งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ ฟันดีมีสุข (Dental Smiles).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ ฟันดีมีสุข (Dental Smiles)."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ ฟันดีมีสุข (Dental Smiles)

2 หลักการและเหตุผล

3 โรคช่องปากที่ไม่ควรเกิดขึ้น
คอฟันสึก (abrasion)

4 โรคช่องปากที่ไม่ควรเกิดขึ้น
ฟันผุด้านข้าง(proximal caries)

5 โรคปริทันต์(periodontitis)

6 สร้างจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้อง
เป้าหมาย สร้างจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้อง (Dental Health Concious)

7 กลุ่มเป้าหมาย ผู้ทำการในอากาศที่มารับการตรวจที่ สวบ.ทอ. ข้าราชการ ทอ.

8 ระยะเวลาดำเนินการ ที่ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช ต.ค.50 - ต.ค.51
ที่ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช ต.ค.50 - ต.ค.51 - ที่ สวบ. ทอ พ.ย.51- ปัจจุบัน

9 ลักษณะงานและผลการดำเนินงาน
ให้ความรู้อย่างเดียว - ผู้ทำการในอากาศไม่ได้สังกัด ทอ. ที่มาตรวจที่ สวบ. ทอ. - ข้าราชการ ทอ. เป็นการนำเสนอความรู้,การแปรงฟันและการใช้ไหมขัดฟันที่ถูกวิธี ใช้เวลา 10 นาที

10 การแปรงฟันที่ถูกวิธี

11 การใช้ไหมขัดฟันที่ถูกวิธี

12 การแปรงลิ้น

13 ผลการประเมินหลังการนำเสนอ

14 ผลการประเมินหลังการนำเสนอ

15 ผลการประเมินหลังการนำเสนอ

16 ผลการประเมินหลังการนำเสนอ

17 ลักษณะงานและผลการดำเนินงาน
2. ให้ความรู้,รักษาสมบูรณ์,ติดตามผล - เลือกจากข้าราชการ ทอ. ที่มีคอฟันสึกและมีฟันผุด้านข้าง จำนวน 50 คน ในเวลา 2 ปี ติดตามผลทุก 6 เดือน

18 ผลการประเมิน เดือน จำนวนรายที่เกิดคอฟันสึกใหม่ 30% ,ผุด้านข้างในฟันใหม่ 10% - 12 เดือน จำนวนรายที่เกิดคอฟันสึกใหม่ 10% ,ผุด้านข้างในฟันใหม่ 5% - 18 เดือน จำนวนรายที่เกิดคอฟันสึกใหม่ 0% ,ผุด้านข้างในฟันใหม่ 0%

19 วิเคราะห์และสรุป กิจกรรมเชิงรุก การสร้างจิตสำนึกที่ดี แบบอย่างที่ดี

20 พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
“เวลาไม่มีฟัน กินอะไรไม่อร่อย ทำให้ไม่มีความสุข จิตใจก็ไม่สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง”

21

22 อโรคยา ปรมาลาภา


ดาวน์โหลด ppt โครงการ ฟันดีมีสุข (Dental Smiles).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google