งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ( องค์การมหาชน ) ประจำปีงบประมาณ 2554 ( รอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ( องค์การมหาชน ) ประจำปีงบประมาณ 2554 ( รอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ( องค์การมหาชน ) ประจำปีงบประมาณ 2554 ( รอบ 6 เดือน )

2 1. วิสัยทัศน์และพันธกิจ อพท. ประสานทุกภาคีเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน วิสัยทัศน์ ประสานงานบริหารการท่องเที่ยวกับหน่วยงานระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น ประสานการใช้อำนาจของหน่วยงานเพื่อบูรณาการบริหาร การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการใช้ศักยภาพของหน่วยงานทั้งภาครัฐและ เอกชนในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมการ อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นบำรุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตท้องถิ่น พันธกิจ

3 2. สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ขององค์การมหาชน ( ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554)

4 2. สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ขององค์การมหาชน ( ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554)

5 2. สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ขององค์การมหาชน ( ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554)

6 2. สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ขององค์การมหาชน ( ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554)

7 2. สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ขององค์การมหาชน ( ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554)

8 2. สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ขององค์การมหาชน ( ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554)

9 2. สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ขององค์การมหาชน ( ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554)

10 2. สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ขององค์การมหาชน ( ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554)

11 2. สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ขององค์การมหาชน ( ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554)

12 2. สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ขององค์การมหาชน ( ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554)

13 ตารางสรุปคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2554 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ( องค์การมหาชน ) รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554

14 ตารางสรุปคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2554 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ( องค์การมหาชน ) รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554

15

16 3. ปัญหา อุปสรรค คะแนนในระดับ 5 ของ ตัวชี้วัดบางตัว อยู่นอกเหนือการควบคุม ของ อพท.


ดาวน์โหลด ppt ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ( องค์การมหาชน ) ประจำปีงบประมาณ 2554 ( รอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google