งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO www.themegallery.com สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ด้านการพัฒนาเด็ก ตามแนวทาง “โลกที่เหมาะสมสำหรับเด็ก” (พ.ศ. 2550-2552)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO www.themegallery.com สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ด้านการพัฒนาเด็ก ตามแนวทาง “โลกที่เหมาะสมสำหรับเด็ก” (พ.ศ. 2550-2552)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ด้านการพัฒนาเด็ก ตามแนวทาง “โลกที่เหมาะสมสำหรับเด็ก” (พ.ศ )

2 LOGO ภูมิภาค ข้อมูลทางไปรษณีย์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ กลุ่ม เป้าหมาย พมจ.ประสาน เป้า หมาย ที่สัมภาษณ์ได้ จำนวน% %  กรุงเทพฯ และปริมณฑล  ภาคกลางส่วนกลาง  ภาคตะวันออก  ภาคตะวันตก  ภาคเหนือ  ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคใต้ รวม

3 LOGO แผนมุ่งแก้ไขปัญหาจากพฤติกรรมทางสังคม มากกว่า การปกป้องคุ้มครอง และส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพ การประสานงาน การสื่อสาร พมจ - สท. ไม่ชัดเจน โยกย้าย รับเอกสารไม่ครบถ้วน การรับมอบงาน ไม่ชัดเจน

4 LOGO แผนงานมีการวางแผนที่ดี มีการเตรียมความพร้อม มีการปรับแต่งแผนงาน แหล่งเรียนรู้ที่ดีในท้องถิ่น ไม่ค่อยนำมาใช้ ปฏิรูประบบราชการทำให้เกิดความ บกพร่องในการทำงานด้านเด็ก หรือทำงาน ได้ไม่เต็มที่

5 ดำเนินการครบถ้วนในยุทธศาสตร์11 ด้าน แสดงว่าประเทศไทยมีการทำงานด้านการ พัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง ก่อนมติ หรือ ข้อตกลงของสหประชาชาติ แต่มิติ หรือ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาไม่เจาะจง หรือ ชัดเจนในมิติของการพัฒนา

6 จัดกิจกรรมให้กับกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มที่มี พฤติกรรมเป็นปัญหา มากกว่ากลุ่มเด็ก ที่มีพฤติกรรมปกติ ทำให้กิจกรรมไม่ได้ตอบสนองความ ต้องการของเด็กโดยถ้วนทั่ว หรือเกิดความ เสมอภาค

7 การดำเนินงานแต่ละแผน มีการประเมิน ด้านกระบวนการ และผลผลิต แผนปฏิบัติการแก้ปัญหาพฤติกรรม หรือ พัฒนาคุณลักษณะเด็ก/เยาวชนพึงประสงค์ ยังขาดการติดตามผล อย่างจริงจัง มีหน่วยงานภาคเอกชนเท่านั้น ที่อ้างถึง การติดตามผล ในลักษณะของการติดต่อกับ กลุ่มเป้าหมายหลังจากสิ้นสุดแผน

8 จำนวนเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมเป็น ปัญหาทางสังคม ประมาณร้อยละ 15 นั้น ยังจัดว่าเป็นปัญหาของจังหวัด ซึ่ง จำเป็นต้องหาทางแก้ไขต่อไป

9 LOGO จำนวนวัน หรือความถี่อันเป็นปริมาณ ของกิจกรรมไม่มากเพียงพอ ที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

10  องค์ความรู้เกี่ยวกับการทำงานด้านเด็ก ของจังหวัด ดังนี้ ธรรมชาติของเด็กในจังหวัด กลไก ได้แก่ หน่วยงานและภารกิจ ระบบในการทำงาน และ การประสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วย ยุทธศาสตร์ มุ่งส่งเสริมความเข้าใจ ในการพัฒนาเด็กต่อครอบครัว ชุมชน

11  แผนปฏิบัติการระดับจังหวัดด้านการ พัฒนาเด็ก ได้พัฒนาจากแผนงานปกติ ของหน่วยงาน ที่ได้ยอมรับในความสำเร็จ

12 กลุ่มเด็กอายุ ๑๒ - ๑๘ ปี  โครงการจังหวัดน่าอยู่ ที่จังหวัดจัดให้ มีความสอดคล้องกับแผนงานและ ยุทธศาสตร์“ โลกที่เหมาะสมสำหรับเด็ก”

13 การพัฒนาเด็กตามแนวทาง“โลกที่ เหมาะสมฯ” ควรเป็นบทบาทของแต่ละจังหวัดที่ จะริเริ่ม และดำเนินการ ส่วนกลางเป็นฝ่ายสนับสนุน ให้ความร่วมมือ และเป็นที่ปรึกษา มากกว่าการกำกับ ดูแล หรือ สั่งงาน

14 ปัญหา/อุปสรรค  แผนปฏิบัติการที่ได้ดำเนินการเข้าใจว่า เป็นภารกิจตามปกติของหน่วยมากกว่า ยุทธศาสตร์ จึงเป็นทำงานเชิงรับ  ไม่ได้รับเอกสารนโยบายและแผน ยุทธศาสตร์ หรือได้ไม่ครบถ้วน  ส่วนกลางไม่ได้จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนโดยตรงต่องานยุทธศาสตร์ฯ

15 LOGO ต้องมีฐานข้อมูลด้านเด็ก๔ ฐาน ( ฐานโครงสร้าง ฐานแหล่ง บริการ ฐานผู้เชี่ยวชาญ ฐานองค์ ความรู้ ) ข้อเสนอแนะ

16 LOGO ๑. ต้องมีฐานข้อมูลด้านเด็ก ๔ ฐาน ( ฐานโครงสร้าง ฐานแหล่ง บริการ ฐานผู้เชี่ยวชาญ ฐานองค์ ความรู้ ) ข้อเสนอแนะ

17 LOGO ๒. สร้างเครือข่ายทุก ระดับ ๓. คิดริเริ่มจากคนใน จังหวัด ๔. มีผู้จัดการโครงการ ข้อเสนอแนะ

18 LOGO ๕. ตั้งองค์กรอิสระ ๖. มุ่งการแก้ไข ปัญหาของเด็กจากสาเหตุ ๗. ทำแผนงานแบบ องค์รวม ข้อเสนอแนะ

19 TEXT ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt LOGO www.themegallery.com สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ด้านการพัฒนาเด็ก ตามแนวทาง “โลกที่เหมาะสมสำหรับเด็ก” (พ.ศ. 2550-2552)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google