งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสบการณ์และวิธีการ จัดการความรู้ ในงานบริการพยาบาล นางศิริพร มงคลถาวรชัย 12 มีนาคม 2556 ห้องประชุมมิตรภาพบำบัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสบการณ์และวิธีการ จัดการความรู้ ในงานบริการพยาบาล นางศิริพร มงคลถาวรชัย 12 มีนาคม 2556 ห้องประชุมมิตรภาพบำบัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสบการณ์และวิธีการ จัดการความรู้ ในงานบริการพยาบาล นางศิริพร มงคลถาวรชัย 12 มีนาคม 2556 ห้องประชุมมิตรภาพบำบัด

2 ความสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 11 ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แผนปฏิบัติราชการคณะ แพทยศาสตร์

3 สภาการพยาบาล หมวดที่ 1 มาตรฐานการบริหารองค์กร การ พยาบาลและผดุงครรภ์ มาตรฐานที่ 4 ระบบการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ข้อกำหนดที่ 4.4 มีการจัดการความรู้และพัฒนาคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง

4 การจัดการความรู้ 1. กำหนดแผนการจัดการความรู้ใน แผนแม่บทขององค์กร 2. จัดระบบ และกลไกการดำเนินการ ภายในและระหว่างองค์กร 3. มีระบบการจัดเก็บองค์ความรู้ของ องค์กรและการนำมาใช้

5 ประสบการณ์และวิธีการ จัดการความรู้ ในงานบริการพยาบาล 1. ประกาศนโยบายให้นำ KM มา ใช้ในการพัฒนางาน

6 6 KM และ สู่ความเป็นเลิศ

7 2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร – การให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ ประโยชน์ – เทคนิคต่างๆ สุนทรียสนทนา Story telling

8 3. การจัดระบบการจัดการความรู้ CoP กลุ่มโรค มะเร็งท่อน้ำดี ไต หลอดเลือดสมอง มะเร็งเต้านม เบาหวานและความดันโลหิต สูง ตับ

9 CoP การดูแล การให้ยาเคมีบำบัด การดูแลผู้ที่มีปวด แผลกดทับ พลัดตกหกล้ม ผู้สูงอายุ การบริหารยา การดูแลระยะสุดท้าย warning signs

10 4. ประสานการทำงาน – มอบหมายผู้รับผิดชอบ ( นักปฏิบัติ ) – มอบหมายผู้ประสานงาน ( ธุรการ )

11 5. ระบบติดตามประเมินผล ให้มีส่วนร่วมกำหนดวิธีการ และระยะเวลา

12 6. จัดเวทีเผยแพร่ เวทีย่อย เวทีกลาง

13 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คุณภาพการปฏิบัติการ พยาบาล 1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติการ พยาบาลทางคลินิกบริการ 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการ พยาบาลทางคลินิกบริการ 3. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 1 จำนวนแนวปฏิบัติหรือ Best practice 2 จำนวน CoPs และสมาชิก 3 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่า 80 % 13

14 โครงการ KM ปี 2555 ครั้ง ที่ วันที่จัดประเด็น 1 27 กพการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 2 19 มีคการพิทักษ์สิทธิ์ 3 9 เมย Pre-arrest signs 4 30 เมยการตัดสินใจเชิงจริยธรรมทางการพยาบาล 5 14 พคพลัดตกหกล้ม 6 11 มิยระบบบริหารยา 7 25 มิยการดูแลระยะสุดท้าย 8 9 กคการดูแลผู้ป่วยที่มีการรับรู้สติเปลี่ยนแปลง 9 23 กคสื่ออย่างไรให้เข้าใจทั้งทีม 10 6 สคการประเมินการเคลื่อนไหว

15 CoP pain

16 CoP pain เผยแพร่ HA Forum

17 KM Forum ครั้งที่ 5/2554 พันธกิจ ด้านการรักษาพยาบาลหัวข้อ Pressure sore for...Sharing

18 CoP แผลกดทับ

19 บทเรียนรู้ ถ่ายทอดสิ่งดี ประสบการณ์ผ่าน เรื่องเล่า เรื่องประทับใจที่อยากบอก ความรู้สึกไว้วางใจ ต่อยอดแบบอย่างดีดี

20 ดอกไม้ … ดอกไม้จะบาน …. บริสุทธิ์กล้า หาญ จะบานในใจ … สีขาว หนุ่มสาวจะใฝ่ แน่วแน่แก้ไข จุดไฟศรัทธา เรียนรู้ต่อสู้ มายา ก้าวไปข้างหน้า เพื่อหามวลชน ชีวิต อุทิศ ยอมทน มุ่งมั่นฝึกฝนเพื่อผล ประชา ดอกไม้ งามให้คุณค่า จงบานช้า ช้า แต่ว่ายั่งยืน ที่นี่และที่อื่นอื่น ดอกไม้ สดชื่น ยื่นให้มวลชน


ดาวน์โหลด ppt ประสบการณ์และวิธีการ จัดการความรู้ ในงานบริการพยาบาล นางศิริพร มงคลถาวรชัย 12 มีนาคม 2556 ห้องประชุมมิตรภาพบำบัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google