งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดงานพัฒนาคุณภาพที่จะสร้างระบบช่วยกันในเครือข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดงานพัฒนาคุณภาพที่จะสร้างระบบช่วยกันในเครือข่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กำหนดงานพัฒนาคุณภาพที่จะสร้างระบบช่วยกันในเครือข่าย
กรรมการพัฒนาระดับจังหวัด

3 ธำรงการรับรอง HA 1 แห่ง : ปัว
เตรียม accredit ในปี 2554 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ท่าวังผา บ้านหลวง ทุ่งช้าง ธำรงขั้นที่ 2 อีก 8 แห่ง ได้แก่ เฉลิมพระเกียรติ บ่อเกลือ สองแคว สันติสุข แม่จริม นาน้อย นาหมื่น ค่ายสุริยพงษ์ (กลาโหม)

4 135,600 บาท จัดประชุม เครือข่ายคุณภาพรพ.15 แห่ง
ส่งจนท.เข้าอบรมหลักสูตรการเป็นผู้เยี่ยมสำรวจภายในโดยสรพ. 6 คน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด “นำเสนอเรื่องเล่าการบริการด้วยหัวใจฯ และผลงานเด่น 10 เรื่อง” สนับสนุนให้เข้าร่วมประชุมวิชาการ HA regional Forum ครั้งที่ 11 จ.เชียงใหม่ จัดประชุมฝึกการเป็นผู้เยี่ยมสำรวจของทีมเยี่ยมสำรวจของรพ.เครือข่าย จัดประชุมตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการด้วยหัวใจฯ สู่งานมิตรภาพบำบัด 135,600 บาท

5 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มิตรภาพบำบัด 3 ครั้ง มี.ค.-พ.ค.54
เยี่ยมสำรวจภายในรพ.ที่พร้อมรับรอง 1 แห่ง ก.พ.54 เยี่ยมเรียนรู้รพ.ที่ผ่านรพ. HA 1 แห่ง เม.ย.54 จัดงานมหกรรมคุณภาพระดับจังหวัด 1 ครั้ง มิ.ย.54 สรพ.ตรวจรับรองในรพ.ที่พร้อม 1 แห่ง มิ.ย.54

6

7 แผนพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลด้วยระบบพี่เลี้ยง ( Quality learning network )

8

9

10     กิจกรรมในรพ.ขั้น 2 ต.ค.53 พ.ย. 53 ธ.ค. 53 ม.ค. 54 ก.พ. 54
มี.ค. 54 เม.ย. 54 พ.ค. 54 มิ.ย. 54 ก.ค. 54 ส.ค. 54 ก.ย. 54 1.ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/งานทีมคร่อมรับทราบโครงการ 2.อบรมวิเคราะห์องค์กรสู่การพัฒนาคุณภาพรพ. 3.กิจกรรมพัฒนาเพื่อรักษามาตรฐาน 3.1 ปรับปรุง Hospital Profile 3.2 หน่วยงาน+ทีมคร่อมสายงาน ปรับปรุง Service Profile 3.3 พัฒนาหน่วยงานตาม Overall scoring 3.4 ให้ทุกหน่วยงานจัดทำ CQI เรื่องใหม่หน่วยงานละ 1 เรื่อง 3.5 หน่วยงานทบทวน 12 กิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 3.6 หน่วยงานเก็บรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงจาก Trigger Tool อย่างต่อเนื่องและหาแนวทางแก้ไข

11 4. ประชาสัมพันธ์โครงการให้ทุกคนทราบและขอความร่วมมือ
กิจกรรมในรพ.ขั้น 2 ต.ค.53 พ.ย. 53 ธ.ค. 53 ม.ค. 54 ก.พ. 54 มี.ค. 54 เม.ย. 54 พ.ค. 54 มิ.ย. 54 ก.ค. 54 ส.ค. 54 ก.ย. 54 4. ประชาสัมพันธ์โครงการให้ทุกคนทราบและขอความร่วมมือ 5.ทีม FA ติดตามความก้าวหน้าของทุกหน่วยงาน 6.ทีม FA ติดตามการปรับปรุง Overall scoring และจัดทำภาพรวม 7.สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการอบรมการพัฒนาคุณภาพ 8.ประชุมคณะทำงานเดือนละ 1 ครั้ง

12 แผนพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลด้วยระบบพี่เลี้ยง ( Quality learning network )

13

14 ประชุมผู้อำนวยการโรงพยาบาลเครือข่าย
ประชุมพี่เลี้ยงเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง รพ.เครือข่าย กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยน Best Practice กิจกรรมการฝึกเยี่ยมสำรวจ โดยทีมพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาเครือข่าย กิจกรรมเยี่ยมให้คำปรึกษาโดยทีมที่ปรึกษาจากส่วนกลาง

15        กิจกรรม 1.ประชุม ผอ. โรงพยาบาลเครือข่าย
ต.ค.53 พ.ย. 53 ธ.ค. 53 ม.ค. 54 ก.พ. 54 มี.ค. 54 เม.ย. 54 พ.ค. 54 มิ.ย. 54 ก.ค. 54 ส.ค. 54 ก.ย. 54 1.ประชุม ผอ. โรงพยาบาลเครือข่าย 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมพี่เลี้ยงคุณภาพทุก 2 เดือน 3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง รพ.เครือข่าย 4. กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยน Best Practice รพ.ปัว 5. กิจกรรมการฝึกเยี่ยมสำรวจ โดยทีมพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาเครือข่าย 5 แห่ง แห่งละ 1 man-day 6. กิจกรรมเยี่ยมให้คำปรึกษาโดยทีมที่ปรึกษาจากส่วนกลาง (สรพ.)

16 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หน่วยงาน...
เดือน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หน่วยงาน... เจ้าภาพ มีนาคม งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.ท่าวังผา เมษายน งานสนับสนุนบริการ รพร.ปัว พฤษภาคม งานผู้ป่วยใน/งานบริหารความเสี่ยง รพ.บ้านหลวง มิถุนายน งานผู้ป่วยนอก รพ.ทุ่งช้าง กรกฎาคม งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.เชียงกลาง สิงหาคม การดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค (COPD) รพ.สันติสุข *อาจเพิ่มระบบยา (เน้นไปแล้วในปี 2553) งานชันสูตร

17

18 นพ.กิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ
ทพญ.มยุเรศ เกษตรสินสมบัติ นพ.ดิเรก สุดแดน ทพญ.ณวัฒน์ เดชพุทธวัฒน์ นางพิกุลแก้ว คำยอด ภญ.กรรณิการ์ วงศ์ไชยา นางจุฬารัตน์ สุริยาทัย นางสาวกชพร เขื่อนธนะ นายวิทย์ มงคลวิสุทธิ์ นางอารีย์ วรปางกูล นายนภดล อุบลสะอาด นางทักษมน พลจร พญ.ศิริวรรณ จิตตปราณีรัชต์


ดาวน์โหลด ppt กำหนดงานพัฒนาคุณภาพที่จะสร้างระบบช่วยกันในเครือข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google