งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดูแล ผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ โดย นางสวาสดิ์ เพ็งวิชัย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดูแล ผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ โดย นางสวาสดิ์ เพ็งวิชัย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดูแล ผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ โดย นางสวาสดิ์ เพ็งวิชัย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

2 บริบท โรงพยาบาลสุวรรณ ภูมิเป็นโรงพยาบาล ทุติยภูมิระดับ 2.2 ขนาด 60 เตียง มี กระบวนการดูแลผู้ ติดเชื้อ / ผู้ป่วย เอดส์ โดยทีมสห วิชาชีพ มีผู้ป่วยที่ ขึ้นทะเบียนใน คลินิกโรคเอดส์ ยอดสะสมทั้งสิ้น 631 ราย

3 บริบท จากการ ดำเนินงานได้พบ ปัญหาในการดูแล คือ ผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ ไม่ ตระหนักถึง ความสำคัญของ โรค การรับยา ต่อเนื่อง การดูแล สุขภาพตนเองให้ แข็งแรงเพื่อลด ความเสี่ยงต่อการ แพร่กระจายเชื้อ

4 เป้าหมาย - เพื่อป้องกันการ ดื้อยา โรค แทรกซ้อน และโรคติดเชื้อ ฉวยโอกาสอื่นๆ - ผู้รับบริการทุกท่านมี คุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ใน สังคมได้อย่างปกติ

5 ประเด็น สำคัญ / ความเสี่ยง ที่สำคัญ

6 กระบวนการ พัฒนา - พัฒนาระบบการ ดูแล ผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ ที่เข้า นอนในโรงพยาบาล พยาบาลประจำหอ ผู้ป่วยจะประสานมา ที่งานเอดส์ ถ้าเป็น Case ใหม่ จะนัด ตรวจ CD4 ตาม ตารางนัด ถ้าเป็น Case เก่า ก็ได้รับยา ต้านไวรัส ต่อเนื่อง

7 กระบวนการ พัฒนา - พัฒนาการดูแลผู้ ติดเชื้อ / ผู้ป่วย เอดส์ ที่เป็นผู้ป่วย นอก มีคลินิกให้บริการ เป็นสัดส่วน เปิด ให้บริการ ให้ คำปรึกษาก่อนและ หลังเจาะเลือดและ บริการให้ยาต้าน ไวรัส ทุกวัน

8 กระบวนการ พัฒนา - พัฒนาการดูแล ต่อเนื่องที่บ้าน ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากเอดส์ จะได้รับ การเยี่ยมจากทีม โดยผสมผสานเข้ากับ งานเยี่ยมบ้าน โรงพยาบาล และแกน นำกลุ่มร่วมด้วย เดือน ละ 1 ครั้ง

9 กระบวนการ พัฒนา - สนับสนุน กิจกรรมกลุ่มคน รักษ์สุขภาพสุวรรณ ภูมิ เช่น เยี่ยมบ้าน นำเสนอผลการ ดำเนินงาน และ ร่วมกิจกรรมจิต อาสาใน โรงพยาบาล

10 กระบวนการพั ฒนา - พัฒนาระบบการ จัดเก็บข้อมูล ผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการ ติดตามการดูแลและ บันทึกข้อมูล ผ่านระบบบันทึกข้อมูลใน โปรแกรม NAP- Program จากสำนักงาน หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ และ โปรแกรม Hos XP ของโรงพยาบาล ที่เป็นความลับ และ กำหนดผู้ที่สามารถเข้าดู ข้อมูลของคนไข้

11 กระบวนการพัฒ นา - พัฒนาทีมผู้ให้บริการ โดยจัด แพทย์ / พยาบาล เภสัชกร และ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรม เพื่อ เป็นการทบทวนและทำ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบการดูแลผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยเอดส์

12 กระบวนการ พัฒนา - พัฒนาการให้ ความรู้แก่ชุมชน โดยเฉพาะกลุ่ม เยาวชน นักเรียน นักศึกษา หญิง บริการ ร่วมกับ ผู้ ติดเชื้อและ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพื่อลดผู้ติดเชื้อ รายใหม่

13 แผนการ พัฒนา - จัดทำ คู่มือการดูแล ตนเองที่บ้านและแนว ทางการให้คำปรึกษา กรณีเกิด ภาวะแทรกซ้อน - จัดทำ แนวทางการ ดูแลผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วย เอดส์ เพื่อให้บุคลากรมี ความรู้ ความเข้าใจ ตรงกัน และทำงานด้าน เอดส์มากขึ้น

14 แผนการ พัฒนา - นำวิธีการเพื่อน ช่วยเพื่อน เข้ามา ใช้เพื่อให้ผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ ไม่ให้รู้สึกสิ้นหวัง ท้อแท้ หมด กำลังใจ

15 เอชไอวี.. ตรวจเพื่อ ก้าวต่อ ไม่ว่าผลตรวจจะเป็น อย่างไร คุณจะก้าวต่อไปได้ เอดส์..... รู้เร็ว ป้องกัน รักษาง่าย กว่า พัฒนาการค้นหา ผู้ป่วยรายใหม่

16 ..... ขอบคุณค่ะ....


ดาวน์โหลด ppt การดูแล ผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ โดย นางสวาสดิ์ เพ็งวิชัย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google