งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นาวาโท สมบูรณ์ เจิมสุจริต E.T. Nurse หลักการและเหตุผล ผู้ป่วยที่มีอาการทางสมองจากอุบัติเหตุที่ทำให้ หลอดเลือดในสมองแตก ผู้ป่วยหลอดเลือดสมองอุดตัน หลังจากผ่าตัดแล้วแผนการรักษาจำเป็นต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นาวาโท สมบูรณ์ เจิมสุจริต E.T. Nurse หลักการและเหตุผล ผู้ป่วยที่มีอาการทางสมองจากอุบัติเหตุที่ทำให้ หลอดเลือดในสมองแตก ผู้ป่วยหลอดเลือดสมองอุดตัน หลังจากผ่าตัดแล้วแผนการรักษาจำเป็นต้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นาวาโท สมบูรณ์ เจิมสุจริต E.T. Nurse

3 หลักการและเหตุผล ผู้ป่วยที่มีอาการทางสมองจากอุบัติเหตุที่ทำให้ หลอดเลือดในสมองแตก ผู้ป่วยหลอดเลือดสมองอุดตัน หลังจากผ่าตัดแล้วแผนการรักษาจำเป็นต้อง ใส่ท่อช่วยหายใจ ผู้ป่วยที่นอนไม่รู้สึกตัวหรือในผู้สูงอายุนอน นานๆ ทำให้เกิดแผลกดทับที่ใบหูทั้งสองข้างได้ เนื่องจากบริเวณใบหูมีแต่หนังหุ่มกระดูกอ่อน เท่านั้นไม่มีชั้นไขมันและกล้ามเนื้อ จึงทำให้ เกิดแผลกดทับได้ง่ายกว่าบริเวณส่วนอื่นของ ร่างกาย

4 หลักการและเหตุผล แผลกดทับบริเวณใบหูเป็นปัญหาของผู้ป่วยทั้ง ร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสูญเสียภาพลักษณ์ ตลอดจนญาติและผู้ดูแล เสียเวลา / ค่าใช้จ่ายในการทำ แผลแต่ละครั้งเมื่อมาพบแพทย์ตามนัด พยาบาล E.T. Nurse ที่ไปดูแลผู้ป่วยแผลหายยากและ พยาบาลหอผู้ป่วย ห้องตรวจโรคศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ที่ทำแผลผู้ป่วยแผล กดทับในแต่ละครั้ง นอกจากการประเมินแผล ทำความ สะอาดแผลแล้วการให้ความรู้ผู้ป่วยและญาติเรื่อง การ ดูแลแผลกดทับเป็นบทบาทหนึ่งที่ช่วยให้แผลกดทับ หายเร็วขึ้น ( แรงกดทับ 32mmHg ติดต่อนานกว่า 2 ชั่วโมงทำให้ เกิดแผลกดทับ ดร. ยุวดี เกตสัมพันธ์ และคณะ 2552) ผู้ป่วยที่มีอาการทางสมองไม่รู้สึกตัว ผู้ป่วยใส่ท่อช่วย หายใจหรือผู้ป่วยสูงอายุ จากปัญหาของผู้ป่วยไม่ สามารถจัดซื้อได้เนื่องจากมีราคาแพง เพราะผลิตจาก ต่างประเทศ

5 การคิดนวัตกรรม โดยน้อมนำแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประดิษฐ์ NAVY PILLOW 2012 ( หมอนน้ำ ) เพื่อช่วยในการลดแรงกดทับใบหูก็เป็น อีกวิธีหนึ่งที่ช่วยป้องกันการเกิดแผลกดทับที่ ใบหู เมื่อเกิดแผลกดทับที่ใบหูแล้วจะช่วยให้ การหายของแผลเร็วขึ้น เวลานอนรู้สึกเย็นสบาย ซึ่งการทำใช้ฝีมือในการตัดเย็บจากภูมิ ปัญญาชาวบ้าน และ ลูกโป่งเบอร์ 5 ที่มีขาย ทั่วไป ราคาไม่แพง

6 วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการเกิด แผลกดทับที่ใบหูทั้ง สองข้าง เพื่อช่วยลดแรงกดทับ ทำให้แผลกดทับที่ใบหู หายเร็วขึ้น เย็นสบายในขณะนอน

7 วิธีดำเนินการ 1. ประชุมปรึกษากลุ่มพยาบาล E.T. Nurse ในการจัดหา วัสดุที่ช่วยลดแรงกดทับโดยการใช้แนวคิดจาก นวัตกรรม สามสบาย 2011( เบาะรองนั่งผู้ป่วยที่มีแผล กดทับ ) มาต่อยอดทำ NAVY PILLOW 2012( หมอนน้ำ ) อุปกรณ์ที่ใช้ 1. ผ้าใบกันน้ำประมาณ 1 ตารางเมตร 70 บาท ค่าตัด เย็บ 150 บาท รวม 220 บาท 2. ลูกโป่ง เบอร์ 5 18 ลูกละ 3.50 บาท ราคา 56 บาท 3. น้ำ รวมทั้งหมด 276 บาท

8 วิธีทำ 1. นำผ้าใบกันน้ำมาเย็บขนาดกว้าง 32 เซนติเมตร ยาว 52 เซนติเมตร หนา 10 เซนติเมตรแบ่งเย็บภายในเป็นช่องๆละ 10 เซนติเมตร จำนวน 3 ช่อง 2. นำลูกโป่งเบอร์ 5 เติมน้ำ ประมาณ 700 กรัม ผูกให้แน่นประมาณ 2 รอบ จำนวน 18 ลูก ( ลูกโป่งหนึ่งลูกสามารถรับ แรงกดได้ 45 กิโลกรัมโดยไม่แตก ) 3. นำลูกโป่งที่ใส่น้ำแล้ว บรรจุในถุงผ้าในแต่ละ ช่องๆละ 6 ลูก รวม 18 ลูก 4. น้ำหนักโดยรวม 12.6 กิโลกรัม

9 วิธีใช้งาน นำนวัตกรรม NAVY PILLOW 2012( หมอนน้ำ ) สวมปลอกหมอนผ้า นำให้ผู้ป่วยหนุน

10 ตัวชี้วัด 1. เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับที่ใบหู 80% 2. เพื่อช่วยลดแรงกดทับทำให้แผลกดทับที่ใบหู หายเร็วขึ้น 80% 3. ความพึงพอใจเย็นสบายในขณะผู้ป่วยนอน มากกว่า 80%

11 กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น 1. พัฒนางานประจำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. ความภาคภูมิใจในหน่วยงาน แผนที่จะดำเนินการต่อไป ขยายผลไปยังหอผู้ป่วย รพ. สมเด็จพระปิ่น เกล้า ขยายผลไปยังรพ. อื่นที่สนใจ ขยายผลไปยังญาติผู้ป่วยหรือผู้ดูแลที่กับไป ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ผลการดำเนินงาน นำไปใช้กับผู้ป่วยหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย นำไปใช้กับผู้ป่วยหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง นำไปใช้กับผู้ป่วยหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย

12

13 ตอบ คำถาม


ดาวน์โหลด ppt นาวาโท สมบูรณ์ เจิมสุจริต E.T. Nurse หลักการและเหตุผล ผู้ป่วยที่มีอาการทางสมองจากอุบัติเหตุที่ทำให้ หลอดเลือดในสมองแตก ผู้ป่วยหลอดเลือดสมองอุดตัน หลังจากผ่าตัดแล้วแผนการรักษาจำเป็นต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google