งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการจัดส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการจัดส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการจัดส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

2 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินการควบคุม กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามประเมินผล

3 ชื่อเต็มของแบบรายงาน
ปอ.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ปอ.๒ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปอ.๓ รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปย.๑ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปย.๒ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปส. รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ

4 กำหนดการส่งเอกสาร แบ่งออกเป็น ๒ รอบ รอบ ๖ เดือน(ต.ค. ถึง มี.ค.)
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน(ต.ค.ถึง ก.ย.ปีถัดไป) แผนบริหารความเสี่ยง ปย.๑ ปย.๒

5 เดือนตุลาคมของทุกปี(รอบ ๑๒ เดือน)
กำหนดการส่งเอกสาร เดือนตุลาคมของทุกปี(รอบ ๑๒ เดือน) คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน จะต้องส่ง แผนบริหารความเสี่ยง ปย.๑ ปย.๒ ส่งถึงอธิการบดีส่งอย่างช้าภายใน ๑๕ ตุลาคม

6 เดือนมีนาคมของทุกปี(รอบ ๖ เดือน)
กำหนดการส่งเอกสาร เดือนมีนาคมของทุกปี(รอบ ๖ เดือน) คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน จัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน(รอบ ๖ เดือน ต.ค.ถึง มี.ค.ปีถัดไป) ส่งอธิการบดี ภายในมีนาคม มหาวิทยาลัยส่งต่อกระทรวง ๑๐ เม.ย.

7 กำหนดการจัดทำเอกสาร เดือนสิงหาคมของทุกปี คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

8 เดือนกันยายนของทุกปี
กำหนดการจัดทำเอกสาร เดือนกันยายนของทุกปี คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน จัดทำรายงานตามแบบ ปย.๑ จัดทำรายงานตามแบบ ปย.๒ รอบ ๑๒ เดือน(ต.ค.ปีที่แล้ว-ก.ย.ปีปัจจุบัน)

9 เอกสารเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
มีความสำคัญและจำเป็น เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะต้องรายงาน สตง. กระทรวงศึกษาธิการ คตป.ประจำกระทรวงศึกษาธิการ กรมบัญชีกลาง

10 สิ่งที่หน่วยรับตรวจจะต้องมี(คณะ ศูนย์ สำนัก สถาบัน)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปย.๑ ปย.๒ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน(รอบ ๖ เดือน ต.ค.ถึง มี.ค.) แผนบริหารความเสี่ยง หมายเหตุ เพื่อรองรับการตรวจจากหน่วยตรวจสอบภายใน


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการจัดส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google