งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมทันต สุขภาพในคลินิกเด็กดีของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล และการเสริมสร้าง พลังชุมชนในการสร้างเสริมทันตสุขภาพ เด็กปฐมวัย ทิพาพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมทันต สุขภาพในคลินิกเด็กดีของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล และการเสริมสร้าง พลังชุมชนในการสร้างเสริมทันตสุขภาพ เด็กปฐมวัย ทิพาพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมทันต สุขภาพในคลินิกเด็กดีของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล และการเสริมสร้าง พลังชุมชนในการสร้างเสริมทันตสุขภาพ เด็กปฐมวัย ทิพาพร เสถียรศักดิ์พงศ์ Development of a Dental Health Promotion Program in Well Baby Clinic District Health Promotion Hospitals, and community empowerment.

2 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างเสริม ทันตสุขภาพในคลินิกเด็กดีของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล เพื่อเสริมสร้างพลังชุมชนในการ สร้างเสริมทันตสุขภาพเด็ก ปฐมวัย

3 วัตถุประสงค์เฉพาะปีที่ 1 (2555) เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการใช้ สร้างเสริมทันตสุขภาพในคลินิก เด็กดีของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล

4 . ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ พหุภาคีร่วมกันวางแผนการทำงาน จัดทำ สื่อ เก็บข้อมูลและสรุปผลงานจนเกิด เครือข่ายการทำงานสร้างเสริมทันต สุขภาพในคลินิกเด็กดี สื่อสร้างเสริมทันตสุขภาพที่ใช้ลดความ เสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุของเด็กปฐมวัย ในคลินิกเด็กดี ใช้พลังชุมชนในการแก้ปัญหาทันต สุขภาพในเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยมีฟันผุลดลง

5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบข้อมูล สภาวะทันตสุขภาพและพฤติกรรม เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างเสริมทันต สุขภาพ เป็นเอกสารคู่มือการสร้าง เสริมทันตสุขภาพเด็กอายุ 6-36 เดือน ที่มีรูปสีประกอบ

6 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ ข้อมูลสภาวะทันตสุขภาพและ พฤติกรรม 1. check list พฤติกรรมทันตสุขภาพของ เด็กและผู้ปกครอง ใช้สอบถาม ผู้ปกครอง ประกอบด้วย ปัจจัยเด็ก ปัจจัยบิดา - มารดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก ปัจจัยครอบครัว การเลี้ยงดูเด็ก พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็ก

7 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ ข้อมูลสภาวะทันตสุขภาพและ พฤติกรรม 2. แบบบันทึกภาวะทันตสุขภาพเด็ก ได้แก่ ดัชนีฟันผุ ถอน อุด แผ่นคราบฟัน 3. แบบบันทึกภาวะทันตสุขภาพแม่ / พ่อ หรือผู้ปกครอง

8 วิธีดำเนินการ กำหนดประชากรที่ใช้ศึกษาคือ ผู้ปกครองของเด็กที่มีอายุ 6 - 24 เดือนที่พาเด็กมารับบริการที่คลินิก เด็กดี การกำหนดพื้นที่ดำเนินการวิจัย คลินิกเด็กดี ของศูนย์อนามัยเขต 10 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีก 10 แห่ง 5 แห่งมีเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 5 แห่งไม่มีเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

9 กิจกรรมปี 2555 ประสานการดำเนินการวิจัยกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ประชุมออกแบบเครื่องมือที่จะใช้ในการ สำรวจ และสื่อสร้างเสริมทันตสุขภาพ 3 ครั้ง จัดทำแบบสอบถาม จัดทำคู่มือแม่ดูแลฟันลูก ปรับมาตรฐานผู้สำรวจ ประชุมชี้แจงวิธีดำเนินการ จัดทำรายงานครั้งที่ 1

10 แผนการดำเนินงานในปี 2555 กิจกรรม พ. ศ. 2554 พ. ศ. 2555 ตคตค พยพย ธคธค มคมค กพกพ มี ค เม ย พคพค มิ ย กคกค สคสค กยกย 1. ขออนุมัติ คณะกรรมการ จริยธรรม 2. ประสาน / สนันสนุน การดำเนินงาน

11 แผนการดำเนินงานในปี 2555 กิจกรรม พ. ศ. 2554 พ. ศ. 2555 ตคตค พยพย ธคมคมค กพกพ มี ค เม ย พคพค มิ ย กคกค สคสค กยกย 3. จัดทำคู่มือแม่ดูแลฟัน ลูก และแบบสอบถาม 4. ประชุมคณะทำงาน 5. พิมพ์คู่มือแม่ดูแลฟัน ลูก และแบบสอบถาม 6. ปรับมาตรฐานผู้สำรวจ

12 งบประมาณ ปี 2555 ขอ 385,000/585,000 บาท

13 แผนการใช้งบประมาณ เดือนแผนกิจกรรมแผน งบประมาณ ธ. ค.-54 จัดทำโครงการเสนอคณะกรรมการจริยธรรม ม. ค.-55 ประชุมคณะทำงาน 10000 ก. พ.-55 มี. ค.-55 ประชุมคณะทำงาน 120000 เม. ย.-55 สนับสนุนการดำเนินงาน พ. ค.-55 ประชุมคณะทำงาน 120000 มิ. ย.-55 พิมพ์คู่มือแม่ดูแลฟันลูก / แบบสัมภาษณ์ 100000 ก. ค.-55 ปรับมาตรฐานผู้สำรวจ 120000 ส. ค.-55 ตอบแทนที่ปรึกษา / 30000 ก. ย.-55 จัดทำรายงาน 500 รวม 500500

14 การสนับสนุนที่ต้องการ ผู้จดบันทึกการประชุม / ทำรายงานการ ประชุม ผู้ประสานงาน ผู้ปรับมาตรฐานผู้สำรวจ เครื่องมือตรวจ ผู้ช่วยทันตแพทย์ การเงิน เจ้าหน้าที่โสตฯ ( ออกแบบ ถ่ายรูป บันทึกเสียง ) เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน พิธีกร

15 อุปสรรคที่คาดว่าจะเกิด งบประมาณ (385000- 585000)/ สิ่งสนับสนุน คน เวลา การบริหารจัดการ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมทันต สุขภาพในคลินิกเด็กดีของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล และการเสริมสร้าง พลังชุมชนในการสร้างเสริมทันตสุขภาพ เด็กปฐมวัย ทิพาพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google