งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด และเด็กพิการและ ทุพพลภาพปากเกร็ด บ้านนนทภูมิ โดย คณะนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด และเด็กพิการและ ทุพพลภาพปากเกร็ด บ้านนนทภูมิ โดย คณะนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด และเด็กพิการและ ทุพพลภาพปากเกร็ด บ้านนนทภูมิ โดย คณะนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 www.dmj.ac.th

2 สภาพสังคมปัจจุบัน พบว่ามีผู้ที่บกพร่อง ทางด้านร่างกายที่ไม่ได้รับความ เอาใจใส่ดูแล เท่าที่ควร โดยเฉพาะเด็กผู้พิการ ที่ยังขาดความรัก ความอบอุ่น คณะผู้จัดทำโครงงาน จึงมีความเห็นร่วมกันว่า น่าจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแบ่งปันความสุข ให้กับน้องๆที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด และเด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด บ้านนนทภูมิ โดยจัดทำเป็นโครงงาน “ แบ่งปันความสุข ” ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม

3 1. ไปบริจาคขนมและช่วยเหลือเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส 2. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และอุทิศ ตนให้กับสังคม 3. เติมเต็มส่วนที่ขาดหายให้กับเด็ก พิการและเด็กด้อยโอกาส 4. สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้เยาวชนมี จิตใจที่อ่อนโยน 5. ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

4 น้องๆ อิ่มทั้งขนมและ ความสุข

5 น้องๆ อร่อย ไหม แจกขนมน้องๆ ที่มูลนิธิ

6 1. ไปทัศนศึกษาสถานสงเคราะห์ เด็กชายบ้านปากเกร็ด และเด็กพิการ และทุพพลภาพปากเกร็ด บ้านนนทภูมิ 2. จัดประชุมกลุ่มเพื่อจัดทำโครงงาน

7 3. ดำเนินงานตามที่ได้ตกลง กันไว้ 4. นำเสนอโครงงานต่อครูที่ ปรึกษาโครงงาน ป้อนน้ำให้ น้องที่เป็น โรคโปลิโอ ป้อนข้าวเด็ก ที่ อาการหนัก มาก ป้อนข้าวน้องที่ไม่ สามารถ ช่วยเหลือ ตนเองได้

8 5. ขอรับบริจาคทรัพย์เพื่อเป็นทุนในการ จัดซื้ออุปกรณ์การทำโครงงาน 6. นำสิ่งของและอาหารไปบริจาคที่สถาน สงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ดและเด็ก พิการและทุพพลภาพปากเกร็ด บ้านนนท ภูมิ ป้อนน้ำให้เด็กที่ อาการไม่หนัก มาก แต่ดื้อมาก ร่วมด้วยช่วยกัน ทำความดี ป้อนข้าว เด็กพิการ แขนขาด

9 7. จัดทำรูปเล่มโครงงานและป้าย นิเทศนำเสนอครูที่ปรึกษาโครงงาน ป้อนข้าวเด็กที่ช่วยเหลือ ตัวเองไม่ได้ ที่อาการไม่หนักมากจะ ป้อนง่าย ป้อนข้าวเด็กที่เป็น โรคเกี่ยว กับสมอง ป้อนน้ำหลังกิน ข้าว

10 1. ทำให้รู้ว่าในสังคมนี้ยังมีคนที่ ด้อยโอกาสอยู่อีกมาก พูดคุยกับผู้พิการ ทางสายตา ถ่ายรูปกัน หน่อย........

11 2. ในขณะที่เรากำลังมีความสุข อยู่ ก็ยังมีอีกกลุ่มที่กำลังมีความ ทุกข์และรอความช่วยเหลืออยู่อีก มาก เข้าแถวให้เป็นระเบียบ รอ รับขนมกันนะ

12 3. ทำให้รู้ว่าความเป็นอยู่ของคน พิการและเด็กที่ด้อยโอกาสเป็น อย่างไร 4. ทำให้เกิดความสามัคคีในกลุ่ม และการทำงานอย่างเป็นระบบ พอป้อนข้าวน้องเสร็จ ก็ช่วย เก็บถาดข้าว

13 1. เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับขนมและความช่วยเหลือจาก พี่ๆ รับขนม กันนะ

14 2. สามารถใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์ต่อสังคม

15 3. เด็กพิการและเด็กด้อย โอกาสมีความสุข มา......... ถ่ายรูปกัน 1 2 แชะ

16 4. เยาวชนมีจิตสำนึกที่ดีและมีจิตใจที่ อ่อนโยน 5. ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ร้องเพลงให้ น้องฟัง

17 1. การหาแหล่งเงินทุนในการรับ บริจาคสิ่งของ 2. ช่วงเวลาที่ไปทำกิจกรรมไม่ ตรงกัน 3. การติดต่อประสานงานกับมูลนิธิ 4. ความสะดวกในการเดินทาง

18 การทำงานชิ้นนี้ทำให้มีความประทับใจ หลายอย่างมากเพราะการทำกิจกรรมไม่ใช่ เรื่องง่าย ต้องอาศัยความสามัคคีเป็นหลักใน การทำงาน งานถึงจะออกมาดี ความ ประทับใจในการทำงานครั้งนี้ คือ 1. เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 3 หนุ่ม 3 มุม

19 2. ภูมิใจที่เห็นน้องๆ มีความสุข น้องเก่งและ น้องกี้

20 3. สนุกสนานกับการได้ทำกิจกรรม นันทนาการกับน้องๆ ผมรักทุกคนครับ.......

21 1. ด. ช. ประวีณไชยนา 2. ด. ช. มารุตเวชยาง กูร 3. ด. ช. อนุรักษ์คำหิน กอง 4. ด. ญ. กฤษณาชิน กิ่ง 5. ด. ญ. ขวัญฤทัยมุ่งงาม 6. ด. ญ. พิชญาธนฤทธิ มโนมัย 7. ด. ญ. ศศิยาภรณ์ มัสการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา คณะ ผู้จัดทำ

22 สวัสดี ครับ


ดาวน์โหลด ppt สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด และเด็กพิการและ ทุพพลภาพปากเกร็ด บ้านนนทภูมิ โดย คณะนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google