งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนา คุณภาพระบบ บริการ โรงพยาบาล จังหวัดแพร่ ปี 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนา คุณภาพระบบ บริการ โรงพยาบาล จังหวัดแพร่ ปี 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนา คุณภาพระบบ บริการ โรงพยาบาล จังหวัดแพร่ ปี 2554

2 2. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการ โรงพยาบาลให้ได้มาตรฐานคุณภาพ โรงพยาบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการ โรงพยาบาลให้ได้มาตรฐานคุณภาพ โรงพยาบาล เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และ ศักยภาพในการพัฒนาระบบบริการตาม มาตรฐานที่เกี่ยวข้องเหมาะสมตาม สถานการณ์ และบริบทของแต่ละหน่วย บริการ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และ ศักยภาพในการพัฒนาระบบบริการตาม มาตรฐานที่เกี่ยวข้องเหมาะสมตาม สถานการณ์ และบริบทของแต่ละหน่วย บริการ เสริมสร้างความร่วมมือและประสานงาน กันภายในหน่วยบริการและ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดแพร่ในรูปแบบ เครือข่ายและคณะกรรมการพัฒนา ระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับ เสริมสร้างความร่วมมือและประสานงาน กันภายในหน่วยบริการและ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดแพร่ในรูปแบบ เครือข่ายและคณะกรรมการพัฒนา ระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับ

3 3. เป้าหมาย ( ที่ โรงพยาบาลคาดหวัง ) 3.1 โรงพยาบาลแพร่, สอง 3.1 โรงพยาบาลแพร่, สอง รับรอง HA ต่อเนื่อง ( Re – accredit ) ภายใน ธันวาคม 2554 3.2 ร้องกวาง, ลอง, สูงเม่นขอ ICV ภายใน พฤศจิกายน 2554 มุ่งสู่ Accredit มุ่งสู่ Accredit 3.3 หนองม่วงไข่, วังชิ้น ขอ Accredit เดือน ตุลาคม 2554 3.4 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย ขอ Overall ภายใน พฤษภาคม 2554 พฤษภาคม 2554

4 เป้าหมายที่สปสช. กำหนดมาให้ในปี 2554 ก. พัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 2 รพร. เด่นชัย ภายใน ก. ค ง. พัฒนาและรับรอง HA ด้วยตนเอง รพ. หนอง ม่วงไข่ / วังชิ้น ภายใน ธันวาคม 2554 ฉ. พัฒนาต่อเนื่องในขั้น 2 เดิมด้วยระดับ คะแนนคุณภาพ (HA Overall Scoring ) รพ. สูงเม่น / ลอง / ร้องกวาง ภายใน กรกฎาคม 2554 ช. ธำรงการรับรอง HA โดยมี Good practice รพท. แพร่ ซ. รับรอง HA ต่อเนื่อง (Re – accredit ) รพ. สอง ภายใน ธันวาคม 2554

5 3.2 บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 3.2.1 คณะกรรมการทีมที่ปรึกษาพัฒนา คุณภาพโรงพยาบาล ระดับจังหวัด ( QRT หน่วยบริการโรงพยาบาล ) 3.2.2 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพงาน โรงพยาบาลเฉพาะด้าน จำนวน 9 คณะ ( ด้านเภสัชกรรม, ทันตกรรม, ห้องผ่าตัด, ห้องคลอด, ผู้ป่วยนอก, ผู้ป่วยใน, ห้อง ฉุกเฉิน, เทคนิคการแพทย์, รังสีเทคนิค ) 3.2.3 คณะกรรมการทีมนำเฉพาะด้าน ระดับจังหวัด

6 แผนการพัฒนาคุณภาพปี 2554 สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดแพร่ 1. สร้างทีมนำรุ่นใหม่ในองค์กร ( 6 Track ) 2. ปรับทัศนะคติใหม่ในการทำงานคุณภาพ ( งานคุณภาพแบบยืดหยุ่น และยั่งยืน ) เช่น HA Camp (Day Camp) SHA Camp 3. พัฒนาตามแนวทางมาตรฐานคุณภาพ โรงพยาบาล 6 Track4Domain 4. พัฒนาทีมงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล QRT อำเภอ / จังหวัด ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์เฉพาะด้าน 5. โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน 6.Re – Accreditation /Accredit ( เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ) ( ตามระยะเวลาแผนพัฒนางาน ของแต่ละโรงพยาบาล )

7 5. การประเมินผล 5.1 จากการมีแผนการตรวจเยี่ยมจาก สรพ. / HACC โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ 5.2 โรงพยาบาลได้รับการตรวจเยี่ยมของ สรพ./ HACC ตามแผนที่กำหนด 5.3 บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ การพัฒนาไปใช้ ในการพัฒนาระบบบริการ 5.4 มีเครือข่ายและคณะกรรมการพัฒนา ระบบบริการ สาธารณสุขทุกระดับ

8 6. ตัวชี้วัด โรงพยาบาลที่เข้าร่วม โครงการมีผลการตรวจ เยี่ยมผ่านเกณฑ์ ตามแผน ที่กำหนด

9 7. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2553 – 31 ธันวาคม 2554

10 8. แหล่งงบประมาณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ จำนวนเงิน 1,070,000 บาท จำนวนเงิน 1,070,000 บาท ( หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน ) ( หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน ) ใช้บริหารจัดการในภาพรวม ใช้บริหารจัดการในภาพรวม งบเงินบำรุงโรงพยาบาลตาม แผนปฏิบัติการของแต่ละ หน่วยงาน งบเงินบำรุงโรงพยาบาลตาม แผนปฏิบัติการของแต่ละ หน่วยงาน

11 9. งบประมาณที่ใช้..... กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภาพรวมจังหวัด การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภาพรวมจังหวัด พัฒนาศักยภาพทีมงานพัฒนา คุณภาพ QRT ทุกระดับ พัฒนาศักยภาพทีมงานพัฒนา คุณภาพ QRT ทุกระดับ พัฒนาศักยภาพทีมงานระดับ หน่วยงานของ พัฒนาศักยภาพทีมงานระดับ หน่วยงานของ รพ. หนองม่วงไข่ / รพ. วังชิ้น / เด่น ชัย รพ. หนองม่วงไข่ / รพ. วังชิ้น / เด่น ชัย ค่าตรวจเยี่ยมสำรวจ จาก สรพ. / HACC จำนวน 8 แห่ง ค่าตรวจเยี่ยมสำรวจ จาก สรพ. / HACC จำนวน 8 แห่ง

12 10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดแพร่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดแพร่

13 11. สิ่งที่ต้องการให้ HACC เชียงรายช่วยเหลือ เป็นทีมวิทยากรให้ความรู้ในส่วน ขาดที่จังหวัดต้องการเช่นการทำแบบ ประเมิน SA2011 เป็นทีมวิทยากรให้ความรู้ในส่วน ขาดที่จังหวัดต้องการเช่นการทำแบบ ประเมิน SA2011 เป็นทีมผู้ให้คำปรึกษาแก่รพ. ไป เยี่ยมเยียนกันบ้างและให้ความ ช่วยเหลือเช่นระบบเอกสารคุณภาพ วิธีการตอบแบบประเมิน เป็นทีมผู้ให้คำปรึกษาแก่รพ. ไป เยี่ยมเยียนกันบ้างและให้ความ ช่วยเหลือเช่นระบบเอกสารคุณภาพ วิธีการตอบแบบประเมิน HACC ประสานกับสรพ. ให้เข้าใจใน ทิศทางเดียวกัน และตัวแทนในการ ต่อรองกับ สปสช. ให้ได้ HACC ประสานกับสรพ. ให้เข้าใจใน ทิศทางเดียวกัน และตัวแทนในการ ต่อรองกับ สปสช. ให้ได้

14 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนา คุณภาพระบบ บริการ โรงพยาบาล จังหวัดแพร่ ปี 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google