งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ ประธานคณก.เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ ประธานคณก.เทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ ประธานคณก.เทคโนโลยีสารสนเทศ
Lean six sigma 21/02/57 การใช้แนวคิด Lean six sigma ในการพัฒนาคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ ประธานคณก.เทคโนโลยีสารสนเทศ น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

2 Lean six sigma 21/02/57 น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

3 Lean six sigma แผนที่กลยุทธ์ ปี 21/02/57 การมุ่งสู่วิสัยทัศน์ ใช้ balance scorecard มีการวิเคราะห์องค์กรเป็นประจำทุกปี น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

4 จุดอ่อน ระบบบริหารจัดการ ห้องผ่าตัดไม่พอใช้ เบิกจ่ายของได้ช้า
ไม่ได้ให้บริการตามที่กำหนดไว้ ระยะเวลารอคอยนาน ความไม่พึงพอใจ ยังมีความผิดพลาดที่ไม่ควรจะเกิดเกิดขึ้นเรื่อยๆ ค่าใช้จ่ายสูงเกินความจำเป็น ฯลฯ

5 แนวทางพัฒนา LEAN SIX SIGMA

6 Lean six sigma 21/02/57 What is “Lean” an organization’s cultural commitment to applying the scientific method to designing, performing, and continuously improving the work delivered by teams of people, leading to measurably better value for patients and other stakeholders วัฒนธรรมองค์กร แนวความคิด สิ่งที่ต้องการส่งมอบให้ผู้รับบริการคือคุณค่า ดังนั้นต้องกำจัดสิ่งที่ไม่มีคุณค่าออกจากงานหรือ waste Toussaint JS, Berry LL. Mayo Clin Proc. 2013:88(1), น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

7 Lean Principle Lean is a attitude of continuous improvement
Lean six sigma 21/02/57 Lean Principle Lean is a attitude of continuous improvement Lean is Value – Creating Lean is Unity of Purpose Lean is Respect for the people who do the work Lean is visual Lean is Flexible Regimentation Attitude ทัศนคติ Lean ไม่ใช่รีด ไม่ได้หมายความว่างานคุณมีคนเกิน ไม่ได้หมายความว่างานที่ทำอยู่ยังทำไม่เต็มที่ แต่เป็นตรงกันข้าม คืองานที่ทำอยู่มันมากเกินกว่าที่จะทำไหว ถึงต้องใช้ Lean เราไม่ได้ใช้ Lean ในการแก้ปัญหาใหญ่ๆ ปัญหาเดียวแต่ใช้ในการแก้ปัญหาเล็กๆ จำนวนมากที่เกิดขึ้นในการให้บริการของเรา Toussaint JS, Berry LL. Mayo Clin Proc. 2013:88(1), น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

8 The “Eight Wastes” Wastes Example Overproduction
สั่งการตรวจรักษาที่ไม่จำเป็น Waiting ระยะเวลาตั้งแต่เจาะเลือดเสร็จจนถึงตัวอย่างเริ่มเข้ากระบวนการตรวจ Material movement นำป้าย เอกสารต่างๆ จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง Motion การเดินทางไปที่ต่างๆ ในช่วงดูแลผู้ป่วย Inappropriate processing การที่สหสาขาวิชาชีพบันทึกเรื่องต่างๆ ลงในประวัติของผู้ป่วยโดยที่ไม่ได้ข้อมูลใหม่ๆ Inventory การที่ผู้ป่วยรออยู่ในห้องตรวจเป็นเวลานานๆ Correction การสั่งการรักษาผิดพลาดเพราะอ่านลายมือของแพทย์ไม่ออก Underutilization การใช้แพทย์ไปกับรถพยาบาลดูแลการส่งต่อผู้ป่วยที่อยู่ในสภาวะคงที่แล้ว University of Colorado Hospital

9 What is Six Sigma Six Sigma is a set of techniques and tools for process improvement

10 อะไรคือ: Lean Thinking & Six Sigma
ปริมาณ ระยะเวลา Output Operations Capability Operation Customer Service Quality Input With Lean Thinking we reduce the level of water (comfort zone) มองภาพรวมและลดปัญหา Input Output With Six Sigma tools we attack the rocks (tough problems) แก้ปัญหาเป็นลักษณะเฉพาะและลดความไม่แน่นอน batch size cycle time Operations Capability Operation Customer Service Quality

11 ตัวอย่าง Lean Hospital
Surgery preparation time 50% less Operation start on schedule 99 % Reduced inpatient total cost 25 % Improve patient satisfaction to nearly 100 % No medication reconciliation errors OPD patient waiting time decrease 30 % etc. etc. etc.

12 Advance Hospital Accreditation Scoring Guideline 2011
Lean six sigma 21/02/57 Advance Hospital Accreditation Scoring Guideline 2011 ใช้ HA scoring 2011 เพื่อการประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพ (Maturity) ของโรงพยาบาล น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

13 ใครๆ ก็อยากทำ Lean แต่ มากกว่าครึ่งของหน่วยงานที่นำ Lean เข้าไปปรับใช้ไม่ประสบผลสำเร็จ ทำไม

14 บทเรียนของรพ. เคยนำแนวทางของ lean มาใช้ในปี 2554
บรรยายเรื่อง Lean ในงาน QI day ปี 2554 การเบิกจ่ายค่าเวร ล่าช้า ตรวจสอบได้ยาก

15 แผนผังการเบิกเงินค่าตอบแทน (เดิม)
Lean six sigma แผนผังการเบิกเงินค่าตอบแทน (เดิม) 21/02/57 หอผู้ป่วยส่งเอกสารการเบิกเงินที่ กพย. วันที่ 5 – 6 ของเดือนถัดไป กพย. ตรวจสอบ และสำเนาเอกสาร ธุรการ รพ.ฯ พยาบาล กพย. รพ.ฯ บันทึกข้อมูลในโปรแกรมธนาคาร 2- 3 วัน งบประมาณ รพ.ฯ การเงิน รพ.ฯ ตรวจสอบหลักฐาน ผอ. รพ.ฯ อนุมัติจ่ายเงิน พยาบาล กพย. รพ.ฯ นำแผ่นโปรแกรมพร้อมเช็คนำส่งธนาคาร การเงิน รพ.ฯ จ่ายเช็คในนาม หน.หน่วย ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชี จนท.ผู้อยู่เวร 1 วัน น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

16 การจัดเวรอิเลกทรอนิกส์
Lean six sigma 21/02/57 การจัดเวรอิเลกทรอนิกส์ ในแต่ละปี รพ.ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้กับบุคลากรกว่า 2000 คน เป็นเงินกว่า 200 ล้านบาท ซึ่งประสบปัญหาในเรื่องของความถูกต้อง ล่าช้าและการตรวจสอบ ปัจจุบันใช้ระบบการจัดเวรและการเบิกจ่ายเงินในระบบอิเลกทรอนิกส์ ในรูปเป็นการจัดเวร น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

17 การเบิกเงินค่าตอบแทน
Lean six sigma 21/02/57 การเบิกเงินค่าตอบแทน ทุกสิ้นเดือน ข้อมูลการอยู่เวรจะถูกโอนเข้าสู่ระบบการเบิกเงินตอบแทน น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

18 แผนผังการเบิกเงินค่าตอบแทน (ใหม่)
Lean six sigma 21/02/57 แผนผังการเบิกเงินค่าตอบแทน (ใหม่) หอผู้ป่วยส่งเอกสารการเบิกเงินที่ กพย. วันที่ 1 – 3 ของเดือนถัดไป กพย. ตรวจสอบ ธุรการ รพ.ฯ งบประมาณ รพ.ฯ การเงิน รพ.ฯ ตรวจสอบหลักฐาน ผอ. รพ.ฯ อนุมัติจ่ายเงิน การเงิน รพ.ฯ โอนข้อมูลจาก Bhisเข้าโปรแกรมธนาคารและตรวจสอบ 1 ชม. ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชี จนท.ผู้อยู่เวร 1 วัน น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

19 System Creating Plan Hospital Strategic Plan LEAN hospital
Lean six sigma 21/02/57 Hospital Strategic Plan Identify value streams System Creating Plan Current & future value streams maps Value streams Work plan Strategic deployment ขาด culture creative path Implemented VSWP LEAN hospital น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

20 Jidoka, Kaizen@ Respect
Lean six sigma 21/02/57 Hospital Strategic Plan Identify value streams Properly Planned Launch Current & future value streams maps Appropriate Training System Creating Plan Culture Creating Plan Value streams Work plan Departmental Implementation Strategic deployment ขาด culture creative path Jidoka, Respect For people Implemented VSWP LEAN Hospital น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

21 นำเสนอผู้บริหาร สภาคุณภาพ
Policy Empowerment Support

22 จัดตั้งทีมงาน

23 ผู้เชี่ยวชาญ คุณศิริชัย Lean Expert คุณปรีชา Six Sigma Expert

24 เข็มมุ่ง 2556 – 2557 การบริการตติยภูมิระดับสูง (Excellence service)
ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (High efficiency management) การติดต่อประสาน (Effective communication)

25 บรรยาย Lean Six sigma สิงหาคม 2556

26 Workshop เชิญผู้สนใจเข้าร่วมทำโครงการ มีทีมสนใจประมาณ 10 ทีม
ทีมติดตามโครงการเป็นระยะทุกเดือน

27 25th QI day 16-17 ธันวาคม 2556 “High Reliability Organization”

28 งาน QI day ครั้งที่ 25 การใช้ Lean พัฒนาระบบงานห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก
อายุรกรรม จักษุกรรม ศัลยกรรม จัดซื้อฉับไว มั่นใจใช้ Lean Lean เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ เอ็กซเรย์ฟันไฉไลทันใจผู้รับบริการ ลดฟิลม์อัลตร้าซาวน์ลงสักนิด ชีวิตลูกก็ยังปลอดภัย

29 การใช้ Lean เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของห้องปฏิบัติการ
Value Stream Map (VSM) การใช้ Lean เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของห้องปฏิบัติการ

30 VSM ห้องเจาะเลือด (ปัจจุบัน)
Lean six sigma 21/02/57 D M A I2 C VSM ห้องเจาะเลือด (ปัจจุบัน) กดคิว ทำกิจกรรม เจาะเลือด แยกเลือก ส่งเลือด เปิด 0500 น. กดคิวตามสิทธิ์ -P -F -E เปิด0630น. , 4 ช่อง รับข้อมูลจาก BHIS ตรวจสอบสิทธิ์ /order พิมพ์สติ๊กเกอร์/ใบสรุป จัด tube ติดสติ๊กเกอร์ จ่าย tube ให้คนไข้ 5 ช่อง + 1 รถเข็น ถามชื่อ-สกุล ตรวจสอบรายการ+tube+ใบสรุป เซนต์ชื่อ tube+ใบสรุป เจาะเลือด เริ่ม0730 น.(1คน,ลงกิจกรรม) ตรวจสอบ tube+ใบสรุป มัด tube แยกเลือดใส่กระสวยตามห้อง lab นำส่งห้อง lab โดยกระสวย Arocom 12 station Swisslog 9 station 1 min. VA 1 min. 2 min. 2 min. 5 min. 132 min. 15 min. 30 min. 15 min. 5 min. NVA น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

31 VSM ห้องเจาะเลือด (ปัจจุบัน)
D M A I2 C VSM ห้องเจาะเลือด (ปัจจุบัน) กดคิว ทำกิจกรรม เจาะเลือด แยกเลือก ส่งเลือด 1 min. 2 min. 2 min. 2 min. 5 min. 1 min. 30 min. 15 min. 132 min. 15 min. 5 min. 2 3 4 3 1 การเงิน 5

32 1 min 7 min 2 min 1 min 3 min 27 min 5 min 5 min 5 min 15 min 60 min
D M A I2 C VSM ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกและอิมมูนวิทยา รับสิ่งส่งตรวจ ปั่น เตรียมสิ่งส่งตรวจ ตรวจวิเคราะห์ validate archive Scan barcode HN ตรวจสอบชื่อ-สกุล/ order/tube พิมพ์ LN ติดสติ๊กเกอร์ Reject specimen ตรวจสอบความถูกต้อง specimen /reject เปิดจุก เรียงใส่ tray Automation Manual ตรวจสอบผล Repeat/rerun แจ้งค่าวิกฤติ เก็บเลือด นำเข้าตู้เย็น 1 min 7 min 2 min 1 min 3 min 27 min 30 min 5 min 5 min 5 min 15 min 60 min

33 VA = 51 นาที NVA = 238 นาที เวลารวม 289 นาที
Lean six sigma 21/02/57 D M A I2 C VSM การให้บริการห้องปฏิบัติการ (ปัจจุบัน) กดคิว ทำกิจกรรม เจาะเลือด แยกเลือก ส่งเลือด รับ ปั่น เตรียม ตรวจ Val. 1 132 2 15 30 5 7 3 27 ห้องเจาะเลือด VA = 11 min. NVA = 178 min. ห้อง เคมี+อิมมูน VA = 40 min NVA = 60 min VA = 51 นาที NVA = 238 นาที เวลารวม 289 นาที 138 min. 70 min. น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

34 VSM ห้องห้องเจาะเลือด (อนาคต)
Lean six sigma 21/02/57 D M A I2 C VSM ห้องห้องเจาะเลือด (อนาคต) กดคิว ทำกิจกรรม เจาะเลือด แยกเลือก ส่งเลือด เปิด0630น. , 2 ช่อง รับข้อมูลจาก BHIS ตรวจสอบสิทธิ์ /order ให้คิวเจาะเลือด เปิด 0500 น. กดคิวตามสิทธิ์ 7ช่อง + 1 รถเข็น (ระบบABS) Patient identification Confirm order จัด tube+ติดสติ๊กเกอร์ LN เจาะเลือด เริ่ม0730 น. มัด tube แยกเลือดใส่กระสวยตามห้องlab นำส่งห้อง lab โดยกระสวย Arocom 12 station Swisslog 9 station 2 1 min. mean 1 min. 2 3 min. 1 min. 3 min. 132 90 min. 15 5 min. 30 5 min. 15 10 min. 5 min. max น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

35 ห้องเจาะเลือด (อนาคต)
Lean six sigma 21/02/57 D M A I2 C ห้องเจาะเลือด (อนาคต) กดคิว ทำกิจกรรม เจาะเลือด แยกเลือก ส่งเลือด 1 min. 1 min. 3 min. 3 min. 1 min. 5 min. 30 min. 10 min. 90 min. 5 min. ทำกิจกรรม การเงิน แยกเลือก เจาะเลือด จุดเจาะรถเข็น น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

36 ห้องเจาะเลือด (หลังปรับปรุง)
D M A I2 C ห้องเจาะเลือด (หลังปรับปรุง)

37 เครื่องเตรียมสิ่งส่งตรวจ Analyzer Validate
Lean six sigma 21/02/57 D M A I2 C VSM ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกและอิมมูนวิทยา (ปัจจุบัน) Total Lab Automation รับสิ่งส่งตรวจ เครื่องเตรียมสิ่งส่งตรวจ Analyzer Validate Scan barcode LN ตรวจสอบชื่อ-สกุล/ order/tube Reject specimen Automation Manual ปั่นแยก เปิดจุก แบ่งเลือดเข้าเครื่องตรวจ archive ตรวจสอบผล Repeat/rerun แจ้งค่าวิกฤติ 1 min. min. 1 min. 5 min. 5 min. 30 min น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

38 VSM การให้บริการห้องปฏิบัติการ (หลังปรับปรุง)
D M A I2 C VSM การให้บริการห้องปฏิบัติการ (หลังปรับปรุง) กดคิว ทำกิจกรรม เจาะเลือด แยกเลือก ส่งเลือด รับ MPA ตรวจ Val. 1 90 5 3 10 30 ห้องศูนย์รับส่งฯ (119 min) VA = 11 min. 9 min. NVA = 178 min. 110 min. ห้อง เคมี+อิมมูน (77 min.) VA = 40 min 37 min. NVA = 60 min 40 min. VA = 51 min  46 min. NVA = 238 min  150 min. รวม จาก 289 นาที เหลือ 196 นาที 35 min. min. เวลารอคอยลดลง 32 %

39 Data collection ช่วงเวลา 132 D M A I2 C จำนวนผู้มารับบริการ(คน)
Lean six sigma Data collection 21/02/57 D M A I2 C จำนวนผู้มารับบริการ(คน) ช่วงเวลา ช่วงเวลา 132 เวลารอรับบริการสูงสุด(นาที) กราฟแสดง สถิติผู้มาใช้บริการ และเวลารอรับบริการสูงสุดห้องศูนย์รับส่งฯ เดือน กันยายน 2556 น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

40 จัดซื้อฉับไว มั่นใจใช้ Lean

41 Flow จัดหา วิธีตกลงราคาแบบเดิม 121 วัน
หน่วยแจ้งความต้องการ ธุรการ 2 วัน ส่งกำลัง/ENV ตรวจสอบ 5 วัน ฝ่ายพัสดุตรวจสอบราคาออกซื้อออกจ้าง 3 วัน งบประมาณ 1 วัน ผอ.รพ. 1 วัน น.บริหารงานอนุมัติหลักการ 1 วัน หก.กรก. 1 วัน จัดหา 20 วัน ผกง 2 วัน ตรวจรับพัสดุ 30 วัน (จัดหาเป็นคนตั้งกรรมการ) จัดหา รับใบสั่ง 10 วัน บริษัททำเอกสารเพื่อมารับ 5 วัน ฝ่ายพัสดุ ออก ทอ.74 1 วัน ผอ.รพ.อนุมัติเช็ค1 วัน ผกง.ตรวจสอบ ขออนุมัติ 3 วัน งบประมาณ 1 วัน จัดหา (รพ1) ทำสำเนา คู่ฉบับ 3 วัน ผกง ทำเช็คจ่าย 2 วัน (บริษัทจะเป็นผู้ติดต่อขอนัดวันรับเช็ค 2 วัน – 6 เดือน การเงินติดประกาศรายชื่อบริษัทจ่ายเช็ค การเงินจ่ายเช็คทุกวันศุกร์ ผอ.รพ.สั่งจ่าย 1 วัน

42 Flow จัดหา วิธีตกลงราคา แบบใหม่ 81 วัน (ลดลง 33 %)
ฝ่ายพัสดุตรวจสอบราคาออกซื้อออกจ้าง 3 วัน หน่วยแจ้งความต้องการ ธุรการ 2 วัน ส่งกำลัง/ENV ตรวจสอบ 5 วัน น.บริหารงาน อนุมัติ 1 วัน น.บริหารงาน อนุมัติ 1 วัน หก.กรก. 1 วัน จัดหา 20 วัน ผกง 2 วัน งบประมาณ 1 วัน บริษัททำเอกสารเพื่อมารับ 5 วัน ฝ่ายพัสดุ ออก ทอ.74 1 วัน ผอ.รพ. 1 วัน จัดหา รับใบสั่ง 10 วัน จัดหา (รพ1) ทำสำเนา คู่ฉบับ/นัดบริษัท มารับเช็คส่งรายชื่อให้การเงินเพื่อตรวจสอบก่อนส่ง ปชส กับบริษัท 3 วัน ตรวจรับพัสดุ 30 วัน (จัดหาเป็นคนตั้งกรรมการ) ผอ.รพ. อนุมัติเช็ค 1 วัน ผกง.ตรวจสอบ ขออนุมัติ 3 วัน งบประมาณ 1 วัน การเงินติดประกาศรายชื่อบริษัทจ่ายเช็ค ผกง ทำเช็คจ่าย 2 วัน ผอ.รพ. สั่งจ่าย 1 วัน การเงินจ่ายเช็คทุกวันศุกร์

43 Value Stream Mapping OPD MED
พบพยาบาล จุดExit กดคิว คัดกรอง ให้คิว พบแพทย์ ห้องยา เริ่มเปิด 05.00น. -เปิดบริการ 07.00น. -มี2จุดบริการ+1จุดรถเข็น -ซักประวัติ -วัดความดัน/ประเมินอาการ -ลงคอมฯ -ออกVN -ให้คิว -พิมพ์ใบรับยา/ใบนัด -ให้คำแนะนำต่างๆ 3นาที 1นาที 2นาที 10นาที 3นาที 50นาที *60นาที 90นาที 3นาที VA = 16 นาที NVA = 200 นาที รวม 216 นาที จุดที่เป็นปัญหา กรณีคนไข้มีนัดไม่ระบุแพทย์/นัดแพทย์ที่งดตรวจ คนไข้ต้องรอนานถึง 1 ชม.ถึงจะได้คิวพบแพทย์

44 Value Stream Mapping OPD MED
พบพยาบาล จุดExit กดคิว คัดกรอง ให้คิว พบแพทย์ ห้องยา 3นาที 1นาที Before 2นาที 10นาที 3นาที 50นาที *60นาที 90นาที 3นาที -จนท 1 คน ค้นบัตรคนไข้ไม่ระบุแพทย์ -จัดคิว - แพทย์ตรวจคนไข้ 25 Case/ วัน -คัดคนไข้ให้แพทย์ที่ลงตรวจเร็ว -ลงคอมพิวเตอร์+ออก VN -ให้คิว VA = 16 นาที NVA = 170 นาที รวม 186 นาที ลดลง 14 % 30 นาที

45 Phase 2 2557 Vertical and Horizontal alignment Training Key people

46 โครงการที่กำลังดำเนินการ
ลดความผิดพลาดของการสั่งยาในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ลดระยะเวลารอคอยยาด่วนหอผู้ป่วยใน ลดระยะเวลารอคอยกลับบ้าน CPR fast tract การรับและส่งต่อผู้ป่วยของห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน การลดระยะเวลารอคอยผ่าตัด open fracture

47 Training โดยทีมผู้เชื่ยวชาญ ใช้เวลา 1 วัน
สามารถใช้ Tools ของ Six sigma ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 35 คน ทีม Lean เดิม 25 คนได้ประกาศนียบัตร (Certificate) ถ้าทำโครงการสำเร็จ Green belt ทีมใหม่ ใช้ระบบพี่เลี้ยง

48 สรุป Lean และ six sigma เป็นแนวคิดและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล การพัฒนาให้รพ. เป็น Lean Hospital เป็นสิ่งที่ท้าทายและต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในองค์กร

49 Lean Hospital

50 หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ ประธานคณก.เทคโนโลยีสารสนเทศ
การใช้แนวคิด Lean six sigma ในการพัฒนาคุณภาพ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ น.อ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ ประธานคณก.เทคโนโลยีสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ ประธานคณก.เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google