งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลทุ่งสง นครศรีธรรมราช. ปัญหา และ ความสำคัญ การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก เป็นปัญหาที่มีความละเอียดอ่อน ส่งผลกระทบต่อเด็กทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลทุ่งสง นครศรีธรรมราช. ปัญหา และ ความสำคัญ การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก เป็นปัญหาที่มีความละเอียดอ่อน ส่งผลกระทบต่อเด็กทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลทุ่งสง นครศรีธรรมราช

2 ปัญหา และ ความสำคัญ การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก เป็นปัญหาที่มีความละเอียดอ่อน ส่งผลกระทบต่อเด็กทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก เป็นปัญหาที่มีความละเอียดอ่อน ส่งผลกระทบต่อเด็กทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม ด้านร่างกาย ทำให้ร่างกายของเด็กมีบาดแผล ฟกช้ำ เนื่องจากการ ถูกทำร้าย หรือเกิดโรคเอดส์ โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ การ ตั้งครรภ์ ด้านร่างกาย ทำให้ร่างกายของเด็กมีบาดแผล ฟกช้ำ เนื่องจากการ ถูกทำร้าย หรือเกิดโรคเอดส์ โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ การ ตั้งครรภ์ ด้านจิตใจ ทำให้เด็กฝันร้าย ซึมเศร้า กังวล พยายามทำร้ายตัวเอง หรือฆ่าตัวตาย หวาดกลัวผู้กระทำทางเพศ ด้านจิตใจ ทำให้เด็กฝันร้าย ซึมเศร้า กังวล พยายามทำร้ายตัวเอง หรือฆ่าตัวตาย หวาดกลัวผู้กระทำทางเพศ ด้านพฤติกรรม ทำให้เด็กมีอาการซึมเศร้า ก้าวร้าว ผลการเรียนแย่ลง หนีออกจากบ้าน ไม่สามารถควบคุมระบบขับถ่าย หวนกลับไปสู่ พฤติกรรมต่ำกว่าวัยของตนอย่างกะทันหันอาจหันไปพึ่งเสพยาเสพ ติด หรือสำส่อนทางเพศ อย่างไรก็ตาม อาการต่าง ๆที่ส่งผลต่อ เด็ก อาจเกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์ล่วงละเมิดไปแล้วหลายปี ทำ ให้บางครั้งนานจนดูเหมือนว่า เหตุการณ์นั้นไม่น่าจะมีผลอะไรต่อ เด็ก แต่จริง ๆ แล้ว เรื่องราวต่าง ๆ ยังฝังอยู่ในใจของเด็ก การ ดูแลช่วยเหลือด้านร่างกายและจิตใจ หลังจากเด็กถูกล่วงละเมิดทาง เพศ จึงมีความสำคัญ ต่อการก้าวย่างเข้าสู่วัยรุ่น หรือเมื่อเติบโตเป็น ผู้ใหญ่ ด้านพฤติกรรม ทำให้เด็กมีอาการซึมเศร้า ก้าวร้าว ผลการเรียนแย่ลง หนีออกจากบ้าน ไม่สามารถควบคุมระบบขับถ่าย หวนกลับไปสู่ พฤติกรรมต่ำกว่าวัยของตนอย่างกะทันหันอาจหันไปพึ่งเสพยาเสพ ติด หรือสำส่อนทางเพศ อย่างไรก็ตาม อาการต่าง ๆที่ส่งผลต่อ เด็ก อาจเกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์ล่วงละเมิดไปแล้วหลายปี ทำ ให้บางครั้งนานจนดูเหมือนว่า เหตุการณ์นั้นไม่น่าจะมีผลอะไรต่อ เด็ก แต่จริง ๆ แล้ว เรื่องราวต่าง ๆ ยังฝังอยู่ในใจของเด็ก การ ดูแลช่วยเหลือด้านร่างกายและจิตใจ หลังจากเด็กถูกล่วงละเมิดทาง เพศ จึงมีความสำคัญ ต่อการก้าวย่างเข้าสู่วัยรุ่น หรือเมื่อเติบโตเป็น ผู้ใหญ่ โรงพยาบาลทุ่งสง เห็นความสำคัญของปัญหานี้ จึงได้กำหนด นโยบายให้มีการดูแลเด็กกลุ่มนี้ โรงพยาบาลทุ่งสง เห็นความสำคัญของปัญหานี้ จึงได้กำหนด นโยบายให้มีการดูแลเด็กกลุ่มนี้ ตั้งแต่ ปี 2552 ตั้งแต่ ปี 2552

3 เป้าหมาย เด็กปลอดภัยจากโรคเอดส์ และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ เด็กปลอดภัยจากโรคเอดส์ และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ เด็กได้รับการดูแลสร้างเสริมด้านจิตใจ เด็กได้รับการดูแลสร้างเสริมด้านจิตใจ

4 การดูแล เด็ก RAPE ผู้ป่ วย ผู้ ให้บริก าร ระบบ บริการ สถานที่ ไม่ได้ถูกล่วงละเมิด แต่ สมัครใจ เมื่อผู้ปกครองรู้ จึงพา มาแจ้งความ รพ. มี 2 แห่ง ตั้งครรภ์ ก่อนมารับ การรักษา ถูกล่วงละเมิดมานานมากกว่า 72 ชม ก่อนมาถึงรพ. ไม่กล้าบอก ผู้ปกครอง ให้บริการหลายจุดบริการ ขั้นตอนบริการ ในเวลา นอก เวลาราชการ การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการดูแลเด็กที่ถูก ล่วงละเมิดทางเพศ การเก็บรักษาความลับ ดูแลร่วมกันหลายสาขา สูตินรี แพทย์ กุมารแพทย์ อายุร แพทย์ พยาบาลจิตเวช เภสัช กร ช่วงเวลาตรวจของสูตินรี แพทย์

5 แนวทางการพัฒนา กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดูแลเด็กและสตรีที่ถูก กระทำรุนแรงทางเพศ และมอบหมายให้มีหน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบหลัก กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดูแลเด็กและสตรีที่ถูก กระทำรุนแรงทางเพศ และมอบหมายให้มีหน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบหลัก จัดระบบบริการ / ขั้นตอนการบริการ / แบบบันทึก ที่เอื้อต่อ การดูแลรักษาตั้งแต่แรกรับ และดูแลต่อเนื่อง จัดระบบบริการ / ขั้นตอนการบริการ / แบบบันทึก ที่เอื้อต่อ การดูแลรักษาตั้งแต่แรกรับ และดูแลต่อเนื่อง ให้การดูแลรักษาโดยสหวิชาชีพ ครอบคลุมด้านร่างกาย ( การใช้ยาป้องกันการติดเชือเอดส์ โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ การป้องกันการตั้งครรภ์ และให้การปรึกษา ดูแลจิตใจ ให้การดูแลรักษาโดยสหวิชาชีพ ครอบคลุมด้านร่างกาย ( การใช้ยาป้องกันการติดเชือเอดส์ โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ การป้องกันการตั้งครรภ์ และให้การปรึกษา ดูแลจิตใจ จัดระบบดักจับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการให้บริการและ แก้ไขปัญหาป้องกันการเกิดซ้ำ ได้แก่ จัดระบบดักจับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการให้บริการและ แก้ไขปัญหาป้องกันการเกิดซ้ำ ได้แก่ ** การรักษาความลับของผู้ป่วย จึงกำหนด นโยบายและแนวทางปฏิบัติ การเก็บรักษาความลับของ ผู้ป่วยเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงทางเพศ ** การรักษาความลับของผู้ป่วย จึงกำหนด นโยบายและแนวทางปฏิบัติ การเก็บรักษาความลับของ ผู้ป่วยเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงทางเพศ ** ผู้ป่วยเกิดอาการข้างเคียงจากการรักษาด้วยยาต้าน ไวรัส เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ** ผู้ป่วยเกิดอาการข้างเคียงจากการรักษาด้วยยาต้าน ไวรัส เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ให้การช่วยเหลือดูแลด้านจิตใจต่อเนื่อง กรณีเด็กถูก สอบปากคำ โดยพยาบาลวิชาชีพ ร่วมกับพนักงานตำรวจ อัยการ ให้การช่วยเหลือดูแลด้านจิตใจต่อเนื่อง กรณีเด็กถูก สอบปากคำ โดยพยาบาลวิชาชีพ ร่วมกับพนักงานตำรวจ อัยการ

6 นโยบาย / แนวทางการปฏิบัติดูแล เด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

7 ขั้นตอนการรักษาด้วยยาต้าน ไวรัสเพื้อป้องกันการติดเชื้อ

8 การติดตามดูแลต่อเนื่อง

9 นโยบายการเก็บรักษาความลับ

10 ผลลัพธ์

11 ผลลัพธ์

12

13 การวิเคราะห์ เด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง กลุ่มอายุ 11- 15 ปี ผู้กระทำส่วนใหญ่ เป็นแฟน รองลงมาเป็นเพื่อนและ เพื่อนบ้าน สาเหตุของการ กระทำ เนื่องจากสภาพแวดล้อม เด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง กลุ่มอายุ 11- 15 ปี ผู้กระทำส่วนใหญ่ เป็นแฟน รองลงมาเป็นเพื่อนและ เพื่อนบ้าน สาเหตุของการ กระทำ เนื่องจากสภาพแวดล้อม เด็กที่มารับบริการหากเข้าเกณฑ์ข้อบ่งชี้ที่สามารถ รับยาต้านเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี จะได้รับ ยาทุกราย เด็กที่มารับบริการหากเข้าเกณฑ์ข้อบ่งชี้ที่สามารถ รับยาต้านเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี จะได้รับ ยาทุกราย จากการติดตามหลังเกิดเหตุ 3 เดือน ผลพบว่า เด็ก กลุ่มนี้ไม่มีการติดเชื้อเอชไอวี มีเด็กหนึ่งราย ติด เชื้อเอชไอวี ตั้งแต่ แรกรับบริการ ผู้ป่วยขอกลับไป รักษาที่ภูมิลำเนาเดิม ภาคอีสาน จากการติดตามหลังเกิดเหตุ 3 เดือน ผลพบว่า เด็ก กลุ่มนี้ไม่มีการติดเชื้อเอชไอวี มีเด็กหนึ่งราย ติด เชื้อเอชไอวี ตั้งแต่ แรกรับบริการ ผู้ป่วยขอกลับไป รักษาที่ภูมิลำเนาเดิม ภาคอีสาน ด้านการตั้งครรภ์ พบว่า เด็ก 3 ราย ( อายุ 12,14,15 ปี ) ตั้งครรภ์ขณะแรกรับ ให้การดูแล ตามแผนการดูแลหญิงตั้งครรภ์ ด้านการตั้งครรภ์ พบว่า เด็ก 3 ราย ( อายุ 12,14,15 ปี ) ตั้งครรภ์ขณะแรกรับ ให้การดูแล ตามแผนการดูแลหญิงตั้งครรภ์ ด้านสภาพจิตใจ สามารถดูแลตนเอง เรียนหนังสือ ต่อได้ ด้านสภาพจิตใจ สามารถดูแลตนเอง เรียนหนังสือ ต่อได้

14 บทเรียน การดูแลเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เป็นเรื่อง ละเอียดอ่อน ท่าที คำพูด การสอบถามประวัติ การถูกกระทำ ต้องอาศัยทักษะ ประสบการณ์ เพื่อไม่เป็นการตอกย้ำความรู้สึกต่อเด็ก การดูแลเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เป็นเรื่อง ละเอียดอ่อน ท่าที คำพูด การสอบถามประวัติ การถูกกระทำ ต้องอาศัยทักษะ ประสบการณ์ เพื่อไม่เป็นการตอกย้ำความรู้สึกต่อเด็ก ทีมผู้ดูแล ควรมีการประเมินความมีคุณค่าใน ตัวเองของเด็ก ต่อ วิกฤตที่เกิดขึ้น เพื่อวางแผน และให้การดูแลช่วยเหลือ ป้องกันผลกระทบ เมื่อเข้าสู้วัยผู้ใหญ่ หรือวัยที่จะมีคู่ครอง ทีมผู้ดูแล ควรมีการประเมินความมีคุณค่าใน ตัวเองของเด็ก ต่อ วิกฤตที่เกิดขึ้น เพื่อวางแผน และให้การดูแลช่วยเหลือ ป้องกันผลกระทบ เมื่อเข้าสู้วัยผู้ใหญ่ หรือวัยที่จะมีคู่ครอง การเก็บรักษาความลับเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ในการ ดูแลเด็กกลุ่มนี้ การเก็บรักษาความลับเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ในการ ดูแลเด็กกลุ่มนี้

15 การติดต่อกับทีมงาน นางอารี สุภาวงศ์ ตำแหน่งพยาบาล วิชาชีพชำนาญการ นางอารี สุภาวงศ์ ตำแหน่งพยาบาล วิชาชีพชำนาญการ นางพิมพ์จิตต์ สิทธิดำรงค์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางพิมพ์จิตต์ สิทธิดำรงค์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลทุ่งสง นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075 -410100 ต่อ 8366,8446 โรงพยาบาลทุ่งสง นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075 -410100 ต่อ 8366,8446 โทรศัพท์มือถือ 089-1951905 โทรศัพท์มือถือ 089-1951905


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลทุ่งสง นครศรีธรรมราช. ปัญหา และ ความสำคัญ การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก เป็นปัญหาที่มีความละเอียดอ่อน ส่งผลกระทบต่อเด็กทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google