทเรียนของรพ. เคยนำแนวทางของ lean มาใช้ในปี 2554 บรรยายเรื่อง Lean ในงาน QI day ปี 2554 การเบิกจ่ายค่าเวร – ล่าช้า – ตรวจสอบได้ยาก

15 แผนผังการเบิกเงินค่าตอบแทน (เดิม) กพย. ตรวจสอบ และสำเนาเอกสาร งบประมาณ รพ.ฯ การเงิน รพ.ฯ ตรวจสอบหลักฐาน ผอ. รพ.ฯ อนุมัติจ่ายเงิน การเงิน รพ.ฯ จ่ายเช็คในนาม หน.หน่วย พยาบาล กพย. รพ.ฯ บันทึกข้อมูลในโปรแกรมธนาคาร พยาบาล กพย. รพ.ฯ นำแผ่นโปรแกรมพร้อมเช็ค นำส่งธนาคาร ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชี จนท.ผู้อยู่เวร 2- 3 วัน หอผู้ป่วยส่งเอกสารการเบิกเงินที่ กพย. ธุรการ รพ.ฯ 1 วัน วันที่ 5 – 6 ของเดือนถัดไป

16 การจัดเวรอิเลกทรอนิกส์

17 การเบิกเงินค่าตอบแทน

18 แผนผังการเบิกเงินค่าตอบแทน (ใหม่) งบประมาณ รพ.ฯ การเงิน รพ.ฯ ตรวจสอบหลักฐาน ผอ. รพ.ฯ อนุมัติจ่ายเงิน การเงิน รพ.ฯ โอนข้อมูลจาก Bhis เข้าโปรแกรมธนาคารและตรวจสอบ ธนาคารโอนเงินเข้า บัญชี จนท.ผู้อยู่เวร กพย. ตรวจสอบ หอผู้ป่วยส่งเอกสารการเบิกเงินที่ กพย. ธุรการ รพ.ฯ วันที่ 1 – 3 ของเดือนถัดไป 1 ชม. 1 วัน

19 Hospital Strategic Plan www.leanhospitals.org Identify value streams Current & future value streams maps Value streams Work plan Strategic deployment Implemented VSWP LEAN hospital System Creating Plan System Creating Plan

20 Hospital Strategic Plan www.leanhospitals.org Identify value streams Current & future value streams maps Value streams Work plan Strategic deployment Implemented VSWP LEAN Hospital System Creating Plan System Creating Plan Properly Planned Launch Appropriate Training Departmental Implementation Jidoka, Kaizen@ Respect For people Culture Creating Plan Culture Creating Plan

21 นำเสนอผู้บริหาร สภาคุณภาพ

22 จัดตั้งทีมงาน

23 ผู้เชี่ยวชาญ คุณศิริชัย Lean Expert คุณศิริชัย Lean Expert คุณปรีชา Six Sigma Expert คุณปรีชา Six Sigma Expert

24 เข็มมุ่ง 2556 – 2557 การบริการตติยภูมิระดับสูง (Excellence service) ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (High efficiency management) การติดต่อประสาน (Effective communication)

25 บรรยาย Lean Six sigma สิงหาคม 2556

26 Workshop เชิญผู้สนใจเข้าร่วมทำโครงการ มีทีมสนใจประมาณ 10 ทีม ทีมติดตามโครงการเป็นระยะทุกเดือน

27 25 th QI day 16-17 ธันวาคม 2556 “High Reliability Organization”

28 งาน QI day ครั้งที่ 25 การใช้ Lean พัฒนาระบบงานห้องตรวจโรคผู้ป่วย นอก – อายุรกรรม จักษุกรรม ศัลยกรรม จัดซื้อฉับไว มั่นใจใช้ Lean Lean เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทาง ห้องปฏิบัติการ เอ็กซเรย์ฟันไฉไลทันใจผู้รับบริการ ลดฟิลม์อัลตร้าซาวน์ลงสักนิด ชีวิตลูกก็ยัง ปลอดภัย

29 Value Stream Map (VSM) การใช้ Lean เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการของห้องปฏิบัติการ

30 กดคิวทำกิจกรรมเจาะเลือดแยกเลือกส่งเลือด 1 min. 132 min. NVA VA VSM ห้องเจาะเลือด (ปัจจุบัน) เปิด 0500 น. กดคิวตามสิทธิ์ -P -F -E เปิด 0630 น., 4 ช่อง รับข้อมูลจาก BHIS ตรวจสอบสิทธิ์ /order พิมพ์สติ๊กเกอร์ / ใบสรุป จัด tube ติดสติ๊กเกอร์ จ่าย tube ให้คนไข้ 2 min. 15 min. 5 ช่อง + 1 รถเข็น ถามชื่อ - สกุล ตรวจสอบ รายการ +tube+ ใบสรุป เซนต์ชื่อ tube+ ใบ สรุป เจาะเลือด 2 min. 30 min. 5 min. เริ่ม 0730 น. (1 คน, ลง กิจกรรม ) ตรวจสอบ tube+ ใบ สรุป มัด tube แยกเลือดใส่กระสวย ตามห้อง lab 15 min. 1 min. นำส่งห้อง lab โดยกระสวย Arocom 12 station Swisslog 9 station 5 min. D M A C I 2 I 2

31 กดคิวทำกิจกรรมเจาะเลือดแยกเลือกส่งเลือด 1 min. 132 min. 2 min. 15 min. 2 min. 30 min. 5 min. 15 min. 1 min. 5 min. 3 1 2 3 4 5 การเงิน D M A C I 2 I 2 VSM ห้องเจาะเลือด (ปัจจุบัน)

32 VSM ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกและอิมมูนวิทยา รับสิ่งส่งตรวจปั่นเตรียมสิ่งส่งตรวจตรวจวิเคราะห์ validate archive Scan barcode HN ตรวจสอบชื่อ-สกุล/ order/tube พิมพ์ LN ติดสติ๊กเกอร์ Reject specimen ตรวจสอบความถูก ต้อง specimen /reject เปิดจุก เรียงใส่ tray Automation Manual ตรวจสอบผล Repeat/rerun แจ้งค่าวิกฤติ เก็บเลือด นำเข้าตู้เย็น 30 min 5 min 1 min7 min 5 min 3 min 5 min 27 min 15 min 2 min 60 min 1 min D M A C I 2 I 2

33 VSM การให้บริการห้องปฏิบัติการ (ปัจจุบัน) กดคิวทำกิจกรรมเจาะเลือดแยกเลือกส่งเลือดรับปั่นเตรียมตรวจ Val. 1 132 2 15 2 30 5 15 1 30 1 5 7 5 3 5 27 15 2 ห้องเจาะเลือด VA = 11 min. NVA = 178 min. ห้อง เคมี + อิมมูน VA = 40 min NVA = 60 min VA = 51 นาที NVA = 238 นาที เวลารวม 289 นาที D M A C I 2 I 2 138 min. 70 min.

34 กดคิวทำกิจกรรมเจาะเลือดแยกเลือกส่งเลือด 1 min. 132 90 min. max mean VSM ห้องห้องเจาะเลือด (อนาคต) เปิด 0500 น. กดคิวตามสิทธิ์ เปิด 0630 น., 2 ช่อง รับข้อมูลจาก BHIS ตรวจสอบสิทธิ์ /order ให้คิวเจาะเลือด 2 1 min. 15 5 min. 7 ช่อง + 1 รถเข็น ( ระบบ ABS) Patient identification Confirm order จัด tube+ ติด สติ๊กเกอร์ LN เจาะเลือด 2 3 min. 30 5 min. 3 min. เริ่ม 0730 น. มัด tube แยกเลือดใส่กระสวย ตามห้อง lab 15 10 min. 1 min. นำส่งห้อง lab โดยกระสวย Arocom 12 station Swisslog 9 station 5 min. D M A C I 2 I 2

35 ห้องเจาะเลือด (อนาคต) กดคิวทำกิจกรรมเจาะเลือดแยกเลือกส่งเลือด 1 min. 90 min. 1 min. 5 min. 3 min. 30 min. 3 min. 10 min. 1 min. 5 min. D M A C I 2 I 2 จุดเจาะรถเข็น การเงิน ทำกิจกรรม เจาะเลือด แยกเลือก

36 ห้องเจาะเลือด (หลังปรับปรุง) D M A C I 2 I 2

37 VSM ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกและอิมมูนวิทยา (ปัจจุบัน) รับสิ่งส่งตรวจเครื่องเตรียมสิ่งส่งตรวจ AnalyzerValidate Scan barcode LN ตรวจสอบชื่อ-สกุล/ order/tube Reject specimen ปั่นแยก เปิดจุก แบ่งเลือดเข้า เครื่องตรวจ archive Automation Manual 30 min 1 min. 5 min. 8 + 27 min. 5 min. 1 min. D M A C I 2 I 2 ตรวจสอบผล Repeat/rerun แจ้งค่าวิกฤติ Total Lab Automation

38 VSM การให้บริการห้องปฏิบัติการ ( หลังปรับปรุง ) กดคิวทำกิจกรรมเจาะเลือดแยกเลือกส่งเลือดรับ MPA ตรวจ Val. 1 90 1 5 3 5 3 10 1 30 ห้องศูนย์รับส่งฯ (119 min) VA = 11 min. 9 min. NVA = 178 min. 110 min. ห้อง เคมี + อิมมูน (77 min.) VA = 40 min 37 min. NVA = 60 min 40 min. VA = 51 min  46 min. NVA = 238 min  150 min. รวม จาก 289 นาที เหลือ 196 นาที 1 35 1 5 5 138 100 min.70 47 min. D M A C I 2 I 2 เวลารอคอยลดลง 32 %

39 Data collectionD M A C I 2 I 2 จำนวนผู้มารับบริการ ( คน ) ช่วงเวลา 132 เวลารอรับบริการสูงสุด ( นาที ) 0500-06300630-07000700-08000800-09000900-10001000-11001100-1200 กราฟแสดง สถิติผู้มาใช้บริการ และเวลารอรับบริการสูงสุดห้องศูนย์รับส่งฯ เดือน กันยายน 2556 ช่วงเวลา

40 จัดซื้อฉับไว มั่นใจใช้ Lean

41 หน่วยแจ้งความ ต้องการ ธุรการ 2 วัน ส่งกำลัง/ENV ตรวจสอบ 5 วัน ฝ่ายพัสดุตรวจสอบราคา ออกซื้อออกจ้าง 3 วัน งบประมาณ 1 วัน จัดหา รับใบสั่ง 10 วัน ผอ.รพ. 1 วัน น.บริหารงานอนุมัติ หลักการ 1 วัน หก.กรก. 1 วันจัดหา 20 วันผกง 2 วัน งบประมาณ 1 วัน ผกง.ตรวจสอบ ขออนุมัติ 3 วัน ผอ.รพ.อนุมัติ เช็ค1 วัน ผกง ทำเช็คจ่าย 2 วัน (บริษัทจะเป็นผู้ติดต่อขอนัดวัน รับเช็ค 2 วัน – 6 เดือน ผอ.รพ.สั่งจ่าย 1 วัน การเงินติด ประกาศรายชื่อ บริษัทจ่ายเช็ค การเงินจ่ายเช็ค ทุกวันศุกร์ ตรวจรับพัสดุ 30 วัน (จัดหาเป็นคนตั้งกรรมการ) ฝ่ายพัสดุ ออก ทอ.74 1 วัน จัดหา (รพ1) ทำสำเนา คู่ฉบับ 3 วัน Flow จัดหา วิธีตกลงราคาแบบเดิม 121 วัน บริษัททำเอกสารเพื่อมา รับ 5 วัน

42 หน่วยแจ้งความ ต้องการ ธุรการ 2 วัน ส่งกำลัง/ENV ตรวจสอบ 5 วัน ฝ่ายพัสดุตรวจสอบ ราคาออกซื้อออก จ้าง 3 วัน งบประมาณ 1 วัน จัดหา รับใบสั่ง 10 วัน ผอ.รพ. 1 วัน น.บริหารงาน อนุมัติ 1 วัน หก.กรก. 1 วันจัดหา 20 วันผกง 2 วัน งบประมาณ 1 วัน ผกง.ตรวจสอบ ขออนุมัติ 3 วัน ผอ.รพ. อนุมัติเช็ค 1 วัน ผอ.รพ. สั่งจ่าย 1 วัน การเงินติด ประกาศรายชื่อ บริษัทจ่ายเช็ค การเงินจ่ายเช็ค ทุกวันศุกร์ ตรวจรับพัสดุ 30 วัน (จัดหาเป็นคนตั้งกรรมการ) ฝ่ายพัสดุ ออก ทอ.74 1 วัน บริษัททำเอกสารเพื่อมา รับ 5 วัน น.บริหารงาน อนุมัติ 1 วัน จัดหา (รพ1) ทำสำเนา คู่ฉบับ/นัดบริษัท มารับเช็คส่งรายชื่อให้ การเงินเพื่อตรวจสอบก่อน ส่ง ปชส กับบริษัท 3 วัน ผกง ทำเช็คจ่าย 2 วัน Flow จัดหา วิธีตกลงราคา แบบใหม่ 81 วัน (ลดลง 33 %)

43 Value Stream Mapping OPD MED กดคิว คัดกรอง เริ่มเปิด 05.00 น. - เปิดบริการ 07.00 น. - มี 2 จุดบริการ +1 จุดรถเข็น - ซักประวัติ - วัดความดัน / ประเมินอาการ ให้คิว - ลงคอมฯ - ออก VN - ให้คิว พบแพทย์ พบพยาบาล จุด Exit พบพยาบาล จุด Exit ห้องยา - พิมพ์ใบรับยา / ใบนัด - ให้คำแนะนำต่างๆ 1 นาที 50 นาที 3 นาที *60 นาที 2 นาที 90 นาที 10 นาที 3 นาที จุดที่เป็นปัญหา กรณีคนไข้มีนัด ไม่ระบุแพทย์ / นัดแพทย์ที่งด ตรวจ คนไข้ต้องรอนานถึง 1 ชม. ถึงจะได้คิวพบแพทย์ VA = 16 นาที NVA = 200 นาที รวม 216 นาที

44 Value Stream Mapping OPD MED กดคิว คัดกรอง ให้คิว พบแพทย์ พบพยาบาล จุด Exit พบพยาบาล จุด Exit ห้องยา 1 นาที 50 นาที 3 นาที *60 นาที 2 นาที 90 นาที 10 นาที 3 นาที 30 นาที Before - จนท 1 คน ค้นบัตรคนไข้ไม่ระบุแพทย์ - จัดคิว - แพทย์ตรวจคนไข้ 25 Case/ วัน - คัดคนไข้ให้แพทย์ที่ลงตรวจเร็ว - ลงคอมพิวเตอร์ + ออก VN - ให้คิว VA = 16 นาที NVA = 170 นาที รวม 186 นาที ลดลง 14 %

45 Phase 2 2557 Vertical and Horizontal alignment Training Key people

46 โครงการที่กำลังดำเนินการ ลดความผิดพลาดของการสั่งยาในห้องอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ลดระยะเวลารอคอยยาด่วนหอผู้ป่วยใน ลดระยะเวลารอคอยกลับบ้าน CPR fast tract การรับและส่งต่อผู้ป่วยของห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน การลดระยะเวลารอคอยผ่าตัด open fracture

47 Training โดยทีมผู้เชื่ยวชาญ ใช้เวลา 1 วัน สามารถใช้ Tools ของ Six sigma ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 35 คน – ทีม Lean เดิม 25 คนได้ประกาศนียบัตร (Certificate) ถ้าทำโครงการสำเร็จ Green belt – ทีมใหม่ ใช้ระบบพี่เลี้ยง

48 สรุป Lean และ six sigma เป็นแนวคิดและเครื่องมือที่ มีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพของ โรงพยาบาล การพัฒนาให้รพ. เป็น Lean Hospital เป็นสิ่งที่ ท้าทายและต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนใน องค์กร

49 Lean Hospital

50 การใช้แนวคิด Lean six sigma ในการพัฒนาคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหาร อากาศ น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ ประธานคณก.เทคโนโลยีสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt การใช้แนวคิด Lean six sigma ในการพัฒนาคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ ประธานคณก.เทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google