งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่ายวิชาชีพ ห้องสมุด. กระบวนงานวิเคราะห์และทำ รายการ หนังสือใหม่ภาษาไทยออก ให้บริการ กระบวนงานที่นำมา พัฒนา นำเสนอโดย สุปริญา ลุลิตานนท์ ประธานกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่ายวิชาชีพ ห้องสมุด. กระบวนงานวิเคราะห์และทำ รายการ หนังสือใหม่ภาษาไทยออก ให้บริการ กระบวนงานที่นำมา พัฒนา นำเสนอโดย สุปริญา ลุลิตานนท์ ประธานกลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่ายวิชาชีพ ห้องสมุด

2 กระบวนงานวิเคราะห์และทำ รายการ หนังสือใหม่ภาษาไทยออก ให้บริการ กระบวนงานที่นำมา พัฒนา นำเสนอโดย สุปริญา ลุลิตานนท์ ประธานกลุ่ม

3 1. หนังสือภาษาไทยมีจำนวนมาก บรรณารักษ์ต้อง วิเคราะห์หมวดหมู่เอง ไม่มีข้อมูลสำเร็จรูปให้คัดลอก เหมือนหนังสือภาษาต่างประเทศ 2. บางครั้งผู้ใช้บริการต้องติดต่อบรรณารักษ์จึงจะได้ ใช้หนังสือใหม่ที่ต้องการ 3. บรรณารักษ์และพนักงานห้องสมุดต้องทำงานหลาย หน้าที่ 4. บรรณารักษ์มีงานกิจกรรมพิเศษที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มจากงานประจำ 5. การทำรายการหนังสือจะทำรอบละหลายเล่มตามใบ ส่งหนังสือ ครบแล้วจึงส่งให้งานต่อไป 6. บรรณารักษ์และพนักงานห้องสมุดที่เพิ่งบรรจุใหม่ มี ประสบการณ์น้อยในการใช้งานโปรแกรมห้องสมุด อัตโนมัติ 7. บางห้องสมุดยังต้องการพิมพ์บัตรรายการ เขียน บัตรยืม และติดซองบัตร ที่มาของโครงการ

4 เป้าประสงค์ 1. ลดระยะเวลารอ ระหว่างการวิเคราะห์ หมวดหมู่ทำรายการ กับ การเตรียมตัว เล่มออกให้บริการ 2. สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ ได้ ใช้หนังสือใหม่อย่างรวดเร็ว 3. ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลหนังสือจาก ฐานข้อมูลห้องสมุดได้ครบถ้วน 4. จัดทำคู่มือการทำงานที่มีรายละเอียด ขั้นตอนชัดเจน โดยปรับลดขั้นตอนที่ ไม่จำเป็นออก บุคลากรใหม่เข้าใจและ ทำตามได้

5 1. อัตราการทำหนังสือใหม่แต่ละเล่มเสร็จ พร้อมให้บริการ ภายใน 1 วัน โดยมีรอบการทำงานไม่ เกิน 10 เล่ม ต่อรอบ เป้าหมาย ร้อยละ 90 2. หนังสือใหม่ที่ทำรายการเสร็จบันทึกเข้า ฐานข้อมูลได้ ครบถ้วนพร้อมให้ผู้ใช้สืบค้นได้ เป้าหมาย ตรวจพบข้อผิดพลาดในการ บันทึกข้อมูล ไม่เกิน ร้อยละ 5 เป้าหมายและ ตัวชี้วัด

6 VSM ก่อนทำ LEAN (29 ขั้นตอน ใช้เวลา 3 ชม. ครึ่ง / เล่ม )

7

8

9 แผนการปรับปรุง

10 ผลลัพธ์ของการพัฒนา

11 เหลือ 13 ขั้นตอน ใช้เวลา 1 ชม. 40 นาที

12 ผลการปรับปรุง  ห้องสมุดที่ทำตามกระบวนงานที่ปรับลด ขั้นตอนแล้ว สามารถวิเคราะห์และทำรายการ หนังสือภาษาไทยออกให้บริการได้เร็วขึ้น คือ ภายใน 1 วัน หรือ เล่มละประมาณ 1 ชั่วโมง  ห้องสมุดหลายแห่งจะอนุญาตให้ผู้ใช้ยืม หนังสือที่อยู่ในระหว่างจัดแสดงหนังสือใหม่ ได้  ข้อมูลหนังสือใหม่ที่บันทึกเข้าฐานข้อมูลมี ความผิดพลาดน้อยลงหลังจากเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรม  ห้องสมุดหลายแห่งยกเลิกการพิมพ์ บัตรรายการ และทดลองใช้วิธีพิมพ์สันหนังสือ แทนการเขียน

13 ผลลัพท์ตามเครื่องชี้วัดที่ กำหนดไว้ จำนวนหนังสือใหม่ภาษาไทยที่นำออก ให้บริการ ตัวอย่าง ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เฉลี่ย เล่ม ละ 1 ชั่วโมง เดือนจำนวนเล่มก่อนทำ lean ใช้เวลาหลังทำ lean ใช้เวลา มีนาคม 64 7-10 เล่ม / วัน 10 วัน เมษายน 5 10-15 เล่ม / วัน 1/2 วัน พฤษภาคม 15 1 1/2 วัน มิถุนายน 41 4 วัน กรกฎาคม 12 1 วัน สิงหาคม 14 1 วัน

14 บทเรียนที่ได้รับ งานประสบผลสำเร็จรวดเร็ว ขึ้น ผู้ใช้บริการเกิดความพึง พอใจมากขึ้น

15 ปัญหาและอุปสรรค 1. บุคลากรแต่ละคนต้องทำงานหลาย หน้าที่ในแต่ละวัน ทำให้งานบางอย่าง ไม่สามารถทำต่อเนื่องได้ 2. ลักษณะการทำงานของแต่ละห้องสมุด ไม่เหมือนกัน บางแห่งยังต้องการทำ บัตรรายการเพื่อใช้ในการสำรวจ หนังสือประจำปี 3. ห้องสมุดแต่ละสาขาวิชามีนโยบายการ จัดซื้อหนังสือภาษาไทยมากน้อย ต่างกัน มีผลต่อปริมาณหนังสือที่ วิเคราะห์ทำรายการและนำออก ให้บริการ

16 ผู้รับผิดชอบโครงการ


ดาวน์โหลด ppt เครือข่ายวิชาชีพ ห้องสมุด. กระบวนงานวิเคราะห์และทำ รายการ หนังสือใหม่ภาษาไทยออก ให้บริการ กระบวนงานที่นำมา พัฒนา นำเสนอโดย สุปริญา ลุลิตานนท์ ประธานกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google