งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ. หลักการและ เหตุผล โรคช่องปากที่ไม่ควร เกิดขึ้น คอฟันสึก (abrasion)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ. หลักการและ เหตุผล โรคช่องปากที่ไม่ควร เกิดขึ้น คอฟันสึก (abrasion)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ

2 หลักการและ เหตุผล

3 โรคช่องปากที่ไม่ควร เกิดขึ้น คอฟันสึก (abrasion)

4 โรคช่องปากที่ไม่ควร เกิดขึ้น ฟันผุด้านข้าง (proximal caries)

5 โรคปริทันต์ (periodontitis)

6 เป้าหมาย สร้างจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพ ช่องปากที่ถูกต้อง (Dental Health Concious)

7 - ผู้ทำการในอากาศที่มารับการ ตรวจที่ สวบ. ทอ. - ข้าราชการ ทอ. กลุ่มเป้าหมาย

8 ระยะเวลาดำเนินการ - ที่ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช ต. ค.50 - ต. ค.51 - ที่ สวบ. ทอ. พ. ย.51- ปัจจุบัน

9 ลักษณะงานและผลการ ดำเนินงาน 1. ให้ความรู้อย่างเดียว - ผู้ทำการในอากาศไม่ได้สังกัด ทอ. ที่มาตรวจ ที่ สวบ. ทอ. - ข้าราชการ ทอ. เป็นการนำเสนอความรู้, การแปรงฟันและการใช้ ไหมขัดฟันที่ถูกวิธี ใช้เวลา 10 นาที

10 การแปรงฟันที่ถูก วิธี

11 การใช้ไหมขัดฟัน ที่ถูกวิธี

12 การแปรงลิ้น

13 ผลการประเมินหลังการ นำเสนอ

14

15

16

17 2. ให้ความรู้, รักษาสมบูรณ์, ติดตามผล - เลือกจากข้าราชการ ทอ. ที่มีคอฟันสึกและมี ฟันผุด้านข้าง จำนวน 50 คน ในเวลา 2 ปี ติดตามผล ทุก 6 เดือน ลักษณะงานและผลการดำเนินงาน

18 ผลการประเมิน - 6 เดือน จำนวนรายที่เกิดคอฟันสึกใหม่ 30%, ผุ ด้านข้างในฟันใหม่ 10% - 12 เดือน จำนวนรายที่เกิดคอฟันสึกใหม่ 10%, ผุด้านข้าง ในฟันใหม่ 5% - 18 เดือน จำนวนรายที่เกิดคอฟันสึกใหม่ 0%, ผุ ด้านข้างในฟันใหม่ 0%

19 วิเคราะห์และสรุป กิจกรรมเชิงรุก การสร้างจิตสำนึกที่ดี แบบอย่าง ที่ดี

20 พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว “ เวลาไม่มีฟัน กินอะไรไม่อร่อย ทำให้ไม่มีความสุข จิตใจก็ไม่สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง ”

21

22


ดาวน์โหลด ppt โครงการ. หลักการและ เหตุผล โรคช่องปากที่ไม่ควร เกิดขึ้น คอฟันสึก (abrasion)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google