งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการลงทะเบียนควบคุม ครุภัณฑ์ หน่วยง าน ** สำเนาใบเบิก ครุภัณฑ์ ** ** ใบเบิก 3 มิติ ** ** ตรวจสอบ ข้อมูล NUDB** งานพัสดุกองคลัง กำหนดเลข ครุภัณฑ์ 5965-001-1628.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการลงทะเบียนควบคุม ครุภัณฑ์ หน่วยง าน ** สำเนาใบเบิก ครุภัณฑ์ ** ** ใบเบิก 3 มิติ ** ** ตรวจสอบ ข้อมูล NUDB** งานพัสดุกองคลัง กำหนดเลข ครุภัณฑ์ 5965-001-1628."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการลงทะเบียนควบคุม ครุภัณฑ์ หน่วยง าน ** สำเนาใบเบิก ครุภัณฑ์ ** ** ใบเบิก 3 มิติ ** ** ตรวจสอบ ข้อมูล NUDB** งานพัสดุกองคลัง กำหนดเลข ครุภัณฑ์ 5965-001-1628 1. ลงทะเบียนคุมแยกตาม ประเภทครุภัณฑ์ 2. ลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์ แยกตามหน่วยงาน 1 ลงระบบบัญชี 3 มิติ 551000800101 000001 2 ลงระบบ NUDB 3 21/07/571

2 ตัวอย่างใบเบิกครุภัณฑ์ 1 21/07/572

3 ตัวอย่างทะเบียนครุภัณฑ์ 2 21/07/573

4 ตัวอย่างทะเบียนคุมทรัพย์สิน ในระบบ NUDB 3 21/07/574

5 ตัวอย่างใบเบิกพัสดุ ( ครุภัณฑ์ ) 1 ในระบบ 3 มิติ 4 21/07/575

6 ตัวอย่างทะเบียนคุมทรัพย์สิน กรณีมีครุภัณฑ์ประกอบ 5 21/07/576

7 ตัวอย่างครุภัณฑ์ย่อย ในระบบ NUDB 6 21/07/577

8 กระบวนการโอนครุภัณฑ์ ภายในมหาวิทยาลัย หน่วยง าน งานพัสดุกองคลัง ดำเนินการ เปลี่ยนแปลงข้อมูล ดังนี้ ใบเบิก ครุภัณฑ์โอน ตรวจสอบข้อมูลใน ระบบ NUDB ตรวจสอบใน ระบบ 3 มิติ - ทะเบียนคุม ครุภัณฑ์ - ทะเบียนคุม หน่วยงาน ระบบ NUDB ( โอน ) ระบบ 3 มิติ ( โอน ) เปลี่ยนแปลงข้อมูลใน ทะเบียนคุมหน่วยงาน 21/07/578

9 ตัวอย่างใบเบิกครุภัณฑ์ ( โอน ) 7 21/07/579

10 ตัวอย่างทะเบียนครุภัณฑ์ ( โอน ) 8 21/07/5710

11 ตัวอย่างทะเบียนคุมทรัพย์สิน ( โอน ) 9 21/07/5711

12 ตัวอย่างการโอนย้าย ( NUDB ) 1010 21/07/5712

13 กระบวนการตัดจำหน่าย ครุภัณฑ์ งานพัสดุกอง คลัง - ตัดจำหน่ายในทะเบียน คุมครุภัณฑ์ - ตัดจำหน่ายในทะเบียน คุมหน่วยงาน ตัดจำหน่ายใน ระบบ NUDB ตัดจำหน่ายใน ระบบ 3 มิติ หน่วยง าน ตัดจำหน่ายในทะเบียน คุมหน่วยงาน ตรวจสอบข้อมูลใน ระบบ NUDB ตรวจสอบใน ระบบ 3 มิติ * พบข้อมูลที่ต้องการแก้ไขให้แจ้ง งานพัสดุกองคลัง * 21/07/5713

14 ตัวอย่างทะเบียนครุภัณฑ์ ( ตัด จำหน่าย )1 21/07/5714

15 ตัวอย่างทะเบียนครุภัณฑ์ ( ตัด จำหน่าย ) 1212 21/07/5715

16 ตัวอย่างทะเบียนครุภัณฑ์ ( ตัด จำหน่าย ) 1313 21/07/5716

17 วิธีการลดความผิดพลาดของ ข้อมูลครุภัณฑ์ ขอให้เจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงาน ทำการ ตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์และเอกสาร รวมถึงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลครุภัณฑ์ ให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันทุก ๆ ครั้ง เพื่อให้ ข้อมูลครุภัณฑ์ทุก ๆ ระบบ ( ตรงกัน ) คือ 1. ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ หากมีข้อผิดพลาดที่ต้องการแก้ไข ข้อมูลครุภัณฑ์ ให้ประสานที่งานพัสดุกอง คลัง ค่ะ 2. ข้อมูลในระบบ NUDB 3. ข้อมูลในระบบบัญชี 3 มิติ 21/07/5717

18 ขอบคุณ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการลงทะเบียนควบคุม ครุภัณฑ์ หน่วยง าน ** สำเนาใบเบิก ครุภัณฑ์ ** ** ใบเบิก 3 มิติ ** ** ตรวจสอบ ข้อมูล NUDB** งานพัสดุกองคลัง กำหนดเลข ครุภัณฑ์ 5965-001-1628.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google