งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 แนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 แนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 แนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2 2 ระเบียบและคำสั่งข้อมูลข่าวสารทางราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วย ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ของราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ๑๕๔/๒๕๔๙

3 3 ๑. ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้  เรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  รายงานประจำปี ข่าวที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์  โครงสร้างการจัดองค์การ อำนาจหน้าที่ และวิธีการ ดำเนินงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  นโยบาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีที่กำลังดำเนินการ ต่อ มติคณะ.../ การจัดประเภทข้อมูลข่าวสารของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

4 4 ๑. ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้ (ต่อ)  มติคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีชั้นความลับหรือ ยกเลิกชั้นความลับ  กฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศที่กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ รับผิดชอบ  ผลการพิจารณา หรือคำวินิจฉัยเกี่ยวกับ การดำเนินการซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้าง ออกแบบ และควบคุมงาน

5 5 ๒. ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยไม่ได้  เรื่องต่าง ๆ และมติคณะรัฐมนตรีที่ยังคงชั้นความลับไว้  เรื่องทั่วไปที่ไม่เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่อาจก่อให้เกิด ความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ประวัติข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ของ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  รายงานการสอบบัญชีแบบยาวและกระดาษทำการ

6 6 ๒. ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยไม่ได้ (ต่อ)  ข้อมูลข่าวสารที่มีคำสั่งมิให้เปิดเผยตามมาตรา ๑๕ แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งหากเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของ ประเทศหรือทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือ ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่ง บุคคลใดหรือเป็นการรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร หรือที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผยหรือกรณีอื่นตามที่ กำหนดในพระราชกฤษฎีกา  ข้อมูลข่าวสารที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ กำหนดมิให้เปิดเผย หรือหากเปิดเผยแล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐหรือเอกชน โดยตรง

7 7 ๓. ข้อมูลข่าวสารที่อาจมีคำสั่งให้เปิดเผยได้  ข้อมูลข่าวสาร ตาม ๒.๔ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ หน้าที่ตามกฎหมาย  ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือของหน่วยงานที่อาจ กระทบถึงประโยชน์ได้เสียที่บุคคลหรือเจ้าของ หน่วยงานนั้น ได้อนุญาตหรือไม่เสนอคำคัดค้าน ให้เปิดเผยได้ตามที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ ได้แจ้งให้ทราบภายในเวลาที่กำหนด (ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน) แล้ว

8 8 ข้อมูลลงในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ ข้อมูลที่จัดไว้ให้ประชาชนดูตามมาตรา ๙ ข้อมูลอื่นใดของราชการตามมาตรา ๑๑ ประสานงานและให้คำแนะนำ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (ในบริเวณ ห้องสมุด กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อาคาร ๓) ผู้ขอใช้สิทธิ หน่วยงานส่วนกลางที่ครอบครอง หรือรับผิดชอบข้อมูลข่าวสาร (กรณีไม่มีรายละเอียดข้อมูลอยู่ที่ห้องสมุด) เปิดเผยได้ ผู้ขอใช้สิทธิ เปิดเผยไม่ได้ ผู้ขอใช้สิทธิยุติเรื่อง อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินัจฉัย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ รวบรวมทุกสิ้นเดือน เพื่อรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยได้ เปิดเผยไม่ได้ (ถึงที่สุด-ยุติเรื่อง) แจ้งหน่วยงานบันทึกทางทะเบียนและแจ้งผู้ขอใช้สิทธิ แผนภูมิการใช้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ๑. หน่วยงานที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนกลาง แจ้ง

9 9 ๒. หน่วยงานที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือรับผิดชอบดังนี้ ข้อมูลลงในราชกิจานุเบกษาตามมาตรา ๗ ข้อมูลที่จัดไว้ให้ประชาชนดูตามมาตรา ๙ ข้อมูลอื่นใดของราชการตามมาตรา ๑๑ ประสานงานและให้คำแนะนำ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูมิภาคที่ ๑ - ๑๐ ผู้ขอใช้สิทธิ เปิดเผยได้ ผู้ขอใช้สิทธิ เปิดเผยไม่ได้ ผู้ขอใช้สิทธิยุติเรื่อง อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินัจฉัย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สรุปผลทุกสิ้นเดือน ให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการรวบรวม เพื่อรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยได้ เปิดเผยไม่ได้ (ถึงที่สุด-ยุติเรื่อง) ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือรับผิดชอบดังนี้ ข้อมูลลงในราชกิจานุเบกษาตามมาตรา ๗ ข้อมูลที่จัดไว้ให้ประชาชนดูตามมาตรา ๙ ข้อมูลอื่นใดของราชการตามมาตรา ๑๑ ประสานงานและให้คำแนะนำ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในจังหวัดต่าง ๆ แจ้ง แจ้งหน่วยงานบันทึกทางทะเบียนและแจ้งผู้ขอใช้สิทธิ


ดาวน์โหลด ppt 1 แนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google