งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยในสูงอายุ ของรพ.พุทธชินราช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยในสูงอายุ ของรพ.พุทธชินราช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยในสูงอายุ ของรพ.พุทธชินราช
DEPRESSION OF INPATIENTS IN BUDDHACHINARAJ HOSPITAL

2 หลักการและเหตุผล ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุจำนวนมากขึ้น
ผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ผู้สูงอายุมีภาวะซึมเศร้ามากกว่าคนในวัยอื่นๆ ภาวะซึมเศร้ามีความสัมพันธ์กับความคิดฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุ

3 ทบทวนวรรณกรรม ศึกษาในกลุ่มประชากรผู้สูงอายุทั่วไป พบภาวะซึมเศร้า 16-40% พบว่าภาวะซึมเศร้า มีความสัมพันธ์กับอัตราการฆ่าตัวตายของ ผู้สูงอายุถึงร้อยละ 90 จากการศึกษาของ Forsell และคณะ (1997) ศึกษาประชากร ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป พบว่ามีความชุกของผู้ป่วย ที่มีความรู้สึกอยากฆ่าตัวตาย ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เท่ากับ ร้อยละ และพบว่าความคิดอยากฆ่าตัวตายมีความสัมพันธ์ อย่างมากกับโรคซึมเศร้า (depressive disorder)

4 OBJECTIVES ศึกษาความชุกของผู้ป่วยในสูงอายุในโรงพยาบาลพุทธชินราช
ศึกษาระดับภาวะความซึมเศร้าของผู้ป่วยสูงอายุ ศึกษาปัจจัยและสาเหตุต่าง ๆ ที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าใน ผู้ป่วยสูงอายุ ศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่ช่วยลดความซึมเศร้าของผู้ป่วยสูงอายุ

5 วิธีการดำเนินการวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา Cross-sectional Study ระหว่างวันที่ กรกฎาคม 2543 ประเมินโดยแบบประเมินความซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ( TGDS) มีค่าความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.93 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป EPI Info 6 โดยกำหนดความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญให้ p < 0.05

6 Criteria of Samples เป็นผู้ป่วยในของรพ.พุทธชินราช
มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ อาชีพ สถานภาพสมรส ฐานะ ระดับการศึกษา และโรคทางกาย ไม่มีประวัติการใช้ยาเสพติดที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เป็นผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของโรคปานกลาง ตามหลักการจำแนก ผู้ป่วยของการพยาบาล

7 ผลการวิจัย ศึกษาในผู้สูงอายุ 99 ราย เป็นชาย 50 ราย เป็นหญิง 49 ราย
Exclude 16 ราย พบว่ามีภาวะความซึมเศร้าในผู้ป่วยสูงอายุ % ส่วนใหญ่มีภาวะความซึมเศร้าอยู่ในระดับเล็กน้อย พบว่าผู้ป่วยเพศหญิงมีภาวะความซึมเศร้ามากกว่าเพศชาย คิดเป็นอัตราส่วนระหว่างหญิงต่อชาย : 1

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 สรุป ผู้ป่วยในสูงอายุส่วนใหญ่ของโรงพยาบาล มีสุขภาพจิตที่ดี
ผู้ป่วยในสูงอายุส่วนใหญ่ของโรงพยาบาล มีสุขภาพจิตที่ดี ความชุกและอัตราภาวะซึมเศร้าระหว่างหญิงต่อชายของผู้ป่วยไม่แตกต่างจากผู้สูงอายุปกติ สาเหตุของภาวะซึมเศร้า ส่วนใหญ่เกิดจากความกังวลเกี่ยวกับโรค และปัญหาในครอบครัว วิธีที่ใช้ลดภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยปกติจะใช้วิธีที่เหมาะสมมากกว่า

20 ข้อเสนอแนะ การมองเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุของสังคมย่อมมีบทบาทสำคัญ ในการส่งเสริมสุขภาพจิตให้ดีขึ้น สำหรับผู้ป่วยสูงอายุที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล บุคลากรทางด้านการแพทย์สามารถมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยมีกำลังใจ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่ เพื่อทำให้ผู้ป่วยสูงอายุเหล่านั้นมีภาวะซึมเศร้าลดลงจากการที่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลนานๆ


ดาวน์โหลด ppt ภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยในสูงอายุ ของรพ.พุทธชินราช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google