งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 กำหนดงานพัฒนาคุณภาพที่จะสร้างระบบ ช่วยกันในเครือข่าย  กรรมการพัฒนาระดับจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " กำหนดงานพัฒนาคุณภาพที่จะสร้างระบบ ช่วยกันในเครือข่าย  กรรมการพัฒนาระดับจังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  กำหนดงานพัฒนาคุณภาพที่จะสร้างระบบ ช่วยกันในเครือข่าย  กรรมการพัฒนาระดับจังหวัด

3  ธำรงการรับรอง HA 1 แห่ง : ปัว  HA ขั้นที่ 2 จำนวน 14 แห่ง  ผ่านการรับรอง HA แต่ หมดอายุการรับรองเกิน 2 ปี จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ น่าน เวียงสา และเชียง กลาง  เตรียม accredit ในปี 2554 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ท่าวังผา บ้านหลวง ทุ่งช้าง  ธำรงขั้นที่ 2 อีก 8 แห่ง ได้แก่ เฉลิมพระเกียรติ บ่อ เกลือ สองแคว สันติสุข แม่จริม นาน้อย นาหมื่น ค่ายสุริยพงษ์ ( กลาโหม )

4 จัดประชุม เครือข่ายคุณภาพ รพ.15 แห่ง ส่งจนท. เข้าอบรมหลักสูตรการ เป็นผู้เยี่ยมสำรวจภายในโดย สรพ. 6 คน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ จังหวัด “ นำเสนอเรื่องเล่าการ บริการด้วยหัวใจฯ และผลงาน เด่น 10 เรื่อง ” สนับสนุนให้เข้าร่วมประชุม วิชาการ HA regional Forum ครั้งที่ 11 จ. เชียงใหม่ จัดประชุมฝึกการเป็นผู้เยี่ยม สำรวจของทีมเยี่ยมสำรวจของ รพ. เครือข่าย จัดประชุมตามโครงการ สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการ ด้วยหัวใจฯ สู่งานมิตรภาพบำบัด

5  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มิตรภาพบำบัด 3 ครั้ง มี. ค.- พ. ค.54  เยี่ยมสำรวจภายในรพ. ที่ พร้อมรับรอง 1 แห่ง ก. พ.54  เยี่ยมเรียนรู้รพ. ที่ผ่านรพ. HA 1 แห่ง เม. ย.54  จัดงานมหกรรมคุณภาพระดับ จังหวัด 1 ครั้ง มิ. ย.54  สรพ. ตรวจรับรองในรพ. ที่ พร้อม 1 แห่ง มิ. ย.54

6

7 แผนพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลด้วยระบบพี่เลี้ยง ( Quality learning network )

8

9

10 กิจกรรมในรพ. ขั้น 2 ต. ค. 53 พ. ย. 53 ธ. ค. 53 ม. ค. 54 ก. พ. 54 มี. ค. 54 เม. ย. 54 พ. ค. 54 มิ. ย. 54 ก. ค. 54 ส. ค. 54 ก. ย. 54 1. ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน / งานทีมคร่อม รับทราบโครงการ 2. อบรมวิเคราะห์องค์กรสู่การพัฒนา คุณภาพรพ. 3. กิจกรรมพัฒนาเพื่อรักษามาตรฐาน 3.1 ปรับปรุง Hospital Profile 3.2 หน่วยงาน + ทีมคร่อมสายงาน ปรับปรุง Service Profile 3.3 พัฒนาหน่วยงานตาม Overall scoring 3.4 ให้ทุกหน่วยงานจัดทำ CQI เรื่อง ใหม่หน่วยงานละ 1 เรื่อง 3.5 หน่วยงานทบทวน 12 กิจกรรมอย่าง ต่อเนื่องสม่ำเสมอ 3.6 หน่วยงานเก็บรวบรวมข้อมูลความ เสี่ยงจาก Trigger Tool อย่างต่อเนื่อง และหาแนวทางแก้ไข    

11 กิจกรรมในรพ. ขั้น 2 ต.ค.53ต.ค.53 พ. ย. 53 ธ. ค. 53 ม. ค. 54 ก. พ. 54 มี. ค. 54 เม. ย. 54 พ. ค. 54 มิ. ย. 54 ก. ค. 54 ส. ค. 54 ก. ย. 54 4. ประชาสัมพันธ์โครงการให้ทุกคน ทราบและขอความร่วมมือ 5. ทีม FA ติดตามความก้าวหน้าของทุก หน่วยงาน 6. ทีม FA ติดตามการปรับปรุง Overall scoring และจัดทำภาพรวม 7. สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการอบรม การพัฒนาคุณภาพ 8. ประชุมคณะทำงานเดือนละ 1 ครั้ง

12 แผนพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลด้วยระบบพี่เลี้ยง ( Quality learning network )

13

14  ประชุมผู้อำนวยการโรงพยาบาลเครือข่าย  ประชุมพี่เลี้ยงเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง รพ. เครือข่าย  กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยน Best Practice  กิจกรรมการฝึกเยี่ยมสำรวจ โดยทีมพี่เลี้ยงและ ที่ปรึกษาเครือข่าย  กิจกรรมเยี่ยมให้คำปรึกษาโดยทีมที่ปรึกษาจาก ส่วนกลาง

15 กิจกรรม ต.ค.53ต.ค.53 พ. ย. 53 ธ. ค. 53 ม. ค. 54 ก. พ. 54 มี. ค. 54 เม. ย. 54 พ. ค. 54 มิ. ย. 54 ก. ค. 54 ส. ค. 54 ก. ย. 54 1. ประชุม ผอ. โรงพยาบาล เครือข่าย 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมพี่เลี้ยง คุณภาพทุก 2 เดือน 3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง รพ. เครือข่าย 4. กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยน Best Practice รพ. ปัว 5. กิจกรรมการฝึกเยี่ยมสำรวจ โดยทีมพี่เลี้ยงและที่ปรึกษา เครือข่าย 5 แห่ง แห่งละ 1 man- day 6. กิจกรรมเยี่ยมให้คำปรึกษาโดย ทีมที่ปรึกษาจากส่วนกลาง ( สรพ.)       

16 * อาจเพิ่มระบบยา ( เน้นไปแล้วในปี 2553) งานชันสูตร

17

18  นพ. กิติศักดิ์เกษตร สินสมบัติ  ทพญ. มยุเรศเกษตร สินสมบัติ  นพ. ดิเรกสุดแดน  ทพญ. ณวัฒน์เดช พุทธวัฒน์  นางพิกุลแก้วคำยอด  ภญ. กรรณิการ์ วงศ์ไช ยา  นางจุฬารัตน์สุริยา ทัย  นางสาวกชพรเขื่อนธ นะ  นายวิทย์มงคลวิสุทธิ์  นางอารีย์วรปางกูล  นายนภดลอุบล สะอาด  นางทักษมนพลจร  พญ. ศิริวรรณจิตตป ราณีรัชต์


ดาวน์โหลด ppt  กำหนดงานพัฒนาคุณภาพที่จะสร้างระบบ ช่วยกันในเครือข่าย  กรรมการพัฒนาระดับจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google