งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 2 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ของโครงการทำดีมีอาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 2 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ของโครงการทำดีมีอาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 2 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ของโครงการทำดีมีอาชีพ

2 แถลงผลการสัมมนาโครงการ “ ทำดี มีอาชีพ ” กลุ่มย่อยที่ 2

3 รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ 2 1. พ. อ. เชาวลิต โฆษิตสรรค์ ( ประธานกลุ่ม 2 ) 2. นาย ไพศาล ชลสินธุ์ ( รองประธานกลุ่ม 2 ) 3. น. ส. ประภาพร ชุลีลัง ( เลขา ) 4. พ. อ. เสน่ห์ ลี้นิยม 5. นาย วิเชียร ประเสริฐกุล 6. น. ส. อารีย์ ชูผึ้ง 7. นาย สิทธิชัย สุขสุดสวาท

4 รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ 2 8. พ. อ. อภิศักดิ์ เกษวัง 9. นาย นิกร นิ่มสาย 10. นาย ศักดิดา อุทิศนันท์ 11. นาย ประยูร โพธ์งาม 12. พ. อ. ฐานวิญญ์ เหลืองภานุวัฒน์ 13. นาย สมพร แจ้งแสง 14. นาย วินัย สุวรรณคง

5 ปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการทำดีมีอาชีพ ๑. คน (Man) ๒. งบประมาณ (Money) ๓. เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ (Material) ๔. การบริหารจัดการ (Management)

6 บุคลากร (กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า) จุดอ่อน จุดแข็ง ๑. การประชาสัมพันธ์โครงการ ไม่ได้ไห้ข้อเท็จจริง ๒. ไม่มีรายละเอียดความต้องการ ๑. สามารถนำนโยบายของรัฐบาล ไปปฏิบัติได้ดีระดับหนึ่ง ๒. อยู่ในพื้นที่เข้าใจปัญหา

7 บุคลากร (กอ.รมน.) จุดอ่อน จุดแข็ง ขาดผู้ประสานงานองค์กรที่ เกี่ยวข้องที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรขององค์กรที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความ เข้าใจ

8 บุคลากร (กอ.รมน.จว.) จุดอ่อน จุดแข็ง ๑. ขาดกำหนดการที่ชัดเจนในการ ส่งผู้เข้า ๒. ครูพี่เลี้ยงขาดทักษะในการดูแล ผู้เข้ารับการอบรม ควรแก้ไขด้วย การจัดอบรมในเรื่องจิตวิทยา พื้นฐาน หรือการใช้ภาษายาวี เบื้องต้นให้กับครูพี่เลี้ยงก่อนสัก 1-2 อาทิตย์ ก่อนส่งไปปฏิบัติ หน้าที่. บุคลากรขององค์กรที่ เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ

9 บุคลากร (ผอ.สถานศึกษา) จุดอ่อน จุดแข็ง ผอ.บางสถานศึกษาไม่เข้าใจ ในบริบทของโครงการ ทำให้ การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ เท่าที่ควร ผอ.บางสถานศึกษามีความ เข้าใจโครงการเป็นอย่างดีและมี ความเสียสละสูงทำให้การ ทำงานมีประสิทธิภาพ เช่น จังหวัดสิงห์บุรี สุพรรณบุรี ฯลฯ

10 บุคลากร (ผู้ปฏิบัติงาน) จุดอ่อน จุดแข็ง ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจ ในแนวปฏิบัติของโครงการ ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษามี ความพร้อมในทุกสาขาอาชีพที่ผู้ เข้ารับการอบรมต้องการ

11 งบประมาณ จุดอ่อน จุดแข็ง ๑. งบประมาณสำหรับเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกไม่เพียงพอ ๒. งบประมาณค่าตอบแทน วิทยากรบางสาขาไม่เพียงพอ ๓. งบประมาณที่สถานศึกษา ได้รับล่าช้า ๑. การโอนงบประมาณจาก กอ.รมน.ไปให้ สอศ. เป็นไป อย่างรวดเร็ว

12 เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ จุดอ่อน จุดแข็ง ๑. อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ๒. อุปกรณ์ไม่ทันสมัย บางสถานศึกษาอยู่ใกล้สถาน ประกอบการ สามารถส่งผู้อบรม เข้าไปฝึกงานได้

13 การบริหารจัดการ จุดอ่อน จุดแข็ง ๑. ขาดการจัดทำแผนงานที่ชัดเจน ๒. ขาดการประสานงานระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓. ขาดเงินสำรองจ่ายสำหรับ โครงการ ๔. ระยะเวลาของโครงการ (๔ เดือน ยาวเกินไป) ควรไม่เกิน ๔๕ วัน ๕. บางสถานศึกษาไม่ได้จัดให้มี การศึกษาดูงาน /ทัศนศึกษา ๑. วัตถุประสงค์ของโครงการเป็น ประโยชน์ในด้านการสร้างความ มั่นคงของประเทศ ๒. การนำเยาวชนออกนอกพื้นที่ เป็นเรื่องที่ดีเป็นการเปิดโลก ทัศน์ ๓. เป็นการบูรณาการระหว่าง หลายหน่วยงานเพื่อร่วมกัน แก้ปัญหาของชาติ

14 ๑. มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจน ๒. มีการสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานและองค์ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ๓. ปรับปรุงระบบการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ๔. มีงบประมาณสนับสนุนผู้สำเร็จการฝึกอบรมจาก โครงการที่มีความตั้งใจศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา เพิ่มเติม ๕. จัดให้มีเงินทุนสนับสนุนในการประกอบอาชีพแก่เยาวชน ที่ผ่านการอบรมจากโครงการ เช่น การจัดหาเครื่องมือ ประกอบอาชีพ สถานที่ในการประกอบการ ฯลฯ ๖. คัดกรองสถานศึกษาที่มีความพร้อมเป็นผู้ดำเนินงาน ๗. คัดแยกเยาวชนที่มาจากจังหวัดเดียวกันให้เข้ารับการ อบรมในสถานศึกษาเดียวกัน เพื่อป้องกันการทะเลาะ วิวาท

15 ๘. ภาครัฐควรมีการส่งเสริมและหาตลาดเพื่อจำหน่ายผลผลิต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม ประเทศมุสลิม ๙. ประชาสัมพันธ์โครงการในพื้นที่ให้เกิดความเข้าใจอย่าง ชัดเจนและต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ปกครองและเยาวชน ๑๐. รัฐบาลควรสานต่อนโยบายให้มีความต่อเนื่อง เพราะเป็น โครงการที่สามารถลดปัญหาด้านความมั่นคงได้อย่างดียิ่ง ๑๑. มีระบบติดตามประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง และนำ ข้อมูลจากการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินโครงการอย่าง จริงจัง

16


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 2 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ของโครงการทำดีมีอาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google