งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบ บริการการแพทย์ ฉุกเฉินแบบเชิงรุก ดูแลถึงบ้าน รพ. พญาเม็งราย จ. เชียงราย ดำรงค์ ช่วยแก้ไข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบ บริการการแพทย์ ฉุกเฉินแบบเชิงรุก ดูแลถึงบ้าน รพ. พญาเม็งราย จ. เชียงราย ดำรงค์ ช่วยแก้ไข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบ บริการการแพทย์ ฉุกเฉินแบบเชิงรุก ดูแลถึงบ้าน รพ. พญาเม็งราย จ. เชียงราย ดำรงค์ ช่วยแก้ไข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

2 ปัญหาของ ระบบบริการ การแพทย์ ฉุกเฉินของ โรงพยาบาล ? ??

3 การเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉินน้อย

4 ขาดการดูแลต่อเนื่อง เกิดปัญหา.............. Re-visit Re-admit

5 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉินของ โรงพยาบาลพญาเม็งรายให้ เป็นแบบเชิงรุก เพื่อให้เกิดการดูแลผู้ป่วย อย่างต่อเนื่อง

6 กิจกรรมที่ได้ ทำ

7 การสร้างภาคีเครือข่ายกับ รพ. สต. ผู้นำชุมชน อสม.

8 ประชาสัมพันธ์โดยการพบปะใน ชุมชน

9 การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์

10 การใช้สื่อประชาสัมพันธ์

11 ประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการ ต่างๆ

12 การสร้างอาสาฉุกเฉินชุมชน ( อฉช.) ในโรงเรียน และชุมชน

13 EMS MEMBER CLUB จัดทำแผนที่บ้าน สมาชิก จัดทำบัตร สมาชิก สมัคร สมาชิก

14 คุณสมบัติสมาชิก EMS MEMBER CLUB ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้ 1. ผู้ป่วยที่มีประวัติเป็น AMI, Stroke ทุกราย 2. ผู้ป่วย DM, HT ที่ไม่สามารถคุมระดับน้ำตาลหรือระดับ ความดันโลหิตได้ 3. ผู้ป่วยประเภท Urgency และ Emergency ที่มา revisit หรือไม่พาหนะนำส่งโรงพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน 4. ผู้ป่วยหลังรับบริการ EMS แล้วเมื่อกลับบ้านเสี่ยงต่อการ เกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลัง 5. ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวที่มักมีการกำเริบของโรคบ่อยๆ เช่น Asthma, COPD, CA, ESRD 6. ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว ไม่มีคนดูแลและมีการกำเริบ ของโรคบ่อยๆ 7. หญิงตั้งครรภ์ที่เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนฉุกเฉิน เช่น Premature contraction, Abortion

15 จัดทำทะเบียนสมาชิก EMS MEMBER CLUB N O. ชื่อ - สกุลที่อยู่โรคประจำตัวจำนวนการรับ บริการ วันที่ออกเยี่ยมเบอร์โทร ติดต่อ ตำแหน่งบ้าน 3 นายชุม ปัญญา ใจ 30-8- เม็ง ราย COPD////20/8/55084- 6156180 ซอย 5 รร. บ้าน เวียงหวาย เลย ประปาหมู่บ้าน 500 M. 4. นายจันทร์ เขียวอุด 57-1- แม่เปา COPD, HT, BPH ////* ///2/7/55,17/9/55- ติดวัดสัญเจริญ บ้านอยู่ขวามือ ทางไปขุนห้วยฯ 5. นางติ๊บ คำแก้ว 41-11- ผา งาม COPD, HT/089- 2654632 บ้านร่องเจริญเลย โป่งคำฟิชชิ่ง 500M บ้านอยู่ ขวามือ 6. นางคำ อภิวงศ์ 107-4- แม่ เปา COPD- เลยตลาดบ้านทุ่ง เจ้า 7. นายบุญยืน รักประชา 5-13- เม็ง ราย COPD,ESRD089- 0268556 ซอย 9 เลยวัดป่า ซาง บ้านอยู่ ซ้ายมือ

16 EMS MEMBER CLUB การติดตามเยี่ยมสมาชิก EMS MEMBER CLUB

17 ผลลัพธ์

18 การติดตามเยี่ยมผู้ป่วยสมาชิก EMS MEMBER CLUB(95 ราย ) ผู้ป่วยกลุ่มสีแดงในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 67 ราย ได้รับการติดตามเยี่ยม 50 ราย คิด เป็น 75% ผู้ป่วย MI ในเขตรับผิดชอบ 17 ราย ติดตามเยี่ยมได้ 100 %( ผู้ป่วยกลุ่ม Stroke 28 ราย เหลือ 17 รายอยู่ในช่วง ดำเนินการเยี่ยม ) ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว 21 รายได้รับการส่งต่อให้ รพ. สต. ดูแลต่อเนื่อง ผู้ป่วยกลุ่มสีแดงนอกเขตรับผิดชอบ 7 รายได้รับการส่งต่อให้ โรงพยาบาลในเขตรับผิดชอบดูแล ไม่พบภาวะแทรกซ้อนเพิ่มเติมหรือการ เสียชีวิตของสมาชิก

19 ปัญหาที่พบจากการเยี่ยมบ้าน อยู่เพียงลำพังขาดคนดูแล ลูก แยกครอบครัวออกไป คนดูแลมีแต่ไม่มีความรู้หรือรู้ไม่พอ ไม่มีพาหนะนำส่งโรงพยาบาลเมื่อ เจ็บป่วยฉุกเฉิน ภาวะแทรกซ้อน เช่น แผลกดทับ ข้อติด การใช้ยา สะสมยา

20 นำปัญหาที่พบ มาแก้ไข

21 สมาชิก EMS MEMBER CLUB ที่มีปัญหาได้รับการดูแลต่อเนื่อง โดยสหวิชาชีพ

22 ผู้ป่วยแผลกดทับ ผู้ป่วยที่ทำแผลเองที่บ้าน เยี่ยมบ้านร่วมกับ IC และ รพ. สต. ในเขตรับผิดชอบ

23 ผู้ป่วยไม่มีคนดูแล สู่นวัตกรรมเกราะไม้ขอ ความช่วยเหลือยามฉุกเฉิน

24

25 การเข้าถึงบริการที่มากขึ้น

26 ประเภทการรับบริการ

27 ผู้รับบริการประเภท Non-Trauma แยกตาม ระดับความรุนแรง

28 ผู้รับบริการประเภท Trauma แยกตาม ระดับความรุนแรง

29 ประเภทผู้ป่วยที่รับบริการ

30 “ สำหรับผมแล้วระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หาได้แค่รับผู้ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินมารักษาที่ โรงพยาบาลแล้วจบแค่นั้น แต่ต้องรู้ด้วยว่าเมื่อ เขาหายแล้วกลับบ้านแล้วเขากิน เขาอยู่ เขาใช้ ชีวิตหรือมีปัญหาอะไร เพื่อที่เราจะได้ดูแลเขา อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ”


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบ บริการการแพทย์ ฉุกเฉินแบบเชิงรุก ดูแลถึงบ้าน รพ. พญาเม็งราย จ. เชียงราย ดำรงค์ ช่วยแก้ไข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google