งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบนี้ออกโดยความ เห็นชอบของ คณะรัฐมนตรี - ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ ( ไม่ใช้บังคับแก่รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ ฯลฯ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบนี้ออกโดยความ เห็นชอบของ คณะรัฐมนตรี - ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ ( ไม่ใช้บังคับแก่รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ ฯลฯ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ระเบียบนี้ออกโดยความ เห็นชอบของ คณะรัฐมนตรี - ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ ( ไม่ใช้บังคับแก่รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ ฯลฯ )

4 ข้อยกเว้น ๑. ส่วนราชการใดมีความจำเป็นที่ จะต้องปฏิบัติงานสารบรรณ นอกเหนือไปจากที่ระเบียบฯ กำหนดให้ขอทำความตกลงกับ ผู้รักษาการ ๒. มีกฎหมาย ระเบียบว่าด้วยการ รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ ของทางราชการ กำหนดวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับงานสารบรรณ ไว้เป็นอย่างอื่นให้ถือปฏิบัติ ตามนั้น

5 ความหมายของงาน สารบรรณ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงาน เอกสาร - การจัดทำ - การรับ - การส่ง - การเก็บรักษา - การยืม - การทำลาย

6 หนังสือราชการ หนังสือราชการ คือ เอกสาร ที่จัดทำขึ้นและใช้เป็น หลักฐานในราชการ แบ่งออกเป็น ๖ ประเภท ได้แก่ ๑. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วน ราชการ

7 หนังสือราชการ ๒. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึง หน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วน ราชการหรือที่มีไปถึง บุคคลภายนอก ๓. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใด ซึ่ง มิใช่ส่วนราชการหรือ บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ

8 หนังสือราชการ ๔. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้น เพื่อเป็น หลักฐานในราชการ ๕. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้น ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ๖. ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับ จาก ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

9  การติดต่อราชการนอกจากจะ ดำเนินการโดยหนังสือที่เป็นเอกสาร สามารถดำเนินการด้วยระบบสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้  ภาคผนวก 6 ท้ายระเบียบฯ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติใน การรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือ ราชการด้วยระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแนวทาง ปฏิบัติของส่วนราชการที่นำ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน ราชการ

10 ระบบสารบรรณที่ใช้ ในปัจจุบัน

11 ระบบ GIN ระบบเครือข่ายแห่งอนาคต ของภาครัฐ

12 ทำไมถึงต้องใช้ GIN มีความปลอดภัยสูง ลดความซ้ำซ้อนในการลงทุน ลดภาระ มีเจ้าหน้าที่ มีการติดตาม สามารถเชื่อมโยง กับระบบ สนับสนุน

13


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบนี้ออกโดยความ เห็นชอบของ คณะรัฐมนตรี - ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ ( ไม่ใช้บังคับแก่รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ ฯลฯ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google