งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบูรณาการงาน HIV CARE สู่งานพัฒนาคุณภาพ กาญจนา ปอคู สุวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบูรณาการงาน HIV CARE สู่งานพัฒนาคุณภาพ กาญจนา ปอคู สุวรรณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบูรณาการงาน HIV CARE สู่งานพัฒนาคุณภาพ กาญจนา ปอคู สุวรรณ

2 บริบท โรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง รับผิดชอบอำเภอบ้านค่ายและ อำเภอนิคมพัฒนา ประชากร 90,496 คน

3 วิสัยทั ศน์ “ ให้บริการปรึกษาก่อน / หลังตรวจ เลือดโดยสมัครใจตลอดจน บริการยาต้านไวรัสเอดส์อย่างมี คุณภาพและได้มาตรฐาน ” “ ให้บริการอย่างมีคุณภาพภายใต้ มาตรฐานและดูแลสุขภาพแบบองค์ รวมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ” พันธ กิจ

4 ที่มา โรงพยาบาลบ้านค่ายดำเนินกิจกรรม พัฒนาคุณภาพตั้งแต่ปี 2545 โรงพยาบาลบ้านค่ายดำเนินกิจกรรม พัฒนาคุณภาพตั้งแต่ปี 2545 ระบบการประเมินคุณภาพการดูแล รักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ไม่ ชัดเจน ระบบการประเมินคุณภาพการดูแล รักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ไม่ ชัดเจน ผู้ปฏิบัติไม่ทราบแนวทางที่เป็น มาตรฐาน ผู้ปฏิบัติไม่ทราบแนวทางที่เป็น มาตรฐาน ใช้โปรแกรม HIVQUAL-T ในการ เรียนรู้และพัฒนา ใช้โปรแกรม HIVQUAL-T ในการ เรียนรู้และพัฒนา ระบบการให้บริการยังไม่ครอบคลุม ประเด็นสำคัญของงาน ระบบการให้บริการยังไม่ครอบคลุม ประเด็นสำคัญของงาน

5 สถิติโรค 5 อันดับแรก แผนก ผู้ป่วยนอก

6 สถิติโรคผู้เสียชีวิตใน โรงพยาบาล 5 อันดับแรก สถิติโรคผู้เสียชีวิตใน โรงพยาบาล 5 อันดับแรก

7 สถิติการให้บริการปี 2551 สถิติการให้บริการปี 2551 ผู้ป่วยนอก 2,588 ครั้ง ผู้ป่วยใน 229 ครั้ง Re-admit12 ราย เสียชีวิต 12 ราย ผู้ขึ้นทะเบียนโครงการฯ 782 ราย ได้รับยาต้านไวรัสแล้ว 296 ราย

8 ประเด็น สำคัญ จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ผู้ติดเชื้อเจ็บป่วยและเสียชีวิต คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อ

9 ลดอัตราการติดเชื้อ HIV รายใหม่ 1 2 3 4 เป้าหมายเป้าหมาย ผู้ติดเชื้อสามารถเข้าถึงบริการ ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ลดภาวะแทรกซ้อนของโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ผู้ติดเชื้อมี คุณภาพชีวิตที่ ดี

10

11 IM HA IC ITIT HRD PCT ชุม ชน LAB IP D OPD/ER MSO MST บริหาร อื่นๆ

12 การบูรณาการงาน ทีม HA วิเคราะห์กลุ่มโรคหลักที่เป็นปัญหา ของโรงพยาบาล ทีม HA วิเคราะห์กลุ่มโรคหลักที่เป็นปัญหา ของโรงพยาบาล ทีม IM รายงานกลุ่ม HIV อยู่ในกลุ่มผู้ป่วยที่ เสียชีวิต ผู้ป่วยนอกและ re admit ทีม IM รายงานกลุ่ม HIV อยู่ในกลุ่มผู้ป่วยที่ เสียชีวิต ผู้ป่วยนอกและ re admit ทีม HA กำหนดแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด สำคัญ ทีม HA กำหนดแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด สำคัญ ทีม PCT ดำเนินกิจกรรมคุณภาพทางคลินิก ในภาพรวมและติดตามงานรวมถึงการ Conference case สำคัญ ทีม PCT ดำเนินกิจกรรมคุณภาพทางคลินิก ในภาพรวมและติดตามงานรวมถึงการ Conference case สำคัญ คณะกรรมการเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ พัฒนาระบบการบริการ คณะกรรมการเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ พัฒนาระบบการบริการ

13

14 การบูรณาการงาน ทีม HRD กำหนดสมรรถนะบุคลากร และร่วมในการพัฒนาบุคลากร ทีม HRD กำหนดสมรรถนะบุคลากร และร่วมในการพัฒนาบุคลากร ทีม IT พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล ผ่านทางระบบอิเลคทรอนิคส์ ทีม IT พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล ผ่านทางระบบอิเลคทรอนิคส์ ทีม IC ดูแลระบบการป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อ ทีม IC ดูแลระบบการป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อ คลินิกให้บริการแบบ one stop service คลินิกให้บริการแบบ one stop service ขยายเครือข่ายคณะกรรมการระดับ อำเภอโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ขยายเครือข่ายคณะกรรมการระดับ อำเภอโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

15 Self Help Group และการสร้างเครือข่ายเสริมพลังความรู้ การมีส่วนร่วมของชุมชน, ญาติ, ผู้ป่วยและชมรมฟ้าใส ทีมสหวิชาชีพระดับโรงพยาบาลและอำเภอ การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ก ล ยุ ท ธ์

16 การสื่อสารที่ดีกับผู้บริหารและทีมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล นำเสนอผลงานผ่านเวทีการประชุมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเมินผลโดยโปรแกรม HIVQUAL-T ก ล ยุ ท ธ์

17

18 ผลการดำเนินงานพัฒนา คุณภาพโดยโปรแกรม HIVQUAL - T ปีCD4 PC P CRYP TO PEN NI MA C AR V AdhTB Saf e SE X Syphi lis PAPVL 254 9 97. 5 97. 7 9646.3 66. 7 100 98. 6 100057.50 255 0 95. 2 89. 6 87.500 75. 9 94 98. 9 98. 1 52.756.3 1. 9 255 1 96. 2 10 0 10000 78. 9 10 0 97. 2 93.456.6 51.9

19

20

21 ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพเมื่อ ตุลาคม 2551 จาก สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ผลสำเร็จ ผลสำเร็จ

22 ทำงานคนเดียว เหนื่อยและนาน นักหนากว่าจะ สำเร็จ ร่วมแรงร่วมใจ กันทำงานเป็น ทีมมีการ เชื่อมโยงกัน ปัญหาและ อุปสรรคจะ สำเร็จไปด้วยดี หาก เรา ข้อคิดจาดการ ทำงาน

23

24 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การบูรณาการงาน HIV CARE สู่งานพัฒนาคุณภาพ กาญจนา ปอคู สุวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google