งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องที่จะต้องติดตามความก้าวหน้าในการ ดำเนินการ ( จากการประชุม นขต. ทร. ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗ เมื่อ ๓ มี. ค. ๕๗ ) ให้ กบ. ทร. พิจารณาปรับปรุงระบบการ เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องที่จะต้องติดตามความก้าวหน้าในการ ดำเนินการ ( จากการประชุม นขต. ทร. ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗ เมื่อ ๓ มี. ค. ๕๗ ) ให้ กบ. ทร. พิจารณาปรับปรุงระบบการ เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องที่จะต้องติดตามความก้าวหน้าในการ ดำเนินการ ( จากการประชุม นขต. ทร. ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗ เมื่อ ๓ มี. ค. ๕๗ ) ให้ กบ. ทร. พิจารณาปรับปรุงระบบการ เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณ ราคากลาง ในเว็บไซต์ของ ทร. และในเว็บไซต์ ของหน่วยถือ งป. ให้มีรูปแบบและรายละเอียด ตามที่สำนักงาน ป. ป. ช. กำหนด พร้อมกับให้ สามารถขึ้นบนเว็บไซต์หน่วยและเว็บไซต์ ทร. พร้อมกันจากการกรอกข้อมูลเพียงแห่งเดียว ได้

2 ๑. ให้เปิดเผยข้อมูล - ในระบบ e-GP และ ในเว็บไซต์ ทร. - โดยมีหัวข้อ ตามแบบฟอร์มที่ สนง. ป. ป. ช. กำหนด ๑. ให้เปิดเผยข้อมูล - ในระบบ e-GP และ ในเว็บไซต์ ทร. - โดยมีหัวข้อ ตามแบบฟอร์มที่ สนง. ป. ป. ช. กำหนด ๒. เชื่อมโยง (Link) ข้อมูลฯ จากเว็บไซต์ ทร. ไปแสดงที่เว็บไซต์ของหน่วย โดยอัตโนมัติ ๒. เชื่อมโยง (Link) ข้อมูลฯ จากเว็บไซต์ ทร. ไปแสดงที่เว็บไซต์ของหน่วย โดยอัตโนมัติ ๓. ให้หน่วยเปิดเผยข้อมูล ตามหัวข้อและ แบบฟอร์ม ตามเอกสารคู่มือ ที่ สนง. ป. ป. ช. กำหนด ๓. ให้หน่วยเปิดเผยข้อมูล ตามหัวข้อและ แบบฟอร์ม ตามเอกสารคู่มือ ที่ สนง. ป. ป. ช. กำหนด ๔. ให้หน่วยเปิดเผยข้อมูลพร้อมกับประกาศ TOR หรือ พร้อมกับการประกาศจัดซื้อจ้าง หรือ นับแต่ วันที่มีอนุมัติ / เห็นชอบ ๔. ให้หน่วยเปิดเผยข้อมูลพร้อมกับประกาศ TOR หรือ พร้อมกับการประกาศจัดซื้อจ้าง หรือ นับแต่ วันที่มีอนุมัติ / เห็นชอบ

3 ๑. หน่วยถืองบประมาณ เปิดเผยข้อมูลฯ ที่ เว็บไซต์ ทร. ๑. หน่วยถืองบประมาณ เปิดเผยข้อมูลฯ ที่ เว็บไซต์ ทร. ๒. การเปิดเผยข้อมูลฯ เป็นไปตามรูปแบบที่ สนง. ป. ป. ช. กำหนด ๒. การเปิดเผยข้อมูลฯ เป็นไปตามรูปแบบที่ สนง. ป. ป. ช. กำหนด ๓. หน่วยถืองบประมาณ เชื่อมโยงข้อมูลฯ จาก เว็บไซต์ ทร. มาแสดงที่เว็บไซต์หน่วย ๓. หน่วยถืองบประมาณ เชื่อมโยงข้อมูลฯ จาก เว็บไซต์ ทร. มาแสดงที่เว็บไซต์หน่วย

4 เกณฑ์ราคา มาตรฐาน ราคาครั้ง หลังสุด ใน ๒ ปี ราคาประเมิน ราคาท้องถิ่น, ราคาท้องตลาด ราคา ตามระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติของ หน่วย หรือ ราคา ตามสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ ฯ, ราคา ตามมติ ค. ร. ม., ราคา ตามสำนักงานบริหารหนี้ สาธารณะ กำหนด หรื อ

5 ข้อมูลที่มีชั้นความลับ : ไม่มีข้อยกเว้นใน พรบ. หรือ กฎหมายใดๆ แต่การเปิดเผยให้เปิดเผย ระดับชื่อโครงการ ไม่ ลงในรายละเอียด ข้อมูลที่มีชั้นความลับ : ไม่มีข้อยกเว้นใน พรบ. หรือ กฎหมายใดๆ แต่การเปิดเผยให้เปิดเผย ระดับชื่อโครงการ ไม่ ลงในรายละเอียด - ตัวอย่าง - โครงการปรับปรุงเรือ ล่าทำลายทุ่นระเบิดใกล้ฝั่ง - โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ ลำเลียง - โครงการจัดหาระบบ ค้นหาเป้าหมายทางบก ของ สยป. ทร.

6

7 เว็บไซต์ ของ ศขร. Data GFMIS RTN ERP Data ป. ป. ช. ประชาชน หน่วยงาน อื่นๆ

8

9

10

11

12

13

14


ดาวน์โหลด ppt เรื่องที่จะต้องติดตามความก้าวหน้าในการ ดำเนินการ ( จากการประชุม นขต. ทร. ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗ เมื่อ ๓ มี. ค. ๕๗ ) ให้ กบ. ทร. พิจารณาปรับปรุงระบบการ เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google