งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ ๒

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ ๒"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ ๒
โดย นายประวัติ รัตนภุมมะ ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ ๒

2 โครงการ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการกระทำผิดวินัยข้าราชการในพื้นที่ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ ๒

3 ความเป็นมา ที่มาของโครงการเกิดจาก
๑.กรมปศุสัตว์ได้กำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารทุกหน่วยงานด้านการปฏิบัติตามนโยบายของกรมปศุสัตว์เรื่องป้องกันและปราบปรามการทุจริตและด้านการพัฒนาบุคลากร สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ๒. ปัญหาของชาติที่เกิดจากการทุจริตคอรัปชั่น ทำให้เกิดความเสียหายแก่ชาติบ้านเมือง และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน นำมาซึ่งความเสียหายต่อระบบราชการไทย จึงทำให้เกิดกระบวนการที่ต้องดำเนินการโครงการนี้ขึ้น

4 แนวคิดและวิธีดำเนินการ
กรมปศุสัตว์ประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสตรวจสอบได้เมื่อ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และให้ทุกหน่วยดำเนินกิจกรรมด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเป็นไปตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ คือ ๑. ปลูกจิตสำนึกค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ๒. รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานในการต่อต้านการ ทุจริต ๔. สร้างบุคลากรมืออาชีพปราบปรามการทุจริต และปฏิบัติต่อเนื่องมาภายใต้แผนการพัฒนาบุคลากร “โครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา”

5 แนวคิดและวิธีดำเนินการ (ต่อ)
จัดอบรมให้ความรู้ โดยหน่วยงานได้จัดหาวิทยากรที่มีความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ มาบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรในพื้นที่ สสอ.๒ โดยได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๓ ถึงปี พ.ศ.๒๕๕๔ นำตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับการทำผิดวินัย การทุจริตคอรัปชั่น และการถูกลงโทษ ที่สำนักงาน ก.พ.รวบรวมไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๐ – ๒๕๔๕ จำนวน ๒๑ มาตรา มีการสอบสวนลงโทษ ๘๓๔ ราย และของกรมปศุสัตว์ปี พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๕๒ มีการสอบสวนลงโทษ ๔๗ ราย มาบรรยายและจัดทำเอกสารให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและนำไปศึกษา

6 ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ
๑. เกิดความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกระดับ ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารของผู้กระทำความผิด เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง ๒. ทำให้บุคลากรเป็นคนช่างสังเกต รอบคอบ ระมัดระวังตัวเพื่อไม่ให้กระทำความผิด และเกิดการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากเข้าใจในความเสียหาย ความเสมอภาค ข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ

7 แนวทางปฏิบัติในปีต่อไป
จะกำหนดให้มีการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและถูกลงโทษ ให้แก่บุคลากรภายในพื้นที่ สสอ.๒ เพิ่มเติม โดยกำหนดขอบข่ายดังนี้ ๑. สถานการณ์การทุจริตของประเทศไทยและแนวโน้มใน อนาคต ๒. ลักษณะการกระทำความผิด ๓. กฎหมายที่กำหนดลักษณะการกระทำความผิดและบท กำหนดโทษ (จำนวน ๘ ข้อ) ๔. การกำหนดมาตรการป้องกันการทำความผิด

8 ข้อคิดที่ได้จากการดำเนินโครงการ
๑. ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ในระยะสั้น ๆ แต่ในระยะยาวโครงการดังกล่าวจะส่งผลให้การทุจริตคอรัปชั่นลดลง เนื่องจากทุกคนทราบว่าหากกระทำความผิด กระบวนการสอบสวนจะเข้าไปถึงท่านได้อย่างไร มีขั้นตอนอย่างไร และเป็นไปอย่างรวดเร็ว ๒. จากคำพูดของผู้บังคับบัญชาเมื่อพบเจอผู้ใต้บังคับบัญชากระทำความผิด เมื่อจะไม่ตรวจสอบลงโทษมักจะพูดว่า “เมตตาน้องมัน” นั้น แท้จริงแล้วเกิดจากความกลัวเนื่องจากตนเองก็มีพฤติกรรมกระทำผิด หรือก็คือเกิดจากการสงสารตนเอง สอบสวนแล้วกลัวผู้ใต้บังคับบัญชาย้อนถามว่า ตัวผู้บังคับบัญชาก็กระทำความผิดบางอย่างอยู่เหมือนกันทำไมไม่ถูกสอบสวน !

9 “ความผิดทางวินัย ไม่มีอายุความ”


ดาวน์โหลด ppt สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ ๒

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google