งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ “ ลดขั้นตอนการให้บริการ การ ต่อวีซ่าของนิสิตชาว ต่างประเทศ ที่ศึกษาในจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ” กลุ่มเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิชาชีพ : กิจการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ “ ลดขั้นตอนการให้บริการ การ ต่อวีซ่าของนิสิตชาว ต่างประเทศ ที่ศึกษาในจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ” กลุ่มเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิชาชีพ : กิจการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ “ ลดขั้นตอนการให้บริการ การ ต่อวีซ่าของนิสิตชาว ต่างประเทศ ที่ศึกษาในจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ” กลุ่มเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิชาชีพ : กิจการ ต่างประเทศ

2 ตัวชี้วัด : 1. จำนวนขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ ( ลดลงอย่างน้อย 30 %) 2. ร้อยละของจำนวนนิสิตต่างชาติที่ได้รับการต่อ วีซ่าก่อนวีซ่าหมดอายุ (100 %) 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่างชาติ ต่อการให้บริการอยู่ในระดับดีและดีมาก ( ไม่ต่ำกว่า 80 %) เป้าหมาย และ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์เป้าประสงค์ ที่มาของ โครงการ การให้บริการต่อวีซ่ามี ความล่าช้า มีความ เสี่ยงต่อการต่อวีซ่าไม่ ทันกำหนด ส่งผลให้ ไม่เป็นที่ประทับใจของ ผู้รับบริการ ( นิสิต ต่างชาติ ) นิสิตต่างชาติที่ศึกษาในจุฬาฯ ได้รับการต่อวีซ่าก่อนวีซ่าหมด อายุและมีความประทับใจต่อการ ให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการลดลงอย่าง น้อย 30 % และมีระบบสารสนเทศ แจ้งเตือนก่อนวีซ่า หมดอายุ

3 หนังสือตอบรับ เจ้าหน้าที่ร่าง หนังสือ รองคณบดีฝ่าย วิเทศฯ ตรวจสอบ เสนอคณบดีลง นาม ส่งสารบรรณ ออกเลขที่ บันทึก เก็บสำเนาเข้า แฟ้ม กรอก แบบฟอร์ม ไปรษณีย์ ( ส่ง หนังสือแบบ Air-mail) ให้นักการไปส่งที่ ไปรษณีย์ ( 2 รอบต่อวัน ) นิสิตติดต่อขอ ทำ VISA ใน ประเทศของ เขา นิสิตติดต่อร้อง ขอให้ ดำเนินการต่อ VISA P/T: 20 นาที P/T: 10 นาที 1 P/T: 5 นาที P/T: 10 นาที 5 P/T: 20 นาที 1 P/T: ?P/T: 15 นาที FTQ: 90%FTQ: 95% วัน FTQ: 100% FTQ: 95% ชม FTQ: 100% วัน FTQ: ?FTQ: 100% ติดตามบันทึก ส่งบันทึกพร้อม หลักฐานให้ สำนักงานวิรัช กิจ เก็บสำเนาเข้า แฟ้ม ส่งสารบรรณ ออกเลขที่ บันทึก เสนอคณบดีลง นาม รองคณบดีฝ่าย วิเทศฯ ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ร่าง บันทึกฯ เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ หลักฐาน พร้อม ถ่ายสำเนา passport, VISA กรอก แบบฟอร์มร้อง ขอต่อ VISA P/T: 5 นาที P/T: 20 นาที 4 P/T: 5 นาที 1 P/T: 10 นาที P/T: 20 นาที P/T: 10 นาที P/T: 7 นาที FTQ: 90%FTQ: 100% ชม FTQ: 100% วัน FTQ: 100%FTQ: 95%FTQ: 100% 1 วัน สำนักวิรัชกิจ ออกหนังสือ รับรองนิสิตเพื่อ ต่อ VISA รับหนังสือจาก สำนักงานวิรัช กิจ เก็บสำเนา หนังสือจาก สำนักงานวิรัช กิจ ติดต่อนิสิตเพื่อ นัดหมาย การจองรถเพื่อ พานิสิตไป ตม. นิสิตนำไป ดำเนินการต่อ VISA เดินทางกลับโดย สวัสดิภาพ เก็บสำเนา VISA ที่ต่อแล้ว ของนิสิต บันทึกวัน หมดอายุ VISA ในระบบ MIS P/T: 2-3 วัน 4 P/T: 20 นาที P/T: 5 นาที P/T: 3 นาที P/T: 220 นาที P/T: 20 นาที P/T: 5 นาที FTQ: ชม FTQ: 100% FTQ: 98%FTQ: 95%FTQ: 98%FTQ: 100% แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า (VSM) ของ กระบวนการให้บริการต่อวีซ่า 1 วัน START

4 ผลจากการวิเคราะห์ VSM ( กำจัด waste & Delay) ก่อนทำ LEAN หลังทำ LEAN ลดไป ขั้นตอน การ ดำเนินกา ร 19 ขั้นตอน 8 ขั้นตอน 11 ขั้นตอน Process Time (P/T) = 4,725 นาที (78 ชั่วโมง 45 นาที ) ~ 3 วัน = 275 นาที (4 ชั่วโมง 35 นาที ) Waste: = 4,450 นาที คิดเป็น 94. 18% 4,450 x100 4, 725 Delays (D) = 3,360 นาที (56 ชั่วโมง ) ~ 2 วัน = 0 นาที Waste: = 3,360 นาที (56 ชั่วโมง ) คิดเป็น 100.00% 3,360 x100 3,3 60 **** สรุป ลดเวลาได้ทั้งหมด 96.60%*** 7,810*100 8,085 (130 ชม 10 นาที ~ 5 วัน ) TAT = 8,085 นาที Waste = 7,810 นาที

5 แผนการปรับปรุง (Action Plan) & ผล ดำเนินการ สาเหตุจากรากวิธีแก้ปัญหาผลดำเนินการ 1. ไม่มีแนวทางการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 1.1 จัดทำคู่มือจะจัดทำคู่มือในโครงการ ปีงบประมาณ 55 1.2 จัดอบรมเจ้าหน้าที่ 1. มีการจัดอบรมการใช้งานระบบ ฐานข้อมูล MIS โดย สนง. วิรัชกิจ เมื่อ 24-25 พ. ค. 54 2. มีการบรรยายพิเศษ “ การ ตรวจลงตรา ” จาก เจ้าหน้าที่ ตม. เมื่อ 21 ก. ค. 54 โดย เครือข่ายฯ 1.3 มีระบบสารสนเทศติดตาม และแจ้งเตือน มีระบบฐานข้อมูลด้านกิจการ ต่างประเทศ ( MIS ) แล้ว 2. ขั้นตอนการให้บริการ มาก / ซ้ำซ้อน 2.1 ลดขั้นตอนจาก 19 เหลือ 8 ขั้นตอน ภายหลังการบรรยายพิเศษ “ การ ตรวจลงตรา ” 2.2 ให้บริการตามขั้นตอนใหม่ ผ่านระบบฐานข้อมูล MIS ใน การจัดทำหนังสือรับรองเพื่อ ต่อวีซ่าจาก สนง. วิรัชกิจ โดย ให้คณะฯลงทะเบียนข้อมูล นิสิต สนง. วิรัชกิจ ตรวจสอบ ล่วงหน้าแจ้งรายชื่อไปยัง คณะฯเพื่อยืนยัน และจัดทำ หนังสือรับรอง จากเจ้าหน้าที่ ตม. เมื่อ 21 ก. ค. 54 สามารถ 1. ลดขั้นตอนได้อีกจาก 19 เหลือ 8 ขั้นตอน เนื่องจากมี ข้อตกลงระหว่าง ตม. กับ สนง. วิรัชกิจ ว่ากรณีการต่อวีซ่าของ นิสิตสามารถใช้หนังสือรับรองที่ ออกจากคณบดีได้ โดยไม่ต้อง ผ่าน สนง. วิรัชกิจ ของ มหาวิทยาลัย 3. ความไม่สะดวกในการ ติดต่อกับ สำนักงานตรวจ คนเข้าเมือง ( ตม.) 3.1 กรณีที่มีนิสิตจำนวนมาก ขอต่อวีซ่า สนง. วิรัชกิจ ขอ อนุเคราะห์กับ ตม. เพื่อส่ง เจ้าหน้าที่มาให้บริการต่อวีซ่า ที่ จุฬาฯ 2. ตม. ยินดีให้บริการต่อวีซ่าให้ นิสิตที่จุฬาฯ แต่ต้องมีนิสิตอย่าง น้อย 50 คน และสะดวก ให้บริการในวันเสาร์ครึ่งวัน หาก มีการร้องขอ

6 ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด ปัญหาและอุปสรรคปัญหาและอุปสรรค 1. การติดต่อประสานงานกับนิสิต ต่างชาติ 2. บุคลากรวิรัชกิจลาออกและเปลี่ยน แปลงบ่อย 3. การเก็บข้อมูลในทางปฏิบัติจริงใน ส่วนของระยะเวลาการให้บริการ และการประเมินความพึงพอใจ ผลลัพธ์ : ( เบื้องต้น ) 1. จำนวนขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ ผลลัพธ์ : ขั้นตอนลดลง 57.89 % ( ลด 11 เหลือ 8 จาก 19 ขั้นตอนเดิม ) ระยะเวลาลดลง 96.60 % ( จาก 8,085 นาที เหลือ 275 นาที ) 2. ร้อยละของจำนวนนิสิตต่างชาติที่ได้รับการต่อ วีซ่าก่อนวีซ่าหมดอายุ ผลลัพธ์ : 100 % ( จากนิสิต 196 คน ) 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต ต่างชาติต่อการให้บริการอยู่ในระดับดี และดีมาก ( ไม่ต่ำกว่า 80 %) ผลลัพธ์ : มากกว่า 80 %


ดาวน์โหลด ppt โครงการ “ ลดขั้นตอนการให้บริการ การ ต่อวีซ่าของนิสิตชาว ต่างประเทศ ที่ศึกษาในจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ” กลุ่มเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิชาชีพ : กิจการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google