งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการลงทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการลงทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการลงทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์
งานพัสดุกองคลัง กำหนดเลขครุภัณฑ์ 1. ลงทะเบียนคุมแยกตามประเภทครุภัณฑ์ 2. ลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์แยกตามหน่วยงาน 1 ลงระบบบัญชี 3 มิติ 2 หน่วยงาน ลงระบบ NUDB 3 **สำเนาใบเบิกครุภัณฑ์** **ใบเบิก 3 มิติ** **ตรวจสอบข้อมูล NUDB** 04/04/60

2 ตัวอย่างใบเบิกครุภัณฑ์
1 04/04/60

3 ตัวอย่างทะเบียนครุภัณฑ์
2 04/04/60

4 ตัวอย่างทะเบียนคุมทรัพย์สินในระบบ NUDB
3 04/04/60

5 ตัวอย่างใบเบิกพัสดุ (ครุภัณฑ์) 1 ในระบบ 3 มิติ
4 04/04/60

6 ตัวอย่างทะเบียนคุมทรัพย์สิน กรณีมีครุภัณฑ์ประกอบ
5 04/04/60

7 ตัวอย่างครุภัณฑ์ย่อย ในระบบ NUDB
6 04/04/60

8 กระบวนการโอนครุภัณฑ์ภายในมหาวิทยาลัย
งานพัสดุกองคลัง ดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ดังนี้ หน่วยงาน - ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ - ทะเบียนคุมหน่วยงาน เปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนคุมหน่วยงาน ใบเบิกครุภัณฑ์โอน ระบบ NUDB (โอน) ตรวจสอบข้อมูลในระบบ NUDB ระบบ 3 มิติ (โอน) ตรวจสอบในระบบ 3 มิติ 04/04/60

9 ตัวอย่างใบเบิกครุภัณฑ์ (โอน)
7 04/04/60

10 ตัวอย่างทะเบียนครุภัณฑ์ (โอน)
8 04/04/60

11 ตัวอย่างทะเบียนคุมทรัพย์สิน (โอน)
9 04/04/60

12 ตัวอย่างการโอนย้าย (NUDB)
10 04/04/60

13 กระบวนการตัดจำหน่ายครุภัณฑ์
งานพัสดุกองคลัง หน่วยงาน - ตัดจำหน่ายในทะเบียนคุมครุภัณฑ์ - ตัดจำหน่ายในทะเบียนคุมหน่วยงาน ตัดจำหน่ายในทะเบียนคุมหน่วยงาน ตรวจสอบข้อมูลในระบบ NUDB ตัดจำหน่ายในระบบ NUDB ตรวจสอบในระบบ 3 มิติ ตัดจำหน่ายในระบบ 3 มิติ *พบข้อมูลที่ต้องการแก้ไขให้แจ้งงานพัสดุกองคลัง* 04/04/60

14 ตัวอย่างทะเบียนครุภัณฑ์ (ตัดจำหน่าย)
11 04/04/60

15 ตัวอย่างทะเบียนครุภัณฑ์ (ตัดจำหน่าย)
12 04/04/60

16 ตัวอย่างทะเบียนครุภัณฑ์ (ตัดจำหน่าย)
13 04/04/60

17 วิธีการลดความผิดพลาดของข้อมูลครุภัณฑ์
ขอให้เจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงาน ทำการตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์และเอกสาร รวมถึงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันทุก ๆ ครั้ง เพื่อให้ข้อมูลครุภัณฑ์ทุก ๆ ระบบ (ตรงกัน) คือ 1. ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 2. ข้อมูลในระบบ NUDB 3. ข้อมูลในระบบบัญชี 3 มิติ หากมีข้อผิดพลาดที่ต้องการแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ ให้ประสานที่งานพัสดุกองคลัง ค่ะ 04/04/60

18 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการลงทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google