งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องที่จะต้องติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการ (จากการประชุม นขต. ทร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องที่จะต้องติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการ (จากการประชุม นขต. ทร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องที่จะต้องติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการ (จากการประชุม นขต. ทร
เรื่องที่จะต้องติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการ (จากการประชุม นขต.ทร. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อ ๓ มี.ค.๕๗) ให้ กบ.ทร. พิจารณาปรับปรุงระบบการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในเว็บไซต์ของ ทร. และในเว็บไซต์ของหน่วยถือ งป. ให้มีรูปแบบและรายละเอียดตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด พร้อมกับให้สามารถขึ้นบนเว็บไซต์หน่วยและเว็บไซต์ ทร. พร้อมกันจากการกรอกข้อมูลเพียงแห่งเดียวได้ กระผม น.อ.กิตติพงษ์ จันทร์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และประเมินผล กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ ขอนุญาตรายงานความก้าวหน้าเรื่องที่จะต้องติดตาม จากการประชุม นขต.ทร. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อ ๓ มี.ค.๕๗ให้ กบ.ทร. พิจารณาปรับปรุง ระบบการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในเว็บไซต์ของ ทร. และในเว็บไซต์ของหน่วยถือ งป. - โดยให้มีรูปแบบและรายละเอียดที่ถูกต้อง ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด - ให้สามารถขึ้นบนเว็บไซต์หน่วยและเว็บไซต์ ทร. พร้อมกัน โดยหน่วยจัดซื้อ/จ้าง กรอกข้อมูลเพียงแห่งเดียวได้ รวมทั้งข้อปัญหาเกี่ยวกับ การเปิดเผยข้อมูลพัสดุที่มีชั้นความลับ และหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลาง นั้น

2 - ในระบบ e-GP และ ในเว็บไซต์ ทร.
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ มี.ค.๕๗ เชิญผู้แทน สลก.ทร. คขร. หน่วยเทคนิคและหน่วยที่มีงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างสูง เข้าร่วมประชุมฯ โดยมีมติที่ประชุมสรุปได้ ดังนี้ ๑. ให้เปิดเผยข้อมูล - ในระบบ e-GP และ ในเว็บไซต์ ทร. - โดยมีหัวข้อ ตามแบบฟอร์มที่ สนง.ป.ป.ช. กำหนด ๒. เชื่อมโยง (Link) ข้อมูลฯ จากเว็บไซต์ ทร. ไปแสดงที่เว็บไซต์ของหน่วย โดยอัตโนมัติ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ มี.ค.๕๗ กบ.ทร. ได้ เชิญผู้แทน หน่วยเทคนิคและหน่วยถือทีมีการจัดซื้อจัดจ้างมาก และผู้แทนสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ผู้แทนกรมสารบรรณทหารเรือ ฝ่ายเลขาคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือ ในฐานะผู้เกี่ยวข้องในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของกองทัพเรือเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมเห็นพร้องให้มีการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้เป็นไปทางเดียวกัน ดังนี้ ๑. เพื่อให้ลดความซ้ำซ้อนการเปิดเผยข้อมูลของหน่วย ให้หน่วยงาน ทร. ที่มีจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินมากกว่า หนึ่งแสนบาท ต้องเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่เว็บไซต์ของ ทร. เป็นหลัก ซึ่งจะอยู่ในหน้าเวปของศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจ้างและราคากลาง ที่กำกับโดยคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือ ทั้งนี้หน่วยจะถูกบังคับให้กรอกข้อมูลเช่นเดียวกันในระบบ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือe-GP อยู่แล้ว ๒. หากหน่วยต้องการเปิดเผยข้อมูลที่หน่วยด้วยให้ใช้ลิงค์เชื่อมโยง ข้อมูลฯ จากเว็บไซต์ ทร. ไปแสดงที่เว็บไซต์ของหน่วยโดยการทำลิงค์อัตโนมัติ ๓. การดำเนินการให้ถูกต้องและมีรูปแบบเดียวกันนั้น หัวข้อและแบบฟอร์ม ได้ถูกกำหนดไว้แล้วตามเอกสารคู่มือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางที่ สนง.ป.ป.ช. กำหนดซึ่งแบ่งประเภทของการจัดซื้อจ้าง เช่นหากเป็นการซื้อจ้างประเภทที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง ก็จะมีหัวข้อหลักๆ ได้แก่ ชื่อโครงการและหน่วย วงเงินงบประมาณ วันที่กำหนดราคากลาง ราคากลาง แหล่งที่มาของราคากลาง และรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่กำหนดราคากลาง ๔. ช่วงเวลาที่เปิดเผยข้อมูล ให้หน่วยเปิดเผยข้อมูลพร้อมกับการประกาศ TOR หรือพร้อมกับการประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีไม่มีการประกาศ TOR)หรือ เมื่อผู้มีอำนาจได้อนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง ๓. ให้หน่วยเปิดเผยข้อมูล ตามหัวข้อและแบบฟอร์ม ตามเอกสารคู่มือ ที่ สนง.ป.ป.ช. กำหนด ๔. ให้หน่วยเปิดเผยข้อมูลพร้อมกับประกาศ TOR หรือ พร้อมกับการประกาศจัดซื้อจ้าง หรือ นับแต่วันที่มีอนุมัติ/เห็นชอบ

3 ผลการ ปรับปรุงระบบฯ รูปแบบ และ รายละเอียด
๑. หน่วยถืองบประมาณ เปิดเผยข้อมูลฯ ที่เว็บไซต์ ทร. ๒. การเปิดเผยข้อมูลฯ เป็นไปตามรูปแบบที่ สนง.ป.ป.ช. กำหนด ๓. หน่วยถืองบประมาณ เชื่อมโยงข้อมูลฯ จากเว็บไซต์ ทร. มาแสดงที่เว็บไซต์หน่วย ผลการปฏิบัติ ตามข้อสรุปจากมติการประชุม หน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ปรับแนวทางการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง โดย กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) กรมสารบรรณทหารเรือ ฝ่ายเลขาคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือได้ปรับปรุงรูปแบบการกรอกข้อมูลราคากลางในเว็บไซต์ ทร. ให้ง่าย ด้วยเพียงการ upload ไฟล์ ข้อมูลราคากลาง ที่หน่วยมีอยู่แล้ว ซึ่งจะขึ้นบนเวป ทร. ได้ทันที และจากที่ กบ.ทร. ได้ติดตามการเปิดเผยข้อมูลในเวปไซต์ ทร. พบว่า หน่วยจัดซื้อจ้าง ได้เปลี่ยนการเปิดเผยข้อมูลราคากลางไป ที่ เวปไซต์ ทร. แล้วโดยมีรูปแบบเป็นไปตามแบบฟอร์มของ สนง. ป.ป.ช. กำหนด ได้อย่างถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ CLICK LINK (เวป ทร. หน้าแรก และหน้า ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจ้าง)ตามตัวอย่างที่ฉายในจอภาพ เป็นหน้าเวป ทร. ที่สามารถดูข้อมูลของหน่วยต่างๆ ได้ทั้งหมด เมื่อเข้าไปที่ชื่อหน่วยก็จะเห็นข้อมูลของหน่วย CLICK LINK(หน้าประกาศข้อมูลซื้อจ้างของ พลาธิการ)ตามภาพเป็นหน้าข้อมูลของกรมพลาธิการทหารเรือ และเปิดต่อไปก็จะเป็นข้อมูลราคากลาง CLICK LINK (ข้อมูลราคากลาง)ซึ่งเป็นไฟล์ PDF มีหัวข้อตามแบบฟอร์ม ที่ ปปช. กำหนดได้อย่างถูกต้อง CLICK LINK(หน้าพลาธิการที่มีลิงค์) ในขณะเดียวกัน หน่วยได้จัดทำลิงค์ ข้อมูลเดียวกันไปยังเวปหน่วยด้วยเช่นกัน

4 การคำนวณราคากลาง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง หรือ หรือ หรือ
ราคา ตามระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติของหน่วย ราคาครั้งหลังสุด ใน ๒ ปี ราคาท้องถิ่น , ราคาท้องตลาด หรือ หรือ หรือ การคำนวณราคากลาง เป็นไปตามที่ ป.ป.ช.กำหนด หรือ หรือ หรือ ราคาประเมิน เกณฑ์ราคามาตรฐาน สำหรับแนวทาง การคำนวณราคากลาง ให้เป็นไปตามที่ ป.ป.ช.กำหนดนั้น โดย ผู้อำนวยการ ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สนง.ป.ป.ช. ให้ความเห็นไว้ว่า ป.ป.ช. ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ตายตัว สามารถเลือกแนวหล่งที่มาของราคากลางได้ตามความเหมาะสม ประกอบด้วย - ราคา ตามระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติของหน่วย รวมทั้งการประมาณการ ราคากลางตามรูปแบบของงานก่อสร้างที่ได้มีการคำนวณตำมหลักวิชาการในทางช่าง หรือ - ราคาที่เคยซื้อ เคยจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ หรือ - ราคาท้องถิ่น , ราคาท้องตลาด จาก เว็ปไซต์ต่าง ๆ ให้ระบุชื่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เว็บไซต์ ที่สืบราคา หรือ - เกณฑ์ราคามาตรฐาน ที่มีคณะบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานกำหนดไว้ หรือ - ราคาประเมินของทางราชการหรือหน่วยงานเป็นราคาอ้างอิง โดยระบุชื่อหน่วยงานผู้ทำการประเมิน หรือ - ราคา ตามสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ , ราคา ตามมติ ค.ร.ม. , ราคา ตามสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกำหนด ราคา ตามสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ฯ , ราคา ตามมติ ค.ร.ม. , ราคา ตามสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กำหนด

5 แต่การเปิดเผยให้เปิดเผย ระดับชื่อโครงการ ไม่ลงในรายละเอียด
การเปิดเผยข้อมูลที่มีชั้นความลับ และ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ข้อมูลที่มีชั้นความลับ : ไม่มีข้อยกเว้นใน พรบ. หรือ กฎหมายใดๆ แต่การเปิดเผยให้เปิดเผย ระดับชื่อโครงการ ไม่ลงในรายละเอียด ตัวอย่าง โครงการปรับปรุงเรือล่าทำลายทุ่นระเบิดใกล้ฝั่ง - โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง - โครงการจัดหาระบบค้นหาเป้าหมายทางบก ของ สยป.ทร. ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลที่มีชั้นความลับ กบ.ทร. สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ สนง.ป.ป.ช. ได้ให้คำตอบว่า ไม่สามารถหลีกเลี่ยง หรือ มีกฎหมายใดๆ เปิดให้ละเว้นได้ โดยแนวทาง การเปิดเผยข้อมูลที่มีชั้นความลับ หน่วยควรพิจารณาเปิดเผย เพียงชื่อโครงการ ที่เป็นข้อมูลทั่วไปเพียงแค่ระดับเดียว ไม่ต้องลงในรายละเอียด ซึ่งที่ ทร. เคยปฏิบัติมาในปี งป.๕๖ก็มีการเปิดเผยดังตัวอย่างเช่น โครงการปรับปรุงเรือล่าทำลายทุ่นระเบิดใกล้ฝั่งโครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง โครงการจัดหาระบบค้นหาเป้าหมายทางบกของ สยป.ทร.

6 สรุป การเปิดเผยข้อมูลราคากลางของหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ ได้มีการกำหนดแนวทางและหน่วยต่างๆ ได้ปรับดำเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามที่ สนง.ปปช. กำหนดเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กบ.ทร. จะติดตามและรายงานลให้ ทร. ทราบอย่างต่อเนื่องต่อไปครับ กระผมขอจบการชี้แจงครับ

7 ผลการดำเนินการ ปรับปรุงระบบฯ ประชาชน หน่วยงานอื่นๆ
ป.ป.ช. ประชาชน หน่วยงานอื่นๆ เว็บไซต์ของ ศขร. Data Data Data ผลการดำเนินการ ปรับปรุงระบบฯ ตัวอย่าง พธ.ทร. นำข้อมูลลงในเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจ้างและราคากลาง ทร. (เว็บไซต์ ศขร. หรือ เว็บไซต์ ทร.) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เดียวกัน และ ในระบบ e-GP อีก ๑ ที่ เว็บไซต์ พธ.ทร. จะดึงข้อมูลเฉพาะของ พธ.ทร. จาก เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจ้างและราคากลาง ทร. มาแสดงที่เว็บไซต์ พธ.ทร.โดยอัตโนมัติ GFMIS RTN ERP

8 ********** Slide 7 ถึง 13 *********
********** สำหรับการแสดงเว็บไซต์ แบบ ไม่ ออนไลน์ *********** หน้าเว็บไซต์ ทร. จะมี Link ไปยังเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจ้างและราคากลาง

9 เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจ้างและราคากลาง จะแสดงชื่อหน่วยถืองบประมาณต่าง ๆ และจำนวนรายการที่ประกาศไว้ สามารถเลือกดูหน่วยที่ต้องการ

10 เมื่อเลือกหน่วย (ชย. ทร
เมื่อเลือกหน่วย (ชย.ทร.) จะแสดงรายการผลการจัดซื้อจัดจ้าง และ ข้อมูลการเปิดเผยราคากลางในช่องขวาสุด

11 เมื่อเลือกดูข้อมูลการเปิดเผยราคากลางในช่องขวาสุด จะแสดงข้อมูล ตามแบบที่ ป.ป.ช. กำหนด

12 เว็บไซต์ ทร. หน้าแสดงหน่วยขึ้นตรง ทร.

13 เว็บไซต์ พธ.ทร. จะมี Link ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อดูข้อมูล

14 เมื่อเลือก ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ของ พธ.ทร.
ระบบฯ จะแสดงข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะของ พธ.ทร. ที่ได้ประกาศไว้แล้วบน เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจ้างและราคากลาง ทร.


ดาวน์โหลด ppt เรื่องที่จะต้องติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการ (จากการประชุม นขต. ทร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google