งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสบการณ์และวิธีการจัดการความรู้ ในงานบริการพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสบการณ์และวิธีการจัดการความรู้ ในงานบริการพยาบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสบการณ์และวิธีการจัดการความรู้ ในงานบริการพยาบาล
นางศิริพร มงคลถาวรชัย 12 มีนาคม 2556 ห้องประชุมมิตรภาพบำบัด

2 ความสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น แผนปฏิบัติราชการคณะแพทยศาสตร์

3 สภาการพยาบาล หมวดที่ 1 มาตรฐานการบริหารองค์กร การพยาบาลและผดุงครรภ์ มาตรฐานที่ 4 ระบบการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ข้อกำหนดที่ 4.4 มีการจัดการความรู้และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

4 การจัดการความรู้ กำหนดแผนการจัดการความรู้ในแผนแม่บทขององค์กร
จัดระบบ และกลไกการดำเนินการภายในและระหว่างองค์กร มีระบบการจัดเก็บองค์ความรู้ขององค์กรและการนำมาใช้

5 ประสบการณ์และวิธีการจัดการความรู้ ในงานบริการพยาบาล
ประกาศนโยบายให้นำ KM มาใช้ในการพัฒนางาน

6 KM และ สู่ความเป็นเลิศ

7 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
การให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ ประโยชน์ เทคนิคต่างๆ สุนทรียสนทนา Story telling

8 การจัดระบบการจัดการความรู้
CoP กลุ่มโรค มะเร็งท่อน้ำดี ไต หลอดเลือดสมอง มะเร็งเต้านม เบาหวานและความดันโลหิตสูง ตับ

9 การให้ยาเคมีบำบัด การดูแลผู้ที่มีปวด แผลกดทับ พลัดตกหกล้ม ผู้สูงอายุ
CoP การดูแล การให้ยาเคมีบำบัด การดูแลผู้ที่มีปวด แผลกดทับ พลัดตกหกล้ม ผู้สูงอายุ การบริหารยา การดูแลระยะสุดท้าย warning signs

10 ประสานการทำงาน มอบหมายผู้รับผิดชอบ (นักปฏิบัติ)
มอบหมายผู้ประสานงาน(ธุรการ)

11 ระบบติดตามประเมินผล ให้มีส่วนร่วมกำหนดวิธีการและระยะเวลา

12 จัดเวทีเผยแพร่ เวทีย่อย เวทีกลาง

13 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกบริการ 2.เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกบริการ 3.เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 1 จำนวนแนวปฏิบัติหรือ Best practice 2 จำนวน CoPs และสมาชิก 3 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 80 %

14 โครงการ KM ปี 2555 ครั้งที่ วันที่จัด ประเด็น 1 27 กพ
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 2 19 มีค การพิทักษ์สิทธิ์ 3 9 เมย Pre-arrest signs 4 30 เมย การตัดสินใจเชิงจริยธรรมทางการพยาบาล 5 14 พค พลัดตกหกล้ม 6 11 มิย ระบบบริหารยา 7 25 มิย การดูแลระยะสุดท้าย 8 9 กค การดูแลผู้ป่วยที่มีการรับรู้สติเปลี่ยนแปลง 9 23 กค สื่ออย่างไรให้เข้าใจทั้งทีม 10 6 สค การประเมินการเคลื่อนไหว

15 CoP pain

16 CoP pain เผยแพร่ HA Forum

17 Pressure sore for… sharing
KM Forum ครั้งที่ 5/2554 พันธกิจด้านการรักษาพยาบาลหัวข้อ Pressure sore for ...Sharing

18 CoP แผลกดทับ

19 บทเรียนรู้ ถ่ายทอดสิ่งดี ประสบการณ์ผ่านเรื่องเล่า
เรื่องประทับใจที่อยากบอก ความรู้สึกไว้วางใจ ต่อยอดแบบอย่างดีดี

20 ดอกไม้… ดอกไม้จะบาน….บริสุทธิ์กล้าหาญ จะบานในใจ…สีขาว หนุ่มสาวจะใฝ่ แน่วแน่แก้ไข จุดไฟศรัทธา เรียนรู้ต่อสู้มายา ก้าวไปข้างหน้า เพื่อหามวลชน ชีวิต อุทิศ ยอมทน มุ่งมั่นฝึกฝนเพื่อผลประชา ดอกไม้ งามให้คุณค่า จงบานช้าช้า แต่ว่ายั่งยืน ที่นี่และที่อื่นอื่น ดอกไม้สดชื่น ยื่นให้มวลชน


ดาวน์โหลด ppt ประสบการณ์และวิธีการจัดการความรู้ ในงานบริการพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google