งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

23/07/571 หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ. 23/07/572 ลูกหนี้การค้า หมายถึง ลูกหนี้ที่เกิดจากการ ดำเนินการค้าตามปกติของธุรกิจ ลูกหนี้อื่น หมายถึง ลูกหนี้ที่ไม่ได้เกิดจากการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "23/07/571 หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ. 23/07/572 ลูกหนี้การค้า หมายถึง ลูกหนี้ที่เกิดจากการ ดำเนินการค้าตามปกติของธุรกิจ ลูกหนี้อื่น หมายถึง ลูกหนี้ที่ไม่ได้เกิดจากการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 23/07/571 หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ

2 23/07/572 ลูกหนี้การค้า หมายถึง ลูกหนี้ที่เกิดจากการ ดำเนินการค้าตามปกติของธุรกิจ ลูกหนี้อื่น หมายถึง ลูกหนี้ที่ไม่ได้เกิดจากการ ดำเนินการค้าตามปกติของธุรกิจ เช่น ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและ ลูกจ้าง เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทในเครือและบริษัทร่วม รายได้อื่นค้างรับ หนี้สูญ หมายถึง ลูกหนี้ที่ได้ติดตามทวงถาม จนถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่ได้รับชำระหนี้และได้ ตัดจำหน่ายออกจากบัญชี

3 23/07/573 หนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง ลูกหนี้ที่คาดว่าจะ เรียกเก็บไม่ได้ และ ถือเป็นค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง จำนวนที่กันไว้สำหรับลูกหนี้ที่คาด ว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ และ ถือเป็นบัญชีปรับมูลค่าที่ตั้งขึ้น เพื่อแสดงเป็นรายการหักจากบัญชีลูกหนี้ใน งบการเงิน เพื่อให้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิของลูกหนี้ที่ คาดหมายว่าจะเก็บได้

4 23/07/574 หนี้สงสัยจะสูญให้พิจารณาทั้งลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น และให้พิจารณาแยกต่างหากจากกัน การเปลี่ยนแปลงประมาณหนี้สงสัยจะสูญ ไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี หรือหลักการบัญชี ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการบัญชี

5 23/07/575 วิธีประมาณหนี้สงสัยจะสูญ 1. ร้อยละของยอดขาย 1.1 ยอดขายรวม 1.2 ยอดขายเชื่อ 2. ร้อยละของยอดลูกหนี้ 2.1 ตามอัตราส่วน 2.2 จำแนกตามอายุของ หนี้ที่ค้างชำระ 3. พิจารณาลูกหนี้แต่ละราย

6 23/07/576 บริษัท ก จำกัด ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ ในปี 2545 จำนวน 100,000 บาท ปี 2546 จำนวน 120,000 บาท ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2546 จำหน่ายหนี้ สูญ จำนวน 950 บาท ในปี 2547 มีหนี้สูญรับคืน จำนวน 100 บาท ประมาณหนี้สงสัยจะสูญ 1% ของ ยอดขายเชื่อ

7 23/07/577 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 Dr. หนี้สงสัยจะสูญ 1,000 Cr. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,000 (100,000 X 1%)

8 23/07/578 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2546 ตามกฎหมายภาษีอากร Dr. หนี้สูญ 950 Cr. ลูกหนี้ 950 Dr. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 950 Cr. หนี้สงสัยจะสูญ 950 ตามบัญชี Dr. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 950 Cr. ลูกหนี้ 950

9 23/07/579 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 Dr. หนี้สงสัยจะสูญ 1,200 Cr. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,200 (120,000 X 1%) งบดุล ณ 31 ธันวาคม 2546 ลูกหนี้ ( สมมติ )400,000 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,250 398,750 (1,000-950+1200)

10 23/07/5710 งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2546 ตามกฎหมายภาษีอากรตามบัญชีค่าใช้จ่าย หนี้สูญ 950 หนี้สงสัยจะสูญ 250 หนี้ สงสัยจะสูญ 1,200

11 23/07/5711 ปี 2547 ตามกฎหมายภาษีอากร Dr. ลูกหนี้ 100 Cr. หนี้สูญได้รับคืน ( รายได้อื่น )100 Dr. เงินสด 100 Cr. ลูกหนี้ 100 ตามบัญชี Dr. ลูกหนี้ 100 Cr. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 100 Dr. เงินสด 100 Cr. ลูกหนี้ 100

12 23/07/5712 ณ สิ้นปี 2545 บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ สูญมีจำนวน 1,000 บาท ลูกหนี้สิ้นปี 300,000 บาท ปี 2546 จำหน่ายหนี้สูญ 200 บาท ลูกหนี้สิ้นปี 400,000 บาท ปี 2547 หนี้สูญได้รับคืน 200 บาท ลูกหนี้สิ้นปี 500,000 บาท ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2% ของลูกหนี้ สิ้นปี

13 23/07/5713 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 Dr. หนี้สงสัยจะสูญ 5,000 Cr. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 5,000 (300,000 X 2% = 6,000 6,000 – 1,000 = 5,000)

14 23/07/5714 งบดุล ณ 31 ธันวาคม 2545 ลูกหนี้ 300,000 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 6,000 294,000 งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2545 หนี้สงสัยจะสูญ 5,000

15 23/07/5715 ปี 2546 ตามกฎหมายภาษีอากร Dr. หนี้สูญ 200 Cr. ลูกหนี้ 200 Dr. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 200 Cr. หนี้สงสัยจะสูญ 200 ตามบัญชี Dr. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 200 Cr. ลูกหนี้ 200

16 23/07/5716 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 Dr. หนี้สงสัยจะสูญ 2,200 Cr. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,200 (400,000 X 2% = 8,000 8,000 – (6,000 – 200) = 2,200)

17 23/07/5717 งบดุล ณ 31 ธันวาคม 2546 ลูกหนี้ 400,000 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 8000 392,000 งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2545 ตามกฎหมายภาษีอากรตาม บัญชี หนี้สูญ 200 หนี้สงสัยจะสูญ 2,000 หนี้สงสัยจะ สูญ 2,200 (2,200-200)

18 23/07/5718 ปี 2547 ตามกฎหมายภาษีอากร Dr. ลูกหนี้ 200 Cr. หนี้สูญได้รับคืน 200 Dr. เงินสด 200 Cr. ลูกหนี้ 200 ตามบัญชี Dr. ลูกหนี้ 200 Cr. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 200 Dr. เงินสด 200 Cr. ลูกหนี้ 200

19 23/07/5719 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ตามกฎหมายภาษีอากร Dr. หนี้สงสัยจะสูญ 2,000 Cr. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,000 (500,000 X 2% = 10,000 10,000 – 8,000 = 2,000)

20 23/07/5720 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ตามบัญชี Dr. หนี้สงสัยจะสูญ 1,800 Cr. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,800 (500,000 X 2% = 10,000 10,000 – (8,000+200) = 1,800)

21 23/07/5721 งบดุล ณ 31 ธันวาคม 2547 ลูกหนี้ 500,000 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 10,000 490,000

22 23/07/5722 งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2547 ตามกฎหมายภาษีอากรตาม บัญชี รายได้อื่น หนี้สูญได้รับคืน 200 ค่าใช้จ่าย หนี้สงสัยจะสูญ 2,000 หนี้สงสัยจะสูญ 1,800

23 23/07/5723 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเกินความต้องการ ณ สิ้นปี 2546 ลูกหนี้ 600,000 บาท ณ สิ้นปี 2547 ลูกหนี้ 400,000 บาท ประมาณหนี้สงสัยจะสูญ 5 % ของลูกหนี้ สิ้นปี

24 23/07/5724 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 Dr. หนี้สงสัยจะสูญ 30,000 Cr. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 30,000 (600,000 X 5% = 30,000)

25 23/07/5725 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 Dr. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 10,000 Cr. หนี้สงสัยจะสูญ 10,000 (400,000 X 5% = 20,000 20,000 – 30,000 = -10,000 )

26 23/07/5726 งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2546 และ 2547 2547 2546 ค่าใช้จ่าย วัสดุสำนักงาน 5,000 6,000 หนี้สงสัยจะสูญ (10,000) 30,000

27 23/07/5727


ดาวน์โหลด ppt 23/07/571 หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ. 23/07/572 ลูกหนี้การค้า หมายถึง ลูกหนี้ที่เกิดจากการ ดำเนินการค้าตามปกติของธุรกิจ ลูกหนี้อื่น หมายถึง ลูกหนี้ที่ไม่ได้เกิดจากการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google