งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พยากรณ์โรคมือเท้าและปากใน พื้นที่เขต 18 (Hand Foot and Mouth Disease) โดย นายประเทือง ฉ่ำน้อย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พยากรณ์โรคมือเท้าและปากใน พื้นที่เขต 18 (Hand Foot and Mouth Disease) โดย นายประเทือง ฉ่ำน้อย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พยากรณ์โรคมือเท้าและปากใน พื้นที่เขต 18 (Hand Foot and Mouth Disease) โดย นายประเทือง ฉ่ำน้อย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์

2 ความสำคัญและ สถานการณ์โรค  โรคมือเท้าและปาก (Hand Foot and Mouth Disease : HFMD) เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อ ไวรัสในกลุ่ม Enteroviruses  ส่วนใหญ่โรค HFMD โดยเฉพาะที่เกิดจาก coxsackie A16 มักไม่รุนแรง เด็กจะหายเป็น ปกติภายใน 7-10 วัน  ส่วนที่เกิดจาก EV71 อาจมีอาการทางสมอง ร่วมด้วย อาจเป็นแบบ aseptic meningitis ที่ ไม่รุนแรง หรือมีอาการคล้ายโปลิโอ  ส่วนที่รุนแรงมากอาจเสียชีวิตจะเป็นแบบ encephalitis  ส่วนใหญ่พบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี 26/09/572 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

3 ความสำคัญและ สถานการณ์โรค  ระยะฟักตัว 3-5 วัน  มีอาการไข้สูงเกิน 39 ๐ C 2 วันแล้วจะมีไข้ต่ำๆ ประมาณ 37.5 – 38.5 ๐ C  พบตุ่มแผลในปาก เพดานอ่อน ลิ้น กระพุ้งแก้ม อาจมี 2-3 แผล ขนาด 4-8 มิลลิเมตร ตุ่มพอง (vesicles) สีขาวขุ่นบนฐานรอบสีแดง ขนาด 3- 7 มิลลิเมตร บริเวณด้านข้างของนิ้วมือ นิ้วเท้า ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ส้นเท้า ส่วนมากมีจำนวน 5-6 ตุ่ม เวลากดจะเจ็บ จะหายไปได้เองในเวลาประมาณ 1 สัปดาห์  ปีที่ผ่านมีข่าวการระบาดและเสียชีวิต  สื่อมวลชนให้ความสนใจนำเสนอข่าวในวงกว้าง 26/09/573 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

4 ความสำคัญและ สถานการณ์โรค 26/09/574 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

5 ความสำคัญและ สถานการณ์โรค 26/09/575 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

6 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ เกิดโรค  ฤดูกาลที่มีการระบาดเป็นช่วงฤดูร้อนต่อ ต้นฤดูฝน ( พฤษภาคม - มิถุนายน )  ปัจจัยด้านสถานที่ที่เอื้อต่อการระบาดและ มักเกิดขึ้นบ่อย ได้แก่ สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล  ปัจจัยด้านบุคคลกลุ่มบุคคลที่เสี่ยงต่อการ เกิดโรค พบสูงสุดในเด็กกลุ่มอายุต่ำกว่า 5 ปี 26/09/576 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

7 วิธีการคาดการณ์  ใช้อัตราป่วยจากฐานข้อมูล R506 ปี 2546 - 2554 ในภาพประเทศ เขต จังหวัด และอำเภอ  ทำกราฟเส้นอัตราป่วยเปรียบเทียบในแต่ละ ระดับ  หาแนวโน้มอัตราป่วยโดยกราฟ  หาค่า R Square ของเส้นกราฟแนวโน้ม  กำหนดค่า R Square ที่ยอมรับได้ที่ระดับ ≥ 0.5  อ่านค่ากราฟแนวโน้มปี 2555 ประกอบกับค่า R Square  คาดการณ์หรือพยากรณ์ตามแนวโน้มในกรณีที่ ค่า R Square ≥ 0.5 26/09/577 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

8 การคาดการณ์โรคมือเท้าและ ปาก ในพื้นที่เขต 18 ปี 2555 26/09/578 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

9 การคาดการณ์โรคมือเท้าและ ปาก ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2555 26/09/579 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

10 การคาดการณ์โรคมือเท้าและ ปาก ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ปี 2555 26/09/5710 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

11 การคาดการณ์โรคมือเท้าและ ปาก ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ปี 2555 26/09/5711 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

12 การคาดการณ์โรคมือเท้าและ ปาก ในพื้นที่จังหวัดกำแพเพชร ปี 2555 26/09/5712 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

13 การพยากรณ์โรคมือเท้าและ ปาก รายจังหวัดในพื้นที่เขต 18 ปี 2555 26/09/5713 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

14 การคาดการณ์โรคมือเท้าและ ปาก อำเภอเมืองนครสวรรค์ ปี 2555 26/09/5714 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

15 การคาดการณ์โรคมือเท้าและ ปาก อำเภอบรรพตพิสัย จ. นครสวรรค์ ปี 2555 26/09/5715 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

16 การคาดการณ์โรคมือเท้าและ ปาก อำเภอพยุหะคีรี จ. นครสวรรค์ ปี 2555 26/09/5716 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

17 การคาดการณ์โรคมือเท้าและ ปาก อำเภอโกสัมพีนคร จ. กำแพงเพชร ปี 2555 26/09/5717 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

18 การคาดการณ์โรคมือเท้าและ ปาก อำเภอดงเจริญ จ. พิจิตร ปี 2555 26/09/5718 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

19 การคาดการณ์โรคมือเท้าและ ปาก อำเภอทับคล้อ จ. พิจิตร ปี 2555 26/09/5719 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

20 การคาดการณ์โรคมือเท้าและปาก อำเภอ ที่มีแนวโน้มเพิ่มแต่ R2<0.5 จ. นครสวรรค์ ปี 2555 26/09/5720 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

21 การคาดการณ์โรคมือเท้าและปาก อำเภอ ที่มีแนวโน้มเพิ่มแต่ R2<0.5 จ. อุทัยธานี ปี 2555 26/09/5721 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

22 การคาดการณ์โรคมือเท้าและปาก อำเภอ ที่มีแนวโน้มเพิ่มแต่ R2<0.5 จ. กำแพงเพชร ปี 2555 26/09/5722 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

23 การคาดการณ์โรคมือเท้าและปาก อำเภอ ที่มีแนวโน้มเพิ่มแต่ R2<0.5 จ. พิจิตร ปี 2555 26/09/5723 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

24 การพยากรณ์โรคมือเท้าและ ปาก รายอำเภอในพื้นที่เขต 18 ปี 2555 26/09/5724 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

25 การพยากรณ์ช่วงเวลาที่เกิด โรคมือเท้าและปาก ในพื้นที่เขต 18 ปี 2555 26/09/5725 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8

26 26/09/5726 พยากรณ์มือเท้าและปากสคร.8


ดาวน์โหลด ppt พยากรณ์โรคมือเท้าและปากใน พื้นที่เขต 18 (Hand Foot and Mouth Disease) โดย นายประเทือง ฉ่ำน้อย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google