งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการดำเนินงาน ระยะสั้น ต้องผ่าน HA 2553 (II-8,II- 9.1,9.2,III) II-8 การเฝ้าระวังโรคและภัย สุขภาพ II-9.1 การจัดบริการสร้างเสริม สุขภาพสำหรับชุมชน II-9.2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการดำเนินงาน ระยะสั้น ต้องผ่าน HA 2553 (II-8,II- 9.1,9.2,III) II-8 การเฝ้าระวังโรคและภัย สุขภาพ II-9.1 การจัดบริการสร้างเสริม สุขภาพสำหรับชุมชน II-9.2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการดำเนินงาน ระยะสั้น ต้องผ่าน HA 2553 (II-8,II- 9.1,9.2,III) II-8 การเฝ้าระวังโรคและภัย สุขภาพ II-9.1 การจัดบริการสร้างเสริม สุขภาพสำหรับชุมชน II-9.2 การเสริมพลังชุมชน III กระบวนการดูแลผู้ป่วย

2 แผนการดำเนินงาน ระยะยาว มีระบบดูแลผู้ป่วยโรค เรื้อรังอย่างครอบคลุม มีระบบสนับสนุนงาน PCU ที่เป็นมาตรฐาน เพิ่มจำนวนผู้รับบริการ ใน PCU เพิ่มจำนวนผู้รับบริการ ใน PCU

3 จุดเน้นในการทำงาน เชิงรุก • ระบบดูแลโรค เรื้อรังแบบครบ วงจร DM/HT/ TB/ แม่ และเด็ก / IT • พัฒนาศูนย์เชื่อมโยง เพื่อการ ดูแลผู้ป่วยระหว่าง รพ. และ PCU เครือข่าย

4 แนวทางการปฏิบัติงาน พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวและ ชุมชน • ดำเนินงานพัฒนาคลินิก โรค เรื้อรัง ( ใน PCU ) • ให้บริการตรวจ รักษา ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ใน PCU ( ตาม CPG) • การตรวจสุขภาพประจำปี ( yearly check up ) • การทำกิจกรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่ม ป่วย / กลุ่มเสี่ยง • ค้นหา คัดกรองกลุ่มเสี่ยง • สนับสนุนการเยี่ยมบ้านในพื้นที่ รับผิดชอบ • เยี่ยมผู้ป่วยบนตึก / วางแผนการดูแล ต่อเนื่อง • วิชาการ / งานกลุ่มงานเวชกรรม สังคม

5 ศูนย์เชื่อมโยง การดูแลผู้ป่วย PCU เครือข่ายรพ. นครพิงค์

6 กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบเชื่อมโยง การดูแลรักษา ผู้ป่วยระหว่าง PCU เครือข่ายและ รพ. - คัดกรองผู้ป่วยทั้ง OPD/IPD เพื่อส่ง ต่อไปรับ การดูแลรักษาที่ PCU - ประสานข้อมูลการดูแลผู้ป่วยระหว่าง รพ. กับ PCU - รวบรวมข้อมูลการดูแลผู้ป่วยระหว่าง รพ. กับ PCU

7 ตัวชี้วัดหลักทีมพยาบาล เวช กรรมสังคม 1. ดำเนินกิจกรรมคลินิกเบาหวาน ที่ PCU ตามแนวเวช ปฏิบัติของสปสช. 2. ดำเนินกิจกรรมคลินิกความดัน โลหิตสูงที่ PCU ตามแนวเวช ปฏิบัติของสปสช. 3. ร้อยละความสำเร็จของการดูแล ผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน

8 ตัวชี้วัดหลัก ( ต่อ ) 4. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ส่งกลับ ได้รับการดูแลต่อเนื่อง 5. อัตราการรักษาโรคเบื้องต้น 6. ร้อยละ PCU ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 6. ร้อยละ PCU ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 7. ร้อยละของ PCU ที่มีจำนวนผู้ป่วยรับ บริการเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ 7. ร้อยละของ PCU ที่มีจำนวนผู้ป่วยรับ บริการเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์

9 การจัดทีมสนับสนุนการ ปฏิบัติงานใน PCU ทีมรายชื่อ PCU 1 อุบล กันยา พึงพิศ สะลวง ห้วยทราย สันคะยอม สันป่ายาง 2 ศรีพิงค์ วัชรินทร์ สุกัญญา ต้นเปา สันกลาง สันพระเนตร สันนาเม็ง 3 นภัสกร วาสนา ดารา ริมเหนือ สันโป่ง ดอนตัน วังป้อง 4 สุรภี ชวัลนุช กิรณา แม่สา ขอนตาล ดอนแก้ว บ้านซาง 5 เกศสุดาภรณ์ ละวิวรรณ นวลสกุล หนองจ๊อม บวกหมื้อ ป่าข่อย ท่าหลุก 6 สุพรพรรณ มะลิวัลย์ เกจุรีย์ สันปูเลย ร่ำเปิง ขี้เหล็ก ตลาดขวัญ 7 อวยพร พิมพินันท์ อวยพร พิมพินันท์ศูนย์เชื่อมโยง

10 งานรักษาพยาบาลชุมชน ( HHC ) • นาย สมชาย ชื่นสุขอุรา • นาง พนิดา มั่นสาธิต • นาง ดวงเดือน คงงาม • นาง ศรีทุน ขาวแสง • นาง ไพรัตน์ เชวงชัยยง

11 การวางแผนการดูแลต่อเนื่อง การเตรียมผู้ป่วยก่อนจำหน่ายเพื่อการ ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน การเตรียมผู้ป่วยก่อนจำหน่ายเพื่อการ ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน - การเยี่ยมผู้ป่วยบนตึกเพื่อประสานการ ดูแลรักษาผู้ป่วย - การเยี่ยมผู้ป่วยในพื้นที่ - การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อดูแลต่อเนื่องในพื้นที่

12 ทีมสนับสนุนการดูแล ต่อเนื่อง • เตรียมประวัติการรักษาจาก โรงพยาบาลนครพิงค์ของผู้ป่วย ที่ ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง • เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุน ทีมเยี่ยมบ้าน • ประสานทีมสหวิชาชีพ

13 กลุ่มเป้าหมายในการดูแล สุขภาพที่บ้าน 1. กลุ่มตามระบบโรค - โรคติดต่อ (communicable disease, CD) - โรคไม่ติดต่อ (non-communicable disease, NCD) 2. กลุ่มบุคคล - ผู้สูงอายุ - แม่และเด็ก - ผู้พิการ หรืออวัยวะบางส่วนไม่ทำงาน

14 ระดับของการดูแลสุขภาพที่บ้าน 1. ระดับสุขภาพพื้นฐาน (Basic health Care) 2. ระดับป่วยหนัก (The intensive level) 3. ระยะพักฟื้น (The intermediate level)

15 ทีมสุขภาพ 1. แพทย์ 2. พยาบาล 3. นักกายภาพบำบัด / นักอาชีว บำบัด 4. นักโภชนาการ 5. เภสัชกร 6. นักสาธารณสุข / เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข 7. นักสังคมสงเคราะห์

16 การดูแลต่อเนื่อง 2 กรณี 1. ส่งต่อ เพื่อ Admit ต่อ ร. พ ชุมชน  ใบ Refer ไม่ผ่าน HHC 2. จำหน่ายกลับบ้าน แต่มีปัญหาต้องดุแล ต่อเนื่องต่อที่บ้าน ส่ง HHC - ในเขต อ. แม่ริม เขต รอยต่อ อ. ดอยสะเก็ด อ. แม่แตง อ. สันกำแพง อ. สันทราย อ. เมือง - นอกเขต ส่งต่อ ร. พ ชุมชนเยี่ยม โดย ผ่าน HHC ทุกอำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่


ดาวน์โหลด ppt แผนการดำเนินงาน ระยะสั้น ต้องผ่าน HA 2553 (II-8,II- 9.1,9.2,III) II-8 การเฝ้าระวังโรคและภัย สุขภาพ II-9.1 การจัดบริการสร้างเสริม สุขภาพสำหรับชุมชน II-9.2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google