งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พยากรณ์โรคมือเท้าและปากในพื้นที่เขต18 (Hand Foot and Mouth Disease)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พยากรณ์โรคมือเท้าและปากในพื้นที่เขต18 (Hand Foot and Mouth Disease)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พยากรณ์โรคมือเท้าและปากในพื้นที่เขต18 (Hand Foot and Mouth Disease)
โดย นายประเทือง ฉ่ำน้อย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์

2 ความสำคัญและสถานการณ์โรค
โรคมือเท้าและปาก(Hand Foot and Mouth Disease : HFMD) เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ่ม Enteroviruses ส่วนใหญ่โรค HFMD โดยเฉพาะที่เกิดจาก coxsackie A16 มักไม่รุนแรง เด็กจะหายเป็นปกติภายใน 7-10 วัน ส่วนที่เกิดจาก EV71 อาจมีอาการทางสมองร่วมด้วย อาจเป็นแบบ aseptic meningitis ที่ไม่รุนแรง หรือมีอาการคล้ายโปลิโอ ส่วนที่รุนแรงมากอาจเสียชีวิตจะเป็นแบบ encephalitis ส่วนใหญ่พบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี 04/04/60 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

3 ความสำคัญและสถานการณ์โรค
ระยะฟักตัว 3-5 วัน มีอาการไข้สูงเกิน 39๐C 2 วันแล้วจะมีไข้ต่ำๆ ประมาณ 37.5 – 38.5๐C พบตุ่มแผลในปาก เพดานอ่อน ลิ้น กระพุ้งแก้ม อาจมี 2-3 แผล ขนาด 4-8 มิลลิเมตร ตุ่มพอง (vesicles) สีขาวขุ่นบนฐานรอบสีแดง ขนาด 3-7 มิลลิเมตร บริเวณด้านข้างของนิ้วมือ นิ้วเท้า ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ส้นเท้า ส่วนมากมีจำนวน 5-6 ตุ่ม เวลากดจะเจ็บ จะหายไปได้เองในเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ปีที่ผ่านมีข่าวการระบาดและเสียชีวิต สื่อมวลชนให้ความสนใจนำเสนอข่าวในวงกว้าง 04/04/60 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

4 ความสำคัญและสถานการณ์โรค
04/04/60 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

5 ความสำคัญและสถานการณ์โรค
04/04/60 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

6 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค
ฤดูกาลที่มีการระบาดเป็นช่วงฤดูร้อนต่อต้นฤดูฝน (พฤษภาคม - มิถุนายน) ปัจจัยด้านสถานที่ที่เอื้อต่อการระบาดและมักเกิดขึ้นบ่อย ได้แก่ สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล ปัจจัยด้านบุคคลกลุ่มบุคคลที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค พบสูงสุดในเด็กกลุ่มอายุต่ำกว่า 5 ปี 04/04/60 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

7 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8
วิธีการคาดการณ์ ใช้อัตราป่วยจากฐานข้อมูล R506 ปี ในภาพประเทศ เขต จังหวัด และอำเภอ ทำกราฟเส้นอัตราป่วยเปรียบเทียบในแต่ละระดับ หาแนวโน้มอัตราป่วยโดยกราฟ หาค่า R Square ของเส้นกราฟแนวโน้ม กำหนดค่า R Square ที่ยอมรับได้ที่ระดับ ≥ 0.5 อ่านค่ากราฟแนวโน้มปี 2555 ประกอบกับค่า R Square คาดการณ์หรือพยากรณ์ตามแนวโน้มในกรณีที่ค่า R Square ≥ 0.5 04/04/60 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

8 การคาดการณ์โรคมือเท้าและปาก ในพื้นที่เขต 18 ปี 2555
04/04/60 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

9 การคาดการณ์โรคมือเท้าและปาก ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2555
04/04/60 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

10 การคาดการณ์โรคมือเท้าและปาก ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ปี 2555
04/04/60 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

11 การคาดการณ์โรคมือเท้าและปาก ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ปี 2555
04/04/60 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

12 การคาดการณ์โรคมือเท้าและปาก ในพื้นที่จังหวัดกำแพเพชร ปี 2555
04/04/60 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

13 การพยากรณ์โรคมือเท้าและปาก รายจังหวัดในพื้นที่เขต18 ปี 2555
อัตราป่วย 27/100,000 อัตราป่วย 20.5/100,000 อัตราป่วย 39.5/100,000 อัตราป่วย 32/100,000 04/04/60 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

14 การคาดการณ์โรคมือเท้าและปาก อำเภอเมืองนครสวรรค์ ปี 2555
04/04/60 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

15 การคาดการณ์โรคมือเท้าและปาก อำเภอบรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ปี 2555
04/04/60 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

16 การคาดการณ์โรคมือเท้าและปาก อำเภอพยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ปี 2555
04/04/60 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

17 การคาดการณ์โรคมือเท้าและปาก อำเภอโกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร ปี 2555
04/04/60 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

18 การคาดการณ์โรคมือเท้าและปาก อำเภอดงเจริญ จ.พิจิตร ปี 2555
04/04/60 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

19 การคาดการณ์โรคมือเท้าและปาก อำเภอทับคล้อ จ.พิจิตร ปี 2555
04/04/60 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

20 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8
การคาดการณ์โรคมือเท้าและปากอำเภอ ที่มีแนวโน้มเพิ่มแต่R2<0.5 จ.นครสวรรค์ ปี 2555 04/04/60 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

21 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8
การคาดการณ์โรคมือเท้าและปากอำเภอ ที่มีแนวโน้มเพิ่มแต่R2<0.5 จ.อุทัยธานี ปี 2555 04/04/60 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

22 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8
การคาดการณ์โรคมือเท้าและปากอำเภอ ที่มีแนวโน้มเพิ่มแต่R2<0.5 จ.กำแพงเพชร ปี 2555 04/04/60 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

23 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8
การคาดการณ์โรคมือเท้าและปากอำเภอ ที่มีแนวโน้มเพิ่มแต่R2<0.5 จ.พิจิตร ปี 2555 04/04/60 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

24 การพยากรณ์โรคมือเท้าและปาก รายอำเภอในพื้นที่เขต18 ปี 2555
44.0 / 100,000 (2554:42.70) 7.0 / 100,000 (2554:4.37) 38.0 / 100,000 (2554:24.11) 28.0 / 100,000 (2554:24.27) 56.0 / 100,000 (2554:37.76) 7.0 / 100,000 (2554:4.37) 04/04/60 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

25 การพยากรณ์ช่วงเวลาที่เกิดโรคมือเท้าและปาก ในพื้นที่เขต18 ปี 2555
04/04/60 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

26 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8
Thank you 04/04/60 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8


ดาวน์โหลด ppt พยากรณ์โรคมือเท้าและปากในพื้นที่เขต18 (Hand Foot and Mouth Disease)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google