งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักสุขศาสตร์สัตว์และ สุขอนามัยที่ ๒ โดย นายประวัติ รัตนภุมมะ ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์ สัตว์และสุขอนามัยที่ ๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักสุขศาสตร์สัตว์และ สุขอนามัยที่ ๒ โดย นายประวัติ รัตนภุมมะ ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์ สัตว์และสุขอนามัยที่ ๒."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักสุขศาสตร์สัตว์และ สุขอนามัยที่ ๒ โดย นายประวัติ รัตนภุมมะ ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์ สัตว์และสุขอนามัยที่ ๒

2 โครงการ การยึดมั่นในความ ถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการป้องกันและปราบปราม การทุจริต และการกระทำผิด วินัยข้าราชการในพื้นที่ สำนัก สุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ ๒

3 ความเป็นมา ที่มาของโครงการเกิดจาก ๑. กรมปศุสัตว์ได้กำหนดรายละเอียดตัวชี้วัด สำหรับผู้บริหารทุกหน่วยงานด้านการปฏิบัติ ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์เรื่องป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและด้านการพัฒนา บุคลากร สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการ พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ๒. ปัญหาของชาติที่เกิด จาก การทุจริต คอรัปชั่น ทำให้เกิดความเสียหายแก่ชาติ บ้านเมือง และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ของประชาชน นำมาซึ่งความเสียหายต่อระบบ ราชการไทย จึงทำให้เกิดกระบวนการที่ต้อง ดำเนินการโครงการนี้ขึ้น

4 แนวคิดและ วิธีดำเนินการ แนวคิด กรมปศุสัตว์ประกาศนโยบายเกี่ยวกับความ โปร่งใสตรวจสอบได้เมื่อ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และให้ทุกหน่วยดำเนินกิจกรรมด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเป็นไปตามแผนป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ คือ ๑. ปลูกจิตสำนึกค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ๒. รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต ๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานใน การต่อต้านการ ทุจริต ๔. สร้างบุคลากรมืออาชีพปราบปรามการทุจริต และปฏิบัติต่อเนื่องมาภายใต้แผนการพัฒนา บุคลากร “ โครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ”

5 วิธีดำเนินการ ๑.จัดอบรมให้ความรู้ โดยหน่วยงานได้จัดหา วิทยากรที่มีความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ มาบรรยายให้ความรู้แก่ บุคลากรในพื้นที่ สสอ. ๒ โดยได้เริ่ม โครงการมาตั้งแต่ปี พ. ศ. ๒๕๕๓ ถึงปี พ. ศ. ๒๕๕๔ ๒.นำตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับการทำผิด วินัย การทุจริตคอรัปชั่น และการถูกลงโทษ ที่สำนักงาน ก. พ. รวบรวมไว้ตั้งแต่ปี พ. ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๕ จำนวน ๒๑ มาตรา มีการ สอบสวนลงโทษ ๘๓๔ ราย และของกรม ปศุสัตว์ปี พ. ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒ มีการ สอบสวนลงโทษ ๔๗ ราย มาบรรยายและ จัดทำเอกสารให้บุคลากรในหน่วยงาน ทราบและนำไปศึกษา แนวคิดและ วิธีดำเนินการ ( ต่อ )

6 ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนิน โครงการ ๑. เกิดความร่วมมือร่วมใจของ บุคลากรทุกระดับ ในการแจ้งข้อมูล ข่าวสารของผู้กระทำความผิด เพื่อให้ ผู้บังคับบัญชาเข้าไปตรวจสอบ ข้อเท็จจริง ๒. ทำให้บุคลากรเป็นคนช่างสังเกต รอบคอบ ระมัดระวังตัวเพื่อไม่ให้ กระทำความผิด และเกิดการตรวจสอบ พฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ เนื่องจากเข้าใจในความ เสียหาย ความเสมอภาค ข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ

7 แนวทางปฏิบัติในปี ต่อไป จะกำหนดให้มีการอบรมให้ความรู้ทางด้าน กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและถูกลงโทษ ให้แก่บุคลากรภายในพื้นที่ สสอ. ๒ เพิ่มเติม โดยกำหนดขอบข่ายดังนี้ ๑. สถานการณ์การทุจริตของประเทศไทย และแนวโน้มใน อนาคต ๒. ลักษณะการกระทำความผิด ๓. กฎหมายที่กำหนดลักษณะการกระทำ ความผิดและบท กำหนดโทษ ( จำนวน ๘ ข้อ ) ๔. การกำหนดมาตรการป้องกันการทำ ความผิด

8 ข้อคิดที่ได้จากการ ดำเนินโครงการ ๑. ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเป็นเรื่องที่พิสูจน์ ไม่ได้ในระยะสั้น ๆ แต่ในระยะยาวโครงการ ดังกล่าวจะส่งผลให้การทุจริตคอรัปชั่นลดลง เนื่องจากทุกคนทราบว่าหากกระทำความผิด กระบวนการสอบสวนจะเข้าไปถึงท่านได้ อย่างไร มีขั้นตอนอย่างไร และเป็นไปอย่าง รวดเร็ว ๒. จากคำพูดของผู้บังคับบัญชาเมื่อพบ เจอผู้ใต้บังคับบัญชากระทำความผิด เมื่อจะไม่ ตรวจสอบลงโทษมักจะพูดว่า “ เมตตาน้องมัน ” นั้น แท้จริงแล้วเกิดจากความกลัวเนื่องจาก ตนเองก็มีพฤติกรรมกระทำผิด หรือก็คือเกิด จากการสงสารตนเอง สอบสวนแล้วกลัว ผู้ใต้บังคับบัญชาย้อนถามว่า ตัวผู้บังคับบัญชาก็ กระทำความผิดบางอย่างอยู่เหมือนกันทำไมไม่ ถูกสอบสวน !

9 “ ความผิดทางวินัย ไม่มี อายุความ ”


ดาวน์โหลด ppt สำนักสุขศาสตร์สัตว์และ สุขอนามัยที่ ๒ โดย นายประวัติ รัตนภุมมะ ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์ สัตว์และสุขอนามัยที่ ๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google