งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาคุณภาพงาน การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร ส่วนการคลัง สำนักบริหารแผนและการคลัง 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาคุณภาพงาน การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร ส่วนการคลัง สำนักบริหารแผนและการคลัง 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาคุณภาพงาน การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร ส่วนการคลัง สำนักบริหารแผนและการคลัง 1

2 สมาชิก OD 4 กลุ่มสายงานการเงิน 2

3 โครงสร้างหน่วยงาน และภารกิจหลัก สำนักบริหารแผนและการคลัง ส่วนการงบประมาณ ส่วนการคลัง ส่วนการพัสดุ สายงานวิเคราะห์ โครงการ สายงานแผนงานและ สารสนเทศ สายงานจัดหาพัสดุ สายงานทะเบียนและ ตรวจสอบพัสดุ สายงานการเงิน สายงานการบัญชี กิจกรรมธุรการ สายงานติดตามและ ประเมินผล ภารกิจหลัก การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน 3

4 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและ ค่าเล่าเรียนบุตร (ก่อนปรับปรุง) ขั้นที่1 กรอกแบบฟอร์มการเบิกเงินสวัสดิการฯ ขั้นที่2 ตรวจแบบฟอร์มการเบิกเงินสวัสดิการฯ และเอกสารประกอบการเบิกเบื้องต้น ขั้นที่3 ตรวจแบบฟอร์มการเบิกเงินสวัสดิการฯ และเอกสารประกอบการเบิกตามระเบียบ ขั้นที่4 รับเงินสดและลงนามรับเงินในสมุดเขียว (นำไปเบิกคืนเงินยืมรองจ่ายต่อไป) ขั้นที่4 ส่งเรื่องขออนุมัติเบิกจ่าย โดยจ่ายเป็นเช็ค ต่อไป ขั้นที่5 กลับมารับเช็คและนำไปขึ้นเงิน กรณี ไม่เกิน 20,000 บาท กรณี เกิน 20,000 บาท • ข้าราชการบำนาญ • ข้าราชการ สนม. • ลูกจ้างประจำ สนม. ใช้เวลาเฉลี่ย 15 นาที ใช้เวลาประมาณ 25-30 วัน ต้องกรอกแบบฟอร์ม ? รอนาน ? 4

5 การพัฒนาคุณภาพงาน โดย จนท. สายงานการเงิน 4 กลุ่ม ขั้นที่1 กรอกแบบฟอร์มการเบิกเงินสวัสดิการฯ ขั้นที่2 ตรวจแบบฟอร์มการเบิกเงินสวัสดิการฯ และเอกสารประกอบการเบิกเบื้องต้น ขั้นที่3 ตรวจแบบฟอร์มการเบิกเงินสวัสดิการฯ และเอกสารประกอบการเบิกตามระเบียบ ขั้นที่4 จ่ายเงินสดและบันทึกในสมุดเขียว (นำไปเบิกคืนเงินยืมรองจ่ายต่อไป) ขั้นที่4 ส่งเรื่องขออนุมัติเบิกจ่าย โดยจ่ายเป็นเช็ค ต่อไป ขั้นที่5 กลับมารับเช็คและนำไปขึ้นเงิน กรณี ไม่เกิน 20,000 บาท กรณี เกิน 20,000 บาท กลุ่มที่ 1 ลดเวลาขั้นที่ 1-4 กรณีจ่ายด้วยเงินสดเหลือ 10 นาที กลุ่มที่ 2 ลดจำนวนครั้งที่ไม่สามารถเบิกเงิน สวัสดิการได้ เนื่องจากไม่ทราบวันเวลา ให้บริการ หรือเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง โดยประชาสัมพันธ์ (ลดได้จาก 6.15 % เหลือ 1.73 %) กลุ่มที่ 3 ลดเวลาขั้นที่ 4 กรณีจ่ายด้วย เช็ค/โอน จากเดิม 20 วัน เหลือ 15 วัน (ลดได้เหลือ 12 วัน) กลุ่มที่ 4 ลดเวลาและเพิ่มความสะดวก โดยเพิ่มทางเลือกโดยการจ่ายตรง ซึ่งไม่ต้องมีขั้นที่ 5 (ลดได้จาก 7 วัน เหลือ 5 วัน) 5

6 ร้อยเรียงการพัฒนาคุณภาพงาน 4 กลุ่ม โดยระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ C-RISE • Combine • Rearrange • Invention • Simplify • Eliminate กลุ่มที่ 1 ลดเวลาขั้นที่ 1-4 กรณีจ่ายด้วยเงินสด เหลือ 10 นาที กลุ่มที่ 2 ลดจำนวนครั้งที่ไม่สามารถเบิก เงินสวัสดิการได้ เนื่องจากไม่ ทราบวันเวลาให้บริการ หรือ เอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง โดย ประชาสัมพันธ์ (ลดได้จาก 6.15 % เหลือ 1.73 %) กลุ่มที่ 3 ลดเวลาขั้นที่ 4 กรณีจ่าย ด้วยเช็ค/โอน จากเดิม 20 วัน เหลือ 15 วัน (ลดได้เหลือ 12 วัน) กลุ่มที่ 4 ลดเวลาและเพิ่มความสะดวก โดยเพิ่มทางเลือกโดยการจ่าย ตรง ซึ่งไม่ต้องมีขั้นที่ 5 (ลดได้จาก 7 วัน เหลือ 5 วัน) 6

7 ร้อยเรียงการพัฒนาคุณภาพงาน 4 กลุ่ม เป้าหมาย 1.สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ 2.ลดระยะเวลาการเบิกเงินรองจ่าย สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่า เรียนบุตร (กรณีไม่เกิน 20,000 บาท จ่ายด้วยเงินสด) ให้เหลือ 10 นาที เงื่อนไข 1.สำหรับการจ่ายด้วยเงินสด วงเงินไม่ เกิน 20,000 บาท 2.ผู้รับบริการมาติดต่อด้วยตนเอง พัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการฯ โดย จนท. สนง. ระบบการจัดการ ทรัพยากรมหาวิทยาลัย (OERP) ขั้นที่ 1 • กรอกข้อมูลผู้รับบริการในระบบ โดยใช้ข้อมูล บุคคลจาก CU-HR และสอบถามเพิ่มเติม • ตรวจสอบข้อมูลตามระเบียบด้วยระบบ • พิมพ์แบบฟอร์มการเบิกเงินสวัสดิการฯ ขั้นที่ 2 • จ่ายเงินให้กับผู้รับบริการ ขั้นที่ 3 • จัดทำรายงานการจ่ายเงินสวัสดิการแยกตาม ประเภทบุคลากร พร้อมปิดบัญชียอดจ่ายเงิน ประจำวัน ขั้นที่ 4 • จัดทำเอกสารเพื่อเบิกคืนเงินยืมรองจ่ายประจำวัน • บันทึกเอกสารตั้งเบิกเข้าระบบ CU-ERP โดยใช้ ข้อมูลที่บันทึกในขั้นที่ 1 เบิกจ่ายภายใน10 นาที ผู้รับบริการ • บัตรประจำตัว ประชาชน / บัตรประจำตัว ข้าราชการบำนาญ • เอกสารประกอบการ เบิกเงิน P 7

8 BeforeAfter ขั้นที่1 กรอกแบบฟอร์ม ขั้นที่2 ตรวจแบบฟอร์มฯ และเอกสาร ประกอบการเบิกเบื้องต้น ขั้นที่3 ตรวจแบบฟอร์มฯและเอกสาร ประกอบการเบิกตามระเบียบ ขั้นที่4 รับเงินสด (นำไปเบิกคืนเงินยืมรองจ่าย) ขั้นที่4 ส่งเรื่องขออนุมัติเบิกจ่าย โดยจ่าย เป็นเช็คต่อไป ขั้นที่5 กลับมารับเช็คและนำไปขึ้นเงิน ไม่เกิน 20,000 บาท เกิน 20,000 บาท ขั้นที่ 1 • กรอกข้อมูลผู้รับบริการในระบบ • ตรวจสอบข้อมูลตามระเบียบด้วยระบบ • พิมพ์แบบฟอร์มการเบิกเงินสวัสดิการฯ ขั้นที่ 2 • จ่ายเงินให้กับผู้รับบริการ ขั้นที่ 3 • จัดทำรายงานการจ่ายเงินสวัสดิการแยก ตามประเภทบุคลากร พร้อมปิดบัญชียอด จ่ายเงินประจำวัน ขั้นที่ 4 • จัดทำเอกสารเพื่อเบิกคืนเงินยืมรองจ่าย ประจำวัน • บันทึกเอกสารตั้งเบิกเข้าระบบ CU-ERP โดยใช้ข้อมูลที่บันทึกในขั้นที่ 1 C-RISE  นำ IT มาช่วย  ไม่ต้องกรอก แบบฟอร์มฯ  รวม 3 ขั้นตอนเติม เข้าเป็น 1 ขั้นตอน  นำเข้าข้อมูลใน ระบบครั้งเดียว  ยกเลิกสมุดเขียว  ปรับเปลี่ยนทัศนะ คติในการทำงาน  จนท.มีทักษะที่ หลากหลาย 8

9 นำระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการฯ ขึ้นใช้งาน 2 สิงหาคม 2553 D • เตรียมช่องบริการด้วยระบบ 2 ช่อง • เตรียมช่องทางการให้บริการแบบ Manual ไว้ 2 ช่อง เพื่อลด ปัญหาผู้รับบริการต้องรอนาน กรณีเอกสารประกอบการเบิก (ใบเสร็จ) มีจำนวนมาก หรือกรณีกรอกแบบฟอร์มมาก่อนแล้ว 9

10 การติดตามผล C ความถี่AVGSTDEV จันทร์ 30 ส.ค. 53377.842.99 พุธ 1 ก.ย. 533418.1811.61 ศุกร์ 3 ก.ย. 534217.078.64 จันทร์ 6 ก.ย. 53239.485.37 พุธ 8 ก.ย. 535919.4210.32 30 ส.ค.-8 ก.ย. 5319515.339.87 2. เก็บข้อมูลรอบเวลาการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร เป้าหมาย 10 นาที 1. สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 10 3. ความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่ง อำนวยความสะดวก

11 วิเคราะห์ปัญหารอบเวลาการเบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมาย และแนวทางแก้ไขต่อไป A ระบบงาน/ ข้อมูล กระบวนการ/ วิธีการ สถานที่และ อุปกรณ์ จนท. ขาดความชำนาญ รู้ระเบียบฯ ไม่เท่ากัน ระบบไม่สมบูรณ์ ข้อมูลบุคลากร ไม่เป็นปัจจุบัน ช่องบริการ computer น้อยเกินไป ยังไม่เอื้อให้เกิด ความคล่องตัว รวบรวมปัญหาและ ปรับปรุงระบบงาน เพิ่มช่องบริการ computer อีก 2 ช่อง รวมเป็น 4 ช่อง เพิ่มแบบฟอร์มกรอกข้อมูล เบื้องต้น (เบอร์โทร อาการป่วย ที่ขอเบิกค่ารักษาพยาบาล) เพื่อลดรอบ 11

12 ปรับปรุงการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการฯ ครั้งที่ 2 ตั้งแต่ 13 ตุลาคม 2553 D 12

13 ติดตามผลการปรับปรุงครั้งที่ 2 1. สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ C 13 3. ความพึงพอใจด้าน สถานที่และสิ่ง..

14 ติดตามผลการปรับปรุงครั้งที่ 2 2. เก็บข้อมูลรอบเวลาการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร ครั้งที่1ความถี่AVGSTDEV จันทร์ 30 ส.ค. 53377.842.99 พุธ 1 ก.ย. 533418.1811.61 ศุกร์ 3 ก.ย. 534217.078.64 จันทร์ 6 ก.ย. 53239.485.37 พุธ 8 ก.ย. 535919.4210.32 30 ส.ค.-8 ก.ย. 5319515.339.87 ครั้งที่2ความถี่AVGSTDEV ศุกร์ 26 พ.ย. 534611.575.49 จันทร์ 29 พ.ย. 533211.418.93 พุธ 1 ธ.ค. 535710.845.00 ศุกร์ 3 ธ.ค. 535712.545.60 26 พ.ย.-3 ธ.ค. 5319211.616.08 เป้าหมาย 10 นาที C 14

15 สิ่งที่ได้เรียนรู้ •การวิเคราะห์งานและปรับปรุงงานอย่างมีระบบเป็นขั้นตอน พร้อมเทคนิคและ ทัศนคติใหม่ๆ •การพัฒนาตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน และการยอมรับความคิดเห็นของสมาชิก ในกลุ่ม •การปรับปรุงงานที่มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นหลัก โดยไม่ได้มองแค่งานในขั้นตอน ที่ตนเองรับผิดชอบ •การนำ PDCA ไปใช้ในการปรับปรุงงาน บริหารงาน และจัดการงานอย่างครบ วงจร และเห็นควรทำอย่างต่อเนื่อง •จนท.ผู้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าของการพัฒนางาน โดยมีหัวหน้างานแต่ละระดับชั้น เป็นผู้สนับสนุนจะเอื้อให้สำเร็จมากขึ้น 15


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาคุณภาพงาน การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร ส่วนการคลัง สำนักบริหารแผนและการคลัง 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google