งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม เอกสารประกอบการสมัคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม เอกสารประกอบการสมัคร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม เอกสารประกอบการสมัคร
หลักการและเหตุผล ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม ในปัจจุบันประเทศต้องการการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งการพัฒนาและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตลอดจนการสร้างค่านิยมให้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญทางทะเลให้เกิดขึ้น ดังนั้นการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงมีความจำเป็นมากยิ่งขึ้น ในการที่จะประสานความเข้าใจ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และพัฒนาความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งการเรียนรู้งานในสาขาอาชีพอื่นที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประสานประโยชน์ในการพัฒนาการทำงานของหน่วยงานตน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม สอดคล้องกันอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ในการสร้างพลังสามัคคีให้เกิดขึ้น ธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักษาไว้ซึ่งการพัฒนาประเทศทางทะเลให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องในอนาคตต่อไป ภาครัฐ * กองทัพเรือสนับสนุนงบประมาณ โดยเบิกจ่ายจากต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ภาคเอกชน * ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม กองทัพเรือสนับสนุน งบประมาณ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม * ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากทางราชการได้ อาทิ ค่าเสื้อรุ่น พสบ.ทร. ค่าอาหารพิเศษและกิจกรรมนอกสถานที่ ผู้เข้ารับการ อบรมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย * ข้าราชการทหาร ตำรวจ ๑. เป็นนายทหาร นายตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร ยศไม่ต่ำกว่า นาวาเอก นาวาอากาศเอก พันเอก พันตำรวจเอก และรับราชการเป็นนายทหาร นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรระยะเวลาไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี นับถึงวันเปิดการศึกษา อายุไม่เกิน ๕๔ปี ๒. สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาของทหาร ตำรวจ และพลเรือน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ๓. สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการของเหล่าทัพ หรือเทียบเท่า หรือ เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้ากอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป ระยะเวลาการฝึกอบรม ประมาณ ๒๐ วัน * ตั้งแต่ ๒๗ ก.พ. – ๙ พ.ค.๕๗ (เรียนวัน พฤหัสบดี และ วันศุกร์) ดูงานต่างจังหวัด ๑๒ – ๑๔ มี.ค. ๕๗ และ ๒๓ – ๒๕ เม.ย.๕๗ วัตถุประสงค์ * ข้าราชการพลเรือนและรัฐวิสาหกิจ - เป็นข้าราชการระดับ ๘ หรือเทียบเท่าขึ้นไป * ภาคเอกชน - ดำรงตำแหน่งในระดับผู้บริหารของบริษัท ฯ - อายุระหว่าง ๓๕ - ๕๔ ปี เอกสารประกอบการสมัคร * เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทะเล การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และประสานความร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาประเทศต่อไป * เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์กลมเกลียวเป็นแกนเชื่อมความสามัคคี ผูกพัน ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระหว่างบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน * สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อ รับรอง จำนวน ๑ ชุด * ภาพถ่ายหน้าตรง ๒ x ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป หมายเหตุ * การอบรมจะต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมอย่างน้อย ๘๐% ของเวลาการอบรม มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ * ค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากที่กองทัพเรือสนับสนุนผู้เข้ารับ การอบรมต้องชำระเองในวันลงทะเบียน * กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ขอสงวนสิทธิในการ คัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรม * กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๐ ธ.ค.๕๖ ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๔๕ คน ทั้งนี้ อาจมีการปรับแต่งจำนวน ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อความเหมาะสม

2 กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
ขอบเขตการฝึกอบรม * การบรรยายทางวิชาการและถกแถลงในห้องเรียน * ทัศนศึกษาพื้นที่ กทม.และพื้นที่ต่างจังหวัด * การสัมมนาเป็นกลุ่ม เพื่อระดมความคิดเห็น วิชาการ ความสำคัญของทะเลและการรักษา ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การดำเนินงานด้านกิจการพลเรือน สภาวะเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาความไม่สงบใน ๓ จังหวัด ชายแดนใต้ โครงการตามแนวพระราชดำริ ดูงานพื้นที่ต่างจังหวัด ๖ วัน . แผนที่ หอประชุมกองทัพเรือ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ สถานที่ติดต่อ ผู้สนใจเข้ารับการอบรม กรุณาแจ้งความประสงค์ กองวิทยาการ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ โรงเรียนกิจการพลเรือน โทรศัพท์ : ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๖-๘, ๐๘ ๙๙๖๖ ๒๑๑๔ โทรสาร : ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๓๓ อีเมล์ :


ดาวน์โหลด ppt ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม เอกสารประกอบการสมัคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google