งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. สนใจ... โปรดสำรองที่นั่ง ล่วงหน้าได้ที่ โทร. 0 2332 9890-1 ต่อ 11 หรือ 12, โทร. 0 1899 3427 โทรสาร 0 2332 9892 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน www.traintact.com,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. สนใจ... โปรดสำรองที่นั่ง ล่วงหน้าได้ที่ โทร. 0 2332 9890-1 ต่อ 11 หรือ 12, โทร. 0 1899 3427 โทรสาร 0 2332 9892 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน www.traintact.com,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. สนใจ... โปรดสำรองที่นั่ง ล่วงหน้าได้ที่ โทร. 0 2332 9890-1 ต่อ 11 หรือ 12, โทร. 0 1899 3427 โทรสาร 0 2332 9892 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน www.traintact.com, Email add.: tact@traintact.com, tacttrain@hotmail.com ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. 2. ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าอบรมสัมมนาได้ กรุณาโทรแจ้งกับ เจ้าหน้าที่ TACT ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนวันจัดสัมมนา มิฉะนั้นผู้สมัครจะต้องชำระ 50% ของ อัตราค่าลงทะเบียน ที่อยู่ตามใบกำกับภาษี : บริษัท เทคนิคอล แอพโพรช เคาน์เซลลิ่ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด 9/63 ซอยอ่อนนุช 27 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 Technical Approach Counselling & Training Co.,Ltd. 9/63 On-nut 27, Sukhumvit 77 road, Suanluang, Bangkok 10250 โปรดชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า โดย... หรือ 1. โอนเงินสด หรือ เช็ค เข้าบัญชีสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี : บริษัท เทคนิคอล แอพโพรช เคาน์เซล ลิ่ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด หรือ Technical Approach Counselling & Training Co.,Ltd. 1.1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาอ่อน นุช บัญชีเลขที่ 133-2-08148-5 1.2 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาย่อยอ่อน นุช ซอย 16 บัญชีเลขที่ 244-0-21371-4 *** โปรดส่ง FAX. สำเนาการโอนเงิน ( เอกสารธนาคาร ) ถึง เจ้าหน้าที่ TACT ด้วย (Fax : 0 2332 9892) 2. เช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย :- บริษัท เทคนิคอล แอพโพรช เคาน์เซลลิ่ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด หรือ Technical Approach Counselling & Training Co.,Ltd. 3. ท่านจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 50 ทวิแห่งประมวลรัษฎากรตาม คำสั่งกรมสรรพากร ระบุเลขประจำตัวผู้เสีย ภาษีของบริษัทให้ชัดเจนและแนบใบหักภาษี ดังกล่าวมาพร้อมกับค่าสัมมนาด้วย โปรดชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า โดย... หรือ 1. โอนเงินสด หรือ เช็ค เข้าบัญชีสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี : บริษัท เทคนิคอล แอพโพรช เคาน์เซล ลิ่ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด หรือ Technical Approach Counselling & Training Co.,Ltd. 1.1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาอ่อน นุช บัญชีเลขที่ 133-2-08148-5 1.2 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาย่อยอ่อน นุช ซอย 16 บัญชีเลขที่ 244-0-21371-4 *** โปรดส่ง FAX. สำเนาการโอนเงิน ( เอกสารธนาคาร ) ถึง เจ้าหน้าที่ TACT ด้วย (Fax : 0 2332 9892) 2. เช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย :- บริษัท เทคนิคอล แอพโพรช เคาน์เซลลิ่ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด หรือ Technical Approach Counselling & Training Co.,Ltd. 3. ท่านจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 50 ทวิแห่งประมวลรัษฎากรตาม คำสั่งกรมสรรพากร ระบุเลขประจำตัวผู้เสีย ภาษีของบริษัทให้ชัดเจนและแนบใบหักภาษี ดังกล่าวมาพร้อมกับค่าสัมมนาด้วย วิธีชำระค่าลงทะเบียน วิธีการสมัครเข้าสัมมนา เลขทะเบียนนิติบุคคล 0 105 538 097 969 ถึง ฝ่ายอบรมสัมมนา TACT ขอจองสัมมนาในนามบริษัท............................................................................................................................................................... ที่อยู่ เลขที่.......................................................................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์......................... โทรศัพท์............................................................... ต่อ................... FAX........................................ Email add :....................................................................................................................................................................................... ตำแหน่ง งาน ชื่อ - สกุลผู้แจ้ง.............................................................................. ( ตัวบรรจง ) ชื่อหลักสูตรและวันที่จัดอบรมสัมมนาชื่อ - สกุลผู้เข้าสัมมนา แบบขอสำรองที่นั่งคอร์ส / อบรมสัมมนา TACT บริการรับจัด In-house Training และ Consultation


ดาวน์โหลด ppt 1. สนใจ... โปรดสำรองที่นั่ง ล่วงหน้าได้ที่ โทร. 0 2332 9890-1 ต่อ 11 หรือ 12, โทร. 0 1899 3427 โทรสาร 0 2332 9892 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน www.traintact.com,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google