งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายแพทย์สมยศ เจริญศักดิ์ อธิบดีกรมอนามัย. โรงเรียนส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพ เป็นเป้าหมายหนึ่งของ ยุทธศาตร์ “ เมืองไทยแข็งแรง ” การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายแพทย์สมยศ เจริญศักดิ์ อธิบดีกรมอนามัย. โรงเรียนส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพ เป็นเป้าหมายหนึ่งของ ยุทธศาตร์ “ เมืองไทยแข็งแรง ” การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายแพทย์สมยศ เจริญศักดิ์ อธิบดีกรมอนามัย

2 โรงเรียนส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพ เป็นเป้าหมายหนึ่งของ ยุทธศาตร์ “ เมืองไทยแข็งแรง ” การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพประสบความ สำเร็จเชิงกระบวนการสูง กรม อนามัยมีนโยบายเร่งรัด การดำเนินงานในเชิงเนื้อหาที่มี ความสำคัญต่อสุขภาพ 3 เรื่อง ที่เป็นปัญหาสำคัญ คือ “ อาหารสะอาด ปลอดภัย สุขาน่าใช้ และ เด็กไทยฟันดี ”

3 เพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้ บริโภคอาหารที่ สะอาด และปลอดภัย กรม อนามัยจะเร่งดำเนินการ ให้โรงอาหาร โรงครัว ของ โรงเรียน ได้รับป้าย “ อาหารสะอาด รสชาติ อร่อย ”

4 1. โรงครัว โรงอาหาร ที่ รับประทานอาหารของ โรงเรียน ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน “ สุขาภิบาล อาหารในโรงเรียน ” ครบทุกข้อ (30 ข้อ ) 2. ผ่านการตรวจสอบทาง ห้องปฏิบัติการเรื่องความ สะอาดของอาหาร (SI-2) โรงเรียนที่จะได้ป้าย “ อาหาร สะอาด รสชาติอร่อย ” จะต้องผ่าน มาตรฐาน 2 เรื่อง คือ

5 ก่อนการประชุมส้วมโลก ครั้งที่ 2 ( 2 nd World Toilet Expo) เดือน พ. ย. 2549 กรมอนามัย จะเร่งรัดให้ส้วมในสถานบริการ ต่างๆ ผ่านมาตรฐาน และ โรงเรียน เป็นเป้าหมายหนึ่ง ของการดำเนินงาน

6 กรมอนามัยจะเร่งดำเนินการ เพื่อให้ส้วมในโรงเรียน ผ่านมาตรฐานครบทุกข้อ ใน 3 ด้าน คือ 1. ความสะอาด (Healthy) 2. ความพอเพียง (Accessibility) 3. ความปลอดภัย (Safety)

7 กรมอนามัยจะเร่งรัด บริการทันตกรรมให้ ทั่วถึงนักเรียนทุกคน และ เร่งรัดเรื่องการสร้าง สุขนิสัยที่ดีของการดูแลฟัน คือ การแปรงฟัน ถูกวิธี และ การแปรงฟัน หลังอาหาร

8 กรมอนามัยจะสนับสนุน โรงเรียนให้ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน “ เด็กไทยฟันดี ” ทั้ง 8 ข้อ ซึ่งมี สาระสำคัญครอบคุลมเรื่อง ต่อไปนี้ * การได้รับบริการทันตกรรม ( เช่น ตรวจ ค้นหา อุด รักษา ) * การแปรงฟันหลังอาหาร กลางวัน * การไม่จำหน่ายอาหารที่ เป็นผลเสีย ต่อสุขภาพฟัน นโยบายเรื่อง “ เด็กไทยฟันดี ”

9 ความสำเร็จของ 3 เรื่องดังกล่าว ขึ้นอยู่กับ เด็กไทยทำได้ นักเรียนแกนนำใน โรงเรียนทำกิจกรรมภายใต้ “ ชมรมเด็กไทยทำได้ ” ผู้ปกครองให้การสนับสนุน และ โรงเรียนเห็นความสำคัญ

10


ดาวน์โหลด ppt นายแพทย์สมยศ เจริญศักดิ์ อธิบดีกรมอนามัย. โรงเรียนส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพ เป็นเป้าหมายหนึ่งของ ยุทธศาตร์ “ เมืองไทยแข็งแรง ” การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google