งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเปิดให้โอกาสนักศึกษารวบรวม องค์ความรู้ทั้งหมดที่ได้ศึกษามา ประยุกต์ใช้กับการทำงานจริง 2. เพื่อช่วยให้นักศึกษามี ประสบการณ์ด้านวิชาชีพในสาขา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเปิดให้โอกาสนักศึกษารวบรวม องค์ความรู้ทั้งหมดที่ได้ศึกษามา ประยุกต์ใช้กับการทำงานจริง 2. เพื่อช่วยให้นักศึกษามี ประสบการณ์ด้านวิชาชีพในสาขา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเปิดให้โอกาสนักศึกษารวบรวม องค์ความรู้ทั้งหมดที่ได้ศึกษามา ประยุกต์ใช้กับการทำงานจริง 2. เพื่อช่วยให้นักศึกษามี ประสบการณ์ด้านวิชาชีพในสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักปรับตัวเข้า กับสภาพสังคมในการทำงาน 24/06/53 2

3

4 ประวัติการก่อตั้ง  บริษัทภูเก็ตโซลูชั่น จำกัด เป็นผู้นำทางด้านการ ออกแบบเว็บและการเขียนโปรแกรมเว็บ ซึ่งบริษัท นี้ได้ก่อตั้งเป็นรูปเป็นร่างเมื่อ ค. ศ.2002 และได้มี ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัด ใกล้เคียงโดยในปัจจุบันนี้บริษัทอยู่ภายใต้การดู และของ SIPA  บริษัทยังบริการจดทะเบียน Domain name และ อื่นๆอีกตามความประสงค์ของลูกค้า และทาง บริษัทก็มีการให้บริการ web hosting 13/07/574

5 ที่ตั้ง 100/374 หมู่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 13/07/575

6 ฝ่ายงานในบริษัท แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย คือ 1. ฝ่ายการตลาด 2. ฝ่าย Web Design 3. ฝ่าย Web programming 4. ฝ่าย Customer Support 13/07/576

7 ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 เวลา 09:00 น.-17:00 น. ( ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ )

8 .. งานที่ได้รับมอบหมาย..  Graphic design  Web design  Flash design  Update ข้อมูลและรูปภาพของ website ต่างๆ 13/07/578

9 โปรแกรมที่ใช้ในการ ทำงาน Adobe Photoshop CS3 Adobe Dreamweaver CS3 Adobe Flash CS3 Adobe illustrator CS3 คำสั่ง html, java script 13/07/579

10 .. ผลงานที่ได้รับมอบหมาย.. 13/07/5710

11 Design Logo 13/07/5711

12 Web Design 13/07/5712

13 Website 13/07/5713

14 Website( ต่อ ) 13/07/5714

15 Website( ต่อ ) 13/07/5715

16 Website( ต่อ ) 13/07/5716

17 ประโยชน์ที่ได้รับ  ได้รับความรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพใน อนาคต  ได้รับประสบการณ์ในการทำงานจาก สถานที่จริง  ช่วยให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ มอบหมาย  ช่วยให้มีความละเอียดรอบคอบมาก ยิ่งขึ้น  ฝึกให้เป็นคนตรงต่อเวลา 13/07/5717

18 ปัญหาและอุปสรรคในการ ทำงาน  ขาดความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับ โปรแกรมและคำสั่งต่างๆที่ใช้ใน การทำงาน ทำให้การทำงาน บางครั้งก็ล่าช้าไปบ้าง 13/07/5718

19 ข้อเสนอแนะ  ควรศึกษาความรู้ต่างๆตามความต้องการของ สถานที่ที่จะไปฝึกงาน ก่อนการไปฝึกงาน  ควรศึกษาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่ ไปฝึกงานก่อนการไปฝึกงาน 13/07/5719

20 .. ประมวลภาพบรรยากาศ.. 13/07/5720

21 .. ประมวลภาพบรรยากาศ.. ( ต่อ ) 13/07/5721

22 จัดทำโดย นางสาว จีระภา คงปาน รหัสนักศึกษา 5035511010 ปีการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ 13/07/5722

23 13/07/5723 Q & A


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเปิดให้โอกาสนักศึกษารวบรวม องค์ความรู้ทั้งหมดที่ได้ศึกษามา ประยุกต์ใช้กับการทำงานจริง 2. เพื่อช่วยให้นักศึกษามี ประสบการณ์ด้านวิชาชีพในสาขา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google