งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ โครงงานแบ่งปันความสุข ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ โครงงานแบ่งปันความสุข ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ โครงงานแบ่งปันความสุข ”
โครงงานคุณธรรมสำนึกดี (CSR) “ โครงงานแบ่งปันความสุข ” สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด และเด็กพิการและ ทุพพลภาพปากเกร็ด บ้านนนทภูมิ โดย คณะนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2

2 สภาพของปัญหา สภาพสังคมปัจจุบัน พบว่ามีผู้ที่บกพร่องทางด้านร่างกายที่ไม่ได้รับความ เอาใจใส่ดูแลเท่าที่ควร โดยเฉพาะเด็กผู้พิการ ที่ยังขาดความรัก ความอบอุ่น คณะผู้จัดทำโครงงาน จึงมีความเห็นร่วมกันว่า น่าจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแบ่งปันความสุข ให้กับน้องๆที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด และเด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด บ้านนนทภูมิ โดยจัดทำเป็นโครงงาน “แบ่งปันความสุข” ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม

3 วัตถุประสงค์ 1.ไปบริจาคขนมและช่วยเหลือเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
2. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และอุทิศตนให้กับสังคม 3. เติมเต็มส่วนที่ขาดหายให้กับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 4. สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตใจที่อ่อนโยน 5. ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

4 น้องๆ อิ่มทั้งขนมและความสุข

5 น้องๆ อร่อยไหม แจกขนมน้องๆ ที่มูลนิธิ

6 วิธีดำเนินงาน 1. ไปทัศนศึกษาสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด และเด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด บ้านนนทภูมิ 2. จัดประชุมกลุ่มเพื่อจัดทำโครงงาน

7 3. ดำเนินงานตามที่ได้ตกลงกันไว้ 4. นำเสนอโครงงานต่อครูที่ปรึกษาโครงงาน
ป้อนน้ำให้น้องที่เป็น โรคโปลิโอ ป้อนข้าวเด็กที่ อาการหนักมาก ป้อนข้าวน้องที่ไม่สามารถ ช่วยเหลือตนเองได้

8 5. ขอรับบริจาคทรัพย์เพื่อเป็นทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์การทำโครงงาน
6. นำสิ่งของและอาหารไปบริจาคที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ดและเด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด บ้านนนทภูมิ ป้อนข้าวเด็กพิการแขนขาด ร่วมด้วยช่วยกันทำความดี ป้อนน้ำให้เด็กที่อาการไม่หนักมาก แต่ดื้อมาก

9 7. จัดทำรูปเล่มโครงงานและป้ายนิเทศนำเสนอครูที่ปรึกษาโครงงาน
ป้อนข้าวเด็กที่เป็นโรคเกี่ยว กับสมอง ป้อนข้าวเด็กที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ที่อาการไม่หนักมากจะป้อนง่าย ป้อนน้ำหลังกินข้าว

10 1. ทำให้รู้ว่าในสังคมนี้ยังมีคนที่ด้อยโอกาสอยู่อีกมาก
ประโยชน์ที่ได้รับ 1. ทำให้รู้ว่าในสังคมนี้ยังมีคนที่ด้อยโอกาสอยู่อีกมาก พูดคุยกับผู้พิการทางสายตา ถ่ายรูปกันหน่อย

11 2. ในขณะที่เรากำลังมีความสุขอยู่ ก็ยังมีอีกกลุ่มที่กำลังมีความทุกข์และรอความช่วยเหลืออยู่อีกมาก
เข้าแถวให้เป็นระเบียบ รอรับขนมกันนะ

12 3. ทำให้รู้ว่าความเป็นอยู่ของคนพิการและเด็กที่ด้อยโอกาสเป็นอย่างไร
4. ทำให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มและการทำงานอย่างเป็นระบบ พอป้อนข้าวน้องเสร็จ ก็ช่วยเก็บถาดข้าว

13 1. เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสได้รับขนมและความช่วยเหลือจากพี่ๆ
สรุปผลการดำเนินงาน 1. เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสได้รับขนมและความช่วยเหลือจากพี่ๆ รับขนมกันนะ

14 2. สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

15 3. เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสมีความสุข
มา ถ่ายรูปกัน แชะ

16 4. เยาวชนมีจิตสำนึกที่ดีและมีจิตใจที่อ่อนโยน
5. ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ร้องเพลงให้น้องฟัง

17 ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน
1. การหาแหล่งเงินทุนในการรับบริจาคสิ่งของ 2. ช่วงเวลาที่ไปทำกิจกรรมไม่ตรงกัน 3. การติดต่อประสานงานกับมูลนิธิ 4. ความสะดวกในการเดินทาง

18 ความประทับใจในการดำเนินงาน
การทำงานชิ้นนี้ทำให้มีความประทับใจหลายอย่างมากเพราะการทำกิจกรรมไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยความสามัคคีเป็นหลักในการทำงาน งานถึงจะออกมาดี ความประทับใจในการทำงานครั้งนี้ คือ 1. เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 3 หนุ่ม 3 มุม

19 2. ภูมิใจที่เห็นน้องๆ มีความสุข
2. ภูมิใจที่เห็นน้องๆ มีความสุข น้องเก่งและน้องกี้

20 3. สนุกสนานกับการได้ทำกิจกรรมนันทนาการกับน้องๆ
ผมรักทุกคนครับ

21 คณะผู้จัดทำ ครูที่ปรึกษาโครงงาน นางทัศนีย์ สุนทรนัฏ
ครูที่ปรึกษาโครงงาน นางทัศนีย์ สุนทรนัฏ 1. ด.ช.ประวีณ ไชยนา 2. ด.ช.มารุต เวชยางกูร 3. ด.ช.อนุรักษ์ คำหินกอง 4. ด.ญ.กฤษณา ชินกิ่ง 5. ด.ญ.ขวัญฤทัย มุ่งงาม 6. ด.ญ.พิชญา ธนฤทธิมโนมัย 7. ด.ญ.ศศิยาภรณ์ มัสการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา คณะผู้จัดทำ

22 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt “ โครงงานแบ่งปันความสุข ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google