งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

25/07/2006. การบูรณาการ HIV Care สู่งาน HA โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "25/07/2006. การบูรณาการ HIV Care สู่งาน HA โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 25/07/2006

2 การบูรณาการ HIV Care สู่งาน HA โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

3 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลขนาด 1,251 เตียง แม่ข่ายใน จ. อุบลราชธานี และเขต 14 โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ

4 เราจะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำ ด้านวิชาการ บริการและส่งเสริมสุขภาพ อย่างมีคุณภาพ เราจะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำ ด้านวิชาการ บริการและส่งเสริมสุขภาพ อย่างมีคุณภาพ วิสัยทัศน์

5 ให้บริการทางการแพทย์แบบองค์รวม เน้น ตติยภูมิ สนับสนุนบริการ ระดับปฐมภูมิและทุติย ภูมิ พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร ด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการ ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ให้บริการทางการแพทย์แบบองค์รวม เน้น ตติยภูมิ สนับสนุนบริการ ระดับปฐมภูมิและทุติย ภูมิ พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร ด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการ ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม

6 พัฒนาระบบบริหาร บริการ วิชาการ ทางการพยาบาล ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และส่งเสริมการดูแลระบบสุขภาพแบบองค์ รวม พัฒนาระบบบริหาร บริการ วิชาการ ทางการพยาบาล ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และส่งเสริมการดูแลระบบสุขภาพแบบองค์ รวม

7 1. พัฒนาบริการตติยภูมิระดับสูง (Center of Excellence) ด้านโรคหัวใจ โรคมะเร็ง และอุบัติเหตุ 2. พัฒนาระบบความปลอดภัย ภายใต้ระบบ บริหารความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพ 3. พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดูแลผู้ป่วย ในกลุ่มโรคระยะ เฉียบพลัน / วิกฤต และโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหา 4. พัฒนาระบบงานผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน 5. พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ ให้มีทักษะในงาน ที่รับผิดชอบ 6. บูรณการงานส่งเสริมสุขภาพให้กับทุก หน่วยงาน สอดแทรก อยู่ในงานประจำและเชื่อมโยงกับชุมชน

8 บริบทการดูแลผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ การดูแลแบบองค์รวม การดูแลโดยทีมสหวิชาชีพ การดูแลรักษาต่อเนื่อง   เวลา   สถานที่ ความปลอดภัยจากการใช้ยา   Anti TB   ยา OI   ยา ARV   ADR   Complication

9 การพัฒนาคุณภาพ 1. 1. การพัฒนาเพื่อบรรลุตามเป้าหมาย ( ตัวชี้วัด HIVQUAL-T)   QI   CQI 2. 2. พัฒนาเพื่อให้การดูแลรักษาได้ มาตรฐานและมีคุณภาพ   Clinical tracer ( การตามรอยคุณภาพ )   CQI Story

10 การพัฒนาคุณภาพ (2) 2. 2. พัฒนาเพื่อให้การดูแลรักษาได้ มาตรฐานและมีคุณภาพ ( ต่อ )   Best Practice ( ปฏิบัติการที่เป็นเลิศ )   นวัตกรรม   Innovation   Benchmarking

11 การพัฒนาคุณภาพ (3) 2. 2. พัฒนาเพื่อให้การดูแลรักษาได้ มาตรฐานและมีคุณภาพ ( ต่อ )   ความปลอดภัยผู้ป่วย (Patient Safety)   Medication error   กระบวนการทำงาน   การตอบสนองของภูมิต้านทาน (IRIS)   การเฝ้าระวัง Metabolic Syndrome จาก ARV   การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา

12 การพัฒนาคุณภาพ (4) 3. 3. การส่งเสริมสุขภาพ   การส่งเสริม ARV Adherence ≥ 95%   การ Empowerment ผู้ป่วยและ ผู้ดูแล   ก่อนรับยาต้านไวรัส   การติดตามหลังการรักษาด้วย ยาต้านไวรัส   Positive Prevention   การวางแผนเพื่อการมีชีวิตใน อนาคต ( เด็ก )

13 การพัฒนาคุณภาพ (5) 4. 4. การดูแลรักษาในระดับตติยภูมิ ที่ มี AIDS Expert   การรักษาเชื้อดื้อยา   การรักษาล้มเหลว   การรักษาภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง 5. 5. การค้นและวัดอัตราเหตุการณ์ไม่พึง ประสงค์โดยใช้ Trigger Tool

14


ดาวน์โหลด ppt 25/07/2006. การบูรณาการ HIV Care สู่งาน HA โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google