งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนปฏิบัติการพัฒนา เครือข่ายคุณภาพ บริการจังหวัดพะเยา ปี 2554 8 March 2011.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนปฏิบัติการพัฒนา เครือข่ายคุณภาพ บริการจังหวัดพะเยา ปี 2554 8 March 2011."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนปฏิบัติการพัฒนา เครือข่ายคุณภาพ บริการจังหวัดพะเยา ปี 2554 8 March 2011

2 ระดับการพัฒนาใน เครือข่ายจังหวัดพะเยา ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ 3 ร. พ พะเยา, ร. พ เชียงคำ ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ 2 ร. พ ดอกคำใต้ ร. พ แม่ใจ ร. พ จุน ร. พ เชียงม่วน ร. พ ปง

3 เป้าหมายการพัฒนาใน เครือข่ายจังหวัดพะเยา ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ 3 ใน ปี 2554 จำนวน 2 โรง ( ร. พ ปง, ร. พ จุน ) ในปี 2555 จำนวน 3 โรง ( ร. พ เชียงม่วน ร. พ ดอกคำใต้, ร. พ แม่ใจ ) ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ ระดับ 3 รอบ 3 จำนวน 2 โรง ( ร. พ พะเยา, ร. พ เชียงคำ )

4 แผนปฏิบัติการปี 2554 จัดตั้งคณะกรรมการ QRT จังหวัด พะเยา ( มี. ค. 2554) ประชุม วิเคราะห์สถานการณ์ พัฒนาคุณภาพ ในแต่ละ สถาน บริการ จุดแข็ง จุดอ่อน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ วางแผนพัฒนาร่วมกัน ( มี. ค.- เม. ย. 2554) เพิ่มศักยภาพ FA, เพิ่ม FA ภายใน จังหวัด ( พ. ค 2554) จัดทีมพี่เลี้ยง จาก รพ. พะเยา และ รพ. เชียงคำ เป็นที่ ปรึกษาให้แก่ รพ. ชุมชน และ External Survey ( เม. ย. – มิ. ย 2554)

5 แผนปฏิบัติการปี 2554 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ภาพรวม ผลการ External Survey ( มิ. ย – ก. ค 2554 ) เสนอคณะกรรมการ QRT เชิญวิทยากร HACC เชียงราย วางแผน / ให้ความรู้ ใหม่, การเขียนแบบประเมินตนเอง Overall ( ส. ค 2554) ร. พ ระดับ 2 ขอรับการประเมิน จากสรพ. ปี 2554, /2555 ร. พ พะเยา ร. พ เชียงคำ ขอรับ การประเมินรอบ 3 ปี 2555

6 แผนปฏิบัติการปี 2554 ของบจาก สปสช. หมวด พัฒนา และรับรองคุณภาพภายในเครือข่าย ( ธ. ค 2554 ) เพื่อใช้ดำเนินการปี 2555 มหกรรมคุณภาพ เครือข่ายจังหวัด พะเยา ( ก. พ 2555 ) KM, มหกรรมความเสี่ยง, มหกรรม IC, มหกรรมยา ( รอหารือในทีม )

7 สิ่งที่ต้องการความ ช่วยเหลือ HACC วิทยากรความรู้ ใหม่ / ผู้วิพากษ์ ผลงานคุณภาพ การเขียนแบบประเมินตนเอง การเข้าประเมินเตรียมความพร้อม แต่ละร. พ

8 คณะกรรมการพัฒนา คุณภาพจังหวัดพะเยา พญ. อารีย์สสจ. พะเยา ที่ปรึกษา นพ. เธียรชัยรพ. พะเยา ที่ปรึกษา นพ. ไชยนันท์รพ. เชียงคำ ที่ปรึกษา

9 รายชื่อหน่วยงาน ตำแหน่ง นพ. จรัลรพ. เชียงคำ ประธาน พญ. กนกรสรพ. พะเยา รองประธาน ทพญ. อิ่มเอิบรพ. ดอกคำใต้ รองประธาน นพ. สมภพรพ. เชียงม่วน รองประธาน ทพญ. วิศรณีรพ. ปงรอง ประธาน

10 รายชื่อหน่วยงาน ตำแหน่ง ทพญ. อุไรวรรณรพ. พะเยา กรรมการ ภญ. เสาวคนธ์ รพ. พะเยา กรรมการ น. ส. ปนัดดา รพ. พะเยา กรรมการ นางปทุมพร รพ. พะเยา กรรมการ นางสุรงค์พิมล รพ. พะเยา กรรมการ นางพชรพรรณ รพ. พะเยา กรรมการ

11 รายชื่อหน่วยงาน ตำแหน่ง ทพญ. สุภลักษณ์รพ. แม่ใจ กรรมการ จสต. หญิง กัตติการพ. แม่ใจ กรรมการ ภญ. มัทนารพ. เชียงม่วน กรรมการ นางนุกูลรพ. เชียงม่วน กรรมการ นางนันทิยารพ. เชียงม่วน กรรมการ น. ส. อมรรัตน์รพ. ดอกคำใต้ กรรมการ นางอรุณีรพ. ดอกคำใต้ กรรมการ

12 รายชื่อหน่วยงาน ตำแหน่ง นางผ่องศรีรพ. ปง กรรมการ ภก. ปริญญารพ. ปง กรรมการ น. ส. ฐานิตรรพ. ปง กรรมการ นายสราวุธรพ. ปง กรรมการ ตัวแทนร. พ เชียงคำ ร. พ จุน กรรมการ

13 รายชื่อหน่วยงาน ตำแหน่ง นางญาณีรพ. เชียงคำ เลขาฯ นางอรวรรณรพ. พะเยา เลขาฯ นางศุรีย์พรสสจ. พะเยาเลขาฯ

14


ดาวน์โหลด ppt แผนปฏิบัติการพัฒนา เครือข่ายคุณภาพ บริการจังหวัดพะเยา ปี 2554 8 March 2011.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google