งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน. วิสัยทัศน์ ประทับใจบริการ มีมาตรฐานการรักษา พัฒนาร่วมกับชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน. วิสัยทัศน์ ประทับใจบริการ มีมาตรฐานการรักษา พัฒนาร่วมกับชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2 วิสัยทัศน์ ประทับใจบริการ มีมาตรฐานการรักษา พัฒนาร่วมกับชุมชน

3 พันธกิจ โรงพยาบาลขุนยวมจะ ให้บริการ โดยการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และ ฟื้นฟูสภาพให้ครอบคลุมองค์ รวม เน้นความปลอดภัย และให้ชุมชนมีส่วนร่วม

4 โครงสร้าง งานพัฒนา คุณภาพ โรงพยาบาลขุนยวม ประกอบด้วย 1. กรรมการบริหาร โรงพยาบาลขุนยวม 2. ทีมนำพัฒนาคุณภาพ  ทีมนำทางคลินิก 7 ทีม RM PCT IC IM ENV HRD HPH 4. หน่วยงานย่อย 21 หน่วยงาน

5 ผลการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลขุนยวม - ผ่านการรับรองคุณภาพ โรงพยาบาล บันไดขั้นที่ 1 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2548

6 ผลการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลขุนยวม - ผ่านการรับรองคุณภาพ โรงพยาบาล บันไดขั้นที่ 2 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2550

7 ผลการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลขุนยวม - ตอบรับโครงการ การเยี่ยม เพื่อรับรู้ และเรียนรู้ คุณภาพสำหรับโรงพยาบาล ในระบบหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ ปี 2552

8 ผลการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลขุนยวม - ผลการประเมินคะแนน ครั้งที่ 1 วันที่ 22 เมษายน 2552 Overall scoring = 2.4 - ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล บันไดขั้นที่ 2 ระยะเวลาการรับรอง 25 มิถุนายน 2552 - 24 มิถุนายน 2553

9 ผลการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลขุนยวม - ผลการประเมินคะแนน ครั้งที่ 2 วันที่ 17 มีนาคม 2553 Overall scoring = 2.8 - ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล บันไดขั้นที่ 2 ระยะเวลาการรับรอง 30 กรกฎาคม 2553 - 29 กรกฎาคม 2554

10 ผลการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลขุนยวม - เข้าเกณฑ์ กลุ่ม 2 ข้อ จ. พัฒนาและรับรอง HA ด้วย ตนเอง สปสช. สนับสนุนงบประมาณ 335,000.- บาท

11 แผนพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ลำดับกิจกรรมกพกพ มี ค เม ย พคพค มิ ย กคกค สคสค กยกย ตคตค พยพย ธคธค 1 ประกาศนโยบายมุ่งมั่นพัฒนา คุณภาพเพื่อรับรอง HA ให้ผ่าน ภายใน ธค 54 2 ศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพรพ. ปาย 3 กิจกรรมเสริมพลัง เพิ่มพูน ความรู้ สู่เส้นทางการรับรอง คุณภาพ 4 รวบรวมเอกสารต่างๆส่งให้ HACC CRH และ สรพ. 5 เตรียมรับการประเมิน Over all จากทีม HACC CRH

12 แผนพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ลำดั บ กิจกรรมกพกพ มี ค เม ย พคพค มิ ย กคกค สคสค กยกย ตคตค พยพย ธคธค 6 ทีมนำระดับคลินิกทุกทีม หน่วยงานย่อย รวบรวมผลการ ดำเนินงานและเอกสาร ตาม รูปธรรม 5 7 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / เรื่อง เล่าจากงานพัฒนาคุณภาพทุก เดือน 8 ส่ง Good Practice ของรพ. เข้าร่วมกิจกรรมระดับจังหวัด / เขต 9 ซ้อมเยี่ยม Internal Survey โดยรพ. ปายเป็นพี่เลี้ยง 10 ขอรับการ Pre-survey จาก สรพ.

13 แผนพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ลำดั บ กิจกรรมกพกพ มี ค เม ย พคพค มิ ย กคกค สคสค กยกย ตคตค พยพย ธคธค 11 ขอ Accreditation

14 ปัญหาการดำเนินงานที่ผ่านมา 1. ผู้ให้บริการ - การโยกย้าย เปลี่ยนแปลง ผู้รับผิดชอบงาน - มีจำนวนน้อย มีภาระงาน ประจำมาก - ต้องหมุนเวียนปฏิบัติงาน ขาดความต่อเนื่อง

15 ปัญหาการดำเนินงานที่ผ่านมา 2. ผู้รับบริการ - ความคาดหวังของ ผู้รับบริการ - ข้อร้องเรียนบริการจาก ผู้รับบริการ ส่งผลให้ผู้รับบริการ ท้อแท้ ขาดกำลังใจในการ ปฏิบัติงาน

16 ปัญหาการดำเนินงานที่ผ่านมา 3. อื่นๆ - ระบบการประสานงาน คุณภาพ - ทีมพี่เลี้ยง การกระตุ้น อย่างต่อเนื่อง - การประเมินคุณภาพจาก หลายสถาบัน

17 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน. วิสัยทัศน์ ประทับใจบริการ มีมาตรฐานการรักษา พัฒนาร่วมกับชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google