งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการจัดส่งรายงาน การบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการจัดส่งรายงาน การบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการจัดส่งรายงาน การบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน

2 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่นดินว่าด้วยการกำหนด มาตรฐานการควบคุมภายใน พ. ศ. ๒๕๔๔  องค์ประกอบของการ ควบคุมภายใน  สภาพแวดล้อมของการ ควบคุม  การประเมินการควบคุม  กิจกรรมการควบคุม  สารสนเทศและการสื่อสาร  การติดตามประเมินผล

3 ชื่อเต็มของแบบรายงาน  ปอ. ๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการ ควบคุมภายใน  ปอ. ๒ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน  ปอ. ๓ รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุม ภายใน  ปย. ๑ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน  ปย. ๒ รายงานการประเมินผลและการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน  ปส. รายงานผลการสอบทานการ ประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ ตรวจสอบ

4 กำหนดการส่งเอกสาร  แบ่งออกเป็น ๒ รอบ  รอบ ๖ เดือน ( ต. ค. ถึง มี. ค.)  รายงานผลการติดตามการปฏิบัติ ตามแผนการปรับปรุงการควบคุม ภายใน  รอบ ๑๒ เดือน ( ต. ค. ถึง ก. ย. ปี ถัดไป )  แผนบริหารความเสี่ยง  ปย. ๑  ปย. ๒

5 กำหนดการส่งเอกสาร  เดือนตุลาคมของทุกปี ( รอบ ๑๒ เดือน )  คณะ / ศูนย์ / สำนัก / สถาบัน จะต้องส่ง  แผนบริหารความเสี่ยง  ปย. ๑  ปย. ๒  ส่งถึงอธิการบดี ส่งอย่างช้า ภายใน ๑๕ ตุลาคม

6 กำหนดการส่งเอกสาร  เดือนมีนาคมของทุกปี ( รอบ ๖ เดือน )  คณะ / ศูนย์ / สำนัก / สถาบัน  จัดทำรายงานผลการ ติดตามการปฏิบัติตาม แผนการปรับปรุงการควบคุม ภายในของงวดก่อน ( รอบ ๖ เดือน ต. ค. ถึง มี. ค. ปีถัดไป )  ส่งอธิการบดี  ภายในมีนาคม มหาวิทยาลัยส่งต่อกระทรวง ๑๐ เม. ย.

7 กำหนดการจัดทำ เอกสาร  เดือนสิงหาคมของทุก ปี  คณะ / ศูนย์ / สำนัก / สถาบัน  จัดทำแผนบริหารความ เสี่ยง

8 กำหนดการจัดทำเอกสาร  เดือนกันยายนของทุก ปี  คณะ / ศูนย์ / สำนัก / สถาบัน  จัดทำรายงานตามแบบ ปย. ๑  จัดทำรายงานตามแบบ ปย. ๒  รอบ ๑๒ เดือน ( ต. ค. ปีที่ แล้ว - ก. ย. ปีปัจจุบัน )

9 เอกสารเกี่ยวกับการควบคุม ภายใน  มีความสำคัญและจำเป็น เนื่องจากมหาวิทยาลัย จะต้องรายงาน  สตง.  กระทรวงศึกษาธิการ  คตป. ประจำ กระทรวงศึกษาธิการ  กรมบัญชีกลาง

10 สิ่งที่หน่วยรับตรวจจะต้องมี ( คณะ ศูนย์ สำนัก สถาบัน )  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน  ปย. ๑  ปย. ๒  รายงานผลการติดตามการปฏิบัติ ตามแผนการปรับปรุงการควบคุม ภายในของงวดก่อน ( รอบ ๖ เดือน ต. ค. ถึง มี. ค.)  แผนบริหารความเสี่ยง หมายเหตุ เพื่อรองรับการตรวจจากหน่วยตรวจสอบ ภายใน


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการจัดส่งรายงาน การบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google