งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เข็มขัดแขวนขา 2009 นาวาโท สมบูรณ์ เจิม สุจริต E.T.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เข็มขัดแขวนขา 2009 นาวาโท สมบูรณ์ เจิม สุจริต E.T."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เข็มขัดแขวนขา 2009 นาวาโท สมบูรณ์ เจิม สุจริต E.T.

2 หลักการและเหตุผล  ห้องตรวจโรคศัลยกรรมบริการ ผู้ป่วยทหาร ข้าราชการครอบครัว ประกันสังคม และผู้ป่วยบัตร ประกันสุขภาพ ที่มาทำแผล ตั้งแต่ 1 พ. ย.2550 ถึง 31 ธ. ค.2551 โดยคัดแยกเฉพาะผู้ป่วยที่มี แผลอันเนื่องมาจากความผิดปกติของหลอดเลือด ดำที่ขา ( VENOUS LEG ULCER) จำนวน 15 ราย  แผนการรักษาแผลอันเนื่องมาจากความผิดปกติ ของหลอดเลือดดำที่ขา แพทย์รักษาด้วยวิธีการ COMPRESSION โดยการใช้ ELASTIC BANDAGE 4 นิ้วพันขาจำนวน 4 ม้วนต่อขาหนึ่ง ข้าง โดยทำแผล สัปดาห์ละ 1 ครั้ง แผลอัน เนื่องมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดดำที่ขา หายประมาณ 8- 10 สัปดาห์  ในการทำแผลแต่ละครั้งต้องใช้พยาบาลทำแผล 1 คน ผู้ช่วยในการยกขาผู้ป่วย 1 คน เพื่อทำแผล และพัน ELASTIC BANDAGE ได้สะดวก และ กระชับ  การพันด้วย ELASTIC BANDAGE นั้นต้องพัน ให้แรงรัดบริเวณ ข้อเท้า 20-30 mmHg บริเวณ เหนือข้อเท้า 15-20 mmHg บริเวณน่อง 12-18 mmHg

3 หลักการและเหตุผล  ในการพันด้วย ELASTIC BANDAGE มักประสพ ปัญหาคือขาดผู้ช่วยในการ ยกขาผู้ป่วย  ประกอบกับขาผู้ป่วยที่มีขา ขนาดใหญ่และมีน้ำหนัก มากทำให้ผู้ช่วยยกขาเกิดค วาเมื่อยล้า ผู้ป่วยต้องเกร็ง ขาขณะพัน ELASTIC BANDAGE  ทำให้ผู้ป่วยไม่สุขสบาย  พยาบาลที่ทำการพันขา ไม่ สะดวกในการพัน ELASTIC BANDAGE  จึงเป็นที่มาของการทำ อุปกรณ์แขวนขา โดยการ ใช้เข็มขัดสนามและเสา แขวนน้ำเกลือ

4 เข็มขัดแขวนขา 2009 วัตถุประสงค์ 1. ใช้เข็มขัดแขวน ขาแทนคนยกขา ผู้ป่วย 2. ผู้ป่วยมีความสุข สบาย และพึง พอใจมากกว่า 80%

5 เข็มขัดแขวนขา 2009 วิธีดำเนินการ 1. กลุ่มงานระดม ความคิดอุปกรณ์สำหรับ แขวนขาสำหรับผู้ป่วยที่มี แผลอันเนื่องมาจากความ ผิดปกติของหลอดเลือดดำ ที่ขา ทำให้ผู้ป่วยไม่ต้อง เกร็งขา และพยาบาลที่ทำ การพัน ELASTIC BANDAGE มีความ สะดวก ในการพัน 2. นำอุปกรณ์สำหรับ แขวนขา สำหรับผู้ป่วยที่มี แผลอันเนื่องมาจากความ ผิดปกติของหลอดเลือดดำ ที่ขามาใช้ตั้งแต่ 4 ธ. ค. 2551- 31 ธ. ค. 2551

6 เข็มขัดแขวนขา 2009 อุปกรณ์ 1. เข็มขัดสนาม ขนาด 38 นิ้ว จำนวน 2 เส้น ( ราคา เส้น ละ 120 บาท รวม 240 บาท ) เข็มขัดสนามมี ความแข็งแรง กว้างพอไม่ ทำให้เกิดรอยกดรัดบริเวณ ขา และมีราคาถูก 2. เสาแขวนน้ำเกลือ ( สามารถปรับความสูง – ต่ำ ได้ และมีล้อสำหรับเคลื่อนที่ ได้ ) วิธีทำ 1. นำเข็มขัดสนาม 2 เส้น ร้อยเป็นสองวง 2. นำเข็มขัดสนามที่ร้อยเป็น วงแล้วมาแขวนที่เสา น้ำเกลือ และปรับความสูง - ต่ำ ตามต้องการ ผู้ป่วยนั่งบนเตียง ยื่น ขามาแขวนที่ เข็มขัด แขวนขา

7 เข็มขัดแขวนขา 2009 ตัวชี้วัด 1. ใช้เข็มขัดแขวนขาแทนคน ยกขาผู้ป่วย ( ขณะพัน ELASTIC BANDAGE จำนวน 20 ครั้ง ) โดยไม่ ต้องใช้คนยกขาผู้ป่วย 100% 2. ผู้ป่วยมีความสุขสบาย และ พึงพอใจมากกว่า 80% ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

8 กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น 1. นำวัสดุที่มีอยู่ เช่นเข็มขัดสนาม และเสาแขวนน้ำเกลือ มาใช้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด โดยไม่ต้องจัดซื้อใน ราคาแพง 2. เป็นการพัฒนางานที่ทำประจำให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แผนที่จะดำเนินการต่อไป 1. ขยายผลยังหน่วยงานของ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เข็มขัดแขวนขา 2009

9 ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ 4 ธ. ค.2551 - 31 ธ. ค. 2551 1. ใช้เข็มขัดแขวนขาแทน คนยกขาผู้ป่วย ( ขณะพัน ELASTIC BANDAGE จำนวน 20 ครั้ง ) โดยไม่ ต้องใช้คนยกขาผู้ป่วย คิด เป็นร้อยละ 100 2. จากการสัมภาษณ์ ผู้ป่วย 5 ราย ( ขณะพัน ELASTIC BANDAGE จำนวน 20 ครั้ง ) ผู้ป่วยมี ความสุขสบาย และพึง พอใจ มาก ที่สุด 5 ราย ( เพราะ ไม่ต้องเกร็งเท้า และหลัง ) คิดเป็น ร้อยละ 100

10 วิธีพัน ELASTIC BANDAGE แบบเดิม ผู้ช่วยยกขาเกิด ความเมื่อยล้า และ ผู้ป่วยต้องเกร็งขา ขณะพัน ELASTIC BANDAGE

11 วิธีการพันขาโดยใช้เข็มขัดแขวน ขา 2009 ผู้ป่วยมีความสุขสบาย และพึงพอใจ ไม่ต้องใช้คนยกขาผู้ป่วย ( ขณะพัน ELASTIC BANDAGE จำนวน 20 ครั้ง )

12 ตอบข้อ ซักถาม เข็มขัดแขวนขา 2009 วิธีพัน ELASTIC BANDAGE แบบเดิม

13 เข็มขัดแขวนขา ๒๐๐๙ ๑. นำเสนอนวัตกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ ณ. วัทยาลัยบพยาบาลทหารเรือ กศษ. พร. ๒๗ ก. พ. ๒๕๕๒ ๒. มหกรรมคุณภาพภาคราชการ และ โรงพยาบาล ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๕๒ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง อุตสาหกรรม ๑ พ. ค. ๒๕๕๒ ๓. นำเสนอผลงานเกียรติยศ งานประชุม วิชาการ ครั้งที่ ๑๓ / ๒๕๕๒ โรงพยาบาล นพรัตนราชธานี ๒๗ - ๒๘ ส. ค. ๒๕๕๒ ๔. นำเสนอประชุมวิชาการ โรงพยาบาล ตำรวจ ๒๐ ม. ค. ๒๕๕๓


ดาวน์โหลด ppt เข็มขัดแขวนขา 2009 นาวาโท สมบูรณ์ เจิม สุจริต E.T.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google