งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันประเทศต้องการการ พัฒนาในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งการพัฒนา และรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง ทะเล ตลอดจนการสร้างค่านิยมให้ ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันประเทศต้องการการ พัฒนาในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งการพัฒนา และรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง ทะเล ตลอดจนการสร้างค่านิยมให้ ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันประเทศต้องการการ พัฒนาในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งการพัฒนา และรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง ทะเล ตลอดจนการสร้างค่านิยมให้ ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญทาง ทะเลให้เกิดขึ้น ดังนั้นการได้รับความ ร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงมีความจำ เป็นมากยิ่งขึ้น ในการที่จะประสาน ความเข้าใจ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และ พัฒนาความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งการเรียนรู้งานในสาขาอาชีพอื่นที่ จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประสาน ประโยชน์ในการพัฒนาการทำงานของ หน่วยงานตน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคม สอดคล้องกันอย่างเป็น รูปธรรม เพื่อประโยชน์ในการสร้างพลัง สามัคคีให้เกิดขึ้น ธำรงไว้ซึ่งความ มั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักษาไว้ซึ่งการ พัฒนาประเทศทางทะเลให้เกิดผล สัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องในอนาคตต่อไป * เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ ความสำคัญของทะเล การมีส่วนร่วมใน การรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง ทะเล และประสานความร่วมมือร่วมใจ กันพัฒนาประเทศต่อไป * เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์กลมเกลียว เป็นแกนเชื่อมความสามัคคี ผูกพัน ให้ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระหว่างบุคลากร ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชน * ข้าราชการทหาร ตำรวจ ๑. เป็นนายทหาร นายตำรวจ ชั้น สัญญาบัตร ยศไม่ต่ำกว่า นาวาเอก นาวาอากาศเอก พันเอก พันตำรวจ เอก และรับราชการเป็นนายทหาร นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรระยะเวลาไม่ต่ำ กว่า ๑๘ ปี นับถึงวันเปิดการศึกษา อายุ ไม่เกิน ๕๔ปี ๒. สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษา ของทหาร ตำรวจ และพลเรือน ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ ๓. สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน เสนาธิการของเหล่าทัพ หรือเทียบเท่า หรือ เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ กอง หรือหัวหน้ากอง หรือเทียบเท่า ขึ้นไป จำนวน ๔๕ คน ทั้งนี้ อาจมีการ ปรับแต่งจำนวน ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อความ เหมาะสม * สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อ รับรอง จำนวน ๑ ชุด * ภาพถ่ายหน้าตรง ๒ x ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป * ตั้งแต่ ๒๗ ก. พ. – ๙ พ. ค. ๕๗ ( เรียนวัน พฤหัสบดี และ วันศุกร์ ) ดูงานต่างจังหวัด ๑๒ – ๑๔ มี. ค. ๕๗ และ ๒๓ – ๒๕ เม. ย. ๕๗ หมายเหต ุ * การอบรมจะต้องมีเวลาเข้ารับการ อบรมอย่างน้อย ๘๐ % ของเวลาการอบรม มิฉะนั้นจะถูกตัด สิทธิ * ค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากที่ กองทัพเรือสนับสนุนผู้เข้ารับ การอบรมต้องชำระเองในวัน ลงทะเบียน * กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ขอ สงวนสิทธิในการ คัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรม * กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๐ ธ. ค. ๕๖ ภาครัฐ * กองทัพเรือสนับสนุนงบประมาณ โดย เบิกจ่ายจากต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ภาคเอกชน * ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม กองทัพเรือ สนับสนุน งบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม * ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากทาง ราชการได้ อาทิ ค่าเสื้อรุ่น พสบ. ทร. ค่าอาหารพิเศษและกิจกรรม นอกสถานที่ ผู้เข้ารับการ อบรมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม วัตถุประสงค์ * ข้าราชการพลเรือน และรัฐวิสาหกิจ - เป็นข้าราชการระดับ ๘ หรือ เทียบเท่าขึ้นไป * ภาคเอกชน - ดำรงตำแหน่งในระดับผู้บริหาร ของบริษัท ฯ - อายุระหว่าง ๓๕ - ๕๔ ปี ผู้เข้ารับการอบรม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ระยะเวลาการฝึกอบรม ประมาณ ๒๐ วัน เอกสาร ประกอบการ สมัคร

2 สถานที่ติดต่อ ผู้สนใจเข้ารับการอบรม กรุณา แจ้งความประสงค์ กองวิทยาการ กรมกิจการพล เรือนทหารเรือ โรงเรียนกิจการพลเรือน โทรศัพท์ : ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๖ - ๘, ๐๘ ๙๙๖๖ ๒๑๑๔ โทรสาร : ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๓ อีเมล์ : civilscience51@gmail.com. วิชาการ ความสำคัญของทะเลและการ รักษา ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การดำเนินงานด้านกิจการพล เรือน สภาวะเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาความไม่สงบใน ๓ จังหวัด ชายแดนใต้ โครงการตามแนวพระราชดำริ ดูงานพื้นที่ต่างจังหวัด ๖ วัน ขอบเขตการฝึกอบรม แผนที่ * การบรรยายทางวิชาการและถกแถลงในห้องเรียน * ทัศนศึกษาพื้นที่ กทม. และพื้นที่ต่างจังหวัด * การสัมมนาเป็นกลุ่ม เพื่อระดมความคิดเห็น หอปร ะชุม กองทั พเรือ กรมกิจการพล เรือนทหารเรือ


ดาวน์โหลด ppt หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันประเทศต้องการการ พัฒนาในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งการพัฒนา และรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง ทะเล ตลอดจนการสร้างค่านิยมให้ ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google