งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ADMIN IS THE WINNER  ประธานกลุ่ม คุณชมพูนุท สุวรรณสว่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ADMIN IS THE WINNER  ประธานกลุ่ม คุณชมพูนุท สุวรรณสว่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  ADMIN IS THE WINNER  ประธานกลุ่ม คุณชมพูนุท สุวรรณสว่าง

2 ธุรการศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขา รัตนาธิเบศร์ ธุรการศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขา จัตุรัสจามจุรี ธุรการศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาพระ เกี้ยว ธุรการศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขา สยามสแควร์ ธุรการศูนย์หนังสือจุฬาฯ อาคาร แว่นแก้ว

3 ระบบจัดซื้อ / จ้าง โดยวิธี ตกลงราคา ( วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท )

4 เนื่องจากการจัดซื้อ ต้องใช้ระยะเวลา และขั้นตอน หลายขั้นตอน รวมทั้ง สินค้าบางรายการต้องการระยะเวลาที่ นานพอสมควร และในการสั่งซื้อในแต่ ละครั้ง ก็ต้องการความรวดเร็ว เพราะฉะนั้นในเมื่อระยะเวลาในการ จัดซื้อ ได้ยาวนานกว่าความต้องการก็ อาจจะเกิดความไม่พึงพอใจของ ผู้รับบริการ

5 งานเดิมเป้าหมาย เปรียบเทียบราคาทำใบ P/O รวมทั้งอนุมัติ 7– 10 วัน หลังจากอนุมัติติดตาม การได้รับสินค้า ( ไม่มี กำหนดเวลา ) เปรียบเทียบราคาทำใบ P/O รวมทั้งอนุมัติ 3 - 5 วัน หลังจากอนุมัติติดตาม การได้รับสินค้า 7 – 10 วัน

6 ธุรการ จัดซื้อ ผู้ใช้บริก ารสั่งซื้อ ขั้นตอน กระบวนกา รสั่งซื้อ ผู้ใช้บริก ารได้รับ สินค้า เข้าระบบ สั่งซื้อ / จ้าง ดูรายงาน จัดซื้อ / จ้าง หาราคา เปรียบเทียบ แจ้ง ผู้เกี่ยวข้อง แต่งตั้ง คณะกรรมกา ร เปิด P/O พร้อมระบุ ราคาเดิม ( ถ้า มี ) ประสานธุรการ ส่วนกลาง ( วิ่งกล่องนอก รอบ ) เสนอพิจารณา อนุมัติ ประสานงานกับ ทาง Supplier เพื่อยืนยันการ ส่งของ แจ้ง คณะกรรมการ ตรวจรับ กำหนดการส่ง ของ ได้รับ สินค้า คณะกรร มการ ตรวจรับ สินค้า จัดทำใบ ตรวจรับ สินค้า เสนอ คณะกรรมกา รลงนามเพื่อ ตรวจรับ เจ้าหนี้ได้รับ เช็ค ประสาน ธุรการอาคาร ประสานธุรการ ส่วนกลาง ( วิ่งกล่องนอก รอบ ) ลงงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ( โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ) ส่งเอกสารให้ บัญชี ทำชุดจ่าย

7 ลง งบประมา ณ เพื่อทำชุด จ่าย ให้กับแจ้า หนี้ ผู้ใช้บริการ สั่งซื้อผ่าน ทางระบบ จัดซื้อ / จ้าง เปรียบเทียบ ราคา จาก Suppli er เสนอใบ P/O เพื่อขอ อนุมัติ ยืนยันการ ส่งของ พร้อมแจ้ง คณะกรร มการ ผู้ใช้บริก ารได้รับ สินค้า จัดทำใบ ตรวจรับ ประสาน ธุรการ ส่วนกลาง ( วิ่งกล่อง นอกรอบ )

8 1. ผู้ขอใช้บริการ ต้องการสินค้าเร่งด่วน แต่ไม่คีย์เข้าระบบหรือคีย์แต่ข้อมูลไม่ครบ แจ้งรายละเอียดขั้นตอน การขอใช้บริการผ่านระบบ วัดผลจากข้อมูลรายงานการขอซื้อขอจ้างในระบบ

9 2. ระยะเวลาในการเปรียบเทียบราคาล่าช้า กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 3 – 5 วัน วัดผลจาก วันที่สั่งซื้อจากระบบและเอกสาร เปรียบเทียบราคาพร้อมออก P/O

10 3. การจัดทำ P/O ล่าช้า สถิติการใช้งานและสต๊อกการ์ดล่าช้า วัดผลจาก ส่งสถิติทางเมล์เพื่อยืนยันวันที่ส่ง / การลงวันที่และลงนามของคณะกรรมการ คณะกรรมการเซ็นต์กำกับล่าช้า จัดทำรายงานสถิติการใช้และ สต๊อกการ์ด เดือนละ 2 ครั้ง แจ้งให้คณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง การใช้งานทราบก่อน

11 1. การอธิบายขั้นตอนการเข้าระบบการ จัดซื้อ / จัดจ้าง ให้มีความถูกต้องครบถ้วน 2. เปรียบเทียบราคากลาง Supplier 3 เดือน / ครั้ง ของภาพรวม กลุ่มของสินค้า เช่น สิ่งพิมพ์ วัสดุหีบห่อ วัสดุคอมพิวเตอร์ 3. จัดทำรายงานสถิติใช้งานและสต็อค การ์ด 4. การดำเนินการเรื่องเอกสารใบ P/O และ ใบตรวจรับ ให้คณะกรรมการลงนามโดยผ่านธุรการ ส่วนกลางวิ่งเอกสารนอกรอบ

12 1. ผู้ใช้บริการ สั่งซื้อ / จ้าง ผ่านระบบการ จัดซื้อ / จัดจ้าง มากขึ้น จากเดิม 60 % เพิ่มขึ้น 80 % 2. ลดระยะเวลาเสนอผู้อนุมัติลงนาม จากเดิม 5-7 วันทำการ ดังนี้ 1-2 วัน = 44 %, 3-5 วัน = 50% และ มากกว่า 5 วัน = 6%


ดาวน์โหลด ppt  ADMIN IS THE WINNER  ประธานกลุ่ม คุณชมพูนุท สุวรรณสว่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google