งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดูแล ผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดูแล ผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดูแล ผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โดย นางสวาสดิ์ เพ็งวิชัย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

2 บริบท โรงพยาบาลสุวรรณภูมิเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับ ขนาด 60 เตียง มีกระบวนการดูแลผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ โดยทีมสหวิชาชีพ มีผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนในคลินิกโรคเอดส์ยอดสะสมทั้งสิ้น 631 ราย

3 บริบท จากการดำเนินงานได้พบปัญหาในการดูแล คือ ผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ ไม่ตระหนักถึงความสำคัญของโรค การรับยาต่อเนื่อง การดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรงเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ

4 เป้าหมาย - เพื่อป้องกันการ ดื้อยา โรคแทรกซ้อน และโรคติดเชื้อฉวยโอกาสอื่นๆ -ผู้รับบริการทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างปกติ

5 ประเด็นสำคัญ / ความเสี่ยงที่สำคัญ

6 กระบวนการพัฒนา - พัฒนาระบบการดูแล  ผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ ที่เข้านอนในโรงพยาบาล พยาบาลประจำหอผู้ป่วยจะประสานมาที่งานเอดส์ ถ้าเป็น Case ใหม่ จะนัดตรวจ CD4 ตามตารางนัด ถ้าเป็น Case เก่า ก็ได้รับยาต้านไวรัสต่อเนื่อง         

7 กระบวนการพัฒนา -พัฒนาการดูแลผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ ที่เป็นผู้ป่วยนอก   มีคลินิกให้บริการเป็นสัดส่วน เปิดให้บริการ ให้คำปรึกษาก่อนและหลังเจาะเลือดและบริการให้ยาต้านไวรัส ทุกวัน

8 กระบวนการพัฒนา -พัฒนาการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ จะได้รับการเยี่ยมจากทีม โดยผสมผสานเข้ากับงานเยี่ยมบ้านโรงพยาบาล และแกนนำกลุ่มร่วมด้วย เดือนละ 1 ครั้ง

9 กระบวนการพัฒนา - สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มคนรักษ์สุขภาพสุวรรณภูมิ
เช่น เยี่ยมบ้าน นำเสนอผลการ ดำเนินงาน และร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโรงพยาบาล

10 กระบวนการพัฒนา - พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล
- พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล   ผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการติดตามการดูแลและบันทึกข้อมูล ผ่านระบบบันทึกข้อมูลในโปรแกรม NAP-Program  จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ โปรแกรม Hos XP ของโรงพยาบาล ที่เป็นความลับ   และกำหนดผู้ที่สามารถเข้าดูข้อมูลของคนไข้      

11 กระบวนการพัฒนา -พัฒนาทีมผู้ให้บริการโดยจัด แพทย์ / พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรม เพื่อเป็นการทบทวนและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์   

12 กระบวนการพัฒนา - พัฒนาการให้ความรู้แก่ชุมชน
โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หญิงบริการ ร่วมกับ ผู้ติดเชื้อและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อลดผู้ติดเชื้อรายใหม่

13 แผนการพัฒนา -จัดทำ คู่มือการดูแลตนเองที่บ้านและแนวทางการให้คำปรึกษากรณีเกิดภาวะแทรกซ้อน - จัดทำ แนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ตรงกัน และทำงานด้านเอดส์มากขึ้น

14 แผนการพัฒนา - นำวิธีการเพื่อนช่วยเพื่อน เข้ามาใช้เพื่อให้ผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ ไม่ให้รู้สึกสิ้นหวัง ท้อแท้ หมดกำลังใจ

15 พัฒนาการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่
เอชไอวี..ตรวจเพื่อก้าวต่อ ไม่ว่าผลตรวจจะเป็นอย่างไร คุณจะก้าวต่อไปได้เอดส์.....รู้เร็ว ป้องกัน รักษาง่ายกว่า

16 .....ขอบคุณค่ะ....


ดาวน์โหลด ppt การดูแล ผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google