งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักทรัพยากร บุคคล ลักษณะงาน ฝึกอบรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักทรัพยากร บุคคล ลักษณะงาน ฝึกอบรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักทรัพยากร บุคคล ลักษณะงาน ฝึกอบรม

2 ๑. ความรู้ความสามารถ ๑. ๑ ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานใน ตำแหน่ง ๑ ) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การและการจัดการ ๒ ) หลักการบริหารทรัพยากรบุคคล ๓ ) เทคนิคการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของราชการ พลเรือน ( การหาความต้องการฝึกอบรม การ วางแผนฝึกอบรม การบริหารการจัดฝึกอบรม และ การติดตามประเมินผล ) ๔ ) เทคนิคการเป็นการวิทยากร ๕ ) ระบบ e-Learning และ Knowledge Management ๖ ) แผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development Programme) ๗ ) การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ๘ ) เกณฑ์การยกระดับคุณภาพการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ๙ ) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

3 ๑. ความรู้ความสามารถ ๑. ๒ ความรู้กฎหมาย ระเบียบราชการ ๑ ) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ. ศ. ๒๕๓๔ และ กฎ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ๒ ) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. ๒๕๕๑ และ กฎ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ๓ ) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ. ศ. ๒๕๔๖ ๔ ) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ. ศ. ๒๕๔๙ ๕ ) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ. ๒๕๔๘

4 ๒. ทักษะ ๑ ) การใช้คอมพิวเตอร์ ๒ ) การใช้ภาษาอังกฤษ ๓ ) การคำนวณ ๔ ) การจัดการข้อมูล ๕ ) ทักษะการเป็นวิทยากรและถ่ายทอดความรู้ ๖ ) ทักษะการนำเสนอ

5 ๓. สมรรถนะ ๓. ๑ สมรรถนะหลัก ๑ ) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๒ ) บริการที่ดี ๓ ) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ๔ ) การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม ๕ ) ทำงานเป็นทีม

6 ๓. สมรรถนะ ๓. ๒ สมรรถนะทางการบริหาร ( เฉพาะตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่ทำ หน้าที่บังคับบัญชา ) ๑ ) สภาวะผู้นำ ๒ ) วิสัยทัศน์ ๓ ) ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยน ๔ ) การควบคุมตนเอง ๕ ) การสอนงานและมอบหมายงาน

7 ๓. สมรรถนะ ๓. ๓ สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน ที่ปฏิบัติ ๑ ) การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น ๒ ) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๓ ) การประสานงาน


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักทรัพยากร บุคคล ลักษณะงาน ฝึกอบรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google