งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่มาของกฎหมาย กฎหมายลาย ลักษณ์อักษร จารีตประเพณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่มาของกฎหมาย กฎหมายลาย ลักษณ์อักษร จารีตประเพณี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ที่มาของกฎหมาย

4 กฎหมายลาย ลักษณ์อักษร

5 จารีตประเพณี

6

7 หลักกฎหมายทั่วไป ( General principle of law )

8

9

10 เอกชนต่าง มีความเท่า เทียมกันในฐานะ “ ผู้ใต้ ปกครอง ” เอกชนต่าง มีความเท่า เทียมกันในฐานะ “ ผู้ใต้ ปกครอง ”

11 ในฐานะที่ รัฐหรือ หน่วยงาน ของรัฐเป็น “ ผู้ปกครอง ” ในฐานะที่ รัฐหรือ หน่วยงาน ของรัฐเป็น “ ผู้ปกครอง ” กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชนที่สำคัญ คือ กฎหมายรัฐธรรมนูญ

12 กฎหมาย เกณฑ์ นิติสัมพันธ์ กฎหมาย เอกชน นิติสัมพันธ์ กฎหมาย มหาชน บุคคลมีฐานะ เท่าเทียมกัน เอกชนกับรัฐ หรือ หน่วยงาน ของรัฐ กระทำการเพื่อ ประโยชน์ส่วน ตน ประโยชน์ของ สาธารณะเป็น หลัก สมัครใจไม่สมัครใจ เช่น รื้อถอน บ้าน เอกชนสามารถ ตกลงกันให้ ต่างจากที่ กฎหมาย บัญญัติได้ บุคคลจะ ยกเว้น กฎหมาย มหาชนไม่ได้

13

14

15

16

17

18

19 ศักดิ์ของกฎหมาย ( Hierarchy of law ) กฎหมาย รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราช กฤษฎีกา กฎกระทรว ง ข้อบัญญัติหรือข้อบังคับของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20

21

22

23 กษั ตริย์ รัฐส ภา ผู้ตรา คำแนะนำ, ยินยอม

24 คณะรัฐมนตรี ส. ส. จำนวน ไม่น้อยกว่า ๒๐ คน รับรอง และ พรรค การเมืองที่ ส. ส. สังกัดมี มติให้เสนอ ได้ ประชาชนผู้ มีสิทธิ เลือกตั้งไม่ น้อยกว่า ๕๐, ๐๐๐ คน เข้าชื่อ ร้องขอต่อ ประธาน รัฐสภา

25 โดยสภาผู้แทนราษฎร พิจารณา ๓ วาระ วาระที่ ๑ สภาพิจารณาและลงมติจะรับ หลักการหรือไม่รับหลักการ วาระที่ ๒ พิจารณาโดยละเอียด อาจมีการ อภิปรายได้เฉพาะที่มีการ แก้ไข วาระที่ ๓ สภาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ไม่มีการอภิปราย หาก เห็นชอบประธานสภาจะเสนอร่าง พ. ร. บ. แก่วุฒิสภาเพื่อ พิจารณาต่อไป โดยวุฒิสภาพิจารณาร่าง ๓ วาระ เช่นเดียวกับสภาผู้แทนราษฎร นายกรัฐมนตรีจะนำร่างพระราชบัญญัติทูลเกล้าถวาย

26 เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมาย

27 ราชกิจจานุเบกษา ( Royal Thai Government Gazette ) ประกาศให้ประชาชนทราบ

28 คือ กฎหมายรูปแบบหนึ่งที่...... ตราขึ้นโดย อาศัยอำนาจรัฐธรรมนูญให้ไว้ กษั ตริย์ รัฐส ภา ผู้ตรา คำแนะนำ, ยินยอม ประเภทที่ ๑ พระราชกำหนดทั่วไป ตราขึ้นเพื่อ ประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยของสาธารณะ ความจำเป็นรีบด่วน อันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ประเภทที่ ๒ พระราชกำหนดเกี่ยวด้วยภาษีและ เงินตรา ตราขึ้นเกี่ยวกับภาษีอากรหรือเงินตรา ซึ่ง ต้องได้รับการพิจารณาด่วน และลับเพื่อรักษา ประโยชน์ของแผ่นดินในระหว่างสมัยประชุม

29

30

31

32

33

34 กษั ตริย์ คณะรัฐ มนตรี ผู้ตรา คำแนะนำ

35

36

37

38

39 เป็นกฎหมายที่รัฐมนตรีผู้รักษาการตาม กฎหมายแม่บทออกเพื่อดำเนินการให้เป็นไป ตามกฎหมายแม่บท

40 - จำกัดบริเวณเฉพาะท้องถิ่นนั้นๆ

41 เกร็ดควร จำ

42 เกร็ดควร จำ ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt ที่มาของกฎหมาย กฎหมายลาย ลักษณ์อักษร จารีตประเพณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google