งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ลักษณะงาน ฝึกอบรม

2 ๑. ความรู้ความสามารถ ๑. ๑ ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การและการจัดการ ๒) หลักการบริหารทรัพยากรบุคคล ๓) เทคนิคการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของราชการพลเรือน (การหาความต้องการฝึกอบรม การวางแผนฝึกอบรม การบริหารการจัดฝึกอบรม และการติดตามประเมินผล) ๔) เทคนิคการเป็นการวิทยากร ๕) ระบบ e-Learning และ Knowledge Management ๖) แผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development Programme) ๗) การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ๘) เกณฑ์การยกระดับคุณภาพการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ๙) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

3 ๑. ความรู้ความสามารถ ๑.๒ ความรู้กฎหมาย ระเบียบราชการ
๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และ กฎ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ กฎ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ๓) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ๔) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ๕) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๔๘

4 ๒. ทักษะ ๑) การใช้คอมพิวเตอร์ ๒) การใช้ภาษาอังกฤษ ๓) การคำนวณ ๔) การจัดการข้อมูล ๕) ทักษะการเป็นวิทยากรและถ่ายทอดความรู้ ๖) ทักษะการนำเสนอ

5 ๓. สมรรถนะ ๓.๑ สมรรถนะหลัก ๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๒) บริการที่ดี ๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ๔) การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม ๕) ทำงานเป็นทีม

6 ๓. สมรรถนะ ๓.๒ สมรรถนะทางการบริหาร (เฉพาะตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่ทำหน้าที่บังคับบัญชา) ๑) สภาวะผู้นำ ๒) วิสัยทัศน์ ๓) ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยน ๔) การควบคุมตนเอง ๕) การสอนงานและมอบหมายงาน

7 ๓. สมรรถนะ ๓.๓ สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑) การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น ๒) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๓) การประสานงาน


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google