งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วย ในสูงอายุ ของรพ. พุทธชินราช DEPRESSION OF INPATIENTS IN BUDDHACHINARAJ HOSPITAL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วย ในสูงอายุ ของรพ. พุทธชินราช DEPRESSION OF INPATIENTS IN BUDDHACHINARAJ HOSPITAL."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วย ในสูงอายุ ของรพ. พุทธชินราช DEPRESSION OF INPATIENTS IN BUDDHACHINARAJ HOSPITAL

2 หลักการและเหตุผล  ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุ จำนวนมากขึ้น  ผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน ร่างกาย จิตใจ และสังคม  ผู้สูงอายุมีภาวะซึมเศร้ามากกว่าคนในวัยอื่นๆ  ภาวะซึมเศร้ามีความสัมพันธ์กับความคิดฆ่า ตัวตายในผู้สูงอายุ

3 ทบทวนวรรณกรรม  ศึกษาในกลุ่มประชากรผู้สูงอายุทั่วไป พบ ภาวะซึมเศร้า 16-40%  พบว่าภาวะซึมเศร้า มีความสัมพันธ์กับอัตรา การฆ่าตัวตายของ ผู้สูงอายุถึงร้อยละ 90  จากการศึกษาของ Forsell และคณะ (1997) ศึกษาประชากร ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 75 ปี ขึ้นไป พบว่ามีความชุกของผู้ป่วย ที่มี ความรู้สึกอยากฆ่าตัวตาย ในช่วง 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา เท่ากับ ร้อยละ 13.3 และพบว่า ความคิดอยากฆ่าตัวตายมีความสัมพันธ์ อย่างมากกับโรคซึมเศร้า (depressive disorder)

4 OBJECTIVES  ศึกษาความชุกของผู้ป่วยในสูงอายุใน โรงพยาบาลพุทธชินราช  ศึกษาระดับภาวะความซึมเศร้าของผู้ป่วย สูงอายุ  ศึกษาปัจจัยและสาเหตุต่าง ๆ ที่มีผลต่อ ภาวะซึมเศร้าใน ผู้ป่วยสูงอายุ  ศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่ช่วยลดความซึมเศร้า ของผู้ป่วยสูงอายุ

5 วิธีการดำเนินการวิจัย  เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา  Cross-sectional Study ระหว่างวันที่ 24 -28 กรกฎาคม 2543  ประเมินโดยแบบประเมินความซึมเศร้าใน ผู้สูงอายุ ( TGDS) มีค่าความเที่ยงตรง เท่ากับ 0.93  ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม สำเร็จรูป EPI Info 6 โดยกำหนดความ แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญให้ p < 0.05

6 Criteria of Samples  เป็นผู้ป่วยในของรพ. พุทธชินราช  มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป  ไม่จำกัดเพศ อาชีพ สถานภาพสมรส ฐานะ ระดับการศึกษา และโรคทางกาย  ไม่มีประวัติการใช้ยาเสพติดที่มีฤทธิ์ต่อจิต ประสาทอย่างน้อย 1 สัปดาห์  เป็นผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของโรคปานกลาง ตามหลักการจำแนก ผู้ป่วยของการพยาบาล

7 ผลการวิจัย  ศึกษาในผู้สูงอายุ 99 ราย เป็นชาย 50 ราย เป็นหญิง 49 ราย  Exclude 16 ราย  พบว่ามีภาวะความซึมเศร้าในผู้ป่วยสูงอายุ 39.39%  ส่วนใหญ่มีภาวะความซึมเศร้าอยู่ในระดับ เล็กน้อย  พบว่าผู้ป่วยเพศหญิงมีภาวะความซึมเศร้า มากกว่าเพศชาย คิดเป็นอัตราส่วนระหว่าง หญิงต่อชาย 1.18 : 1

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 สรุป  ผู้ป่วยในสูงอายุส่วนใหญ่ของโรงพยาบาล มี สุขภาพจิตที่ดี  ความชุกและอัตราภาวะซึมเศร้าระหว่างหญิง ต่อชายของผู้ป่วยไม่แตกต่างจากผู้สูงอายุ ปกติ  สาเหตุของภาวะซึมเศร้า ส่วนใหญ่เกิดจาก ความกังวลเกี่ยวกับโรค และปัญหาใน ครอบครัว  วิธีที่ใช้ลดภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยปกติจะใช้ วิธีที่เหมาะสมมากกว่า

20 ข้อเสนอแนะ  การมองเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุของสังคม ย่อมมีบทบาทสำคัญ ในการส่งเสริม สุขภาพจิตให้ดีขึ้น  สำหรับผู้ป่วยสูงอายุที่พักรักษาตัวอยู่ใน โรงพยาบาล บุคลากรทางด้านการแพทย์ สามารถมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยมีกำลังใจ และมี ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่ เพื่อทำให้ ผู้ป่วยสูงอายุเหล่านั้นมีภาวะซึมเศร้าลดลง จากการที่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลนานๆ


ดาวน์โหลด ppt ภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วย ในสูงอายุ ของรพ. พุทธชินราช DEPRESSION OF INPATIENTS IN BUDDHACHINARAJ HOSPITAL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google