งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โรงพยาบาลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2 วิสัยทัศน์ ประทับใจบริการ มีมาตรฐานการรักษา พัฒนาร่วมกับชุมชน

3 พันธกิจ โรงพยาบาลขุนยวมจะให้บริการ โดยการส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และ ฟื้นฟูสภาพให้ครอบคลุมองค์รวม เน้นความปลอดภัย และให้ชุมชนมีส่วนร่วม

4 โครงสร้าง งานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลขุนยวม ประกอบด้วย
โครงสร้าง งานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลขุนยวม ประกอบด้วย กรรมการบริหารโรงพยาบาลขุนยวม ทีมนำพัฒนาคุณภาพ ทีมนำทางคลินิก 7 ทีม RM PCT IC IM ENV HRD HPH หน่วยงานย่อย 21 หน่วยงาน

5 - ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล บันไดขั้นที่ 1
ผลการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลขุนยวม - ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล บันไดขั้นที่ 1 เมื่อวันที่ มีนาคม 2548

6 - ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล บันไดขั้นที่ 2
ผลการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลขุนยวม - ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล บันไดขั้นที่ 2 เมื่อวันที่ มีนาคม 2550

7 ผลการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลขุนยวม
ตอบรับโครงการ การเยี่ยมเพื่อรับรู้ และเรียนรู้คุณภาพสำหรับโรงพยาบาล ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2552

8 ผลการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลขุนยวม
- ผลการประเมินคะแนน ครั้งที่ 1 วันที่ 22 เมษายน Overall scoring = 2.4 ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลบันไดขั้นที่ 2 ระยะเวลาการรับรอง 25 มิถุนายน 24 มิถุนายน 2553

9 ผลการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลขุนยวม
- ผลการประเมินคะแนน ครั้งที่ 2 วันที่ 17 มีนาคม Overall scoring = 2.8 ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลบันไดขั้นที่ 2 ระยะเวลาการรับรอง 30 กรกฎาคม 29 กรกฎาคม

10 ผลการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลขุนยวม
- เข้าเกณฑ์ กลุ่ม 2 ข้อ จ. พัฒนาและรับรอง HA ด้วยตนเอง สปสช.สนับสนุนงบประมาณ 335,000.-บาท

11 แผนพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ลำดับ กิจกรรม กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค 1 ประกาศนโยบายมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพเพื่อรับรอง HAให้ผ่านภายใน ธค 54 2 ศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพรพ.ปาย 3 กิจกรรมเสริมพลัง เพิ่มพูนความรู้ สู่เส้นทางการรับรองคุณภาพ 4 รวบรวมเอกสารต่างๆส่งให้ HACC CRH และ สรพ. 5 เตรียมรับการประเมิน Over all จากทีม HACC CRH

12 แผนพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ลำดับ กิจกรรม กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค 6 ทีมนำระดับคลินิกทุกทีม หน่วยงานย่อย รวบรวมผลการดำเนินงานและเอกสาร ตามรูปธรรม 5 7 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ /เรื่องเล่าจากงานพัฒนาคุณภาพทุกเดือน 8 ส่ง Good Practice ของรพ. เข้าร่วมกิจกรรมระดับจังหวัด/เขต 9 ซ้อมเยี่ยม Internal Survey โดยรพ.ปายเป็นพี่เลี้ยง 10 ขอรับการ Pre-survey จากสรพ.

13 แผนพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ลำดับ กิจกรรม กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค 11 ขอ Accreditation

14 ปัญหาการดำเนินงานที่ผ่านมา
1. ผู้ให้บริการ - การโยกย้าย เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงาน - มีจำนวนน้อย มีภาระงานประจำมาก - ต้องหมุนเวียนปฏิบัติงาน ขาดความต่อเนื่อง

15 ปัญหาการดำเนินงานที่ผ่านมา
2 . ผู้รับบริการ - ความคาดหวังของผู้รับบริการ - ข้อร้องเรียนบริการจากผู้รับบริการ ส่งผลให้ผู้รับบริการท้อแท้ ขาดกำลังใจในการปฏิบัติงาน

16 ปัญหาการดำเนินงานที่ผ่านมา
3. อื่นๆ - ระบบการประสานงานคุณภาพ - ทีมพี่เลี้ยง การกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง - การประเมินคุณภาพจากหลายสถาบัน

17 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google