งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 3 แถลงผลการสัมมนา แผนการปฏิบัติงานขับเคลื่อน มวลชน กอ. รมน. ในภาวะฉุกเฉิน 17 พ. ย.53.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 3 แถลงผลการสัมมนา แผนการปฏิบัติงานขับเคลื่อน มวลชน กอ. รมน. ในภาวะฉุกเฉิน 17 พ. ย.53."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 3 แถลงผลการสัมมนา แผนการปฏิบัติงานขับเคลื่อน มวลชน กอ. รมน. ในภาวะฉุกเฉิน 17 พ. ย.53

2 ตำแหน่งที่จัดตั้งในกลุ่ม สัมมนา พ. อ. ทศพล คำสุพรหม ประธานกลุ่ม พ. อ. เกรียงไกร พันธุเพ็ง รอง ประธาน พ. ท. หญิง สุราณี สัยยารมณ์ รองประธาน พ. ต. ปฏิวัติ เฟื่องประภัสสร์ เลขาฯ

3 Tradition Threat แบบดั่งเดิม = ใช้กำลัง สงครามเย็น จาร กรรม บ่อนทำลาย ก่อวินาศกรรม สงครามแย่งชิงประชาชน ลัทธิคอม มิวนิตย์ รัสเชีย แบ่ง ประเทศ จีนเปิด ประเทศ Globalization Non Tradition Threat ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ = ไม่รู้มิตรไม่รู้ ศัตรู ซับซ้อน หลากหลาย มี ประชาคม การก่อการร้าย ภัยคุกคามการใช้ กำลัง ยุติสงคราม เย็น USA New World Order เยอรมันรวม ประเทศ พ. ศ. ๒๕๓๕

4 กอ. รมน. ผกค. ผรท., มวลชน ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ๒๕๐ ๘ ๒๕๒ ๖ ๒๕๕ ๑ ๒๕๑ ๖ ๒๕๑ ๘ ๒๕๑ ๙ ๒๕๒ ๓ ๒๕๔ ๐ ๒๕๓ ๕

5 ภัยคุกคาม กอ. รมน. 1. ภัยความมั่นคง 3 จชต. 2. ภัยยาเสพติด 3. ภัยแรงงานต่าง ด้าว 4. ภัยพิบัติและโรค ระบาด 5. ภัยการก่อการร้าย และ อาชญากรรม ข้ามชาติ 6. ภัยอื่นๆ ภัยคุกคาม กอ. รมน. จว. อด. 1. ภัยด้านยาเสพติด 2. ผลกระทบจากการ ขัดแย้งแนวความคิดทาง การเมือง 3. ปัญหาการใช้ทรัพยากร ของคนในพื้นที่ 4. ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ ผิดกฎหมาย 5. ปัญหาด้านภัยพิบัติและ โรคระบาด 6. ปัญหาอื่นๆ การเปรียบเทียบ ภัยคุกคาม ระหว่าง กอ. รมน. และ กอ. รมน. จว. อ. ด. สรุปการ กำหนดภัย คุกคาม จว. อ. ด.

6 ทสปชกนชชรบกนชอพป ลส. ชบอสมทสรปอสป NGO XXX NGO

7 กอ. รมน. จว. ทสปช อพป กนช กอ. รมน. จว. ทสปช. กนชอพป. อื่นๆ

8 เอกช น มวลชน มท. มวลชน สธ. วัตถุประสง ค์ร่วม การแสวงหาจุด ร่วม มวลชน ทส

9 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง มวลชน แสดงความรักชาติ เทิดทูนสถาบัน หลักของชาติ แสดงความเป็นประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข แจ้งเตือนสถานการณ์ที่มี ผลกระทบต่อความมั่นคง 1374 ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่ของรัฐในบางโอกาส Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

10 กองร้อย ช. ก.ก. กอ. รมน. กอ. รมน. ภาค ๒ สย. กมช.. รมน. จว.. อ. ด. กองร้อย ทสปช. บก. พัน ทสปช. ชป. มวลชน กอ. รมน. ภาค ๒ กอ. รมน. จว.. อ. ด. กมท กอ. รมน. ภาค ๒. กมท กอ. รมน. กองพัน. ทสปช. กอ.. รมน. จว.. อ. ด. ๒๐ นอภ บก. ร้อย ทสปช. มว. ท สป มว. ทส ปช ป. อาวุโส

11 คุณสมบัติของ ผบ. พัน, ผบ. ร้อย. ทสปช. สามารถให้การสนับสนุนงาน ใน กอ. รมน. จว. เป็นที่ยอมรับของคนใน องค์กร ( ส่วนใหญ่ ) เข้าใจและรู้งาน กอ. รมน. พอสมควร มีเครือข่ายกับองค์กรอื่นๆ xxxxxxxxxxxxxx

12 ปัญหา / อุปสรรค แนว ทางการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ

13 ปัญหาและ อุปสรรค การติดต่อสื่อสารไม่ สามารถกระจาย ข่าวสารได้ทันที แจ้งเตือนไม่ทั่วถึง ข้อเสนอแนะ การติดต่อสื่อสาร ต้องมีความชัดเจน สามารถกระจาย ข่าวสารได้ทันที และทั่วถึง เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน กอ. รมน. จว. จะต้อง สามารถควบคุมหรือ ใช้สถานีวิทยุชุมชน หรือ สถานีวิทยุ ชุมชนเพื่อความ มั่นคงได้

14 ปัญหาและ อุปสรรค กอ. รมน. จว. ไม่ มีมวลชนเป็น ของตนเอง ข้อเสนอแนะ ฟื้นฟูมวลชน โดย กอ. รมน. จว. ต้อง เป็นผู้จัดตั้งอย่าง ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ทสปช., กนช. จะต้องได้รับการ ทบทวนและประสาน การปฏิบัติอย่าง ใกล้ชิด

15 ปัญหาและ อุปสรรค ขาดความ ต่อเนื่องในการ พัฒนาสัมพันธ์ สมาชิกมวลชน กอ. รมน. จว. ข้อเสนอแนะ ดำรงการพัฒนา สัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่อง ควรมีงบประมาณ รองรับในการ พัฒนาสัมพันธ์กับ มวลชนของ กอ. รมน.

16 ปัญหาและ อุปสรรค ไม่มีสิทธิ สวัสดิการให้กับ มวลชนของ กอ. รมน. จว. ข้อเสนอแนะ ควรตั้งหรือเพิ่ม สิทธิ สวัสดิการ เพื่อดึงดูด มวลชนของ กอ. รมน. จว. ให้มีกฎหมาย รองรับ

17 ปัญหาและ อุปสรรค ไม่มีทำเนียบ มวลชนกลุ่ม ต่างๆ ไว้อย่าง ชัดเจน ข้อเสนอแนะ จัดทำทำเนียบ มวลชน กลุ่ม ต่างๆ โดยการ ประสานกับทุก ภาคส่วน ราชการ

18 กลุ่มที่ 3 จบการบรรยาย แผนการปฏิบัติงานขับเคลื่อน มวลชน กอ. รมน. ในภาวะฉุกเฉิน


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 3 แถลงผลการสัมมนา แผนการปฏิบัติงานขับเคลื่อน มวลชน กอ. รมน. ในภาวะฉุกเฉิน 17 พ. ย.53.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google